Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 27

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Commercial papers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Scharakteryzowano rynek papierów komercyjnych (commerial papers) w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności banków.
XX
Celem opracowania jest zapoznanie z funkcjonowaniem rynku commercial papers w krajach rozwiniętych oraz przedstawienie nowego na polskim rynku sposobu akwizycji kapitału obrotowego przez firmy.
XX
Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw to niezabezpieczone instrumenty finansowe, emitowane w celu pozyskania kapitału z rynku pieniężnego. Poniżej omówiono zasady funkcjonowania tych instrumentów w Polsce, gdzie rynek papierów dłużnych dopiero się rozwija, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek papierów dłużnych funkcjonuje już od długiego czasu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na różnice w funkcjonowaniu tych instrumentów. Określenie "krótkoterminowe papiery dłużne" (KPD) będzie się odnosić do sytuacji w Polsce, sformułowanie "commercial papers" (CP) będzie dotyczyć omawianej sytuacji w USA. (fragment tekstu)
XX
Ważnym instrumentem, będącym przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, są papiery komercyjne. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe cechy papierów komercyjnych i specyficzne uwarunkowania, w jakich funkcjonują one w Polsce. W dalszej części pracy zaprezentowano znaczenie tych walorów pełniących funkcję kredytową, oraz znaczenie rynku papierów komercyjnych dla polskiej gospodarki.
EN
The goal of the article is to familiarise readers with commercial papers and to define the role of the market for these papers in the Polish economy. In the introduction, the author presents the specific characteristics of commercial papers and a historical outline of their operation in world markets and in Poland. In the main section of the article, the author discusses the significance of these papers from two perspectives: the issuers' perspective, for whom these papers serve a crediting function, and the macroeconomic point of view, in which the commercial papers market constitutes a mechanism for the allocation of capital resources. Thus, the author presents the advantages of financing an enterprise's operations through the emission of commercial papers and the benefits gained from investing in these instruments, which determines their popularity among financial market participants. Further, the author presents the quantitative and qualitative development of the Polish commercial papers market in recent years. The statistics the author quotes permit the assertion that the role of commercial papers in the process of capital allocation is small. Overcoming organisational problems and improving efficiency is a prerequisite for the dynamic development of the commercial papers market. (original abstract)
XX
W artykule zaproponowano modyfikację klasycznego modelu wyboru portfela papierów wartościowych - modelu Markowitza, polegającą na zastosowaniu do opisu stopy zwrotu z papieru wartościowego modelu z heteroskedastycznym składnikiem losowym typu ARCH.
EN
This paper proposes a modification to the classic portfolio selection method - the Markowitz problem - involving an application of a simple ARCH type innovation in the stock return model. (short original abstract)
XX
Przedstawiono definicję i podstawowe cechy krótkoterminowych papierów komercyjnych na tle pozostałych dłużnych papierów rynku pieniężnego. Zamieszczono charakterystykę rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych w Polsce.
EN
The subject of this article is one of the instruments of the money market - a short-term commercial paper issued in Poland by enterprises. The aim of the article is to characterize the market of short-term debt papers issued by enterprises in Poland in the years 1997-2000 against the back-ground of other securities of the money market. The second part of the article presents the size and dynamics of the market of commercial appears in Poland during the studied period. (original abstract)
XX
Przedstawiono historię emisji bonów komercyjnych w Polsce. Zapreezntowano tabele i wykresy ilustrujące tendencje na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w ostatnich latach.
EN
There has been a downward trend on the nonpublic short-term debt securities in Poland in the last three years. The author conducts quantity analysis of the changes on the commercial paper market and identifies the phases of its development. He also makes some effort to find factors which influence the market today and in the future.(original abstract)
XX
W artykule przybliżono różne typy dłużnych papierów pozarządowych oraz stan rozwoju tych papierów w Polsce. Autorka omawia następujące papiery wartościowe: obligacje komunalne i obligacje firm, papiery komercyjne oparte na prawie wekslowym, papiery komercyjne oparte na przepisach kodeksu cywilnego i certyfikaty depozytowe. Papiery pozarządowe (krótkoterminowe i długoterminowe) należą do dobrych inwestycji, są bowiem instrumentami rynkowymi przynoszącymi stałe dochody (z możliwością potencjalnej straty).
EN
In this article, the author provides a overview of various types of commercial papers. A characteristic feature of this segment of the market is that securities are issued on the basis of various laws, i.e., the law on bonds, the law on bills of exchange, the civil code and banking law. The non-governmental short- and long-term bonds market is a relatively new segment - the first bonds appeared in 1992. At the present time, bonds are issued by banks, including the following: Bank Handlowy, Polski Bank Rozwoju, ING Bank, Kredyt Bank, RCB etc. The rapid development of this market is plain to see. Short- and long-term securities are currently considered to be one of the best forms of investment. The article briefly describes every kind of security present on the Polish market. Examples of securities issued by banks since 1992 are presented. The author also discusses the size of issues of non-governmental securities on the Polish market for company bonds, municipal bonds and short-term commercial papers. (original abstract)
XX
Autorzy przedstawili krótkoterminowe papiery dłużne jako źródło finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. Zaprezentowano także funkcje jaką pełni bank w procesie organizacji emisji. Do 1994 roku Polski Bank Rozwoju pozostał jedynym dilerem commercial papers w Polsce.
EN
The authors have presented short-term commercial papers as the financing source of the enterprise operation activities. Also, a bank and its role in the process of issuing commercial papers have been discussed. It is worth mentioning that until 1994 Polish Bank for Development had remained the sole dealer of commercial papers in Poland. (JW)
XX
W opracowaniu przedstawiono definicję papierów dłużnych i ich cechy charakterystyczne, strukturę rynku papierów dłużnych w Polsce, sposoby pozyskiwania kapitałów krótkoterminowych, papiery dłużne w Unii Europejskiej oraz ocenę ryzyka inwestycyjnego z uwzględnieniem agencji credit-rating.
EN
Several years ago Poland as a free country was given a great chance to reduce the distance between her and the most developed countries of the world. The CP market in Poland has developed considerably since 1992 and is still extending. The CP has been well known on the world-wide market as the basic method of capital gaining. CP issues have always been the convenient way of reliable firms activities cost covering without bank credits and on the other hand have occurent the profitable opportunity to free money investment considering both the capitals availability and the earning capacity. The reliable credit-rating agencies activity should accelerate and improve the CP market development in Poland. (original abstract)
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę papierów komercyjnych, przesłanki ich emitowania i inwestowania, funkcjonownie rynku papierów dłużnych w wybranych krajach, rynek weksli komercyjnych w Europie, a także papiery dłużne w Polsce po 1990 roku.
XX
Przedstawiono ogólną charakterystykę papierów komercyjnych, ich rodzaje, cele, koszty, lokowanie emisji na rynku, wyznaczanie ceny sprzedaży, a także rynek wtórny i jego uczestników.
EN
Commercial papers are unsecured debentures possessing the features of drafts. At present they constitute a basic instrument of the money market. Up to the 80s they were in use only in the U.S.A., Canada and Australia. Since then there has been noted a continuous expansion of the market of commercial papers as a segment of the money market, and a steady increase of their role as an instrument of obtaining short-term capital. In the present article the author describes the particular types of commercial papers, aims and costs of issue, placing the issue in the market, establishing the sell price and quotation, secondary market of those instruments and its makers.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę commercial papers jako instrumentu rynku pieniężnego. Szczegółowo opisano trzy rodzaje papierów komercyjnych funkcjonujących w Polsce w zależności od ich formy prawnej. Są to papiery oparte na kodeksie cywilnym, walory oparte na prawie wekslowym oraz papiery oparte na ustawie o obligacjach.
EN
The aim of the present article is a presentation of performance of commercial papers as a rational source of capital gains financial market for contractors. The paper also discusses forms of indebted legal short-term papers on the Polish, in particular papers emitted in support of the Law on bills of exchange, Code civilian as well as the Law of bonds.(original abstract)
XX
Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw (commercial papers), zwane też papierami dłużnymi przedsiębiorstw bądź skryptami dłużnymi albo też papierami komercyjnymi, są jednym ze źródeł finansowania ich działalności poprzez rynek pieniężny. Papier ten jest instrumentem rynku pieniężnego, zobowiązującym emitenta do jego wykupu w określonym terminie według podanej na nim wartości nominalnej. W istocie dla emitenta jest on krótkoterminową pożyczką udzieloną mu bez zabezpieczenia przez nabywcę tego papieru. (fragment tekstu)
XX
Krótko scharakteryzowano termin rynku pieniężnego oraz omówiono przyczyny słabego rozwoju rynku prywatnych krótkoterminowych papierów wartościowych w Europie. Przedstawiono także propozycje usprawniające rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dla Polski.
EN
In spite of the establishing the euro area the short-term securities market in countries from the EU does not develop at the rate as the other financial markets. This paper describes reasons and it gives proposals to improve this state. The most important reason are the differences of legal systems across the euro area (the lack of homogeneous pan-european legal base for issue and trade of securities). The reasons for the weak Polish short-term securities market are almost the same as in the euro area. The accession to the EU will cause that in Poland will implement the best legal solutions. It should be an impulse to a further development of the short-term securities market. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozwój rynku krótkoterminowych papierów komercyjnych w Polsce w latach 1992-2005. Opisano ich znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstw w okresie rozwoju rynku papierów komercyjnych w Polsce na przykładzie siedmiu przedsiębiorstw z różnych branż (Relpol S.A., Elzab, Elektrobudowa S.A., Węglokoks S.A., Dolna Odra S.A., Organika Malbork, ORLEN S.A.). Szczególną uwagę poświęcono roli kredytu bankowego i kupieckiego.
EN
The article presents significance of commercial paper in the structure of the sources short-term financing, particularly of the bank loans and the customer credits. The introductory part includes the conventional theory of financial intermediation and the packing order theory linked with the role of a bank and short-term commercial papers. The maila objective is to present structure and values of the sources of short-term financing during the period of emission. The article concerns seven enterprises divided into three groups of high, medium and low share of short-term commercial papers in corporate financing and present certain regularities. (original abstract)
XX
Rynek papierów komercyjnych jest jednym z elementów pozabankowego rynku pieniężnego. Bony komercyjne (commercial papers) należą do krótkoterminowych papierów dłużnych (KPD), są emitowane przez głównie duże przedsiębiorstwa o małym ryzyku kredytowym w celu dostarczenia ich emitentom krótkoterminowych źródeł finansowania, obniżenia kosztów pozyskania kapitału i uniezależnienia się od kredytów bankowych. Autor omówił podstawy prawne emisji commercial papers w Polsce i na rynkach zagranicznych oraz proces przygotowania i przeprowadzenia emisji papierów komercyjnych. Zasadnicza część artykułu poświęcona jest ewoluowaniu rynku papierów komercyjnych w Polsce.
EN
The author has discussed legal regulations on commercial bill issue in Poland, as well as on foreign markets along with the commercial bill issue process. Most attention has been devoted to development of commercial bill market in Poland. (AŁ)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstaw prawnych emisji obligacji na rynku publicznym w Polsce, zaprezentowanie zalet i wad tej metody finansowania oraz wstępna analiza dotychczas przeprowadzonych emisji. (fragment tekstu)
EN
The main purpose of the paper was description and analysis of public market of corporate bonds in Poland. The market does not develop very rapidly: bonds were issued on larger scale only since 2002, before the date the market was nonexistent. Issues amounted to 2 bln PLN in 2002, 5,3 bln PLN in 2003 and dropped to 700 mln PLN in 2004. In 2002 and 2003 the market was dominated by bank bonds which gained about 75-80% of total capital. Bank bonds were popular during that period, because of exemption from capital gain tax. In 2004 the exemption ceased to exist, so banks debentures became less popular. Other corporate bonds issues were very small, they totaled to 200-400 mln PLN in 2002-2004. The reluctance to public bond market is hard to explain since costs of debentures are usually lower than bank loans. Also Polish law encourages companies to finance on public market. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie, na przykładzie Polski, papierów komercyjnych jako rozwiązania alternatywnego wobec kredytu bankowego. Autorka będzie weryfikować założenie, że papiery komercyjne stają się coraz bardziej popularną metodą pozyskiwania kapitału przez przedsiębiorstwa i stopniowo zastępują kredyty bankowe. (fragment tekstu)
EN
The article represents the kelter of market of commercial papers in Poland, occurrent on him problems, main barriers and the conditioning of development. In spite of potential advantages was noted fall of interest this undertakings. In this study authoress wonders, if commercial papers as form habilitations replace on Polish market bank credits. Above mentioned hypothesis was verified negatively because it had turned out that still bank credit are method more often and on larger used scale than commercial papers. (original abstract)
XX
Inwestycje w papiery dłużne uznaje się za obarczone niższym ryzykiem od inwestycji o charakterze udziałowym, takich jak akcje lub udziały. Mimo powyższego, identyfikacja i pomiar tego ryzyka ma fundamentalne znaczenie dla inwestowania w instrumenty dłużne. Celem opracowania było omówienie metod pomiaru jednego z najważniejszych czynników ryzyka inwestycji w papiery wierzycielskie - ryzyka stopy procentowej.
EN
The investments in the debt securities may be characterized on the basis of the criteria of an income, risk and fluidity. Together with the growth in the instability of the financial markets, including the bond markets that have been consideraded as relatively safe, the ever larger meaning assume the methods of measurement and management of risks. n the investments in the debt securities there are several types of risk factors that have to be taken into account by the investors. The most important are the credit risk factors that have to be taken into accpunt by the investors. The most important are the credit risk and interest rate risk. To measure the interest rate of the debt securities used are the following methods: price value of the basis point, price change ratio, duration, modified duration, and convexity. On the Polish market, that is dominated by the treasuries it is precisely the interest rate risk that for the investors plays the most important role. Moreover, the policies of the Ministry of Finance assuming a decrease in the emission of the treasury bills and floating rate notes in favour of the financial instruments with a fixed interest rate and longer period of maturity causes that the significance of that risk will be growing. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.