Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyroby spirytusowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena sensoryczna i spektralna wyrobów spirytusowych typu: wódka, gin, whisky oraz brandy poddanych procesowi liofilizacji. Zamrożone próbki (-80 °C) poddawano liofilizacji w liofilizatorze ALPHA1-4 LDC-1m firmy Christ. Proces prowadzono przy stałych parametrach: ciśnienie 63 Pa, ciśnienie bezpieczeństwa 103 Pa, czas 1,5 h. Przeprowadzono analizę sensoryczną metodą profilowania z wykorzystaniem jednobiegunowych skal kategorii. Zarejestrowano widma w podczerwieni otrzymanych liofilizatów techniką transmisyjną w filmie przy użyciu płytek wykonanych z kryształów KRS w zakresie spektralnym 4000 - 370 cm⁻¹. Dane spektralne analizowano wykorzystując moduł analizy dyskryminacyjnej w programie OMNIC 8. Przy zastosowanych parametrach procesu w pierwszej kolejności parował etanol, co skutkowało otrzymaniem mieszanin bezalkoholowych. Proces liofilizacji może być więc łagodnym sposobem pozbywania się etanolu i wody z mieszaniny z zachowaniem innych ważnych składników, takich jak: barwniki, substancje smakowe czy aromaty.
EN
The objective of this study was the sensory and spectral assessment of spirits beverages, such as vodka, gin, whisky, and brandy that underwent a process of lyophilisation. Freezed samples of spirit beverages (-80 ºC) were lyophilized in an ALPHA1-4 LDC-1m (Christ company) lyophilizator. The process parameters were constant, i.e.: pressure: 63 Pa; safety pressure: 103 Pa; time: 1.5 h. The sensory analysis was conducted using a profiling method with uni-polar category scale. Infrared spectra of freeze-dried liquid materials were registered by a transmittance method with the use of KRS crystal plates in the classic spec tral range of 4000 - 370 cm⁻¹. The spectral data were analyzed by a discriminant analysis module of the Omnic 8 software. With the process parameters applied, ethanol was the first to evaporate and, therefore, the obtained mixtures were alcohol-free. Thus, the lyophilisation process can be a gentle way to remove ethanol and water from a mixture and, at the same time, to save other important ingredients, such as dyes, flavours, or aromas.
PL
Zmiany w sektorze spirytusowym różniły się zasadniczo od procesów rozwojowych i strukturalnych w większości innych branż przemysłu spożywczego. W sektorze spirytusowym nie wystąpiły bowiem takie zjawiska jak: rozwój krajowego popytu i w ślad za tym zwiększenie produkcji, wysoka i rosnąca stopa inwestowania, szybka prywatyzacja, duże inwestycje zagraniczne i istotne zmiany struktur podmiotowych przetwórstwa. Jedyną zmianą wspólną dla przemysłu spirytusowego i innych działów przetwórstwa żywności, jest rozwój asortymentu produkcji i podaży napojów spirytusowych, poprawa ich jakości i atrakcyjności handlowej. Wynikiem tych różnic jest to, że większość kierunków przetwórstwa spożywczego ma rozwojowy charakter, a w produkcji wyrobów spirytusowych wystąpiły zjawiska wskazujące na marginalizację tego sektora.
EN
The changes in spirit sector are different from the structural and evolutionary processes in the other branches of food industry. In the spirit sector the increasing of demand and higher production had not the place. There were not the big investments and quick privatisation. Only changes were the development of production assortment and betterment of quality and trade attractiveness. The effect is such that the majority of food processing sectors is still developing and the importance of spirit industry became marginal.
PL
Ze względu na stosunkowo małą dokładność miareczkowej metody oznaczania zawartości lotnych zasad azotowych w spirytusie oraz biorąc pod uwagę fakt, że inne znane metody są bardzo pracochłonne, opracowano metodę bezpośredniego oznaczania pirydyny. Stosując kolumnę kapilarną FFAP zainstalowaną do chromatografu gazowego Hewlett Packard uzyskano zadowalający rozdział pirydyny od pozostałych składników spirytusu. Błąd metody przy stężeniu 0,5 mg pirydyny/l spir. 100% nie przekracza ±4,5%. Zastosowanie metody bezpośredniego oznaczania pirydyny pozwoliło na określenie zawartości tego związku w niektórych krajowych i importowanych wyrobach spirytusowych. Stwierdzono, że w badanych wyrobach zawartość pirydyny wynosi od < 0,02 do 2,70 mg/l spirytusu 100%.
EN
Taking into consideration relatively low precision of the titration method of the determination of the volatile nitrobases in spirit and taking into consideration that other methods are very labour-consuming the new direct method of the pyridine determination was developed. Using the FFAP capilar column installed with the Hewlett Packard gas chromatograph the satisfactory result of the pyridine separation form the other spirit ingredients. The method error at level of 0,5 mg pyridine content in Itr of the 100% spirit is not higher than (4,5%. The application of the direct method of the pyridine determination allowed to determine pyridine in some Polish and imported alcoholic beverages- It has been found that the pyridine content in the tested samples is between 0,02 and 2,70 mg per Itr of 100% spirit.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.