Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 611

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ownership transformations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, od kilku lat trwa transformacja gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Proces ten nie ma precedensów historycznych i gotowych wzorców działań. (fragment tekstu)
XX
W procesie transformacji systemowej widoczny jest jej aspekt ekonomiczny społeczny i polityczny, a każdy z nich cechuje różny stopień elastyczności i zmienności w czasie. W artykule przeanalizowano tempo i proces zmian systemu ekonomicznego w trzech zasadniczych obszarach: ekonomicznym, społecznym i politycznym.
EN
Economic, social and political aspects are evident in the process of systemic transformation; each aspect exhibits a different degree of elasticity and variability over time, which means that the transformation itself is varied, too. In this respect, it becomes essential not only to identify, understand and order the elements comprising the transformation process, but also to formulate an approach for shaping this process in a conscious and deliberate fashion. Influencing the process of economic system transformation applies both to the extent (area) of change as well as to the sequence and rate at which change is implemented. With such a definition, it is possible to speak of the rate of change in the economic system, i.e., of changes with respect to their consequences and intensification over time, or the sequencing and rate of economic system transformation. (original abstract)
XX
Autor omawia stan rzemiosła krakowskiego na tle zmian liczebności podmiotów podlegających przekształceniom własnościowym. Zebrane dane wskazują, że rzemiosło krakowskie przeżywa regres. Przyczyny to: reorientacja polityki ulg i zwolnień podatkowych w stronę kapitału obcego, wzmożony nacisk fiskalny, polityka czynszowa władz lokalnych, nieprzychylna opinia społeczna, atmosfera "wielkiej prywatyzacji".
EN
Transformations in the forms of ownership in the Polish economy are not a homogeneus process. In the context of the "great privatization" not enough attention is paid to the sector that does not require privatization, as it never was state-owned, the craft sector in particular. The analysis of the condition of craft in the years 1989-1990 makes the author conclude that there was a considerable decline as far as the number of establishments as well as detoriating financial conditions (mainly fiscal) are concerned. Thus, the attitudes and skills that are characteristic of people engaged in craft have not been turned to any advantage. The role of craft should be increased as it constitutes an Important link in the local economic activity, the role that is not favoured, as yet, by the "great privatization". (original abstract)
XX
Celem pracy jest znalezienie formuły opisu własności przedsiębiorstwa oraz zdefiniowanie kategorii zmiany własności. Autor definiuje podmiot i przedmiot działalności gospodarczej, formę własności przedsiębiorstwa i jej zmiany.
EN
In this paper author seeks the formula of describing the form of the enterprise ownership and defines the category at the change of the form of the enterprise ownership. The paper consists of three parts. There are definitions of the subject and the object of economic activity in the first part. The second one offers some guidance for identifications of this form as the structure of three components: the partners, law rules and regulations and the property rights set. The third part sets the definition of the change of the form of the enterprise ownership.(original abstract)
XX
Opracowanie prezentuje efekty, dynamikę i uwarunkowania transformacji państwowego sektora rolnego. Autorzy monitorowali problematykę przeobrażeń własnościowych tego sektora przez pryzmat działalności 14 Oddziałów Terenowych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Badali także wpływ przekształceń własnościowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw rolnych, w szczególności nowych podmiotów powstałych na bazie PGR-ów.
XX
Omówiono funkcje Najwyższej Izby Kontroli w procesie przekształceń własnościowych. Są one następujące: informacyjna, profilaktyczna, instruktażowa i pobudzająca. Przedstawiono ocenę sprawności funkcjonowania NIK.
EN
The functions of the Supreme Chamber of Control (in Poland) in the property transformation process are shown. The functions are: informational, preventive, instructional and stimulating. The assessment of the Supreme Chamber of Control's functioning is also included.
XX
Artykuł przedstawia problem restrukturyzacji i prywatyzacji w sektorze rolno-spożywczym w latach 1990-1995. Proces prywatyzacji tego sektora rozpoczął się w 1991 r. i był realizowany wolniej niż w pozostałych gałęziach przemysłu. Przed końcem 1995 r. proces transformacji objął 60 procent przedsiębiorstw.
EN
The article deals with the problems pertaining to the processes of the restructuring and ownership transformation taking place in the food processing sector in the years 1990-1995. The food processing industry is characterized by the greater than in other sectors seasonal nature of production, and, also by the fact that before 1990 some of its branches were too heavily invested in (investments that were not always economically sound). Therefore, the restructuring process of this sector was slow-paced. Also, the privatization of the sector, commenced in 1991, was slower than that of other industries. By the and of 1995 the process of the transformation of this industry embraced about 60 procent of state-owned enterprises. The forecast for the coming years, when the factors stimulating the process of ownership transformation have been introduced, look promising. (original abstract)
XX
Omówiono krótko etapy denacjonalizacji majątku państwowego i na tym tle Fundusz Własności Pracowniczej, będący luźną formą organizacyjną, która powinna realizować aspiracje majątkowe pracowników przedsiębiorstwa państwowego w procesie transformacji kapitałowej. Autorzy przedstawili sposoby funkcjonowania takiego Funduszu, jego zasady, zadania i źródła generowania kapitału.
9
Content available remote Meandry prywatyzacji
80%
XX
Przedstawiony powyżej tekst nie pretenduje do roli ani kompendium wiedzy na temat przekształceń własnościowych w Polsce w okresie minionych 15 lat, ani wyczerpującego omówienia problemów, jakie przychodzi rozwiązywać podczas prowadzenia procesów prywatyzacyjnych. Może najbardziej adekwatnym określeniem byłoby, że jest to zbiór spostrzeżeń związanych z zadanym przez redakcję tematem, zawartym w tytule. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono istotę przekształceń własnościowych. Omówiono stan restrukturyzacji prywatyzacyjnej w Polsce w 2003 roku. Pokazano jak przebiegał proces prywatyzacji w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999-2003.
EN
Recently, there has appeared a change in privatization. The only remaining enterprises to be privatized ara those oh the least level of atractiveness. The treasury has taken a number of actions which actually slowed down the process of direct privatization. The essay describes privatization in years 1998 - 2003. The authors also present other types of restructurization taking place in the explored voivodeship. (original abstract)
XX
13 lipca 2000 roku minęła dziesiąta rocznica uchwalenia ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, która stworzyła podstawy prawne procesu prywatyzacji oraz umożliwiła jego rozpoczęcie. Autor artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: 1) czego dokonaliśmy w czasie dziesięciu lat, 2) jaka jest nasza obecna sytuacja, 3) czego zamierzamy dokonać w przyszłości.
XX
Jest to dalsza część artykułu pt. "Jubileusz prywatyzacji" NŻG 32/2000, w którym autor dokonuje podsumowania po dziesięciu latach przekształceń własnościowych w Polsce oraz zastanawia się, jak powinien ten proces przebiegać w najbliższych latach.
XX
Artykuł omawia korzyści wynikające z przejęć przedsiębiorstw z wykorzystaniem dźwigni finansowej, zwanych również przejęciami lewarowymi (ang. leveraged buyout). Definiuje to pojęcie oraz daje przykład przejęcia wielkiego amerykańskiego koncernu spożywczego Nabisco przez grupę indywidualnych inwestorów.
XX
26 kwietnia 2022 r. w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) odbyła się konferencja naukowa pod patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW - prof. dr. hab. Michała Zasady - zatytułowana "Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 30 lat doświadczeń i perspektywy". Organizatorami tego wydarzenia byli Instytut Ekonomii i Finansów Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw (IEF KEiOP) SGGW oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN). Konferencję otworzył prof. dr hab. Henryk Runowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego i kierownik KEiOP, przedstawiając główny cel obrad, którym było podsumowanie 30 lat przeobrażeń własnościowych, jakie zaszły w krajowym sektorze rolnym oraz wskazanie szans i zagrożeń związanych z szeroko pojmowanym "dziedzictwem" Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR). Profesor Runowski zwrócił uwagę na fakt, że jednym z głównych pomysłodawców spotkania jest Adam Tański,w latach 1992-2002 prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), a także dwukrotny minister rolnictwa (1991, 2003).(fragment tekstu)
XX
Minęło 5 lat od wejścia w życie ustawy (z 19.10.1991 r.), która uruchomiła proces przekształceń własnościowych w rolnictwie. Istniała zgoda, że konieczne są przekształcenia własnościowe. Ujawniły się natomiast różnice co do sposobu realizacji. Jednym z nich było powołanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, która przejęła mienie po wszystkich państwowych przedsiębiorstwach rolnych.
XX
Czeska metoda prywatyzacji kuponowej ogromnej liczby przedsiębiorstw państwowych wywołała gorącą dyskusję między ekonomistami i politykami gospodarczymi, która trwa po dzień dzisiejszy. Artykuł jest polemiką miedzy dwoma możliwymi odpowiedziami na zawarte w tytule pytanie: czy czeska prywatyzacja kuponowa była sukcesem? Tak: była dobrym punktem wyjścia do niedokończonej rewolucji gospodarczej - twierdzi Jan Svejnar. Nie: była nazbyt społecznie kosztownym projektem - oponuje Jan Mladek.
EN
The Czech method of privatizing vast amounts of state assets has been a subject of heated discussions among transition economists and policy-makers ever since it was launched in 1992. This article presents two possible answers on the questions included in the title: Is Czech voucher privatization a success? Yes: a good start to yet-unfinished economic revolution. No: a too costly social engineering project.
XX
Artykuł omawia następujące problemy: 1) kierunki i skala prywatyzacji przedsiębiorstw, 2) ekonomiczne aspekty prywatyzacji przedsiębiorstw, 3) główne bariery i perspektywy prywatyzacji.
XX
Raport z badań przeprowadzonych w maju 1995 roku, których celem było zbadanie opinii i ocen dotyczących rozmaitych aspektów zmian własnościowych oraz stopnia, w jakim Polacy są zainteresowani uczestnictwem w Programie Powszechnej Prywatyzacji.
Prywatyzacja
|
1995
|
nr nr 5
1, 10
XX
Założenia przygotowanego przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych projektu ustawy o rekompensatach z tytułu utraty mienia przejętego z naruszeniem prawa na podstawie przepisów wydanych w latach 1944-1962. Projekt ten został zaakceptowany przez Radę Ministrów.
XX
Autorka omawia raport Najwyższej Izby Kontroli, który ocenia przebieg przekształceń własnościowych w Polsce w 1996 r.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.