Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 338

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Self-government administration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
XX
Kontrolę na wyżej wymieniony temat Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła z własnej inicjatywy w III i IV kwartale 1995 r. Kontrola urzędów administracji rządowej rozpoczęła się przed 17 sierpnia 1995 r. i odbywała się wg przepisów ustawy z 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 (na podstawie przepisów art. 103 ust. 3 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2). Kontrola w urzędach organów samorządu terytorialnego rozpoczęła się po 17 sierpnia 1995 r., tj. po wejściu w życie wyżej wspomnianej ustawy o NIK z 1994 r. Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera załącznik nr [1] do "Informacji". (fragment tekstu)
EN
Research background: The theory of endogenous regional development indicates in particular the role of local authorities in creating the conditions for socio-economic development. Among the factors that shape institutional efficiency of local government, the ones referring to the administrative sphere should be especially analyzed.Purpose of the article: The aim of the paper was the assessment of the activities shaping institutional efficiency in the administrative area with respect to the activities pursued by local governments in Poland, and to assess the effects of such activities. The analysis includes activities aimed at streamlining service provision, implementation of a system of selfcontrol of provided services, and measures related to the adjustment of the organizational structure of an office to the implemented tasks.Methods: For the purpose of performing the study a questionnaire was prepared and sent to local authorities in Poland. The research was conducted between 2015 and 2016 on a sample of 1,220 municipalities from 2,479. Identification of activities implemented by local governments was made on the basis of an analysis of the task implementation index. The evaluation of effects of tasks was made on the basis of the values of effect index of implemented tasks.Findings & Value added: Many local governments do not fully apply the available tools that streamline the provision of administrative services. The value of the task performance index had a low average level in Poland (0.42). Representatives of local authorities were convinced of the relatively high efficiency of undertaken activities. The value of the task implementation index in the area of self-control of the provided services remained at the level of 0.48. The average value of effects of activities amounted to 0.55. The average index of task implementation of activities adjusting the organizational structure to the implemented tasks and provided services amounted to 0.64 in Poland. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest diagnoza wpływu integracji europejskiej na doskonalenie kadr administracji samorządowej na podstawie badań przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w województwie opolskim. W badaniach wykorzystano ankiety oraz wywiady ustrakturyzowane jako główne narzędzia badawcze.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to diagnose the influence of European integration on the training process of local administration officials on the basis of research conducted in the offices of the local administration in Opole voivodeship. Research included questionnaires and the structured form of the interview as the main research techniques. (original abstract)
XX
Autor analizuje wybrane zagadnienia z zakresu problematyki sytuacji ustrojowoprawnej stołecznych dzielnic, wykazując specyfikę tej kategorii jednostek pomocniczych gmin. Wykorzystując proponowany model siatki terminologiczno-pojęciowej, identyfikuje kluczowe uwarunkowania i atrybuty dzielnic m.st. Warszawy i kwalifikuje ich status w strukturze administracji samorządowej jako subpodstawowych (subgminnych) podmiotów administracji publicznej. Wyniki analizy potwierdzają specyfikę zarówno samorządowych relacji strukturalnych występujących w ramach stołecznych dzielnic (tj. wewnętrznych sensu largo), jak i łączących te podmioty z m.st. Warszawą (tj. relacji mikrozewnętrznych). Kluczowe znaczenie w tym zakresie odgrywają konsekwencje gminnego pochodzenia stołecznych dzielnic. (abstrakt oryginalny)
EN
The author examines selected aspects of the issue of the systemic and legal situation of the capital's districts, indicating the uniqueness of this category of auxiliary units of municipalities. Using the proposed model of the terminological/conceptual grid, he identifies the key conditions and attributes of Warsaw's districts and classifies their status in the structure of self-government administration as sub-basic (sub-municipality) public administration entities. The results of the analysis confirm the unique nature of self-government structural relations appearing within the capitals districts (i.e. internal relations, in the broader sense), as well as those connecting these entities with the Capital City of Warsaw (i.e. mico-external relations). The key role in this respect is played by the consequences of the ex-municipality origin of the capitals districts. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu podjęta została problematyka sprawności działania instytucji samorządowych. Sprawne działanie urzędu administracji samorządowej wywiera istotny wpływ na rozwój wspólnoty lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. Celem artykułu są pomiar i ocena potencjalnej sprawności instytucjonalnej urzędów gmin miejskich województwa świętokrzyskiego. W artykule wykorzystano metodę analizy instytucjonalnej. Wyniki badań wskazują, że gminy miejskie województwa świętokrzyskiego charakteryzuje niska sprawność instytucjonalna, szczególnie w takich obszarach, jak świadczenie usług publicznych oraz zarządzanie personelem. Najkorzystniejsza sytuacja była w obszarach: zarządzanie strategiczne i finansowe oraz partycypacja społeczna i stymulowanie rozwoju społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
In this study, the issue of the efficiency of functioning of local government institutions was taken up. The efficient operation of a local government administration office has a significant impact on the development of the local community and satisfying the needs of its residents. The aim of this article is to measure and assess the potential institutional efficiency of municipal offices in the Świętokrzyskie province [voivodeship]. The article uses the institutional analysis method. The research results indicate that the municipalities of the Świętokrzyskie province are characterized by low institutional efficiency, especially in such areas as the provision of public services and the management of human resources. The most favorable situation occurred in the areas of strategic and financial management as well as in social participation and the stimulation of social development.(original abstract)
6
Content available remote Usprawnianie procesów rachunkowości w urzędach administracji samorządowej
100%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie dwóch komplementarnych metod usprawniania procesów rachunkowości w urzędach administracji samorządowej. Jako obszar prezentacji praktycznych aspektów koncepcji usprawniania procesów rachunkowości wybrano proces obróbki faktur przychodzących w jednym z urzędów gmin(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present two complementary methods of improving accounting processes in the offices of local government administration. As the area of practical aspects presentation of the concept of improving accounting processes there was selected a process of handling incoming invoices in one of the offices of the communes(original abstract)
EN
A city based on the sustainable development priorities, friendly to its residents, combines human activity, technology challenges, and environmental requirements. The implementation of the idea of smart city should be discussed with regard to specific areas of activity. In order to identify the way of perceiving the activity conducted under this concept, a survey was carried out among employees of the City Office in Zabrze. The cognitive, competence and informational scope was verified. It was found that the overwhelming majority of officials (79%) are convinced that smart city principles are being implemented. The survey participants also provided specific examples of smart-city initiatives undertaken in the city, and a significant part of the respondents (64%) assigned their professional tasks to them. Moreover, three out of four surveyed officials in Zabrze declared that they know the tools supporting the smart urban development. The results presented in the article constitute pilot studies aimed at understanding the extent to which the Smart City idea is known by local government administration employees. In addition, these results serve as a tool for the authorities of Zabrze to disseminate knowledge about smart city among employees of the city hall. (original abstract)
XX
Ustawa z 23.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw umożliwia samorządowym jednostkom organizacyjnym korzystanie ze wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Rodzi to wiele pytań, o czym świadczą otrzymane przez redakcję e-maile. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono cechy polskiej administracji publicznej oraz omówiono jej funkcje. Zaprezentowano cele i zadania Unii Europejskiej oraz jak przebiega ich realizacja.
EN
According to author, public administration in Poland is potentially able to meet the all the requirements and to fulfill successfully assignments of the European Union. The new obligations however pose a new long-term challenge for Polish public administration. The article identifies respectively: 1) specific features and 2) functions of Polish public administration, 3) objectives and tasks of the European Union, 4) means and methods of implementation of the Community law, 5) premises for rational working of the public administration. Among these premises are: stabilization of law-making processes, rationalization of administrative structures and coordination of the spheres of competence, stabilization and consolidation of the administrative staff, general modernization, making the public administration more innovative. (original abstract)
XX
Jednym z nowatorskich rozwiązań zmierzających do wzmocnienia innowacyjności w regionie uczącym się, był realizowany w Małopolsce w latach 2012-2015 projekt o nazwie "SPIN - Model transferu innowacji w Małopolsce" (SPIN) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Model SPIN to innowacja organizacyjna, która została zaprojektowana z myślą o trzech kategoriach odbiorców: jednostkach naukowych, przedsiębiorcach oraz władzach regionalnych (a także innych kategoriach odbiorców transferu wiedzy, w tym jednostkach samorządu terytorialnego). Model został pomyślany jako adekwatne narzędzie do stymulowania innowacyjności w regionie uczącym się, jakim jest Region Małopolski. Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytanie, jak działania administracji samorządowej prowadzone kompleksowo z przygotowanym scenariuszem prac, precyzyjnie określoną listą beneficjentów oraz interesariuszy, przyczyniają się do stymulowania innowacyjności regionalnej. Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the innovative solutions aimed at enhancing innovation in the learning region was the project called "SPIN - Innovation Transfer Model in Malopolska" (SPIN) in Małopolska in the years 2012-2015 under the Human Capital Operational Program. The SPIN model is an organizational innovation designed for three categories of customers: academics, entrepreneurs and regional authorities (as well as other categories of knowledge transfer recipients, including local government units). The model has been conceived as an adequate tool to stimulate innovation in the learning region of the Malopolska Region. The subject of the analysis is the answer to the question how the activities of self-government administration conducted comprehensively with the prepared scenario of work, precisely defined list of beneficiaries and stakeholders contribute to stimulate regional innovation. (original abstract)
XX
Urząd miasta jest elementem miasta i zajmuje istotną pozycję w zarządzaniu usługami publicznymi. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących organizacji i zatrudnienia w urzędach komunalnych w miastach wojewódzkich w Polsce. Sposób organizacji urzędu wpływa pośrednio na koszt władzy publicznej w mieście. (abstrakt oryginalny)
EN
Municipal office is a part of the city and occupies an essential position in public services management. The aim of this article is to present the results of empirical surveys which concern the management and employment in municipal administration in some voivodeship capitals. The way of administrating of municipal offices indirectly influences the costs of public power in a city. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono praktyczne rozwiązania wykorzystywane do budowania pożądanego wzorca kulturowego, identyfikacji źródeł oporu oraz sposobów jego przełamywania w urzędzie miasta w Olsztynie na tle wyników badań ogólnopolskich. Prezentowane rozważania stanową element badań realizowanych w ramach grantu własnego nr N N115 153239 Narodowego Centrum Nauki.(fragment tekstu)
EN
This paper presents practical solutions used in Olsztyn City Hall in developing the desired cultural model and in identifying sources and symptoms of organizational resistance in the process of implementing changes, together with the ways to overcome it. The results were compared with the nationwide research. The presented considerations are part of the research carried out under an author's grant N N115 153239 NCN.(original abstract)
XX
Istnieje dużo barier związanych z pełnym wdrożeniem e-usług, tj. takich, które w całości mogą być zrealizowane tylko drogą internetową. Są to bariery o charakterze prawnym (np. obowiązek osobistego stawiennictwa), psychologicznym (niechęć przed nowym), technicznym (brak technicznych możliwości, odpowiedniego oprogramowania itp.) czy organizacyjnym (np. organizacja pracy, kształt struktury organizacyjnej, przebieg procesów realizacji usług administracyjnych). W artykule autor omawia problemy organizacyjne związane z wdrażaniem idei e-usług w administracji publicznej. Autor dokonuje analizy istniejących struktur organizacyjnych, procesów realizacji usług; identyfikuje tym samym główne bariery wprowadzania e-usług i formułuje zalecenia praktyczne. (abstrakt oryginalny)
EN
There are numerous barriers related to the full implementation of e-services, namely those which can only be implemented in whole through the Internet. These are barriers of a legal (e.g. the obligation to appear in person), psychological (a resentment of new things), technical (a lack of technical possibilities, appropriate software, etc.) or organizational nature (e.g., organization of work, the shape of the organizational structure, the course of the processes of performing administrative services). In the article, the author discusses the organizational problems related to the implementation of the idea of e-services in public administration. The author analyses the existing organizational structures and processes of fulfilment of the services; he similarly identifies the main barriers to the introduction of e-services and formulates practical recommendations. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wybrane obszary wykorzystania marketingu w administracji oraz podjęto próbę określenia stopnia ich wdrażania w woj. podkarpackim. Autorzy wskazali, że marketing usług administracyjnych różni się w sposób znaczący od marketingu usług komercyjnych, co wynika przede wszystkim ze ścisłego podporządkowania przepisom prawnym, monopolistycznej pozycji urzędów oraz zróżnicowanej hierarchii celów. Wyrazem orientacji marketingowej w relacjach urzędnik - petent jest konsekwentne nastawienie na potrzeby interesantów, traktowanie ich w sposób podmiotowy a nie przedmiotowy, oraz dostosowanie procesu świadczenia usługi do wygody petentów, a nie urzędników. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród 20 wójtów gmin woj. podkarpackiego oraz 400 mieszkańców zamieszkujących wytypowane gminy można stwierdzić, że jakość świadczonych usług administracyjnych w badanych gminach jest ogólnie satysfakcjonująca. Znalazło to potwierdzenie w wysokiej ocenie profesjonalizmu oraz zdolności interpersonalnych urzędników, a także w podejmowanych przez część jednostek wysiłkach w zakresie podwyższania stopnia satysfakcji klientów(abstrakt autora)
XX
Rewolucja w systemie gospodarki opakowaniami nie oszczędziła też rozdziału dotyczącego administracyjnych kar pieniężnych. Czy straszenie półmilionową karą przyniesie spodziewane skutki? Jakie kary pieniężne przewidział ustawodawca w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888)? (abstrakt autora)
EN
The revolution in packaging management system did not omit the issue of administrative fines. Would the threat of a half-million PLN penalty produce the expected results? What are the penalties envisaged by the legislator in the 13 June 2013 Act on the packaging and packaging waste management (Journal of Laws of 2013, item 888)? (author's abstract)
XX
Niniejsze opracowanie dotyka miejsca i roli administracji samorządowej i jej organów w procesie rozwoju lokalnego. Nie bez powodu przyjęto taką optykę, bowiem pobieżny przegląd definicji może wskazywać na swoistego rodzaju "drugoplanowość" władz publicznych. Niewątpliwie trzeba mieć świadomość nierozerwalności procesu, jakim jest rozwój z określonym układem, terytorium, w tym wypadku lokalnym, charakteryzującym się właściwym tylko jemu potencjałem. Ta "drugoplanowość" jest jednak pozorna. Szeroko pojęta administracja samorządowa w rozwoju lokalnym skrywa się chociażby za: "społecznością lokalną, którą tworzą ludzie pozostający wobec siebie w społecznych interakcjach i zależnościach w obrębie danego obszaru i posiadający jakiś wspólny interes lub poczucie grupowej i przestrzennej tożsamości", "systemem powiązań, zależności i instytucji sprawiających, że ta całość jest wewnętrznie zintegrowana - zdolna do podejmowania wspólnych działań na rzecz nurtujących ją problemów" czy też wysiłkami ludzi zjednoczonymi z wysiłkami władz po to, by ulepszyć ekonomiczne, społeczne i kulturowe warunki egzystencji konkretnych społeczności. (fragment tekstu)
EN
Author of the article focuses on local administration and its bodies an on part they take in the process of local development. She describes not only theoretical aspects but also she points real activities performed by authorities of Poznan for development of the city. (original abstract)
EN
On 29 October 2008 regulations of act of 19 September 2008 came into force, amending the act Law on registers of civilian status. The amendments introduced by this act concern mainly a way of employing a registrar and a vice-registrar. Until now head of the commune was the registrar by operation of law. However, under art. 6 section 3 Law on registers of civilian status the council of the commune could appoint another registrar and his deputy (deputies). However, this simple and unambiguous at first sight regulation caused many controversies. Additional doubts in the question of appointing another registrar by the council of the commune were supplied by act on self-government employees. It resulted from joined regulations of these two acts that filling the registrar's post took place in the result of a competition, whereas an employment relationship was established on grounds of a contract of employment or an appointment, if it was provided by the statute of the commune. However, before employment took place, a candidate, chosen in the way of the competition, must also be appointed by a resolution of the council of the commune. The legislator trying to solve these problems, amended regulations of act Law on registers of civilian status. In relation with it, a requirement that the council of the commune has to pass a resolution on employment of the registrar and his deputies was abandoned. In the hereby article the Author presented the introduced amendments and undertook an effort to analyse new legal solutions.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja koncepcji proponowanego przedsięwzięcia, polegającego na wskazaniu zasad zastosowania technologii informacji przestrzennej do zarządzania zasobowego w organach samorządu terytorialnego na szczeblu podstawowym. Prezentowana koncepcja bazuje na wynikach analizy potrzeb w zakresie zarządzania jednostkami administracyjnymi oraz możliwościach zastosowań współczesnych narzędzi technologii informacyjnej, w tym systemów klasy GIS. (fragment tekstu)
EN
Local governments need new tools and technology to carry out their work. The competition between administrative units, economic uncertainty or limited resources affect the search for new management solutions. Resource-based management is one of the modern solutions. The paper shows the concept of using modern spatial information technology for application of resource-based management in local administration. (original abstract)
XX
W literaturze przedmiotu obok terminu nowa ekonomia wprowadza się termin ekonomia innowacyjności, motywując to faktem, że współczesny rozwój gospodarczy jest determinowany przyspieszonym procesem zmian, którego główną siłą napędową są innowacje techniczne, technolo-giczne i organizacyjne. Celem pracy jest porównanie dwu subregionów województwa zachodniopomorskiego: szczecińskiego i koszalińskiego, z punktu widzenia jednego z najważniejszych kryteriów we współczesnym rozwoju gospodarczym, jakim jest innowacyjność. Badaniu poddano urzędy samorządów terytorialnych: starostw powiatowych i gmin miejskich oraz gmin miejskowiejskich. Autor wyodrębnił osiem grup - zespołów funkcjonalnych, uważając je za kryteria zawierające istotne czynniki wpływu na poziom innowacyjności w urzędach. Zastosowano metodę AHP (Analytic Hierarchy Process) opracowano przez T.L. Saaty'ego1. Otrzymano skwantyfikowany, syntetyczny obraz komparatywny urzędów dla dwu badanych obszarów regionu(fragment tekstu)
EN
The notion of innovation economy appears in modern literature next to the term new economy. This is motivated by the fact that economic development is currently determined by the accelerated process of changes whose main driving force are the innovations: technological, technical, organizational and others. The aim of this work is to compare two subregions of the West Pomerania province: Szczecin and Koszalin, in terms of innovation in their offices of local administration. The author identified eight functional groups of analysis (criteria) containing detailed factors of impact on the degree of motivation. In the empirical part was used the method AHP (Analytic Hierarchy Process) developed by T.L.Saaty. It allows decomposition of complex decision problem and the creation of the final ranking for each criterion and synthetic comparison. The results of the study indicate varied degree of implementation and realization of innovative activities in both areas of the province at the observed offices.(author's abstract)
XX
Treść prezentowanej wypowiedzi obejmuje wyjaśnienie istoty reinżynierii i jej genezy oraz określenia potrzeb i możliwości zastosowania ogólnych założeń i zasad reinżynierii w urzędach administracji samorządowej. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.