Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Politechnika Wrocławska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) jest najstarszym ośrodkiem w Polsce posługującym się nazwą centrum transferu technologii. WCTT zostało utworzone w 1995 roku jako jednostka Politechniki Wrocławskiej w wyniku realizacji projektu „Bridging the Gap Between University and Industry" dofinansowanego ze środków programu PHARE TEMPUS. Gdy centrum zaczynało działalność, w pokoju o pow. 6 mm2 praco wata jedna osoba, obecnie w budynku o powierzchni ok. 1000 m2 zatrudnionych jest 21 osób.
3
Content available remote System kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej
80%
PL
Omówiono organizację i system kształcenia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono sposób rekrutacji oraz kierunki kształcenia i scharakteryzowano 22 specjalności oferowane studentom. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej obowiązuje system punktów kredytowych zgodny z Euro-pejskim Systemem Punktów Kredytowych -ECTS. Studia odbywają się w trybie indywidualnym, czemu sprzyja w pełni skomputeryzowana obsługa dydaktyki. Wydział oferuje udział studentów w międzynarodowych programach kształcenia, np. TEMPUS i SOCRATES. Duży potencjał naukowy i dydaktyczny Wydziału, a tak-7,e tradycje współpracy z przemysłem gwarantują bardzo dobre przygotowanie studentów do pracy zawodowej w nauce i przemyśle.
EN
The organization and education system at the Chemistry Dept. of TU of Wrocław are discussed. The way of enrollment and education directions are presented and 22 specjalizations offered to the students characterized. At the TU of Wrocław's Chemistry Department a credit point system is operative in consistence with the European CT -System Studies are running in an individual mode. favoured by a ful1y computerized teaching service. The Departan1ent offers participation of students in international education programs. e. g. TEMPUS and SOCRATES. A great teaching and scientific potential of the Depart-ment as well as traditions of co-operations with industry guarantee a very good preparation of students to professional work- in science and industry.
PL
W 2019 r. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych obchodził jubileusz 70-lecia swojej działalności. Pierwsze lata działalności Instytut, noszący początkowo nazwę Zakład Elektroenergetyki Politechniki Wrocławskiej (ZEPW), zawdzięcza wspaniałej wizji prof. Jana Kożuchowskiego, który już w roku 1946 zdołał wyzwolić entuzjazm w pracownikach Katedry Gospodarki Energetycznej i skonsolidował zespół, mający wspomóc zniszczoną gospodarkę powojennej Polski.
PL
W artykule przedstawiono system nauczania budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Omówiono kursy prowadzone na I stopniu studiów jak również i na stopniu II. Zwrócono uwagę na różny zakres tematyczny kursu budownictwo podziemne i inżynieria miejska w zależności od specjalności, w której kształceni są studenci II stopnia. Szczegółowo omówiono zawartość wykładów prowadzonych dla studentów studiów magisterskich specjalności budownictwo podziemne i inżynieria miejska.
EN
The article presents the system of education in underground construction and municipal engineering at the Faculty of Civil Engineering of Wroclaw Technical University. It discusses the courses run at the 1st degree and the 2nd degree of university education. Attention was brought to a different subject scope of underground construction courses and municipal engineering one depending on the major that has been selected by the 2nd degree education level students. The detailed content of lectures run for 2nd degree students was discussed which is meant for a bachelor degree students majoring in underground construction and municipal engineering.
7
Content available remote Zakład Spawalnictwa Politechniki Wrocławskiej
70%
8
70%
PL
Niniejszy artykuł, przedstawia dokonania i drogę badawczą grupy Tomasza Byczkowskiego, zajmującą się probabilistyką na przestrzeniach liniowych i grupach.
PL
Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej, a do takich należy budynek Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, charakteryzują się dużą ilością powierzchni przeszklonej. Jest to pożądane przez użytkowników oczekujących komfortu pracy i przebywania w pomieszczeniach oświetlonych światłem naturalnym. Powstaje jednak problem nadmiernego oświetlenia i przegrzania pomieszczeń w okresie wiosennym i letnim
PL
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, będący jednym z czterech pierwszych wydziałów stanowiących fundament Politechniki Wrocławskiej, obchodzi w bieżącym roku 70 rocznicę powstania. Przedstawiono historię Wydziału, jego obecną strukturę organizacyjną, rozwój działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej i technicznej oraz współpracy międzynarodowej.
EN
The Faculty of Civil Engineering, which was one of the four first faculties constituting foundation of Wrocław University of Technology, celebrates this year 70th anniversary of its foundation. Brief history of the Faculty, its current structure and organization, advancement of didactic, research and technical activities, and international cooperation are presented in the paper.
12
60%
PL
Jerzy Mroczkowski - doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Wrocławskiej był uczniem i doktorantem profesora Konrada Dyby, kontynuatora tradycji związanych z Politechniką Lwowską. Prowadził szeroką działalność naukową, był autorem licznych publikacji, w tym dwóch monografii, dwóch podręczników i 19 prac niepublikowanych z geometrii i geometrii wykreślnej. Wypromował trzech doktorów z zakresu geometrii wykreślnej. Kierował Zakładem Geometrii Wykreślnej i Perspektywy Malarskiej przy Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Był zastępcą prezesa Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej, członkiem komitetu redakcyjnego Biuletynu tegoż Towarzystwa, przewodniczącym komitetu redakcyjnego międzyuczelnianego czasopisma naukowego „Geometria Wykreślna i Grafika Inżynierska".
13
Content available Wrocławskie Politechnopolis 2020
60%
PL
Idea zielonego kampusu, która coraz silniej jednoczy światową społeczność akademicką, stała się przedmiotem zintegrowanych prac studialnych i projektowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Na tym tle przedstawiono propozycje rozwoju uczelni jako miasteczka wiedzy o cechach modelowych dla zrównoważonej struktury urbanistycznej. Celem strategii jest optymalne wykorzystanie posiadanych terenów, budynków oraz kapitału ludzkiego − zarówno w świetle potrzeb własnych Uczelni, jak i w kontekście potrzeb miasta i regionu. Propozycje rozwiązań nawiązują do paradygmatu zrównoważonego rozwoju, uwzględniając aspekty przyrodnicze, techniczne, społeczne oraz przestrzenne. Punktem wyjścia jest założenie, że miasto jutra buduje się dzisiaj, bazując na dziedzictwie przeszłości, realnych środkach i mając na uwadze wyzwania globalne.
EN
The idea of a green campus, which gradually unites the global academic community, has been the subject of the student integrated study and design works at the Faculty of Architecture of the Wroclaw University of Technology. Against this background, the author sets out proposals for the development of the university as a city of knowledge and the model of a sustainable urban unit. The aim of the strategy is the optimal use of the available land, buildings and human capital that will serve both the University purposes and the needs of the city and the region. Presented solutions refer to the paradigm of sustainable development, taking into account the natural, technical, social and spatial aspects. The starting point is the assumption that the city of tomorrow is built today, based on the legacy of the past, the real measures and the global challenges.
PL
Spostrzeżenia poczynione w trakcie rozpoczętego w 2013 roku remontu elewacji budynku Wydziału Elektrycznego D1 Politechniki Wrocławskiej skłoniły autorów prezentowanego artykułu do przyjrzenia się historii powojennej rozbudowy kampusu Uczelni. Ambitna wizja olbrzymiego kompleksu obiektów ewoluowała w kolejnych koncepcjach, aby ostatecznie ograniczyć się do realizacji jedynie części dwóch budynków: D1 i D2. Ich bryły nie zostały zrealizowane w całości, w trakcie budowy wprowadzano oszczędności materiałowe, a niektóre elewacje do teraz nie zostały dokończone. Dziś jednak wartość tych obiektów należy docenić zarówno pod względem kompozycji architektonicznej, jak i jako świadectwo historii upadku idei socrealizmu.
EN
The observations made during the facade restoration of the D1 building of the Wrocław University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, have induced the authors of the presented article to examine the post-war history of the University campus extension. The ambitious vision of huge complex of objects evolved in successive concepts, and fi nally has been limited to the realization of only parts of two buildings: D1 and D2. Their solid bodies have not been fully completed, during their construction several material savings were introduced, and some facades have remained unfi nished until now. Today, however, the value of these objects should be appreciated, both concerning their architectural composition and as the historical testimony of the collapse of socialistic ideas.
15
Content available remote Kształcenie studentów specjalizacji kolejowej na Politechnice Wrocławskiej
60%
PL
W referacie przedstawiono miejsce specjalizacji Infrastruktura Transportu Szynowego w strukturze organizacyjnej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Opisano w skrócie zakres przedmiotów specjalizacyjnych z dziedziny infrastruktury kolejowej i szynowego transportu miejskiego. Podano także problemy pojawiające się w procesie dydaktycznym, charakterystyczne dla specjalizacji Infrastruktura Transportu Szynowego.
EN
In the paper the place of Infrastructure of Rail Transportation specialization in organizational structure of the Faculty of Civil Engineering of Wrocław University of Technology was presented. The range of specializing objects referring to the railway infrastructure and the rail urban transport was described in shortening. The problems appearing in didactic process, characteristic for Infrastructure of Rail Transportation specialization were also given.
PL
Omówiono działanie i sposób organizacji studiów podyplomowych kształcenia personelu spawalniczego działającego w Politechnice Wrocławskiej. Opisano działanie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia Międzynarodowych Inżynierów Spawalników. Przeanalizowano dotychczasowe dokonania i osiągnięcia Ośrodka w tym zakresie.
EN
The article describes operation and organisation of Education Centre for welding personnel in Wroctaw Technical University including training of International Welding Engineers. Achievements to date in this area has been analysed and presented.
PL
W artykule opisano eksponaty pozyskane z rozbieranych konstrukcji mostów, które od 2019 r. są wystawione na terenie Politechniki Wrocławskiej w formie wystawy stałej dla studentów i pracowników. W tekście przedstawiono także pokrótce obiekty, z których pochodzą eksponowane fragmenty konstrukcji.
EN
The article describes exhibits that were obtained from demolished bridge structures and since 2019 have been on display in Wrocław University of Technology, as a permanent exhibit available for students and employees. The text includes short descriptions of the bridges that the parts had been acquired from.
18
Content available remote Badania procesów wodorowych w Politechnice Wrocławskiej
60%
PL
University Rover Challenge jest corocznym, międzynarodowym konkursem organizowanym przez stowarzyszenie The Mars Society. Zawody mają na celu inspirację studentów do samodzielnego projektowania, budowy oraz eksploatacji łazika marsjańskiego nowej generacji.
PL
Aleja Profesorów została pomyślana jako główne reprezentacyjne wnętrze urbanistyczne kampusu Politechniki Wrocławskiej, który w okresie powojennym zaczęto budować między pl. Grunwaldzkim i nabrzeżem Odry. Ramy kompozycyjne alei zostały nakreślone w pierwszym planie zagospodarowania fragmentu śródmieścia Wrocławia, opracowanym w 1949 r.; miała ona stanowić jedną z poprzecznych osi wytyczonych prostopadle do pl. Grunwaldzkiego – najważniejszej trasy komunikacyjnej dzielnicy. Proces kształtowania Alei Profesorów rozpoczęto od wzniesienia w latach 1950–1955 siedzib Wydziałów: Elektrycznego i Lotniczego (budynki D1 i D2). Bliźniacze gmachy zaprojektowane przez profesorów Zbigniewa Kupca i Tadeusza Brzozę, ustawione wzdłuż pl. Grunwaldzkiego, zdefi niowały szerokość alei oraz jej północno-wschodnią i północno- -zachodnią granicę. W latach 50. i 60. XX w. powstało kilka koncepcji ukształtowania pierzei Alei Profesorów, z których żadna nie została zrealizowana. Całościowy plan nowego kampusu Politechniki Wrocławskiej wyłoniono w drodze konkursu w 1964 r. Autorzy zwycięskiej pracy, Krystyna i Marian Barscy, przedstawili w niej także wizję zagospodarowania Alei Profesorów, której zasadniczą część rozwiązali w formie skweru obsadzonego dwoma rzędami drzew. Ze względu jednak na bardzo trudne warunki lokalowe uczelni, wnętrze alei zaczęto wypełniać tymczasowymi pawilonami, próbując równocześnie realizować siedziby kolejnych wydziałów przewidziane w projekcie Barskich. Przyspieszenie prac związanych z budową kampusu Politechniki Wrocławskiej nastąpiło dopiero po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe możliwości fi nansowania inwestycji związanych z nauką pozwoliły wybudować gmachy Zintegrowanego Centrum Studenckiego oraz Biblioteki Nauk Ścisłych i Technicznych, które zamknęły Aleję Profesorów od strony południowej i północnej. W kolejnych latach uzupełniono zabudowę wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy alei, wyburzono tymczasowe pawilony oraz przedstawiono projekt zagospodarowania jej wnętrza. W koncepcji opracowanej przez Bogusława Wowrzeczkę utrzymano pierwotny zamysł stworzenia reprezentacyjnego wnętrza urbanistycznego postrzeganego jako miejsce spotkań studentów i pracowników uczelni.
EN
Aleja Profesorów has been conceived as the main representative urban interior of the campus of the Wrocław University of Technology. Its building began in the after-the-war period, between Grunwaldzki Square and the bank of the Oder River. The compositional frames of the avenue were defined in the first plan of creating a fragm ent of the Wrocław town centre which was worked out in 1949; it was to compose one of the transverse axes laid out perpendicularly to Grunwaldzki Square – the most important communication route of this district. The process of forming Aleja Profesorów began with the erection of buildings of the Faculties of Electrical Engineering and Aviation (buildings D1 and D2) in the years 1950–1955. The identical buildings designed by Professors Zbigniew Kupiec and Tadeusz Brzoza raised along Grunwaldzki Square defined the width of the avenue and its north-east and north-west boundary. In the 50s and 60s of the 20th century several concepts of forming the frontage of Aleja Profesorów came into being, of which none, however, were realized. The overall plan of the new campus of the University of Technology came into being as a result of a contest in 1964. The authors of the winning work, Krystyna and Marian Barscy, presented a vision of creating Aleja Profesorów whose fundamental part they solved in the form of a square bordered with two rows of trees. However, due to very difficult conditions of accommodations at the university, the interior of the avenue was successively filled with temporary pavilions, trying, at the same time, to realize quarters for consecutive faculties provided in the project of Barscy. Acceleration of works bound with building of the Technological University’s campus followed only after Poland joined the European Union. New potentialities of financing investments bound with science allowed constructing buildings of the Integrated Student Centre and the Library of Science and Technology which closed off Aleja Profesorów from the south and the north. In succeeding years building was completed along the east and west boundaries of the avenue, the temporary pavilions were pulled down and a plan of composing the avenue’s interior was presented. In the conception worked out by Bogusław Wowrzeczka, the original plan of creating a representative urban interior perceived as a meeting-place of students and staff of the university was preserved.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.