Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2076

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 104 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zarządzanie wiedzą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 104 next fast forward last
1
Content available remote Zarządzanie własnością intelektualną (tworzoną w projektach badawczych)
100%
XX
Niniejszy referat jest oparty na opracowaniu autora, które stanowiło rozdział w pracy zbiorowej pod redakcją A. H. Jasińskiego pt. Zarządzanie transformacją wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych. Praca ta była rezultatem końcowym projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 "Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008", który był koordynowany przez Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu. (fragment tekstu)
EN
The main aim of this paper is to show a peculiarity of management, especially protection, of intellectual property, which is created in scientific institutions during carrying out research projects. The following issues are here analysed: a role of intellectual property protection, legal regulations, the essence of intellectual property management, protection procedures. In conclusion, it is emphasized that a researcher/research team/research institute, which is interested in implementation and commercialization of their scientific-technological achievements, should also attach importance to the legal protection of such achievements. The principal issue here is a skillful management of intellectual property. (author's abstract)
XX
Czy zarządzanie wiedzą to metoda dobra? Czy jest skuteczna? Czy przynosi organizacji określone korzyści przekładające się na zwiększenie wartości dodanej dla klienta? Czy dzięki zarządzaniu wiedzą skraca się czas realizacji zleceń, niższe koszty, lepszą jakość? Literatura jest pełna gloryfikacji i opisów pozytywnego wpływu zarządzania wiedzą na funkcjonowanie organizacji, a najlepszymi przykładami są największe firmy konsultingowe świata, które korzyści wynikające z funkcjonowania systemów zarządzania wiedzą liczą w milionach dolarów. Nie możemy jednak zapomnieć, że są to firmy z tak zwanej grupy "knowledge based company", gdzie wiedza jest pod-stawowym produktem sprzedawanym przez organizację i gdzie niemal wszystkie procesy biznesowe pokrywają się z procesami wiedzy (wiedza jest produktem). (fragment tekstu)
EN
The Article presents one of the most important factors of management sys-tem, which are measurement and monitoring. The task of those factors is efficien-cy estimation of implemented knowledge management solutions and "identifica-tion" of knowledge gaps. The article shows six most important roles of knowledge management measurement system, which are obligatory to be implemented. (author's abstract)
XX
W artykule poruszono problematykę rozwoju systemu zarządzania wiedzą (SZW). Bazując na własnych badaniach empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, autorka charakteryzuje etapy rozwoju SZW. Rozważania oparto o model rozwoju organizacji Greinera, przy czym zaproponowano jego rozszerzenie o etap szósty, w którym następuje ścisła współpraca organizacji z otoczeniem i aktywny proces przekazywania wiedzy na zewnątrz, w tym liczne działania edukacyjne kierowane do klientów(abstrakt oryginalny)
EN
This paper addresses the issue of knowledge management system (KMS) development. Based on own empirical research conducted in manufacturing companies, the author characterizes the development stages of KMS. Considerations were based on the Greiner's model of firm growth, however, an extra sixth stage was proposed in which the organizations work closely with the environment and the active process of imparting knowledge to the outside takes place, including a number of educational activities directed to the clients of a company.(original abstract)
4
Content available remote Ba jako przestrzeń kontekstu w procesie zarządzania wiedzą
100%
XX
Opracowanie podejmuje problematykę zarządzania wiedzą w organizacji z perspektywy znaczenia przestrzeni kontekstu, a szczególnie koncepcji przestrzeni ba, wprowadzonej przez japońskich teoretyków zarządzania. Artykuł stanowi również przyczynek do systematyzacji wybranych podejść związanych z zarządzaniem wiedzą, bazujących na orientacji konstruktywizmu wiedzy. Głównym celem niniejszego opracowania jest prezentacja przestrzeni kontekstu jako perspektywy poznawczej w procesach zarządzania wiedzą. Autor przyjmuje założenie, że przestrzeń kontekstu, którą można zdefiniować jako swoistą wielowymiarową przestrzeń (fizyczna, relacyjna, wirtualna itd.) związaną z powstawaniem i cyrkulacją wiedzy w organizacji - stanowi wyłaniający się obszar badawczy nad procesami zarządzania w organizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article undertakes the issue of knowledge management in organizations. The main research perspective involves the significance of the contextual space, especially the concept of ba space, introduced by Japanese management theorists. The elaboration is also a contribution to the systematization of selected approaches related to knowledge management based on constructivist-oriented knowledge.(original abstract)
XX
Różnorodność rozwiązań informatycznych wspierających działanie organizacji opartych na wiedzy skłania do podejmowania badań stosowalności w tym obszarze agentów programowych. Agenty programowe, dzięki zdefiniowanym mechanizmom reprezentacji wiedzy, pozwalają na propagowanie wiedzy między pracownikami danej organizacji, wspomagają także działania biznesowe, wspierając np. obsługę klienta, promowanie marki. W niniejszym artykule ukazano zagadnienia dotyczące przeprowadzanych wywiadów z firmami zajmującymi się wdrażaniem i projektowaniem takich rozwiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
The variety of solutions supporting operations of a knowledge-based organization tends to conduct research in the area of the applicability of software agents. Software agents allow, thanks to the defined mechanisms of representation of knowledge, the promotion of knowledge between employees of the organization and help to support business activities such as customer service and promoting the brand. In this article we will present a list of issues concerning interviews conducted with companies involved in the design and implementation of such solutions.(original abstract)
6
Content available remote Interorganizational Knowledge Management - towards Coopetition Strategies?
100%
EN
Interorganizational relationships field of research has long focused on learning, competence, skills and knowledge management issues. Studies have been performed from many theoretical stances bringing up findings difficult to compare. This paper provides a broad overview of the literature focusing on three issues: the rationale for collaborative knowledge management, the interorganizational knowledge management capability perspective and the need for a comprehensive theoretical framework for future research. Extant literature often suggests a dialectical tension between competition and cooperation in collaborative knowledge management, yet a dynamic, intentional strategy perspective allows an in depth understanding of firms behaviours.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest dokonanie syntezy dorobku literaturowego poświęconego procesom z udziałem wiedzy, z koncentracją na transferze wiedzy jako subprocesie zarządzania nią. Przyjęto, że transfer wiedzy jako jeden z najważniejszych procesów obejmuje pozyskiwanie, udostępnianie, rozpowszechnianie oraz dzielenie się wiedzą. Wykorzystując studia literatury przedmiotu, zastosowano metodę analizy krytycznej, skupiając się na przeprowadzeniu wnikliwej dyskusji naukowej dedykowanej identyfikacji społecznych determinant transferu wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań realizacji dzielenia się wiedzą. W konkluzji wskazano elementy organizacyjnej kultury wiedzy, warunki społecznego środowiska wiedzy oraz sformułowano zasady szczegółowe efektywnego transferu wiedzy.(abstrakt autora)
EN
The aim of the study is to synthesize the literature overview dedicated to processes involving knowledge with a focus on the transfer of knowledge as a sub-process of managing it. It has been assumed that knowledge transfer as one of the most important processes includes acquiring, circulating, disseminating and sharing knowledge. Using the literature overview, the method of critical analysis was used, focusing on conducting a thorough scientific discussion dedicated to the identification of social determinants of knowledge transfer. Particular emphasis was taken on the conditions for the implementation of knowledge sharing. The conclusions indicate the elements of the knowledge organizational culture and the conditions of the social knowledge environment. Also the main principles of effective knowledge transfer has been formulated.(author's abstract)
EN
Multi-criteria decision analysis (MCDA) methods have become increasingly popular in decision-making. Numerous methods in this field were developed to solve realworld decision problems including various engineering and scientific areas. Unfortunately, the proper use of each method is difficult due to the dispersion of the domain knowledge and lack of knowledge databases in this area. The paper presents research focused on knowledge management aspects in MCDA domain. In order to achieve a high level of practicality on different levels of decision making, the ontology as a form of conceptualization is implemented(original abstract)
9
Content available remote Zarządzanie wiedzą - ujęcie koncepcyjne
100%
XX
Zmiany w gospodarce światowej, zachodzące z ogromną dynamiką, zmuszają firmy do ciągłego doskonalenia sposobu swojego funkcjonowania. Dwudziesty pierwszy wiek kojarzy się ze zmianami we wszystkich obszarach aktywności firmy, które niejednokrotnie obalają lub odrzucają dotychczasowe kanony i zasady ich działania. W zalewie ogromnej ilości informacji bardzo duże wyzwanie dla systemu zarządzania stanowi maksymalizacja stopnia wykorzystania wiedzy posiadanej przez przedsiębiorstwo. (fragment tekstu)
EN
The concept of knowledge management is successful not only due to the volume of non-selected and non-processed information which increases at an exponential rate, available to organizations, but also to the requirement of fast reaction to the expectations and wishes of customers, market and staff members. In simple words, knowledge management has become necessary at the age of plethora of information; only those pieces of information, actually of value, can secure that some may have the ascendancy over their competitors, and in some cases that information can be decisive for an enterprise's success on the market. (fragment of text)
10
Content available remote Kulturowe uwarunkowania procesu zarządzania wiedzą w organizacji
100%
XX
Wiedza w organizacji zawsze była ważna, jednakże dopiero od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku możemy obserwować wykreowanie się prawdziwego kultu wiedzy. Odejście od gospodarki opartej na kapitale spowodowało konieczność dokonania rewizji i rewolucji w zakresie paradygmatów zarządzania, a tym samym również w wynikających z nich metodach, technikach i narzędziach kształtowania rzeczywistości. Wiedza, informacje, umiejętności ich gromadzenia, przetwarzania, dzielenia się, kreowania nowej wartości, stały się kluczowymi czynnikami warunkującymi powodzenie w gospodarce XXI wieku. Nowe zdolności determinują zarówno sukces, jak też porażkę rynkową. Umiejętności gromadzenia, przetwarzania informacji i wiedzy stały się ważniejsze niż inwestycje i zarządzanie aktywami materialnymi. (fragment tekstu)
EN
The article presents the concept of knowledge management in organizations and identifies the cultural conditions of the process. The role of a conscious approach to organizational value systems, risks and cultural paradoxes for the success of the knowledge organization were also defined. (fragment of text)
XX
Współczesne warunki funkcjonowania organizacji stają się coraz większym dla nich wyzwaniem. Organizacje, aby dobrze funkcjonować muszą działać w sposób świadomy i adekwatny do otaczających ich warunków. Wskazana adekwatność możliwa jest do osiągnięcia jedynie dzięki odpowiedniej wiedzy posiadanej przez organizację i jej członków, która to wiedza pozwala na tworzenie właściwego obrazu organizacji zgodnego z warunkami tworzonymi przez teraźniejszość. W poszukiwaniu właściwego obrazu organizacji należy poszukiwać jednak konkretnych modeli i norm zachowań pozwalających na utrzymanie niezbędnej dynamiki zmian. Zmiany te z kolei są konieczne ze względu na dynamikę i turbulencję otoczenia oraz wzajemne przenikanie się różnych układów i systemów. Stwierdzenie to nie oznacza jednak jakiegoś ściśle określonego sposobu, ale jedynie pewien przepis, który za każdym razem musi być wdrożony indywidualnie, aby mógł przeistoczyć się w konkretny wynik działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper indicates, that one of the significant field in management is knowledge use, which belongs to intangible value. It is often invisible but have an important influence in a given specific field. (original abstract)
XX
Zarządzanie wiedzą jest dość młodą dziedziną, której koncepcja pojawiła się w latach 80-tych XX wieku. Jednakże to tego czasu powstała wręcz niezliczona ilość świetnie funkcjonujących przedsiębiorstw, w których pojęcie "zarządzanie" nie było atomizowane i dotyczyło wszystkich sfer działalności organizacji. Zatem czy wyodrębnienie kolejnego problemu (punkt odniesienia - wiedza), którym zajmuje się zarządzanie jest działaniem czysto teoretycznym, które równie dobrze można by rozpatrywać w kategorii zarządzania zasobami ludzkimi, czy ma jednak mocne podstawy do takiego wyodrębnienia (chodzi tutaj zwłaszcza o podstawy praktyczne). (fragment tekstu)
EN
Knowledge, the man possesses in a work environment is a valuable tool that can be regarded as a reference point for management processes in a business organisation. The hereby paper attempts to answer the question if knowledge management should be employed in processes occurring in a company. It also shows practical application of such an approach. (original abstract)
EN
Introduction/background: Knowledge management is becoming of great importance in contemporary business. Diversified tools and methods to analyse business and knowledge processes are being implemented in organisations. In the article, the author presents his preliminary research in the area of knowledge management in the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin. He focuses on the necessary study to identify knowledge deficits, which allows for the development of a research tool supporting the analysis of knowledge processes in the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin.Aim of the paper: The main aim was to elaborate upon a research tool for analysing knowledge management, i.e. a research questionnaire that enables one to analyse knowledge management deficits and necessary changes in knowledge management activities in the Metropolitan Association of Upper Silesia and Dąbrowa Basin.Materials and methods: The research involves the analysis of source materials, direct interviews with managers and a comparative analysis of business and knowledge processes in manufacturing companies and in the Metropolitan Association.Results and conclusions: The study proves the need to apply a research tool for analyzing knowledge processes and knowledge deficits. Questionnaire surveys comprehensively covering all organisational entities of the Metropolitan Association are to be utilised to take appropriate measures to improve knowledge management, consequently resulting in higher operational efficiency of the Metropolitan Association. (original abstract)
14
Content available remote Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej
80%
XX
Współpraca przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia umożliwia im zdobycie dodatkowej przewagi konkurencyjnej. Ponadto przyczynia się do wzrostu efektywności wykorzystania lokalnych czynników produkcji i korzyści skali. Dlatego też w ostatnim okresie zarówno w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak i w gospodarce polskiej obserwuje się wzrost znaczenia rożnych form współpracy między przedsiębiorstwami, jak też innymi podmiotami otoczenia. Zawierane są alianse strategiczne, tworzone są organizacje sieciowe, klastry, jak też podejmowane są inne formy współpracy. Rozpoznanie zachodzących zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach i ich otoczeniu nie jest możliwe bez jasnego uporządkowania dorobku teoretycznego, dotyczącego teorii wyjaśniających współpracę przedsiębiorstw. Biorąc to pod uwagę, w artykule analizie poddano teoretyczne podstawy koncepcji współpracy przedsiębiorstw. (abstrakt autora)
EN
Nowadays cooperation between enterprises attracts the interest of both academic researchers and economic practitioners. This interest results from a key role that may be played by the mentioned co-operation in increasing innovativeness and competitiveness of enterprises and others. The article discusses the theoretical basis of the concept of cooperation between enterprises. (author's abstract)
15
Content available remote Zarządzanie wiedzą w outsourcingu usług informatycznych
80%
XX
W artykule podejmuje się problem zarządzania wiedzą oraz budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę w outsourcingu usług informatycznych oraz szeroko pojętym sektorze usług. Autor przedstawia rodzaje wiedzy oraz cztery modele pracy opartej na wiedzy, skupiając się przede wszystkim na modelu transakcyjnym, który według autora jest typowy dla coraz popularniejszych w naszym kraju telefonicznych biur obsługi klienta. Wskazuje również narzędzie, które może w znaczący sposób usprawnić proces kodyfikacji oraz dystrybucji wiedzy w organizacji. (abstrakt autora)
EN
This paper covers concept of knowledge management and building competitive advantage based on knowledge captured in IT outsourcing type organizations as well as in what is widely considered as service sector. It also presents types of knowledge and how tacit knowledge can be transformed into explicite one and as such distributed amongst all members in the organization. (author's abstract)
XX
Istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy posiada proces upowszechnienia wiedzy wśród przedsiębiorstw, instytucji naukowych i oświatowych, a także instytucji państwowych i samorządowych. Wykorzystanie wiedzy zależne jest od nakładów i korzyści, jakie ona przynosi. Zależy także od poziomu wykształcenia pracowników, posiadanych przez nich umiejętności oraz ponoszenia nakładów ogólnych i szczególnych dla komplementarnego jej wdrożenia. Na podstawie przeprowadzonej analizy możemy stwierdzić, że spośród czterech analizowanych filarów wskaźnik innowacyjności polskiej gospodarki jest najsłabszy ze względu na stosunkowo mały wkład uczelni wyższych i instytutów badawczo-rozwojowych oraz instytucji krajowych (biura projektowe) i technologicznych firm doradczych w kreowaniu nowych produktów i ich technologii oraz systemów zarządzania w sektorze publicznym; niewielkie są również w tym zakresie osiągnięcia sektora prywatnego. Bardzo mało polskich patentów, wzorów użytkowych i rozwiązań know-how jest wykorzystywanych poza granicami naszego kraju. (fragment tekstu)
EN
It's essential for the development of the company based Ofl the intellectual capital to have a process of constant knowledge promotion, among entrepreneurs, public institutions, either central and local government. Using knowledge depends on the benefits it brings in. This depends also on employees education qualifications and skills. Basing on the performed analyses we can state that among four analyzed elements, the innovation factor of polish economy is the weakest point. It is due to low involvement of high schools, research-development institutions, domestic institutions and advising companies, in creation of new products, technologies, and management systems in the public sector; there are also not many achievements of private sector in this area. There are few polish patents and know-how abroad. There is also little usage of global knowledge. It's now necessary to work out effective innovation system, which will include favorable mechanisms for knowledge promotion, domestic and foreign. (original abstract)
XX
W artykule zostały omówione wybrane zagadnienia związane z zarządzaniem portfelami projektów. Autor wskazuje na konieczność gromadzenia wiedzy i doświadczeń pochodzących z realizacji innych przedsięwzięć, a także na korzyści, które z tego wynikają. Rekomenduje powołanie w organizacji biura zarządzania projektami lub/i stworzenie bazy dobrych praktyk.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses selected issues related to knowledge management projects. The author shows the need to collect knowledge and experience from the implementation of other projects. He also proposes the creation of an enterprise database of good practice as the reference point and describes the role of project management office as the entity responsible for managing knowledge.(original abstract)
XX
W niniejszej pracy zajmujemy się problemem za pomocą technologii systemów ekspertowych opartych o reguły zarządzania wiedzą w dziedzinie administracji publicznej.Aspekty ustawodawstwa i prawa zostały podkreślone. Niektóre przykłady zastosowań systemów ekspertowych opartych na regułach w administracji publicznej zostały przedstawione.(fragment tekstu)
EN
The paper deals with the problem of using rule-based expert systems technology for knowledge management in public administration domain. The aspect of legislation and law has been emphasized. Some examples of applications of rule-based expert systems in public administration have been also presented.(original abstract)
XX
Zarządzanie wiedzą ukrytą posiadaną przez pracowników jest dużym wyzwaniem w procesach biznesowych. Tworzone ramy kwalifikacji powinny stworzyć system porównywalnych miar wiedzy, co uprości procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Stosowany obecnie system certyfikowania kwalifikacji i umiejętności stanowi dobry wzorzec do zastosowania w procesie tworzenia ram kwalifikacji. W pracy opisano system certyfikowania umiejętności informatycznych i w odniesieniu do tworzonych Polskich Ram Kwalifikacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Management of tacit knowledge held by employees is a major challenge in business processes. Created EQF should create a system comparable measurements of knowledge, which will simplify the process of human resource management. Currently used system of certification of qualifications and skills is a good model for use in the development of qualifications frameworks. This paper describes the system of certification of ICT skills, and for the Polish Qualifications Framework created. (original abstract)
XX
Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie dotychczasowych działań związanych z zarządzaniem wiedzą w Hutmanie SA. Referat obejmuje głównie charakterystykę samego procesu i zadań podmiotów w nim uczestniczących. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 104 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.