Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 366

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  erozja wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Określanie strat gleby wskutek erozji wodnej
100%
PL
W pracy przeanalizowano uwarunkowania prawne i teoretyczne założenia rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych odkrywkowych. Następnie odniesiono się do możliwości i potrzeb zagospodarowania zespołu wyrobisk po eksploatacji iłów serii poznańskiej złoża Tadeuszów-Rudzienko. Rozważono trzy koncepcje zagospodarowania wyrobisk - w kierunku leśnym, składowania odpadów i wodnym. W pracy uwzględniono nie tylko możliwości, ale także zapotrzebowanie społeczne i gospodarcze rejonu występowania terenów zdegradowanych na skutek eksploatacji surowców mineralnych.
EN
Legal conditionings and theoretical assumptions of reclamation and management of post-mining open-cast workings were analysed in the present paper. Furthermore, possibilities and needs of management of the open-cast complex of workings after extraction of the Poznań Series clays in the Tadeuszów-Rudzienko deposit were discussed. There concepts of management of workings were analysed - forestation, waste deposition and building of a pond. In the paper, not only technical possibilities were taken into consideration, but also social and economic demands of the region, in which there occur areas that are degraded due to extraction of mineral raw materials.
PL
Geokompozyty sorbujące wodę (GSW) – innowacyjna technologia do zabezpieczania skarp budowli ziemnych opracowana na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Efekty stosowania GSW na skarpach wyeksploatowanej kopalni surowców mineralnych w miejscowości Pierwoszów. Wyniki badań wykonanych metodami klasycznymi oraz z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego. Parametry biometryczne traw: wysokość traw, średnia średnica korzeni, objętość bryły korzeniowej. Potwierdzona skuteczność GSW.
EN
Water absorbing geocomposites (WAGs) – an innovative technology for the protection of earth structure slopes, developed at the Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Effects of WAGs usage on slopes of exploited mineral resources mine in Pierwoszów. The results of tests performed by conventional methods and with use of terrestrial laser scanning. The biometric parameters of grass: plant height, average diameter of grass roots, the volume of the roots. Proven effectiveness of WAGs.
EN
Estimation of eroded soil transport within watershed is very important for localization and design of hydrotechnical facilities and infrastructure. The paper presents an application of the original USLE method for Bystrzyca Dusznicka river for coefficients defined in raster, and for two modifications developed by Alex G. Barrios and Jianguo Ma. Different methods of L and S coefficient determination are also described. Estimation of eroded soil transport was done by the PARUSLE program using GIS data. Two divisions of the Bystrzyca Dusznicka river watershed were adopted. The first one is related to the partial watersheds division and direct stream supply area, the second is related to GIS and divides whole watershed into square cells of 15-m size. Calculated values of soil erosion intensity for all mentioned versions of USLE are presented and total mass of eroded soil is estimated. After analysis of results it was stated that results from USLE (according Alex Barrios modifications) are significantly different from other methods. One of the reasons can be the fact that the calculations were made for a mountains watershed (determination of the L-S product). The grounds for this modification should be tested on other watersheds. This problem needs further analysis.
8
Content available remote Badania procesów erozji wodnej skarp budowli ziemnych
80%
PL
Skarpa (zbocze) jest elementem konstrukcyjnym budowli ziemnej. Najskuteczniejszym sposobem stabilizacji wierzchniej warstwy skarpy gruntowej jest umocnienie biologiczne za pomocą roślinności darniotwórczej (trawy .motylkowate drobnonasienne). Porost (ruń) przejmuje funkcje skutecznej ochrony przeciwerozyjnej oraz odporności na mróz w trzecim rozwiniętym listku siewek traw tj. od 40 dni (skarpa o wystawie północnej) do 60 dni (skarpa o wystawie południowej). Hydroobsiew daje tymczasowe zabezpieczenie przeciwerozyjne od chwili naniesienia hydromieszaniny (hydromulczu) na powierzchnię skarpy. Artykuł stanowi omówienie rozprawy doktorskiej [1], której celem było zbadanie i ocena wpływu różnych czynników (nachylenia skarpy, intensywności opadów i fizyko-chemicznych właściwości gruntów: naturalnego - piasek średni oraz antropogenicznego - popioły lotne) na poziom zmywu erozyjnego dla niepokrytych i pokrytych powierzchni skarp.
EN
Building influenes of highways and by-pass roads as well as fast roads modernization strongly the natural environment. Keeping of slopes situated along these structures in good condition requires a biological reinforcement and a cover with grass and papilionaceous plants. That is why American research workers, who have been interested in this problem for 40 years, have irvented mulching, hydromulching and hydroseeding technology. This method is currently used almost all over the world. In Poland the hydroseeding has been involved 20 years ago. However taking into account the program of highway and by-pass roads development, we should implement this method on a large scale. Technical meaning of the word "slope" assigns significantly inclined area which joins two horizontal or almost horizontal surfaces lying on different heights. In this meaning, slope replaces and acts as a resistance wall. The slopes protect embankrnents and excavations, reinforce drainage ditches and regular river-beds. The slope is a construction element of earthen structures. Slope concern not only inclined areas of soil but also adherent horizontal strips of suitable width at road crown and toe. The problem of biological reinforcement (grassing) of uncovered, inclined surfaces of anthropogenic earthen structures was discussed. The studies were undertaken to protect the natural environment against harmful effects of water/soil erosion occuring on such surfaces. A main component of sowing hydromixtures was a sewage sludge from municipal treatment plant. The sludge form a medium/binding agent for antierosive protectiye coats, since a moment of their hydromechanical spreading on the surface of tested anthropogenic soils, until developing of the third full-blown grass leaf. The investigations concerning rain-washes were conducted under laboratory (repeatable) conditions, where formation and shaping of water erosion processes were simulated. Sloped areas (14-45°) of anthropogenic structures from natural soils (medium sand) and anthropogenic soils (fly-ash) were tested.
12
Content available remote Erozja wodna aktualna w Polsce wg województw w oparciu o corine clc2000
80%
PL
Badano zmiany zawartości kationów zasadowych Ca2+, Mg2+, K+, Na+ oraz wartości stosunków K:Mg i Ca:Mg w glebach pozostających pod wpływem erozji wodnej w warunkach polowych oraz wyłączonych spod presji wodnej, umieszczonych w monolitach. Badania wykazały, że gleby z: wierzchowiny W (gleba płowa), zbocza północnego N (gleba brunatna, słabo erodowana), dna doliny D (gleba deluwialna), mimo zróżnicowania właściwości chemicznych nie wykazywały oznak zmniejszenia żyzności. Znaczne zróżnicowanie zawartości kationów jednowartościowych w glebach w warunkach polowych i wapnia w glebach z monolitów spowodowało zmiany wartości stosunków K:Mg i Ca:Mg.
EN
Changes in the content of bases: Ca2+, Mg2+, K+, Na+ and the values of K:Mg and Ca:Mg ratios in soils under the effect of water erosion in field conditions and excluded from erosion pressure installed in monoliths were investigated. Soils from the top W (grey-brown podzoilc soil, not eroded) northen slope N (brown soil, weakly eroded), bottom of valley D (deluvial soil) and southern slope S (calcareous soil, heavily eroded), despite different chemical properties, did not show symptoms of fertility decrease. Considerable differentiation of the content of monovalent cations in soils in field conditions and calcium in soils from monoliths caused changes in values of K:Mg i Ca:Mg ratios.
18
Content available remote Wpływ erozji wodnej na krajobraz
80%
PL
W opracowaniu omówiono zjawiska erozji, ze szczególnym uwzględnieniem roli erozji wodnej w kształtowaniu krajobrazu terenów erodowanych, występowanie erozji na terenie Polski, na podstawie najnowszej literatury oraz przedstawiono metody pomiaru i monitoringu procesów erozyjnych.
EN
Water erosion processes, which in Poland cover about 20% of the area, form characteristic landscape with strong relief. This landscape cause, from one hand disturbances in agricultural activity, and, from the other hand, is attractive for tourism.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.