Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapeseed
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In several our publications energetic efficiency of biofuel production was defined as a ratio of the amount of energy obtained in a form of biofuel to the sum of energy contributions necessary to conduct production processes on all the production stages. It was also shown that such a definition enables subsequent inclusion of production steps due to additivity of reciprocals of energetic efficiency determined separately for each step. In the present work, several scenarios of the transport of biomass between plantation and industrial facility converting biomass into biofuel are considered, appropriate values of energetic efficiency are computed and compared. The analysis is confined to biodiesel production based on rapeseed. The results show substantial differences caused by various approaches to that stage of transport.
PL
Rzepak odgrywa ważną rolę w żywieniu człowieka i zwierząt, a także w przemyśle technicznym. Jest jedną z nielicznych roślin zalecanych do rekultywacji gruntów pogórniczych w rejonie Konina. W pracy przedstawiono jakość nasion rzepaku uprawianego na gruntach pogórniczych użytkowanych rolniczo od 30 lat. Analizie poddano nasiona rzepaku uzyskane z trzech kombinacji nawozowych 0 NPK, 1 NPK i 2 NPK. Przeprowadzone badania wykazały, że skład kwasów tłuszczowych i ich profil ilościowy na badanych kombinacjach był zbliżony do nasion rzepaku uprawianego na glebach uprawnych. Ponad 90% stanowiły kwasy nienasycone o 18-stu atomach węgla. Najmniej korzystne warunki do zaolejenia wystąpiły na kombinacji 0 NPK. Na tej kombinacji stężenie składników w roztworze glebowym było najniższe. Nasiona rzepaku z kombinacji nawozowych 1 NPK i 2 NPK charakteryzowały się wyższą zawartością glukozynolanów niż kombinacji 0 NPK. Były to jednak wartości niższe od normy dla rzepaku dwuzerowego. Badania wykazały, że nasiona analizowanego rzepaku mogą być surowcem dla przemysłu spożywczego i technicznego.
EN
Glyphosate and AMPA determinations in rapeseed extracts by (a) liquid chromatography with triple quadrupole MS detection (LC-MS/MS), or (b) liquid chromatography with post-column OPA derivatization and fluorescence detection (LC-FLD) were developed. Mean recoveries for glyphosate and AMPA were (a) 88.8–95.0% and 82.1–86.1%, and (b) 70.8–74.1% and 62.4–72.6%. RSD were below (a) 11% and (b) 22%. Correlation coefficients were above 0.997 for both methods. LOD were 0.01 mg kg-1 for (a) and 0.05 mg kg-1 for (b). Both methods are simple and efficient for routine analysis of glyphosate and AMPA in a fatty matrix.
EN
The aim of the study was to determine the effect of linseed and rapeseed dietary supplementation on the fatty acids profiles of two ostrich fat depots: breast and subcutaneous (above the leg). The study was carried out on 40 ostriches raised in five groups – control (C) or with 4% (L4) or 8% (L8) linseed, or 5% (R5) or 10% (R10) rapeseed in the diet, from hatching to 12 months of age. Fat samples of breast (BF) and leg fat (LF) were taken for fatty acids analysis. Generally ostrich fat has high contents of PUFA (BF – 23.9, LF – 20.2 g/100 g FAME), especially linoleic acid (BF – 16.4, LF – 12.5 g/100 g FAME) and linolenic acid (BF – 5.7 and LF – 6.2 g/100 g FAME). Ostrich BF had a higher content of n-6 FA and total PUFA and lower n-3 FA than the LF. Both fat depots had desired PUFA/SFA ratios above 0.4, but not desirable n-6/n-3 ratios. BF had significantly higher (0.69)PUFA/SFA ratio than LF (0.55). Both L4 and L8 caused higher total PUFA content (27.8, 25.6 g/100 g FAME, respectively) and higher PUFA/SFA ratios (0.74, 0.75, respectively) and lower n-6/n-3 ratios (1.5, 1.8, respectively) compared to C. The rapeseed supplementation decreased the LA content in ostrich fats (R5- 14.1, R10-13.4g/100g FAME), causing a lower n-6/n-3 (4.1, 4.6, respectively) ratio compared to C (6.1). The supplementation of ostrich diets with linseed improved the nutritional value of ostrich fat by increasing the n-3 FA, total PUFA content and PUFA/SFA ratio. Although the leg fat had a lower PUFA content, both depots of ostrich fats can be recommended as valuable ingredients for value-added meat products fit for human consumption.
EN
The purpose of the study described in this paper is aimed at identifying the environmental situation of the agroecosystem and studying the impact of resource-saving technology methods for the cultivation of oilseed rapeseed, ensuring sustainability and productivity of the agroecosystem during environmental monitoring. The object of the study was spring rapeseed of the Maily variety. Experimental studies were carried out using the generally accepted classical techniques, such as experiment and observation, in the form of a multifactorial field experiment. A two-factor field experiment was laid out by the split plots method and based on the methodology for conducting field experiments with oilseeds. The results of the study were obtained using the methods of a soil-protective agriculture system based on the principles of soil protection technology. The studied minimal tillage provides a reduction in the amount of mechanical impact on the soil, restoration and preservation of soil fertility, improvement of moisture supply by leaving the plant stubble and scattering chopped straw after harvesting the previous crop, and replacing deep moldboard tillage with shallow flat-cut tillage. On the basis of the obtained study results, it was proven that the replacement of energy-intensive moldboard tillage with shallow flat-cut tillage (mini-till), ensuring the rational use of soil resources and resource-energy conservation, was feasible. The reconstructed parameters of agrophysical factors of soil fertility were determined, such as density, aggregate composition, and the structure and water resistance of soil aggregates, which ensured the sustainability of the environmental situation of the agroecosystem. It has been established that the soil protection methods of resource-saving rapeseed cultivation technology mitigate the risk and optimize the conditions for the growth and development of crops, where productivity increases to 21.3%, and also provide 29.3 thousand tenges/ha of additional income from each hectare with an increase in the profitability of rapeseed cultivation to 97% and 108% under the conditions of South-East Kazakhstan.
PL
W prezentowanych badaniach materiałem badawczym były nasiona rzepaku poddane procesowi obłuskiwania, a celem było określenie parametrów pracy separatora sitowo-pneumatycznego, z założeniem uzyskania największej skuteczności. Podczas badań zmieniana była wielkość otwarcia przesłony w cyklonie, która reguluje prędkość przepływu powietrza oraz zastosowano trzy rodzaje sit prostokątnych, tj.: sito 2,5 x 25 mm, 5 x 25 mm i 1,3 x 20 mm oraz sito z otworami okrągłymi o średnicy 2,5 mm w celu doboru najefektywniejszej separacji. Analizując wyniki strat liścieni oraz skuteczności oddzielenia okrywy owocowo-nasiennej najefektowniejsze okazało się zastosowanie sita prostokątnego o wymiarach 1,3 x 20 mm jako górne oraz 2,5 x 25 mm jako dolne oraz ustawiając prędkość przepływu powietrza 7,5 m·s-1.
EN
The samples of rapeseed oil obtained by dissolving ground rapeseed in hexane (chemical extraction method) were studied. Portion of sample seeds was left unthreatened as the reference, another was treated by an electrostatic field at intensity of E = (0,5 ÷ 2,5) kV/cm and t = 30c. The behavior of fluorophores of solutions of rapeseed oil in hexane, namely, tocopherol, phenol, fatty acids, vitamins and pigments provided information on the chemical composition and cell structure of the studied seeds. It was established that the fluorophores of solutions of rapeseed oil in hexane prepared from unthreatened seeds and seeds treated at an electrostatic field intensity of E = (0,5 ÷ 2,5) kV/cm and t = 30c are characterized by identical spectral-luminescent properties. The spectral-luminescent properties of phenols, tocopherols, fatty acids, vitamins and pigments of rapeseed oil obtained from the untreated and treated seed, were identical, regardless of the modes of its pre-sowing treatment. Presowing electric treatment of rapeseed by an electrostatic field in this mode does not cause changes in the chemical composition and structure of the cell, its fatty acid composition and the content of vitamins and pigments.
PL
Badano próbki oleju rzepakowego otrzymanego przez rozpuszczenie zmielonych nasion rzepaku w heksanie (metoda ekstrakcji chemicznej). Część próbek nasion pozostawiono bez naprężeń jako referencyjną, inną poddano działaniu pola elektrostatycznego o natężeniu E = (0,5 ÷ 2,5) kV/cm i t = 30c. Zachowanie się fluoroforów roztworów oleju rzepakowego w heksanie, tj. tokoferolu, fenolu, kwasów tłuszczowych, witamin i pigmentów dostarczyło informacji o składzie chemicznym i budowie komórkowej badanych nasion. Ustalono, że fluorofory roztworów oleju rzepakowego w heksanie sporządzonych z nasion niezagrożonych i nasion traktowanych polem elektrostatycznym o natężeniu E = (0,5 ÷ 2,5) kV/cm i t = 30c charakteryzują się identycznymi właściwościami spektralno-luminescencyjnymi. Właściwości spektralno-luminescencyjne fenoli, tokoferoli, kwasów tłuszczowych, witamin i barwników oleju rzepakowego uzyskanego z nasion nietraktowanych i traktowanych elektrycznie były identyczne, niezależnie od sposobu ich przedsiewnej obróbki. Przedsiewna obróbka elektryczna nasion rzepaku polem elektrostatycznym w tym trybie nie powoduje zmian w składzie chemicznym i strukturze komórki, składzie kwasów tłuszczowych oraz zawartości witamin i barwników.
15
Content available remote Chemiczne metody oceny skuteczności ogrzewania nasion rzepaku i śruty rzepakowej
75%
PL
Sprawdzono przydatność nowej metody badania nasion rzepaku, nazwanej wskaźnikiem purpury bromokrezolowej (BCPI), w ocenie skuteczności ich mikrofalowego ogrzewania. Nieogrzewane nasiona rzepaku charakteryzowały się typową aktywnością enzymu mirozynazy (MA = 3,42 U/g; 1 U = 1 nmol/min), zaś ok. dziesięciokrotne obniżenie tej aktywności uzyskano, stosując moc promieniowania mikrofalowego 650 W przez 120 i 180 s oraz 500 W przez 180 s. Wyniki badań aktywności mirozynazy i BCPI okazały się wysoko ujemnie skorelowane, zaś opracowane równania regresji typu MA = f(BCPI) charakteryzują się dużymi wartościami współczynnika determinacji, co wskazuje na przydatność metody BCPI w badaniu ogrzewanych mikrofalowo nasion rzepaku, z ewentualną możliwością przeliczenia uzyskanych wyników.
EN
Rape seeds were microwave irradiated and then examd. for the activity of myrosinase enzyme using the direct spectrophotometric assay. A new method of testing rape seeds, called the bromocresol purple index, was examd. for the evaluation of the effectiveness of microwave heating. The degree of redn. of myrosinase activity in rape seeds was detd. by comparing the amt. of adsorbed bromocresol purple in heated sample to the untreated sample. An approx. 10-fold redn. in activity was achieved with the radiation power of 650 W for120 and 180 s and 500 W for 180 s.
EN
The objective of the study was to evaluate the technological value of double-improved Polish varieties of rape, i.e. two winter varieties: pollinated variety Kana and hybrid variety Pomorzanin, and one spring variety pollinated Bios. The technological values of seeds and the quality of oils were evaluated by determining their traits which are important in processing and nutrition, i.e.: 1000 seeds mass, geometric features of seeds, contents of oil, phosphorus, phenolic compounds and glucosinolates in seeds, pressing yield, lipid composition, degree of hydrolysis and oxidation of oil as well as contents of total phosphorus and non-hydratable phosphorus. Analyses demonstrated that seeds of the winter variety (Kana, Pomorzanin) were characterized by a higher technological value than those of the spring variety (Bios) due to a higher mass of 1000 seeds and oil content and a lower concentration of phosphorus compounds, including non-hydratable phospholipids. The highest nutritive value was demonstrated for oil processed from seeds of the winter hybrid variety Pomorzanin as it was characterized by the most optimal ratios of n-6 and n-3 acids. The least valuable raw material for the production of edible oil turned out to be seeds of the spring pollinated variety Bios which characterized by the lowest content of oil and, simultaneously, the highest content of non-hydratable phospholipids and unfavorable to health ratio of monounsaturated fatty acids.
PL
Celem badań była ocena wartości technologicznej nasion podwójnie ulepszonych krajowych odmian rzepaku: dwóch ozimych – populacyjnej Kana i mieszańcowej Pomorzanin oraz jarej populacyjnej Bios. Wartość technologiczną nasion i jakość olejów oceniano, określając ważne w przetwórstwie i żywieniu cechy, takie jak: masa 1000 nasion i ich wymiary geometryczne, zawartość tłuszczu, fosforu, związków fenolowych i glukozynolanów, wydajność tłoczenia oraz skład lipidowy, stopień hydrolizy i utlenienia oleju oraz zawartość fosforu ogółem i niehydratowalnego. Stwierdzono, że nasiona odmian ozimych (Kana, Pomorzanin) cechowały się wyższą wartością technologiczną od nasion odmiany jarej (Bios), z uwagi na większą masę 1000 nasion i zawartość tłuszczu oraz mniejszą zawartość związków fosforu, w tym fosfolipidów niehydratowalnych. Najwyższą wartość żywieniową miał olej z nasion ozimej odmiany mieszańcowej Pomorzanin, ponieważ zawierał najbardziej optymalne proporcje kwasów n-6 i n-3. Najmniej cennym surowcem do produkcji oleju jadalnego okazały się nasiona populacyjnej odmiany rzepaku jarego Bios. Zawierały najmniej tłuszczu i miały równocześnie najwyższą zawartość fosfolipidów niehydratowalnych oraz niekorzystną dla zdrowia proporcję kwasów wielonienasyconych.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.