Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontener
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono możliwości przeładunkowe i zasady bezpiecznego użytkowania samojezdnego wozu teleskopowego typu reachstacker ze szczególnym uwzględnieniem czasu cyklu przeładunkowego, wynikającego z charakterystyki jezdnej i przeładunkowej tego urządzenia transportowego.
EN
In the article the reachstacker's work cycle, while banking up the containers, is shown. Some limitations in storage, resulting from the fact that the vehicle has to move along the goods yard, were pointed out.
2
Content available remote Transport multimodalny jako przykład zaawansowanego systemu przewozów
80%
PL
Artykuł przedstawia najważniejsze cechy transportu multimodalnego. Ten system transportu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku usług przewozowych. Warunkiem rozwoju transportu multimodalnego jest jednakowa infrastruktura i jej modernizacja techniczna. Transport multimodalny jest konkurencyjnym rozwiązaniem szczególnie dla przewozów międzykontynentalnych. Polska jako kraj tranzytowy powinna wykorzystać istniejącą infrastrukturę oraz możliwości wynikające z rozwoju tego typu przewozów.
PL
W pierwszej części artykułu zostały przedstawione niektóre z kosztów zewnętrznych generowanych przez transport samochodowy w kontekście dyskusji nad kształtem przyszłej sieci transportowej naszego kraju. W tej części prezentujemy, jak należy wykorzystać różne gałęzie transportu lądowego w sposób racjonalny, tak aby tworzyć efektywne, a zarazem spójne i generujące najmniej szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne systemy obsługi transportowej potoków ładunków.
EN
The first part of the paper described some of outward costs generated by road transport in the context of the debate on the shape of the future of logistics systems in Poland. This part presents how to make use of the advantages of different sectors of land transport in a rational way, in order to develop effective, as well as integral transportation systems, generating the least harmful environmental effect.
PL
W artykule przedstawiono współczesne trendy i kierunki rozwoju przewozów intermodalnych jednostek transportowych ze szczególnym uwzględnieniem jednostek kontenerowych. Autorzy skoncentrowali uwagę na przewozach kontenerowych drogą morską, zwracając uwagę na powstające ograniczenia oraz niedogodności związane z samą konstrukcją jednostek nawodnych oraz przewożeniem ładunków droga morską. Dodatkowo w artykule przedstawiono alternatywne metody będące obecnie w fazie testów, bądź opracowania, które za kilka lat mogą stanowić część rynku przewozu intermodalnych jednostek transportowych.
EN
The paper was focused on the contemporary trends and the directions of the development transport mode of the Intermodal Transport Unit - UTI (Unités de Transport Intermodal). The special consideration was focused on the container units. Authors fixed their attention on container transports with sea route and main attention was focused on the cargoes limitation and container ship construction. Additionally this article described alternative methods for containers transport being at present in the tests phase. On the base described project potential, we can expect in the next decade a change in transport mode of the container.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
491--500, CD1
PL
W artykule przedstawiona została charakterystyka wozu wysięgnikowego typu Reach Stacker. Opisano również zastosowanie chwytaka typu spreader. Dla obydwu powyższych uwzględnione zostały przy tym istotne parametry techniczne urządzeń, istotne dla czasu trwania obsługi manipulacyjnej jednostek transportu intermodalnego. Przedstawiono szczegółowy opis cyklu manipulacyjnego przy użyciu wozu wysięgnikowego. Zaprezentowano również podstawowe wzory na czasy trwania całkowitego cyklu manipulacyjnego oraz podstawowych jego elementów. Artykuł wzbogacony został o przykład analityczny, z wykorzystaniem opisanych wzorów.
EN
The article presents the characteristics of Reach Stacker. Also described is the use of spreader. For both of them are taken into account by the relevant technical parameters of equipment, essential for the duration of manipulative handling of intermodal transport units. A detailed description of the handling cycle using a Reach Stacker. Also presented the basic patterns on the durations of the total handling cycle and its basic elements. Article enriched with analytical example, using the described designs.
6
Content available remote Genetic algorithms for 3D packaging problems in food industry
60%
EN
Packaging problems arise in many industries. Nowadays, with ever growing international trade, transportation costs directly affect the profits. Efficient packing is very important because even reduction a few wasted cm3s of a container can save a lot of money. This work is about a sample packaging problem in food industry. A previously introduced general-purpose method called DBLF (deepest bottom left fill) is applied to a set of problems and the results are presented. Up to 98% utilization is obtained
PL
Problemy związane z pakowaniem występują w wielu gałęziach przemysłu. Obecnie, przy coraz istotniejszym udziale handlu międzynarodowego, koszty transportu bezpośrednio wpływają na zyski. Efektywne pakowanie jest bardzo ważne, gdyż redukcja nawet kilku zbędnych cm3 kontenera może zaoszczędzić wiele pieniędzy. Praca przedstawia przykładowy problem związany z pakowaniem w przemyśle spożywczym. Wcześniej już omawiana metoda DBLF (wypełniane najgłębiej na dole od lewej) została zastosowana i jak przedstawiają uzyskane wyniku, uzyskano wykorzystanie przestrzeni aż do 98%
PL
Techniczne i organizacyjne aspekty bezpieczeństwa związane z powszechnym używaniem kontenera jako jednostki ładunkowej w transporcie morskim oraz pozostałych gałęziach transportu stanowią niezwykle ważny, choć często niezauważany, element w globalnych łańcuchach dostaw. Gestorzy ładunków wynajmując kontener, nie zdają sobie często sprawy z uwarunkowań związanych z techniczną stroną wykorzystania kontenera oraz z konieczności spełnienia przez jego właściciela wymagań bezpieczeństwa wynikających z międzynarodowych konwencji i przepisów.
XX
Technical and organizational aspects of safety and security in widespread container usage in maritime transport, as well as in other modes of transport, remain a fundamental, yet often unrecognized, part of global logistic chains. When renting a container, clients are often unaware of the technical requirements that have to be fulfilled in order to ensure safety conditions for transported cargo and container operations.
8
Content available remote Text steganography application for protection and transfer of the information
60%
EN
In the paper some aspects of steganography methods application of the latent accommodation of one text messages in others text messages named by containers are considered. The comparative analysis and an estimation of linguistic and syntactic methods of text steganography are performed.
PL
W artykule zostały przeanalizowane niektóre aspekty zastosowania metod steganograficznych do przechowywania powiadomień tekstowych w innych powadomieniach tekstowych. Przeprowadzono również analizę porównawczą metod lingwistycznych i syntaktycznych w steganografii tekstowe.
PL
Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji oraz obecne realia towarzyszące przewozom kontenerowym w Polsce i na świecie. Następnie zdefiniowano czym jest port i terminal kontenerowy. Określono rolę terminali kontenerowych we współczesnym handlu światowym oraz sposób ich współdziałania. Opisano inwestycje, które mają lub prawdopodobnie będą mieć miejsce w Porcie Gdynia. Na koniec poddano analizie projekt budowy Portu Zewnętrznego pod kątem przeładunku kontenerów.
EN
The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and present-day reality of container transport in Poland and the world. Then it is define what is a port and container terminal. Next, the role of container terminals in modern world trade and the way of their cooperation was determined. The article describes the investments that take, or probably will take place, in the Port of Gdynia. In the end project of building the External Port was analyzed in terms of containers flow.
EN
Increasing exports of goods between countries over long distances and increasing amounts of cargo generated by ports and transported on roads and railways require the organization of cargo transportation using several modes of transport, forcing the construction of places (container terminals) where it is possible to reload them to other means of transportation. An important aspect of cargo transportation by intermodal transport is its proper securing with the use of properly selected packaging and a loading unit. This article shows how to properly prepare cargo for transport. It also presents a diagram of the correct calculations of the permissible masses that may be in the container during transport to prevent overloading of the container and evenly distribute the load so that the reloading devices located in container terminals are not damaged during reloading to another mode of transport. Therefore, appropriate securing of the load against its displacement and damage was also selected.
PL
Przedmiotem artykułu jest przegląd środków technicznych i metod wspomagających proces przemieszczania i składowania ładunków w terminalach z użyciem kontenera jako intermodalnej jednostki transportowej.
EN
Object of the statement is review of devices, methods supporting the process of transferring and storing charges in terminals with using the container as the intermodal transport unit.
PL
Przedstawiono koncepcję zastosowania systemów CAD do konstrukcji kontenera warsztatowego. Opracowano modele przestrzenne uwzględniające niezbędne modyfikacje konstrukcji oraz wyposażenie w odpowiedni osprzęt umożliwiający wykonywanie czynności remontowo-naprawczych przeprowadzanych w dowolnym terenie. Opracowaną konstrukcję kontenera poddano analizom wytrzymałościowym.
EN
The article describes the concept of using CAD systems for the construction of the workshop container. Spatial models have been developed, taking into account the necessary modifications of the structure and equipment with appropriate accessories for performing renovation and repair carried out in any area. The developed container construction was subjected to strength analysis.
PL
Intensywny wzrost przewozów towarów spowodował, że zaczęto poszukiwać alternatywnych form przewozu czy też łączenia transportu drogowego z innymi gałęziami transportu. Zaistniała konieczność wprowadzania różnych rozwiązań logistycznych. Coraz większe znaczenie zaczął odgrywać transport intermodalny. Aspekty związane z przynoszeniem korzyści wszystkim uczestnikom procesu transportowego sprawiły, że stał się odzwierciedleniem postępu technologicznego, technicznego i organizacyjnego. Jest to związane z możliwością wykorzystywania kontenera jako jednostki ładunkowej na całej długości transportu i kompletnym skoordynowaniem wszelkich procesów występujących w procesie transportowym. Celem artykułu jest przedstawienie procesu obsługi intermodalnych jednostek kontenerowych w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym.
EN
Intense growth in freight has led to the search for alternative forms of transport or combining road transport with other transport sectors. There was a need for different logistical solutions. Intermodal transport has become increasingly important. Aspects of bringing benefits to all participants in the transport process have made it a reflection of technological, technical and organizational progress. This is related to the possibility of using the container as a unit of load along the entire length of the transport and complete coordination of all processes occurring in the transport process. The aim of the article is to present the process of handling intermodal container units in the Baltic Container Terminal.
PL
Do przewozów intermodalnych kolejowo – drogowych wykorzystuje się bardzo zróżnicowane konstrukcyjnie środki transportu kolejowego, zależne od rodzaju przewozowych jednostek ładunkowych oraz technologii przeładunkowych w terminalach. Można je podzielić na wagony platformy przeznaczone to transportu kontenerów i nadwozi wymiennych, wykorzystywane w systemach z pionowym przeładunkiem kontenerów, nadwozi wymiennych oraz wyrafinowane konstrukcyjnie wagony dedykowane do przewozu jednej wybranej jednostki ładunkowej, wykorzystywane tylko w jednej technologii przewozowej. W artykule scharakteryzowano wybrane wagony wykorzystywane przez operatorów transportu intermodalnego w Europie i w Polsce. Porównano efektywność przewozów intermodalnych transportem kolejowym dla wybranych typów wagonów.
EN
For the intermodal rail road intermodal transport are used very varied in design means of rail transport dependent on intermodal transport units and transshipment technology. They can be divided into platform wagons designed to containers transport and swap bodies and sophisticated in design wagons dedicated to the carriage one chosen unit load or trucks used only in one transport technology. In the article are presented details of construction of selected wagons used by operators of intermodal transport in Europe and in Poland. Compared the efficiency of intermodal transport by rail for selected types of wagons.
PL
Referat naświetla zagadnienie wymiarowania części technologicznej obiektu obsługi ładunkowej transportu intermodalnego. Podane zależności odniesiono do parametrów kontenerów wielkich serii 1 ISO.
EN
Paper presents the problem of designing technological part of intermodal transport terminal. Provided dependences relate to 1 ISO series containers.
16
Content available remote Koncepcja kontenerowego kompleksu szkoleniowego
51%
PL
Artykuł omawia opracowaną w OBRUM sp. z o.o. koncepcję nowoczesnego kontenerowego kompleksu szkoleniowego (zwanego dalej KOKOS) przeznaczonego do treningu sił specjalnych i służb mundurowych – specjalnych organów milicji, straży granicznej, straży pożarnej. Do budowy infrastruktury ćwiczeniowej wykorzystano standardowe kontenery ISO, co umożliwia zmienną konfigurację pomieszczeń. Kompleks szkoleniowy zestawiony z modułów funkcyjnych jest demontowalny i może być przewożony po drogach publicznych dostępnymi środkami transportu przewidzianymi do transportu kontenerów. W artykule przedstawiono kilka wariantów ukompletowania kompleksu. Odniesiono się do uniwersalności rozwiązań, a także do podatności modernizacyjnej.
EN
The paper discusses a concept of a modern modular training compound (KOKOS) developed at OBRUM intended for training special forces and uniformed services (police, border guard, fire brigades). Standard ISO containers were used to build the training infrastructure, allowing for variable configuration of rooms. The training compound composed of functional modules is demountable and can be transported on public roads by transport means intended for moving containers. The paper presents several variants of setting up the compound. Mention is made of the versatility and modernizability of the solutions.
17
51%
EN
The article presents the beginnings of the use of containers in transport. The Reich Railway played a major role in this. The transport of containers was to make it easier for railways to compete with the road general cargo. Small containers, up to 3 m3 and load capacity up to one ton were considered to be the most suitable technically and economically. Larger containers had the limited use. They were used mainly in the international transport.
PL
Artykuł przedstawia początki zastosowania pojemników (kontenerów) w transporcie. Główną rolę w tym odgrywała Kolej Rzeszy. Przewóz pojemników (kontenerów) miał ułatwić kolei konkurencję z samochodowymi przewozami ładunków drobnicowych. Za najbardziej odpowiednie pod względem technicznym i ekonomicznym uznano małe pojemniki , do 3 m3 i nośności do jednej tony. Większe pojemniki miały ograniczone zastosowanie. Korzystano z nich głównie w przewozach międzynarodowych.
PL
Kontener jest eksploatowany od kilku do kilkudziesięciu lat i w tym czasie narażony jest na niekorzystne oddziaływania zewnętrzne. Autorzy artykułu zidentyfikowali największe zagrożenia podczas okresu eksploatacji związane z nieodpowiednio zasztauowanym i zamocowanym ładunkiem wewnątrz kontenera, z nieprawidłowym zamocowaniem jednostki kontenerowej na środku transportu lub niewłaściwą technologią operacji przeładunkowych. Opisano w nim aktualny stan prawny związany z nadzorem nad tą jednostką kontenerową. W szczególności opisano obowiązujące procedury inspekcji ciągłych i okresowych kontenera. Wykazano na przykładach częste odstępstwa od przepisów i podano propozycje poprawy bezpieczeństwa w tym zakresie.
EN
The container is used for several years or even decades and is exposed to unfavorable mechanical stresses. The article identified the greatest risk during the container life, related to inadequate cargo securing in a container, insufficient securing of the container on means of transportation, or improper handling technology. The current legal provisions relating to the supervision of the container was described. In particular, the article describes the procedures for continuous and periodic inspection of the container. The examples of derogations from the provisions had been demonstrated and proposals for improving security in this regard were given.
EN
The society’s main trend for globalisation requires the restructuring of the global transport system as a whole. The ‘Dnieper region’ is no exception, as it needs changes in its practice of organising and managing its process of cargo delivery in accordance with the current trends. This paper considered the main solution directions of this problem in the aspect of ‘container on barge system’ transportation in accordance with the potential of the region. Based on international experience, the competitiveness of the container on barge system can be ensured by applying the different forms of cooperation between the business-players. In the case of horizontal cooperation, it’s raising the problem of distribution of structural elements of the container on barge system during the container-flows adoption. So, the paper proposed the mathematical decision to maximise the use of the linear ship's characteristics by the barge’s loading capacity and by the tug’s engine power.
PL
Biorąc pod uwagę ilość masy ładunkowej obsługiwanej przez transport morski, w tym w znacznej mierze przez statki kontenerowe nikt już nie wyobraża sobie, aby dziś towary drobnicowe przewozić w sztukach. Spowodowałoby to spowolnienie obrotów ze względu na wydłużenie czasu obsługi środków transportu oraz samych ładunków w punktach transportowych. Dlatego tak ważną chwilą w historii żeglugi morskiej było powstanie kontenera jako jednostki ładunkowej. Artykuł ukazuje, iż to wydarzenie ma znaczący wpływ również w dniu dzisiejszym.
EN
Taking into consideration number of goods transported at sea especially into containers, it is impossible to transport general cargo in pieces. It could cause totally slow down of goods flow could be caused because of the transport device service time increasing and as well as cargo handling. That is why the moment of container discovery was such important for the sea trade as single cargo unit. Article outlines that fact affected sea trade nowadays.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.