Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stosunku ilościowego segmentu polieterolowego i polibutadienolowego na właściwości fizykomechaniczne blokowych elastomerów uretanowych przeznaczonych do uszczelnień i stwierdzenie, czy zwiększanie udziału segmentu polibutadienolowego wpływa korzystnie na odporność elastomerów na działanie czynników zewnętrznych. Badano elastomery syntezowane z dwóch prepolimerów otrzymanych odpowiednio z polieterolu lub polibutadienolu. Stwierdzono że otrzymane elastomery charakteryzują się doskonałą elastycznością (330–850%), a sorpcja wody maleje ze wzrostem udziału segmentu polibutadienolowego. Nie stwierdzono natomiast synergizmu ani antagonizmu właściwości fizycznych i mechanicznych, ani problemów z mieszalnością substratów podczas syntezy.
EN
The effect of the ratio polyetherol–polybutadienol segments on physical and mechanical properties of block urethane elastomers used for sealing purposes was studies. The elastomers were synthesized from 2 prepolymers based on polyetherol or polybutadienol, respectively. The elastomers produce were highly elastic (330–850%). Their water sorbability decreased as the polybutadienol segment contribution inceased. Neither synergism nor antagonism of physical or mechanical properties of the elastomers was observed. The substrates were fully miscible in the studied range of their concentrations.
PL
Wyniki oznaczeń wulkametrycznych, pęcznienia równowagowego, stałych elastyczności oraz innych pomiarów wskazują, że disiarczek tetraizobutylotiuramu (TiBTD) jest efektywną substancją sieciującą kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (NBR) jedynie w obecności ZnO i stearyny jako aktywatorów wulkanizacji. Sieciowanie NBR disiarczkiem w T=433 K charakteryzuje się maszerującym modułem przy zawartości stearyny <0,9 cz.wag. lub rewersją, jeśli zawartość stearyny jest większa od optymalnej (>1,2 cz. wag.). W obecności stałej ilości ZnO ( 4 cz. wag./100 cz. wag. NBR) gęstość sieci przestrzennej kauczuku usieciowanego disiarczkiem (0,20 mol/kg kauczuku) jest liniową, rosnącą funkcją zawartości stearyny w mieszance. Obecność stearyny zwiększa 2- do 4-krotnie efektywność sieciującego działania TiBTD. Sieciowaniu NBR towarzyszy wiązanie się produktów rozpadu disiarczku z elastomerem. W sieciach przestrzennych NBR usieciowanego TiBTD w obecności ZnO i stearyny nie występują polisiarczkowe wiązania poprzeczne, a jedynie di- i monosiarczkowe oraz zapewne niewielka tylko ilość wiązań poprzecznych C-C.
EN
From vulcametric, swelling stress-strain, elasticity constants measurements and other determinations in follows that the nitrile rubber (NBR) can be effectively crosslinked with tetraisobutylthiuram disulphide (TiBTD) only in the presence of activators, e.g. ZnO and stearic acid, in the system. The curing of NBR with TiBTD at 433 K is characterised by marching modulus at lower (< 0,9 phr) and by reversion at higher (> 1,2 phr) concentration of stearic acid. For the constant amount of ZnO in compound (4 phr) the network density of NBR cured with 0,2 mol TiBTD/kg of rubber increases linearly with the amount of stearic acid used. The stearic acid increases two times at least up to four times the crosslinking efficiency of tetraisobutylthiuram disulphide. The curing is accompanied by the combination of disulphide decomposition products with rubber. The network of NBR cured in such a way comprises the mono-and-disulphide crosslinks, and probably some amount of C-C crosslinks as well.
PL
Badania nad zastosowaniem wysokoenergetycznych wiązek jonów do modyfikacji materiałów zostały zapoczątkowane wynikami projektu Manhattan poświęconego budowie broni jądrowej. W kolejnych etapach badano wpływ implantacji jonów na własności półprzewodników, metali, ceramik, a ostatnio tworzyw polimerowych. Najnowszym obszarem zastosowań implantacji jest modyfikacja elastomerów, popularnie znanych jako gumy. W pracy omówiono wyniki badań strukturalnych i pomiarów własności funkcjonalnych zaawansowanych elastomerów stosowanych w przemyśle lotniczym i specjalnym, poddanych procesowi bombardowania jonowego. Do najważniejszych wyników pracy należy zaliczyć pomiar kinetyki i identyfikację mechanizmów uwalniania wodoru z implantowanych elastomerów, określenie zmian strukturalnych zachodzących pod wpływem bombardowania jonowego oraz uzyskanie kilkakrotnego zmniejszenia współczynnika tarcia i zwiększenia odporności na zużycie implantowanych tworzyw. Efekt ten został opatentowany, prowadzone są prace nad jego praktycznym zastosowaniem w uszczelnieniach połączeń ruchomych.
EN
Studies on material modification by highly energetic ion beams have been initiated in the frames of the Manhattan project devoted to the construction of nuclear weapons. In the next steps the modification of semiconductors, metals, ceramics and, only recently, polymers were carried out. The newest area of the use of ion beams is modification of elastomers, commonly known as rubbers. In the paper the results of the analysis of structural and functional properties of irradiated elastomers used in aircraft and military industry have been discussed. The most important results are: analysis of the release of hydrogen from irradiated elastomers and the identification of release mechanisms, analysis of structural changes caused by irradiation and the possibility of significant, few times decrease of fiction coefficient and wear rate. These effects have been patented and practical applications in movable sealings are underway.
6
80%
PL
Zmodyfikowano powierzchnię krzemionki strącanej z udziałem związków powierzchniowo czynnych. Po kalcynacji w temp. 550°C, w czasie 7 h otrzymano krzemionkę mezoporowatą o powierzchni właściwej ponad 7-krotnie większej w porównaniu z krzemionką niemodyfikowaną. Przedstawiono wyniki oznaczeń właściwości powierzchniowych zsyntezowanego napełniacza krzemionkowego o budowie mezoporowatej oraz aktywności wobec elastomerów.
EN
Hexadecyltrimethylammonium bromide-modified pptd. silica was calcined 7 hr./550oC to yield mesoporous SiO2, av. pore diam. 2.8 nm, sp. area 1082 g/m2 (originally 175). This SiO2 was used, 30 phr, to fill a butadiene-acrylonitrile rubber crosslinked with ZnO 5, stearic acid 1, S8 2, and dibenzothiazole disulfide 3 phr. At pH 3–6 and 6–10, the ς-potential of aq. dispersions of this mesoporous SiO2 varied from ca. –5 to –50 and leveled off at –50 mV, resp. Benzalconium bromide and triethanolamine as dispersants, 2 wt. parts/30 g filler, made ς more pos. Particle size of mesoporous SiO2 was 58–65 nm. This SiO2 made cross-link d. greater (840) than did silica gel (413) and pptd. SiO2 (567 µmol/cm3).
7
Content available remote Zastosowanie tlenku glinu jako napełniacza mieszanek elastomerowych
80%
PL
Mając na uwadze wyjątkowe właściwości tlenku glinu oraz ze względu na tendencję do zastępowania sadzy napełniaczami mineralnymi1) podjęto próby użycia nowego rodzaju jasnego napełniacza i zbadania jego wpływu na właściwości otrzymanych wulkanizatów. Określono parametry budowy ich sieci przestrzennej i właściwości mechaniczne. Przypuszczano, że tlenek glinu będzie aglomerował w matrycy polimerowej, stąd zmodyfikowano go powierzchniowo. Stopień dyspersji napełniaczy określono na podstawie zdjęć skaningowej mikroskopii elektronowej wulkanizatów.
EN
Type-H and nano Al2O3, particle size 1787 and 163 nm, resp., each topo-modified with acrylic and/or methacrylic acid, were used as fillers, 0–30 and 0–10 phr, resp., in ethylene/ propylene vulcanizates (30 min/160°C). Modification of Al2O3 with methacrylic acid and acrylic acid changed particle size in the type H to 1384 and 1410 nm, and in the nano type to 174 and 161 nm, resp. The original Al2O3 formed sets in the polymer matrix. The Al2O3-filled vulcanizates had higher crosslink dens. and better mech. properties. The modified Al2O3 acted as co-agents in the dicumyl peroxide crosslinking of the rubber. The resulting vulcanizates relaxed the crit. stresses more easily. The nano oxide raised the crosslinking d. considerably.
8
Content available Oscillation systems from hyper-deforms elements
80%
EN
In construction of machines more and more often are used materials called hyper-elastic, for example: foam structures, materials based on natural and synthetic rubbers and other materials subjecting large deformations. The porous structures are produced on the basis of different synthetic materials, thermoplastic polymers and thermosetting. Subject of porous materials is studied by many scientists around the world. Porous materials (also called cellular plastics, foam plastics or foamed plastics) include gas phase dispersed in a solid phase of polymeric material. Properties of such systems depends on the properties of the polymer warp and cell structure, comprising the gas phase. Approach previously used to anticipate and interpreting the behaviour of the hyper-deformable structures, which use the theory of hyperelastic materials, does not resolve the issue because it only describes the elastic properties. The article presents an original methodology developed structural identification the viscoelastic properties of hyperdeformable materials, and in particular modern construction materials from the group of plastics and composites of elastomers, foams, etc. The aim of the article was an oscillation analysis in systems from elements of incompressible and the description of phenomena setting in during of work of suchlike systems.
EN
Resistance of antichemical clothing primarily depends on the type of material it is made from, in particular on the type of polymer used for coating the fabric carrier. This paper reports on systematic investigations on the influence of the cross-linking density of an elastomer and the composition of a cross-linked elastomer on its resistance to permeation of selected organic solvents. Tests of barrier material samples made from nonpolar butyl rubber (IIR) and polar hydrogenated butadiene-acrylonitrile rubber (HNBR) showed that (a) in rubber–solvent systems with medium thermodynamic affinity, cross-linking density influenced resistance to permeation and (b) the polarity of the system had a significant influence on barrierity.
12
Content available remote Koagenty nadtlenkowego sieciowania elastomerów
80%
14
Content available remote Układy elastomerowe modyfikowane pochodnymi oksazoliny
80%
15
Content available remote Właściwości elastomerów estrouretanowych napełnionych skrobią
80%
EN
A series of the terpolymers of poly[(trimethylene terephthalate)-block-(oxytetramethylene)-block-laurolactam] with a variable molar ratio of ether and amide block and constant molecular weights of PA12 = 2000 g/mole and PTMO = 1000 g/mole have been obtained. The infl uence of changes of these molar ratios on the functional properties and the values of phase change temperatures of the products have been determined. The thermal properties and the phase separation of obtained systems were defi -ned by DSC, DMTA and WAXS methods. The chemical structure of obtained materials was studied by FT-IR and 13C NMR methods. The mechanical and elastic properties of these polymers were evaluated.
19
Content available Polymers foam structure numerical identification
80%
EN
Polymers found regard among engineers and researcher their special proprieties. Now, we find using the polymers at present in the most advanced technically the branches of industry. In construction of machines, more and more often are practical used hyperdeform materials. The group of construction materials, called hyperdeformable, includes among others: elastomers, plastics made based on rubber, thermoplastic structures, such as polycarbonate, gels and sols, composites and foams: open and closed pores. Porous structures are produced on the basis of different materials, synthetic thermoplastic polymers and thermosetting. The problem of porous materials is taken in many research centres in the world. Porous materials (also called cellular plastics, foam plastics or foamed plastics) include gas phase dispersed in a solid phase of polymeric material. Properties of such systems depend on the properties of the polymer warp and cell structure comprising the gas phase. Approach previously used to anticipate and interpret the behaviour of the hyperdeformable structures, using the theory of hyperelastic materials, does not resolve the issue because it only describes the elastic properties. The article presents an original methodology developed structural identification the viscoelastic properties of hyperdeformable materials, and in particular modern construction materials from the group of plastics and composites of elastomers, foams, etc
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.