Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing usług lotniczych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Celem niniejszego opracowania jest analiza działań marketingowych operatorów portów lotniczych. Omówione zostaną czynniki wpływające na aktywizację tych działań, specyfika usług świadczonych przez porty lotnicze i jej wpływ na działania marketingowe oraz rodzaje działań marketingowych podejmowanych najczęściej przez podmioty zarządzające portami lotniczymi.(fragment artykułu)
EN
Till the end of the eighties of the twentieth century the European airports ran their activities under strongly regulated conditions of the air transport services market. The restrictive bilateral agreements on the air communications contained clauses that specified between which airports the links could have been opened, and defined the size and split of the offered transport capacities. Countries that have been parties to those agreements pointed out carriers, who had been allowed to service those links, and approved ticket prices. Carriers had been obliged to conclude trade agreements that significantly limited competition among them. Airports had been treated as utilities operating under the non-profit rule, and enjoyed a monopolistic position. Under such conditions the necessity to undertake marketing activities by the airport management had been limited. Under the changing market conditions, the airport operators see a need to take on marketing activities aimed at sales intensification, traffic increase, development of air links, and attracting of new customers. The production approach is replaced by the marketing approach, in which the starting point is the market and the customers' needs - passengers and carriers in particular. The author examines the marketing activities taken up by the airport operators. He discusses factors that stimulate those activities, and are decisive for the specific nature of services provided by airports and its impact on the marketing activities initiated by the entities that manage the airports. Without a marketing plan and corresponding marketing activities in the even more competitive market the performance of airports would become poorer and poorer. Their weakening position would be exploited by the strong airlines that would force out their terms. Marketing held by an airport is the services marketing that embraces both the institutional marketing and the consumer marketing.(original abstract)
3
Content available remote Metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczej
75%
XX
Przedmiotem badań prezentowanych w artykule jest potencjał marketingowy linii lotniczej. Celem artykułu jest ustalenie metodologicznych podstaw istoty potencjału marketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego na podstawie systemowego podejścia. Zostały tu sformułowane metodologiczne podstawy istoty potencjału marketingowego linii lotniczych lotnictwa cywilnego, które istotnie różnią się od wcześniej znanych pojęć. Zostały również omówione takie zagadnienia, jak współczesne rozumienie potencjału przedsiębiorstwa oraz szczególne cechy działalności marketingowej linii lotniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the research presented in the article is the airline marketing potential. The purpose of this article is to determine the essence of the methodological foundations of the airlines marketing potential in civil aviation based on a system approach. In this article the methodological basis of the essence of the airlines marketing potential in civil aviation is formulated, which significantly differs from previously implemented concepts. Modern understanding of the enterprise potential and peculiarities of the airline marketing activities are also investigated in this article.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest przystosowanie się do warunków gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze "LOT" i działania podejmowane przez nie dla sprostania konkurencji międzynarodowej. Autorzy zwrócili uwagę na fakt niepodejmowania przez PLL "LOT" wielu popularnych już dziś w świecie rodzajów usług jak np. transport multimodalny.
5
Content available remote Programy lojalnościowe i partnerskie przedsiębiorstw lotniczych
63%
XX
W artykule przedstawiono programy lojalnościowe i partnerskie stosowane przez przedsiębiorstwa lotnicze obsługujące ruch pasażerski. Omówiono ich rodzaje, cele i zadania oraz ukazano ich adresatów i rolę, jaką odgrywają w marketingu relacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytania o przyszłość programów lojalnościowych na bardzo konkurencyjnym rynku lotniczym, zwłaszcza w warunkach konkurencji z przewoźnikami niskokosztowymi i ciągłego dążenia do redukcji kosztów działalności, oraz czy zmęczenie tą formą promocji obserwowane w innych branżach jest również zauważalne wśród klientów linii lotniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the paper are loyalty and partnership programmes used by commercial aviation companies serving passenger transport. First, their types, aims and objectives are discussed, followed by a presentation of customer target groups and the role they play in relationship marketing. The issue of the future of loyalty programmes on the highly competitive aviation market is addressed, particularly in the light of strong competition with low-cost carriers. Another important issue is whether the growing weariness of this kind of promotional activities is also experienced by airline passengers.(original abstract)
XX
Zaprezentowano indywidualne podejście marketingu precyzyjnego (tzw. marketingu "jeden na jeden") oraz przykłady implementacji jego zasad w działalności wybranych linii lotniczych.
EN
The article presents the concept of specific marketing ("one for one" marketing) and provides examples of adjusting products and other elements of marketing composition to the needs and preferences of individual clients in the field of practical functioning of airlines. (original abstract)
XX
Zarówno Polskie Linie Lotnicze LOT, jak i British Airways są liniami działającymi od wielu lat. PLL LOT powstały w 1929, a British Airways w 1935 r. W 1938 r. zostały znacjonalizowane, natomiast w 1974 r. podjęto pierwsze kroki w kierunku prywatyzacji, która nastąpiła na początku 1987 r. Już w łipcu British Airways połączyła się z British Caledonian, a w grudniu ogłoszono podjęcie współpracy z zakresu marketingu na światowych rynkach z United Airlines. W Polsce w latach 80. zaczęto mówić o prywatyzacji narodowego przewoźnika, jednak dopiero uchwalenie przez Sejm 16 czerwca 1991 r. ustawy o przekształceniach własnościowych było pierwszym formalnoprawnym krokiem w tym kierunku. 16 listopada 1992 r. premier Hanna Suchocka podpisała rozporządzenie w sprawie przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę skarbu państwa. Dwa tygodnie później minister transportu i gospodarki morskiej Zbigniew Jaworski złożył podpis pod aktem notarialnym zawiązującym spółkę PLL LOT S.A. Powołał radę nadzorczą i zarząd spółki, a wpis do rejestru handlowego zakończył pierwszy etap przekształceń. Pierwotnie LOT miał być sprywatyzowany do końca 1994 r., ale rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 grudnia 1994 r. termin ten został przedłużony do końca 1996 r. W ramach reformy centrum administracyjnego minister transportu i gospodarki morskiej przekazał swoje uprawnienia reprezentanta skarbu państwa w spółce ministrowi skarbu, co spowodowało następne przedłużenie terminu prywatyzacji. Zdaniem niektórych pracowników LOT ta sytuacja jest o tyle korzystna dla przedsiębiorstwa, że linia lotnicza ma czas na działania przygotowujące do prywatyzacji. Zakończono proces wymiany floty, nastąpiła redukcja zatrudnienia, a także restrukturyzacja wewnętrzna polegająca m.in. na wydzieleniu wielu obszarów działalności. Dokonano istotnych zmian w strategii marketingowej korzystając z usług instytucji badających opinię publiczną i agencji marketingowych. (fragment tekstu)
XX
W artykule skoncentrowano rozważania na znaczeniu komunikacji marketingowej dla realizacji wyzwań tynkowych współczesnych przedsiębiorstw lotniczych. Zaprezentowano je we fragmentach odpowiednio zatytułowanych: • strukturalne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw lotniczych, • rynkowe determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw lotniczych, • podstawowe modele komunikacji marketingowej współczesnych przedsiębiorstw, • komunikacja marketingowa a rynkowe wyzwania współczesnych przedsiębiorstw lotniczych. Specyfika rynku usług lotniczych skłania sektorowe przedsiębiorstwa do poszukiwań zindywidualizowanych modeli komunikowania się. Mogą one wynikać z rynkowych i pozarynkowych uwarunkowań, strategicznych celów funkcjonowania i rozwoju podmiotów oraz typów budowanych relacji. Skuteczna, zintegrowana komunikacja marketingowa sprzyja realizacji wyzwań na współczesnym rynku usług lotniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main topic of this paper is the meaning of the marketing communication for market challange of the modem air transport companies. They have been presented in the such titled fragments: • the structural determinants of the aviation companies, • the market determinants of the aviation companies, • the basic models of the marketing communication of the present companies, • marketing communication and the market challenges of the present aviation companies. The peculiarity of the aviation market inclinâtes the sector companies to the looking for the individual models of the promotion. They are result of the market and non-market implications of the activity and development of the subjects. The efficient and integrated marketing communication benefits the realization of the challanges on the modern market of the air transport services. (original abstract)
9
Content available remote Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady
63%
XX
Współczesny zderegulowany rynek lotnictwa jest w fazie szybkiego i dynamicznego rozwoju. Zmienność uwarunkowań jego funkcjonowania i struktury wymaga systematycznego doskonalenia jakości usług, poprzez dostosowanie ich do oczekiwań użytkowników transportu lotniczego. Działania te mogą być efektywne jedynie dzięki znajomości aktualnego stanu rynku i zgłaszanych na nim potrzeb. Zapotrzebowanie na informację jest zatem podstawą skutecznego zarządzania na rynku usług lotniczych funkcjonującego w warunkach silnej konkurencji. Źródłem użytecznych informacji są celowo zaprojektowane badania polegające na systematycznym gromadzeniu danych o czynnikach, procesach i zjawiskach rynkowych. Stąd w artykule, obok charakterystyki rynku usług lotniczych, przedstawiono istotę i zakres badań naukowych, podkreślają konieczność ich przeprowadzania. Ponadto omówiono wyniki badań prowadzonych w wybranych segmentach rynku lotniczego.
EN
The contemporary liberalised and deregulated aviation market is in the phase of rapid development. New carriers and services, the increasing competitiveness and changes to buyers' behaviour require continuous monitoring and new offerings through adjusting them to the needs, preferences, expectations and aspirations of air transport users. The effectiveness of such activities is conditioned by good understanding of market conditions. Information is a basis for the effective management of the aviation service market. Useful market information is based on specially designed research which aims to systematically collect data related to market factors, processes and developments. The objective of such research is to identify market mechanisms, opportunities and threats in the business environment, being a major tool for creating a proper aviation service market in 21st century competitive conditions. Research on the aviation service market is based on specific criteria, targets, methods and techniques, and the same research studies cover both quantitative and qualitative analyses. The paper presents the characteristics of the aviation service market and describes the uniqueness, scope and usefulness of relevant research studies. Also, the author discusses the results of research studies conducted in the selected segments of the aviation market.(original abstract)
XX
Programy frequent flyer (FFP) są elementem w ofercie produktowej linii lotniczych, dającym możliwość zróżnicowania świadczonych przez nie usług. Ich celem jest identyfikacja, nawiązanie kontaktu oraz pozyskanie lojalnych pasażerów, którzy poprzez częste korzystanie z usług linii lotniczych stanowią dla nich największą wartość. Dzięki tym programom przewoźnicy tworzą ogromne bazy danych, które pomagają im rejestrować historię podróży pasażera, a także dostosowywać kampanie reklamowe do odpowiednich grup docelowych.
EN
Frequent Flyer Programmes (FFP), available in the offer of air lines' products, enable the diversification of services - with the aim being to identify, establish contacts and attract loyal passengers who, by frequent flights with that particular air line, are considered the most valued customers. Those programmes allow gathering data and keeping the passenger's travel record thus helping advertising campaigns to target specific groups. (JW)
XX
W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania nowych technologii w komunikacji marketingowej z pacjentami przez prywatne ośrodki opieki zdrowotnej w Polsce. Wzrost znaczenia nowych technologii determinuje konieczność zmiany w podejściu do komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, w tym również ośrodków opieki zdrowotnej. W artykule zostały również sformułowane pytania badawcze do dalszej eksploracji. Artykuł został stworzony w oparciu o analizę dostępnej literatury oraz badanie eksploracyjne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the usage of new technologies in marketing communication by private healthcare companies. The increasing infl uence of new technologies causes the need to change the approach in marketing communication, also in healthcare. The paper contains also research questions for further exploration. Article is bases on an analysis of reports, literature studies and exploratory studies. (original abstract)
XX
Opisano zabiegi konkurencyjne linii lotniczych, które chcą pozyskać jak największą liczbę klientów. Odpowiedziano na pytanie czemu przewoźnicy nowej generacji (tzw. tanie linie lotnicze) są tańsze od linii narodowych. Przedstawiono działanie jakie może podjąć linia lotnicza w celu zmniejszenia kosztów działalności.
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce "wsparcia marketingowego" udzielanego tanim liniom lotniczym ze środków publicznych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o zgodność podejmowanych działań w tym zakresie z prawem konkurencji Unii Europejskiej, a szczególnie z zakazem udzielania pomocy publicznej. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie jest możliwe kompleksowe przedstawienie problematyki, łącznie z potencjalnymi lub realnymi rezultatami i efektami udzielanego tanim liniom wsparcia marketingowego. Artykuł ma na celu przede wszystkim nakreślić problem, co będzie punktem wyjścia do dalszych badań autora nad tą problematyką. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to answer the question about the compliance of activities and actions connected with granting the marketing fees to low cost airlines from the public funds with the EU law and rules in the scope of state aid. To achieve this aim, the basis of low cost business model and mechanisms of marketing support for LCCs' routes from public funds have been presented. Then, the issue of marketing fees in the light of EU law and rules regarding the state aid and cases concerning the presumption of unlawful state aid granted to cheap airlines in the period 2000-2014 have been presented. (original abstract)
XX
Omówiono zależność między pozytywnym wizerunkiem przedsiębiorstwa usługowego a jego sukcesem. Kreowanie pozytywnego wizerunku stało się w Polskich Liniach Lotniczych LOT jednym z problemów strategicznych. W artykule przedstawiono marketingowe zróżnicowanie oferty usługowej PLL LOT i poprawę jej jakości, system identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa oraz działania promocyjne PLL LOT.
EN
Each firm that wants to score a success on the market, should claborate a composite identyfication program, that could create its similar and fauvorable image. The fauvourable image on the market has a measurable economic result - an increase of sale. The managers of PLL LOT have recognised problem of creation and fixing the fauvorable image of Polish Airlines as a main purpose of the company. The promotions that have been done for PLL LOT since 1994 had created a clearer image of polish carrier. Our national carrier is perceived as modern, fast developing company that enjoys its clients confidence and liking as well as respect of its competitors.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera charakterystykę produktu PLL LOT. Autor zanalizował cechy produktu-usługi w pasażerskich przewozach lotniczych (stopień bezpieczeństwa, szybkość świadczenia usługi, dostępność komunikacyjna, jakość oferty usługowej i marka produktu) oraz dynamikę przedsiębiorstw transporu lotniczego na rynku polskim i międzynarodowym.
EN
This article presents definitions of products of the PLL LOT with their characteristics. Among the others, there have been discussed such items like: - dynamics of development of air transport services on both Polish and the international markets, - problems of quality services, - problems of accessibility of services. This paper defines importance of the passangers' quality demends towards the airlines. (original abstract)
XX
Celem pracy była analiza istoty usług transportowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się ich jakości oraz zaprezentowanie techniczno-technologicznej i rynkowej specyfikacji usług na rynku transportowym.
EN
Transport services are subject to the market and the overall objective of providers of these services is to meet the needs associated with the movement of cargo. The specifics of the transport market include the diverse range of services on offer that vary over time and space. Clients evaluate transport services in terms of quality. The quality of these services is inextricably linked to the attributes that result from the very nature of transport services. These attributes, as well as technical, technological and market specifications, determine the range of services offered and the character of services on the transport market. (original abstract)
XX
Coraz więcej firm działa na rynkach stagnacyjnych lub nasyconych, ujawniających potrzebę modyfikacji dotychczasowych metod działania i sposobów konkurowania. Zmienia się również rola marketingu poszukującego nowych, trwalszych sposobów konkurowania na rynku, umożliwiających firmie dostarczenie klientowi "większej obietnicy wartości", innej niż konkurencja i trudniejszej do naśladowania. Taką szansę stwarza marketing tanich usług, którego rozwój jest związany z coraz liczniejszą grupą konsumentów mających więcej czasu i mniej pieniędzy, szukających tanich oferentów, dla których "tropienie specjalnych okazji sprzedażowych" staje się istotnym warunkiem utrzymania lub poprawy stopy życiowej. Przedmiotem prezentowanych poniżej rozważań są marketing tanich usług, kluczowe warunkowania rozwoju oraz specyficzne elementy tej koncepcji. Podjęto również próbę wskazania cech pozwalających na uznanie tej koncepcji za innowacyjną. Całość zamyka studium przypadku tanich linii lotniczych, które jako jedne z pierwszych z sukcesem realizują niskoosztową koncepcję marketingu. (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono zasady efektywnego działania w serwisach społecznościowych branży ubezpieczeniowej, siłowni, lini lotniczych i sklepów spożywczych. Wybrane przykłady potwierdzają możliwość odniesienia sukcesu na Facebooku i w biznesie. Dzieje się tak, ponieważ serwisy społecznościowe przyczyniają się do tworzenia nowej jakości w przejrzystości i zaangażowaniu biznesu. Nowa forma komunikacji marketingowej pozwala na wypracowanie bardziej rzeczywistych i bezpośrednich kontaktów z klientami.
XX
Jak jest różnica pomiędzy Virgin Atlantic a Lufthansą? Obie linie kursują z Berlina do Chicago. Używają w tym celu tego samego typu samolotu, Boeinga 767. I tu i tam stewardessy podają coś do jedzenia i mówią, żeby zapiąć pasy przy starcie i lądowaniu. Jednakże każdy, kto leciał Lufthansą i Virgin stwierdzi z pewnością, iż to nie to samo. Jakość usług, styl obsługi klienta czy inne niuanse bądź miłe niespodzianki wyrażające troskę o konsumentów dotyczą też innych branż, nie tylko lotnictwa cywilnego. I mogą być czynnikiem konkurencyjnej przewagi na rynku towarów i usług. (abstrakt autora)
XX
W artykule zaprezentowano wpływ infrastruktury transportu lotnicze4go na działalność usługową polskich portów lotniczych.
EN
In aviation transport, the basic elements of the transportation infrastructure are airports that must meet appropriate standards and technical norms. A good aviation transport infrastructure enables the provision of service operations by Polish airports. These operations are related to servicing regular and non-regular passenger and cargo transports conducted by PLL LOT SA and by domestic and foreign carriers. Presently, Polish carriers operate under strong international competition and therefore it is of great importance to reinforce their position by developing infrastructure and extending the range of services offered by Polish carriers and Polish airports. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.