Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  optical coherent tomography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Optyczna koherentna tomografia (OCT) siatkówki jest złotym standardem obrazowania w diagnostyce i monitorowaniu jaskry, a angiografia optycznej koherentnej tomografii (OCTA) jest techniką obrazową o dużym potencjale naukowym i klinicznym u chorych z neuropatią jaskrową. Głównymi zaletami OCT i OCTA są nieinwazyjność, szybkość, powtarzalność badania oraz dostępność procedury badawczej. W artykule, na podstawie ostatnich metaanaliz przedstawiono wartościowość diagnostyczną grubości okołotarczowej warstwy włókien nerwowych siatkówki (pRNFL) i parametrów plamki mierzonych za pomocą domeny spektralnej (ang. spectral-domain OCT, SD-OCT) lub żródła strojnego OCT(ang. swept source, SS-OCT) w ogólnej populacji chorych z jaskrą i w różnych subpopulacjach chorych z jaskry. Ponadto wymieniono wyniki najważniejszych badań z użyciem OCTA w diagnostyce i monitorowaniu jaskry oraz ograniczenia tej metody.
EN
Optical coherent tomography (OCT) of the retina and optic nerve disc is the gold standard for imaging in the diagnosis and monitoring of glaucoma and optical coherence tomography angiography (OCTA) is an imaging technique with great scientific and clinical potential in patients with glaucomatous neuropathy. The main advantages of OCT and OCTA are non-invasiveness, speed, repeatability and availability of the procedure. In the article, on the basis of recent meta-analyses, the discriminating abilities of the peripapillary retinal nerve fiber layer (pRNFL) and macular parameters as measured with spectral \domain (SD) and swept source (SS) OCT, in all glaucoma patients and in different glaucoma subpopulations were discussed. In addition, the results of the most important research on OCTA in the diagnosis and monitoring of glaucoma and the limitations of this method are listed.
2
Content available remote Recent Progress in Multimodal Photoacoustic Tomography
86%
EN
Since its first demonstration of functional imaging in small animals about a decade ago, photoacoustic tomography (PAT) has quickly become one of the fastest growing biomedical imaging modalities. Combining optical excitation with acoustic detection, PAT can provide detailed images of tissues deep in the body. While PAT technology continues to improve significantly, substantial efforts have also been made to develop multimodal PAT systems. These systems not only provide complementary information for more comprehensive characterization of tissue, they also generate data that can be used to further improve PAT reconstruction. This review will present current progress in multimodal PAT imaging, focusing on the technical aspects of integration and its applications in biomedicine.
PL
W artykule zaproponowano zastosowanie optycznej interferometrii niskokoherentnej w diagnostyce powłok ochronnych. W badaniach wykorzystano optyczny tomograf koherencyjny wykorzystujący interferometr w konfiguracji Michelsona. W układzie pomiarowym użyto podczerwone źródło promieniowania o krótkiej drodze koherencji, którym był światłowód fotoniczny pobudzany erbowym laserem femtosekundowym. Zastosowano detekcję zrównoważoną niewrażliwą na zmiany polaryzacji przez badany obiekt. Przedstawione wyniki pomiarów pokazały, że można tą techniką diagnozować powłoki ochronne bazujące na farbie zawierającej silnie rozpraszające lub absorbujące pigmenty.
EN
In this paper, the use of optical low-coherent interferometry for diagnosis of protective layer is proposed. We have used an optical coherent tomography (OCT) system which was based on Michelson interferometer. During our research, a super-continuum infrared light source based on photonic crystal fiber stimulated by a femtosecond erbium-doped laser was used. Balanced and polarization-sensitive detection was employed. Obtained measurement results demonstrate the ability of our system to diagnose high scattering or absorbing protective paint layers by the OCT system.
PL
Przedstawiono możliwości optycznej tomografii niskokoherentnej (OCT) w badaniach obiektów technicznych. Zwrócono uwagę, że wymagania wobec tej metody są inne niż w systemach przeznaczonych do badań obiektów biologicznych w diagnostyce medycznej. Zaproponowano polaryzacyjny system OCT, pracujący w dziedzinie czasu z detekcją zrównoważoną, w którym źródłem promieniowania niskokoherentnego była dioda superelektroluminescencyjna lub femtosekundowy erbowy laser światłowodowy, podłączony do światłowodu fofonicznego generujący "superkontinuum". Pokazano przykładowe wyniki pomiarów obiektów technicznych, jakim były warstwy ceramiczne PLZT na szkle borokrzemowym.
EN
The capabilities of optical coherent tomography (OCT) for investigation of technical objects are presented. Authors have noticed that the requirements towards this method in examinations of technical objects are different than in examinations of biological objects to medical diagnosis. A dedicated (OCT) system for technical material investigation has been developed. This system is based on time-domain polarization-sensitive analyzes with balanced detection. Superluminescence diode or a femtosecond erbium-doped fiber laser connected to a photonic crystal fiber producing "super-continuum" are used as wideband light sources. Measurement results of PLZT ceramic layer deposited on borosilicate glass are presented as an example of application of our system to investigation of technical objects.
OphthaTherapy
|
2021
|
tom 8
|
nr 3
160-165
PL
Wysiękowa postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem to schorzenie, które wymaga regularnej diagnostyki okulistycznej, głównie w postaci okresowo wykonywanej optycznej koherentnej tomografii plamki. Rola tego badania jest niezmiernie ważna zarówno w procesie diagnostyki, jak i monitorowania. Jako że wraz ze starzeniem się populacji mamy do czynienia ze wzrostem zachorowalności na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, coraz bardziej istotna staje się potrzeba szybkiej i precyzyjnej analizy zmian anatomicznych obszaru plamkowego, tak aby w dodatkowo skomplikowanej sytuacji epidemiologicznej maksymalnie efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na diagnostykę oraz zaplanować dalsze etapy leczenia. Dzięki oprogramowaniu o nazwie Forum® zyskujemy możliwość precyzyjnej analizy wielu badań wykonanych u danego pacjenta, łącznie z oceną skuteczności leczenia na przestrzeni czasu, co znacznie przyspiesza procesy diagnostyczne.
EN
Wet age-related macular degeneration (wet AMD) is a disease which requires regular diagnostic tests such as macular optical coherent tomography which is extremely important both in diagnosis and disease monitoring. With constant aging of the population, we are dealing with an increasing incidence rate of AMD, which makes it even more important to have a tool allowing for quick and precise analysis of anatomical changes in macular region, particularly in the current complicated epidemiological situation when diagnostic time should be used most efficiently to plan the follow-up treatment. Forum® software allows for the precise analysis of many tests performed in a single patient and combining it with treatment effectiveness assessment which substantially accelerates the diagnostics.
6
Content available Diagnostyka przełyku Barretta
72%
EN
Barrett’s oesophagus (BE) is premalignant condition of oesophagus connected with long‑term oesophageal reflux disease and is defined as a process of replacing normal squamous epithelium above Z‑line in intestinal columnar epithelium. This premalignant condition is connected with higher risk of adenocarcinoma of the oesophagus. Actually, upper gastrointestinal endoscopy with oesophageal biopsy is recommended in diagnosing Barrett’s oesophagus. The frequency of endoscopic examination depends on presence of grade of dysplasia. Prague Criteria helps us to define spreading of intestinal epithelium. In this classification, the maximal length (M) (including tongues) of Barrett’s oesophagus as well as the length of the circumferential Barrett’s segment (C) are measured during endoscopy. Due to the technical progress there are many new endoscopic technics which are tested in diagnosing Barrett’s oesophagus. They should have the highest specificity and sensitivity and must be characterised by minimal invasiveness to the human body. Nowadays we use such technics as: classical and electronic chromoendoscopy, narrow band imaging, autofluorescence, high resolution endoscopy, magnification endoscopy, confocal laser endomicroscopy. In this view we will try to present the most important modern endoscopic methods which may be useful in diagnosing and monitoring of Barrett’s oesophagus.
PL
Przełyk Barretta jest zaliczany do stanów przednowotworowych przełyku będących powikłaniem wieloletniej choroby refluksowej przełyku. Jest on definiowany jako zamiana nabłonka wielowarstwowego płaskiego powyżej linii Z w nabłonek walcowaty z metaplazją typu jelitowego. Obecność tego stanu przednowotworowego zwiększa ryzyko zachorowania na gruczolakoraka przełyku. Diagnostyka opiera się na wykonaniu badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego i pobraniu wycinków do badania histopatologicznego. Częstość wykonywania kontrolnych badań endoskopowych uzależniona jest od stwierdzenia dysplazji oraz stopnia zaawansowania zmian. Do oceny stopnia zaawansowania zmian endoskopowych używana jest Klasyfikacja Praska określająca proksymalny zasięg zmian okrężnych obejmujących cały obwód przełyku (C) oraz proksymalny zasięg pojedynczych wypustek łososiowej błony śluzowej (M). Obie wartości podawane są w centymetrach. W związku z coraz nowocześniejszym wyposażeniem pracowni endoskopowych zastosowanie znajdują nowoczesne techniki endoskopowe, które mają na celu minimalizację inwazyjności badań oraz zwiększenie ich czułości i swoistości w wykrywaniu patologii błony śluzowej przełyku. Obecnie używane lub testowane są następujące techniki: chromoendoskopia klasyczna i elektroniczna (chromoendoscopy), obrazowanie wąską wiązką (narrow band imaging, NBI), autofluorescencja (autofluorescence, AFI), endoskopia wysokiej rozdzielczości (high resolution endoscopy, HRE), endoskopia z powiększeniem obrazu (magnifying endoscopy, ME), laserowa endomikroskopia konfokalna (confocal laser endomicroscopy, CLE). W pracy postaramy się scharakteryzować najważniejsze metody endoskopowe, które mogą być przydatne w diagnostyce i monitorowaniu przełyku Barretta.
PL
Nieodpowiednio dobrane soczewki kontaktowe (SK) przyczyniają się do dyskomfortu i zmian w fizjologii oka, prowadząc do poważnych powikłań, co może w konsekwencji przyczynić się do rezygnacji z ich dalszego noszenia. Istnieją przesłanki, że na prawidłowe dopasowanie SK istotny wpływ może mieć kształt ich krawędzi. Za pomocą koherentnej tomografii optycznej (OCT) dokonano rejestracji wpływu profilu krawędzi miękkich SK na nabłonek spojówki w trzech segmentach oka (S – skroniowym, N – nosowym oraz D – dolnym) podczas noszenia soczewek o krawędziach okrągłej, ostrej i typu dłuto. Stopień ingerencji SK w nabłonek spojówki porównano po dwóch i czterech tygodniach noszenia dziennego. Podczas kolejnych wizyt odnotowano wzrost nacisku krawędzi soczewek na nabłonek spojówki, szczególnie w segmencie dolnym. Eksperyment ten stanowi próbę porównania subiektywnej oceny dopasowania SK w lampie szczelinowej z zastosowaniem fluoresceiny z obiektywną metodą pomiaru za pomocą OCT.
EN
Poorly fitted contact lenses (CL) contribute to discomfort and changes in the physiology of an eye, leading to serious complications. It is also one of the primary reasons for discontinuing their wear. We speculate that lens edge design could affect a proper fit of CL. We used optical coherent tomography (OCT) to register the impact of lens edge shape on the conjunctival epithelium in three segments of an eye (S – temporal, N – nasal, and D – bottom) and using lenses with round, sharp and chisel edge. After two and four weeks of daily lens wear, we compared the level of impact on conjunctival epithelium. During further visits we observed a significant increase in edge impact, mostly in the bottom segment. The study attempted to compare subjective evaluation of CL proper fit using biomicroscope with fluorescein and objective OCT measurement proces.
EN
Process of eye tomogram obtaining by means of optical coherent tomography is studied.Stages of idiopathic macula holes formation in the process of eye grounds diagnostics are considered. Main stages of retina pathology progression are determined: Fuzzy logic units for obtaining reliable conclusions regarding the result of diagnosis are developed. By the results of theoretical and practical research system and technique of retinal macular region of the eye state analysis.
PL
W artykule omówiono proces uzyskiwania tomogramu oka za pomocą optycznej tomografii koherentnej. Rozważane są etapy powstawania idiopatycznych plamek żółtych w procesie diagnostyki podstawy oka. Określono główne etapy progresji patologii siatkówki: opracowanie modeli logiki rozmytej, w celu uzyskania wiarygodnych wniosków dotyczących wyniku diagnozy. Na podstawie wyników badań teoretycznych i rezultatów uzyskanych z układu badawczego i techniki regionu plamki żółtej przeprowadzono analizy stanu oka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.