Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kwoty produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
13 grudnia 2002 r. podczas szczytu w Kopenhadze Polska oficjalnie zakończyła negocjacje z Unią Europejską. Wkrótce po tym, 17 grudnia, rząd polski przygotował i przedstawił parlamentowi "Raport na temat rezultatów negocjacji Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo w Unii Europejskiej". Raport ten pokazuje, jakie warunki akcesji uzyskała Polska. w wyniku prawie 5-letnich negocjacji. Zagadnienia dotyczące włączenia polskiego rynku towarów rolno-spożywczych w obszar jednolitego rynku europejskiego zostały uregulowane w głównej mierze w obszarze negocjacyjnym "Rolnictwo". Był to jeden z najtrud-niejszych obszarów do negocjacji, ze względu na duże rozbieżności między tym, czego oczekiwała strona Polska, a tym, co chciała nam początkowo zaoferować Unia Europejska. Negocjacje w tym obszarze trwały ponad półtora roku, tj. od 14 czerwca 2000 r. do 13 grudnia 2002 r. Zostały zakończone dopiero podczas szczytu w Kopenhadze. Dlatego kwestie dotyczące tego obszaru negocjacyjnego były jednym z głównych problemów spornych także w ostatnim dniu, a nawet w ostatnich godzinach negocjacji i do końca nie wiadomo było, jaki efekt przyniosą rokowania. Obszar "Rolnictwo" regulują następujące zagadnienia: - włączenie polskiego rynku towarów rolno-spożywczych w obszar jednolitego rynku europejskiego, - stopniowe obejmowanie polskiego rolnictwa całkowitym zakresem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), - rozwój rynku pracy, na obszarach wiejskich, - kształcenie, poprawę infrastruktury technicznej, społecznej i agrarnej, na wsi, - sprawy dotyczące kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej, - stworzenie ewidencji obrotu towarami rolno-spożywczymi z państwami trzecimi, - nadzór nad żywnością, która trafia do obrotu.
EN
Sugar production is an important part of the agri-food sector in the European Union in general, and Poland in particular. Companies operating in this industry im-plement their own microeconomic goals and contribute to the development of the economies in which they are located. The results they achieved depend, to a large extent, on both economic and regulatory conditions. On 1 October 2017, a very important regulatory change was carried out, namely the reform of the sugar market regulation, the main element of which is the abolition of sugar production quotas and the minimum purchase price of sugar beet. Therefore, the author of this article, taking into account the fact that the regulations abolished on that date had functioned within the framework of the Common Agricultural Policy for almost fifty years, tries to answer the question about the consequences of the changes for the sugar industry in the EU. Without any doubt, the new reality in which EU and Polish sugar producers, as well as the sugar beet growers, have found themselves, will be demanding and will result in higher dynamics of the market mechanism. The vulnerability of the EU market to global demand-supply shocks will increase. It seems that an increase in the volatility of sugar prices will be one of the main consequences of deregulation. As a result, running a business in this industry will be more unpredictable.
PL
Produkcja cukru jest ważną częścią nie tylko polskiego sektora rolno-spożywczego, ale także całej UE. Funkcjonujące w tej branży przedsiębiorstwa mają własne mikroekonomiczne cele, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarek, w których są zlokalizowane. Wyniki przez nie osiągane w dużym stopniu zależą od uwarunkowań ekonomicznych, ale także regulacyjnych. 1 października 2017 r. została przeprowadzona bardzo istotna zmiana regulacyjna, a mianowicie reforma regulacji rynku cukru, której głównym elementem jest zniesienie kwot produkcyjnych cukru oraz minimalnej ceny skupu buraków cukrowych. Stąd autor niniejszego artykułu, biorąc pod uwagę fakt, że zniesione regulacje funkcjonowały w ramach wspólnej polityki rolnej prawie 50 lat, stara się odpowiedzieć na pytanie o konsekwencje tych zmian dla biznesu cukrowniczego w UE. Bez wątpienia nowa rzeczywistość, w jakiej znaleźli się unijni oraz polscy producenci cukru, a także plantatorzy buraka cukrowego, będzie dla nich wymagająca i będzie oznaczała dużą dynamikę zjawisk rynkowych. Zwiększy się podatność rynku unijnego na światowe szoki popytowo-podażowe. Wydaje się, że główny obszar, w którym będziemy mieli do czynienia z konsekwencjami deregulacji, to zwiększanie zmienności poziomu cen cukru. W konsekwencji prowadzenie biznesu w tej branży będzie bardziej nieprzewidywalne.
PL
Polski rynek cukru został poddany oddziaływaniu przepisów wspólnotowych w ramach przynależności do Unii Europejskiej. Akcesja spowodowała zmianę w jego prawnej organizacji. Opracowanie jest próbą oceny obecnej sytuacji na rodzimym rynku cukru.
EN
On 1“ May 2004 the situation of Polish sugar market changed. But it did not become automatically a part of common market in sugar sector. The process of forming is on. From that moment sugar market is fully covered by the common law. In the firstyear, all legał and economical instruments in sugar sector influence on Polish sugar market. Both sugar beet growers and sugar producers have the same rights and obligations comparing to all member States.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.