Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Distribution logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of a Company's Activity in Terms of Distribution Costs
100%
EN
Aim: Running a business is correlated with incurring costs. These are related to the management of resources in enterprises, which is why they must be constantly analysed and controlled. Based on cost information, certain management decisions are made. The aim of the article is to present basic issues concerning the functioning of distribution costs in an enterprise. Design/methodology/approach: An analysis of a company's activities in terms of distribution costs was conducted. In addition, the article defines the logistical indicators and measures of an enterprise and presents expenses incurred for training in specific years. Determinations: The article presents the allocation of primary distribution costs, which are divided into storage costs, transport costs, inventory maintenance costs, and administrative costs through conducting an interview in the enterprise. Originality/Value: The results of the study can be used in the company's strategic distribution decisions.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest wykazanie stosowności wykorzystania cross-dockingu w zakresie doskonalenia poolingu podczas realizacji złożonego procesu dystrybucji. W artykule omówiony został problem efektywnej obsługi wielu zleceń dystrybucyjnych jednocześnie przez jednego z krajowych operatorów logistycznych z branży FMCG. Specyfika obsługiwanego produktu, wymagania klientów oraz wszelkie ograniczenia produkcyjne i logistyczne skłaniają operatora logistycznego do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią sprawne i efektywne pod względem ekonomicznym zarządzanie operacjami logistycznymi. (fragment tekstu)
EN
Logistic operators provide distribution services consistently to minimize storage costs and to efficiently and correctly place orders for customers. Shredded shipments, which are now the standard form of distribution orders, will pose huge challenges for logistic operators. Performance throughout the supply chain is constantly shaping the whole process and often complex transport and storage and development processes that are the basis of competitiveness. Execution of the distribution process is often a very complex process for a logistics operator, so the use of cross-docking becomes the basis for effective activity management and support and improvement of pooling. (original abstract)
XX
Propozycja wartości dla klienta jest jednym z elementów tworzących model biznesowy. Obejmuje ona swoim zasięgiem poszczególne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym logistykę dystrybucji. W ramach logistyki dystrybucji podejmowane są działania mające tworzyć wartość dla klienta zarówno realizowane samodzielnie przez określone przedsiębiorstwo, jak i będące przedmiotem outsourcingu. Celem artykułu jest identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji jakie podejmują spółdzielnie mleczarskie z województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Przedmiotem badań przeprowadzonych wśród przedstawicieli spółdzielni mleczarskich była identyfikacja działań tworzących wartość dla klienta w obszarze logistyki dystrybucji realizowanych, kontrolowanych i zlecanych innym podmiotom, działań zlecanych i niekontrolowanych oraz działań niewystępujących w spółdzielni na następujących rynkach: województwo macierzyste, pozostałe województwa, rynek UE oraz inne główne rynki. (abstrakt oryginalny)
EN
Customer value proposition is one of the elements that constitute a business model. It includes various areas of the company's functioning, including distribution logistics. Within the distribution logistics activities are undertaken to create value for the customer both the carried out independently by the company and which are the subject of outsourcing. The purpose of the article is to identify activities that create value for the customer in the area of distribution logistics that dairy cooperatives from the Świętokrzyskie and Małopolskie Provinces undertake. The subject of the research conducted among the dairy cooperatives' representatives was to identify the activities of value for the customer in the area of distribution logistics, which have been divided into the implemented activities, outsourced and controlled activities, outsourced and uncontrolled activities, and activities that are not present in the cooperative on the following markets: home province, other provinces, EU market and other main markets. (original abstract)
XX
Ze względu na to, że w centrach przeładunkowych odbywa się za- i rozładunek zarówno samochodów ciężarowych, jak i dostawczych, coraz częściej obsługa dystrybucji paczek w tego typu obiektach wymaga zastosowania specjalnie przystosowanych do tego bram. Dedykowaną dla tego typu zastosowań propozycją może być specjalna konstrukcja firmy Hörmann, czyli dzielona brama przemysłowa Parcel Walk. To jedyne na rynku rozwiązanie, umożliwiające jednoczesny przeładunek samochodów ciężarowych i dostawczych w jednej stacji przeładunkowej.(fragment tekstu)
EN
Energy transition is a continuous process, involving all elements of the energy sector. For Distribution System Operators the ability to cope with new challenges resulting from the energy transition (i.a. digitalisation, EV, PV, energy storage, distributed energy, energy communities, microgrids, energy sharing, geopolitical changes) is one of the most significant elements of this process. To meet the challenges of the transformation, it is necessary to develop new solutions adapted to the needs of all market participants, redefine priorities, establish new rules of cooperation in order to ensure security and stability of the power system at economically justified costs. The article describes network flexibility as a tool allowing DSOs meet needs of energy sector transformation process based on flow-circle concept. The idea of it is to use continuous observation tools (captured in the observability of the network), making predictions over different time horizons, across different areas, with varying observation granularity. The result of the calculations allows to identify constraints in the system, e.g., overloads, risk of failure or shortage of power or energy, and to select countermeasures commensurate with the threat and available at the selected time horizon. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organizacji dystrybucji w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. Wyniki badań dotyczą: miejsca dystrybucji wśród zadań logistycznych, liczby odbiorców z jaką współpracują firmy, transportu wykorzystywanego w realizacji dostaw, wykorzystywanych kanałów dystrybucji, relacji z odbiorcami, prowadzonych badań rynku zbytu, planowania kosztów dostaw i dystrybucji, występowania trudności w zapewnieniu elastyczności dostaw oraz perspektyw zwiększenia elastyczności dostaw. (abstrakt oryginalny)
EN
The study based on surveys conducted presents selected issues concerning the organization of the distribution in the activities of manufacturing, trading and service enterprises. The results are: the distribution of logistics tasks, the number of customers we work with companies of transport used in the delivery of supplies used in distribution channels, customer relationships, a market research, planning, delivery and distribution costs, the occurrence of difficulties in ensuring the flexibility of supply and prospects increase the flexibility of supply. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych aspektów organizowania łańcucha dostaw towarów spożywczych w Polsce. Ze względu na tak sformułowany cel artykułu, zaprezentowane w nim zostaną następujące zagadnienia: charakterystyka działalności przykładowej hurtowni spożywczej, wybrane rozwiązania logistyczne możliwe do zastosowania w hurtowni towarów spożywczych, najkorzystniejsze rozwiązania logistyczne na poziomie dostawca - hurtownia i hurtownia - odbiorca detaliczny w hurtowni towarów spożywczych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present theoretical and practical organizing aspects of food goods delivery chain in Poland. On account of that aim following issues will be presented: model food wholesale company activity characterization, selected available logistic solutions for food wholesale companies, most profitable logistic solutions on supplier- wholesale company and wholesale company- retail consumer level in food goods wholesale company.(original abstract)
EN
In today's market reality, the information about the real time of the vehicle repair time has become an imperative of tremendous importance. In today's market of repair services, both the service providers and customers care about the most precise determination of this time. Thus, in terms of increasing market availability to other categories of spare parts than those original ones, the process of properly defining the implementation of the repair service is becoming more and more important. The article focuses on the issue of the influence of the distribution channels of particular categories of spare parts on the vehicle repair time. Considerations are based on author's simulations covering a comparative study of car repair periods depending on the applied category of spare parts. The purpose of the article is to answer the question, whether the applied category of spare parts in the process of the performed repair service affects the implementation of this service. (original abstract)
XX
Celem badań było określenie miejsc zaopatrzenia w rośliny ozdobne, jak również częstotliwości oraz czasu przeznaczanego przez właścicieli kwiaciarni na kompleksowe zaopatrzenie tych obiektów, zapewniające ciągłość sprzedaży oraz wysoką jakość oferowanych produktów. Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kwiaciarniach położonych na terenie wszystkich dzielnic Warszawy. Z badań wynika, że najważniejszym miejscem zaopatrzenia kwiaciarzy w asortyment roślin ozdobnych jest rynek hurtowy, z którego pochodzi ponad 90% towaru. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents results of surveys carried out in flower shops located in all the districts of Warsaw. The aim of the study was to determine the supply of ornamental plants as well as the frequency and time spent by the florist on comprehensive supply these facilities, providing continuity of sales and the high quality of products. Research shows that the most important place of supply florists in an assortment of ornamental plants is a wholesale market, which supplies over 90% of respondents. (original abstract)
11
75%
XX
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z logistyczną obsługą zamówień klienta na przykładzie niedużej firmy dystrybucyjnej Dan-Pol. Przedstawiono również, jak zmieniały się na przestrzeni 12 lat wielkości zamówień w badanej firmie. Osiągnięcie oczekiwanego wzrostu sprzedaży w przedsiębiorstwie wymaga połączenia skutecznego zarządzania firmą z profesjonalną obsługą klienta. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the basic information and problems of logistics customer service are provided and explained on the example of small distribution company Dan Pol. The author also presents how the size of orders was changing over a span of twelve years. The achievement of expected increase of sales depends on efficient management of the company along with professional customer service. (original abstract)
12
Content available remote Analysis of Marketing and Logistic Aspects in the e-Commerce Sector - Case Study
75%
XX
Niniejszy artykuł przedstawia aspekty marketingowo-logistyczne na przykładzie handlu elektronicznego. Zagadnienia logistyczno-marketingowe stanową swego rodzaju integracje dwóch koncepcji. Pierwszą z nich jest logistyka, zorientowana na przepływy, natomiast drugą koncepcją jest marketing, postrzegany jako zorientowana rynkowo koncepcja zarządzania organizacją. Celem artykułu jest ocena działań sprzedażowych on-line realizowanych przez sieć detaliczną działającą w Polsce. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów oraz danych zebranych z analizowanego przedsiębiorstwa. Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2018 roku, w jednym ze sklepów spożywczych w Warszawie. W ankiecie użyto pytań zamkniętych. Szybki rozwój e-commerce zaowocował rozkwitem dystrybucji wielokanałowej. Logistyka dystrybucji ma znaczący wpływ na zadowolenie klientów i optymalizację kosztów. W przypadku badanej firmy na szczególną uwagę zasługuje połączenie handlu stacjonarnego i internetowego. W praktyce integracja fizycznej dystrybucji z e-commerce zapewnia wiele korzyści.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents marketing and logistic aspects on the example of e-commerce. Logistic and marketing issues integrate two concepts. On the one hand, logistics as a flow-oriented management concept, and on the other - marketing as a market-oriented concept of business management. The article aims to evaluate online sales activities executed by the retail network that operates in Poland. The results of the research are based on the data collected from the company and information obtained from the questionnaire. In the empirical part of the survey, the results of research conducted among consumers were presented. The survey was conducted in January 2018 in one of the grocery stores in Warsaw. Closed questions were used in the survey. The rapid development of e-commerce resulted in the flourishing of multi-channel distribution. Distribution logistics has a significant influence on customer satisfaction and cost optimization. In the case of the surveyed company, the combination of stationary and online commerce deserves particular attention. In practice, the integration of physical distribution with e-commerce brings many benefits.(original abstract)
XX
Planowanie logistyczne poprzedza opracowanie koncepcji logistycznej będącej ogólną ideą, pomysłem określającym istotę przedsięwzięć logistycznych i sposobów ich wykonania w konkretnej sytuacji przedsiębiorstwa, gdzie istotnym uwarunkowaniem może być potrzeba wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny. Tym samym rozpoznanie i osiągnięcie pożądanego poziomu logistycznej obsługi klienta z jednoczesnym dążeniem do racjonalnych, logistycznych kosztów dystrybucji, wymaga precyzyjnego określenia międzynarodowych kanałów dystrybucji i rozdziału zadań logistycznych między podmiotami je tworzącymi, w tym podmiotami rynków usług logistycznych, z czym wiąże się koordynacja przedsięwzięć logistyczno-marketingowych adekwatnie do form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa. Tak zarysowana sytuacja decyzyjna jest jednocześnie sytuacją problemową w sensie naukowym i praktycznym. Niewątpliwie oczekujemy, aby teoria była podstawą do rekomendacji racjonalnych rozwiązań logistycznych, co autorzy mieli na uwadze prowadząc badania nad wpływem form internacjonalizacji przedsiębiorstw na rolę menedżera logistyki dystrybucji międzynarodowej. (fragment tekstu)
EN
International distribution logistic is one of the areas of scientific theory and business practice which leads to the identification and description of the processes carried out in complex, international environments. Sometimes this complexity causes that international logistic aspects are not very clear, it is difficult to distinguish what else has an international dimension, and what is the national logistic project. Thus, tasks of the manager of international distribution logistic are determined by many factors, including a form of internationalization of the company. The content of the article is a result of studies aimed at determining the effect of the main forms of internationalization of enterprises to the role of manager of international distribution logistic, which required: defining essential forms of foreign expansion of enterprises in Polish circumstances; identification the characteristics of international distribution; identification the characteristics of international distribution logistic, including differences in the number and essence of tasks of the logistic manager. Analysis and synthesis and conclusion by analogy and deduction were the main elements of the methodology of scientific research. The article presents research results contained in three parts: -Forms of foreign expansion as the main determinants of international distribution; -The essence of the international distribution logistic; -Properties of international physical distribution. The authors hope that the presented results of research are another step that is important for the development of the theory and practice of international distribution logistic, as well as they will inspire those interested to use the results in scientific and economic practice. (original abstract)
XX
Artykuł podaje sposoby realizacji, wielkości oraz logistykę dostaw materiałów kamiennych, zawiera krótki opis specjalistycznych środków transportu tych materiałów, sprawdza możliwości realizacyjne, a także zawiera kalkulacje opłacalności.(abstrakt oryginalny)
EN
Some ways of execution, volume and logistics of crushed stone aggregate delivery, short description of specialistic means of transportation for these materials, implementation opportunity, as well as the profitability calculation have been presented in the paper.(original abstract)
EN
The aim of the article was to analyse distribution logistics on the example of a selected meat processing plant, as well as to assess existing distribution channels according to the criteria determining the usability, efficiency and nature of the channel. Based on the research and analysis (analytical and point method), the distribution channels operating in this company were characterised and evaluated. Based on the results, one can determine which of the existing channels is the best and present the directions for their further development.(original abstract)
XX
Celem pracy było określenie kosztów produkcji i efektywności produkcji peletów z trocin drzewnych oraz charakterystyka logistyki dostaw surowca do produkcji oraz dystrybucja peletów. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w oddziale firmy DREWEX, który znajduje się w miejscowości Chotelek (województwo świętokrzyskie, powiat buski). Jednostkowe koszty produkcji peletów wyniosły: 513,4 PLN∙t-1 dla wariantu 1, 423,3 PLN∙t-1 dla wariantu 2 oraz 393,3 PLN∙t-1 dla wariantu 3. Najbardziej korzystnym był wariant 3, gdy produkcja peletów prowadzona była na linii technologicznej w systemie 3 zmianowym przez całą dobę. Średnia odległość do siedmiu miejscowości z których dostarczane były trociny wyniosła 43,6 km, a odległość dystrybucji produktu do dziesięciu miejscowości to średnio 105,5 km.(abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the paper was to determine the costs of production and production effectiveness of pellets made of sawdust and characteristics of logistics of raw material carriage and distribution of pellets. The scope of the paper covered the research carried out in the branch of DREWEX company located in Chotelek town (Świętokrzyskie voivodeship, Province of Busko Zdrój). Unit costs of pellets production were: 513.4 PLN∙t-1 for option 1, 423.3 PLN∙t-1 for option 2 and 393.3 PLN∙t-1 for option 3. The most favourable was option 3 when the pellets were produced on the technology line in the 3-shift system day and night. The average distance to seven cities from which sawdust was delivered was 43.6 km and the distance to which production was distributed to ten cities was on average 105.5 km.(original abstract)
17
75%
XX
Dynamiczny rozwój Internetu zaowocował pojawieniem się wielu nowych sprzedawców na wydawać by się mogło bezpiecznych dla największych graczy rynkach sprzedaży detalicznej (takich jak np. Media Markt czy sklepy sieci Euro). Jednym z nich jest sieć Komputronik. Przedsiębiorstwo, które w dość krótkim czasie z małej firmy stało się ogólnokrajową siecią detaliczną posiadającą gęstą sieć sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całego kraju, oferującą większą ilość produktów w niższych cenach, niż liderzy rynkowi. Ciekawym zatem jest przeanalizowanie jej strategii dystrybucji pod kątem zdobywania przewagi konkurencyjnej nad dużymi i silnymi konkurentami. (fragment tekstu)
EN
The meaning of logistic in gaining competitive advantage is still rising. One of the company, which has use a successful innovative logistic strategy is retail chain Komputronik. This article is trying to describe main factors of company's success. (original abstract)
XX
Celem pracy było przedstawienie funkcjonowania centrów dystrybucyjnych sieci wielkopowierzchniowych na przykładzie systemu Cross Docking. Opisano również organizację dostaw artykułów żywnościowych (owoców i warzyw) do magazynu centralnego sieci Tesco. (abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of hyper- and supermarkets' presence in Poland, distribution of goods was based on direct deliveries from producers or middlemen to the specific stores. For the last few years the majority of supermarket chains has switched to supplying goods from their own or outsourced distribution centres. Central fresh food stuffs' warehouses are based on the cross-docking system. Cross-docking enables the supermarket chains to have full control over logistics and its safety, high availability of supply, reduction of storage space in the stores and reduction of the loss level. (original abstract)
XX
Z inicjatywy Podlaskiego Konsorcjum Inwestycyjnego powstał projekt stworzenia ośrodka transportowego, usługowego i przemysłowego w rejonie Terespol-Małaszewicze. Zamiarem pomysłodawców jest, aby ośrodek prezentował poziom zachodnioeuropejski, odegrał istotną rolę w dystrybucji towarów, przyczynił się do rozwoju gospodarczego regionu i stał się wzorcem do naśladowania dla innych rejonów kraju. Okręg Terespol-Małaszewicze leży w ważnym korytarzu komunikacyjnym Paryż-Berlin-Warszawa-Mińsk-Moskwa i w pobliżu wolnego obszaru celnego. Usytuowanie takiego ośrodka nie byłoby więc przypadkowe.
XX
W artykule omówiono kilka form usług logistycznych, których rozwój następuje ewolucyjnie w miarę zwiększania się na nie zapotrzebowania rynku. Odpowiadają one kolejnym etapom przenoszenia z przedsiębiorstw funkcji logistycznych, począwszy od transportu, poprzez kompletację dostaw i pełne zarządzanie zapasami, a na obsłudze zamówień skończywszy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.