Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Election law
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Kultura polityczna to zbiór postaw i praktyk kształtujących ludzkie zachowania polityczne. Obejmuje to zasady moralne, mity polityczne, przekonania i pomysły na temat tego, co tworzy dobre społeczeństwo, podczas gdy język polityki jest instrumentem specyficznego używania określonych sformułowań i słów na arenie politycznej. Można powiedzieć, że słowa są walutą władzy w wyborach. Frekwencja wyborcza jest wskaźnikiem poziomu zainteresowania i partycypacji obywatelskiej w podejmowaniu decyzji politycznych, konkurencyjnych ofert partii oraz obywatelskiego zaufania do aktorów politycznych. Szerokie uczestnictwo w systemie konkurencyjnym znacznie zwiększa odpowiedzialność podmiotów politycznych za żądania i obawy obywatelskie. Celem artykułu jest analiza kultury politycznej i zachowań wyborczych w Macedonii Północnej i w Albanii. W wyniku przeprowadzonej analizy autor dochodzi do wniosku, że proces demokratyzacji w tych państwach stoi przed niezwykłymi wyzwaniami, związanymi z brakiem dłuższych tradycji demokratycznych oraz z ukształtowanymi postawami niekorzystnymi dla rozwoju demokracji. Ważne aspekty kultury politycznej obejmują wzajemny szacunek, głosowanie, stały dialog polityczny, współpracę polityczną i parlamentarną, stabilne instytucje zamiast silnych liderów, wysoki poziom uczestnictwa w wyborach i partycypację obywatelską w podejmowaniu decyzji politycznych. Wszystkie te aspekty autor uważa za dosyć słabe we wszystkich krajach Europy Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza w Albanii i Macedonii Północnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Political culture is a set of attitudes and practices of people that shape their political behaviour. It includes moral judgments, political myths, beliefs, and ideas about what makes a good society while language of politics is the way of using language and words in the political arena. Words are the "currency" of power in elections. Voter turnout is an indicator of the level of interest and civic participation in political decision making, competitive party offerings, and civic trust in political actors. Extensive participation, when it comes to a competitive system, significantly increases the responsibility of political actors for civic demands and concerns. The aim of the article is to analyze the political culture and electoral behaviour in North Macedonia and Albania. The author makes conclusion based on the analysis presented in the article, that the process of applying democracy in these countries would face extraordinary challenges, caused by the lack of democratic traditions, as well as by established values and attitudes unfavorable for the democracy development. Important aspects of the political culture includes mutual respect, contra voting, the constant and productive political dialogue, political and parliamentary collaboration, stable institutions instead of strong leaders, high level of participation in elections, and expanding the political decision-making area. All of these aspects are considered to be a fragile occurrence in all countries of Southeastern Europe and especially in Albania and North Macedonia.(original abstract)
XX
Kryzys uczestnictwa obywateli w wyborach jest zjawiskiem dotykającym wiele państw europejskich, w tym Polskę. Główną tezą artykułu jest założenie, że absencja wyborcza jest problemem, którego rozwiązanie wymaga różnych narzędzi, jednym z których są udogodnienia instytucjonalne, mające ułatwić proces oddawania głosu. Analiza stosowania w polskiej praktyce wyborczej tzw. alternatywnych procedur głosowania wykazuje jednak nikły stopień ich wykorzystania. Rodzi to pytania o przyczyny tego stanu rzeczy oraz formy pożądanych działań naprawczych w tym zakresie. Do wyjaśnienia problemów badawczych zastosowano metodę instytucjonalno-prawną, poddając analizie akty normatywne regulujące alternatywne procedury głosowania. Metoda komparatywna pozwoliła na wskazanie występujących luk w przyjętych rozwiązaniach instytucjonalnych i praktyce ich stosowania, jak też na znalezienie możliwych dróg dochodzenia do optymalnego wzorca. Zastosowanie podejścia systemowego dało możliwość kompleksowego spojrzenia na badane instytucje i zjawiska z nimi powiązane oraz wyprowadzenia wniosków w zakresie koniecznych działań w kierunku zwiększenia ich efektywności.(abstrakt oryginalny)
EN
The crisis of citizens' participation in the elections is the feature of many European states, and also Poland. The main thesis of the article is that the voting absence is the problem, which could be solved using different solutions, and one of them is the institutional convenience to facilitate the voting process. The analysis of the use of alternative voting procedures in Polish electoral practice demonstrates, however, that they are not very popular. This fact raises questions about the reasons for this state of affairs and the forms of corrective actions in this regard. To clarify the research problems, the Author used the institutional-legal method and analysed the normative acts, which regulate alternative voting procedures. The comparative method allowed to indicate the existing gaps in the adopted institutional solutions and the practice of their application, as well as to find possible ways to achieve the optimal scheme. The application of the system approach gave the opportunity to make a comprehensive overview of the examined institutions and related phenomena, and to draw conclusions regarding necessary actions to increase their effectiveness.(original abstract)
XX
W artykule omówiono i zanalizowano skuteczność wielu reform przeprowadzonych w Anglii w celu zwiększenia frekwencji w lokalnych wyborach. Wskazano również determinanty frekwencji wyborczej, niejednokrotnie wymieniane w literaturze fachowej jako ważkie dla kwestii partycypacji wyborczej w Anglii, których w planie reform nie uwzględniono. Autorka artykułu starała się także odpowiedzieć na pytanie, czy zawarcie ich w programie reform mogłoby istotnie wpłynąć na udział obywateli w wyborach. (abstrakt oryginalny)
EN
This article analyses the effectiveness of reforms aimed at boosting up the turnout in local elections in England. Additionally, the author tallies the determinants of electoral turnout, which are believed to be of big importance to the issue of participation in local elections in England, which have been omitted in the plans of the reforms. The author also tries to answer the question of whether taking those determinants into account when drafting the plans for reforms could have substantially changed the electoral turnout. (original abstract)
XX
Arend Lijphart zalicza blokowanie list partyjnych1 , obok okręgów wyborczych, progów wyborczych oraz formuły wyborczej, do grupy najważniejszych części składowych systemu proporcjonalnego. Jednocześnie blokowanie list jest najrzadziej wykorzystywanym elementem systemu proporcjonalnego. Skoro jednak wprowadzanie do ustawodawstwa wyborczego możliwości blokowania list staje się coraz bardziej powszechne (blokowanie list stosują lub stosowały takie państwa, jak: Szwajcaria, Izrael, Holandia, Francja, Brazylia, Chile, Słowacja oraz Rosja)2 , to zasadne wydaje się przyznanie temu elementowi systemu wyborczego miana instytucji prawa wyborczego. (fragment tekstu)
EN
In initial part of the article the author affirms that the multitude of construction of blocking authorizes to put the thesis, that the apparentment deserves on name the institution of electoral law. The first part of the article presents a comparative overview about solutions applying in France, Italy, Switzerland and Belgium, which provide arguments to prove aforementioned thesis about multitude of solutions concerning apparentment. The second part of the paper presents a short history of legal regulation of the issue of joint lists of candidates and much more wider considerations about present solutions. Author put thesis that PiS introducing apparentment to self-governmental election law before elections in 2006 wanted to cause additional mandates. Author points out that electoral failure of this party was caused by the incorrect expectations concerning political rival behavior as well as by the unpredictability of mathematical apparatus of blocking. Article also refers to proposal of introduction examined institution to parliamentarian elections and possible this consequences. Next part of the article discusses conformity describing institution with Polish Constitution. The author comes to conclusion that this institution in construction with self-govermental electoral law violates the principle of generality and the equality of electoral right, additional if blocking would introduce to Sejm's elections, then this also would be discordant with principle of proportionality. In conclusion author affirms that the most important postulate concerning apparentment is fuel and effective informing the electors about created electoral blocks and consequences of their creation for party being in block. (original abstract)
XX
Autor glosy nie podziela stanowiska Sądu Najwyższego, zgodnie z którym kilkugodzinne zamknięcie odrębnego obwodu głosowania na czas głosowania poza lokalem wyborczym z wykorzystaniem urny pomocniczej, stanowi w świetle obowiązującego porządku prawnego "poważne i niczym nieuzasadnione nadużycie". (abstrakt oryginalny)
EN
The author of the commentary disagrees with the position of the Supreme Court, according to which, under the applicable legal order, the closure of a polling station in a separate constituency for several hours during voting outside the polling station with the use of an auxiliary ballot box is a "serious and completely unreasonable abuse". (original abstract)
6
Content available remote Zasady prawa wyborczego na Ukrainie
100%
XX
Niniejszy artykuł poświęcony jest zasadom prawa wyborczego stosowanym w ukraińskim porządku prawnym. Najpierw autor tytułem wprowadzenia dokonuje próby zdefiniowania pojęcia zasad prawa wyborczego. Dalej kolejno opisywane są poszczególne zasady prawa wyborczego na Ukrainie. Jako pierwsza analizowana jest zasada powszechności oznaczająca brak dyskryminacji ze względu na wykształcenie, majątek, zawód, płeć lub religię. Tym nie mniej wykorzystuje się także ograniczenia związane z wiekiem, obywatelstwem lub cenzusem zamieszkania, co w istocie nie jest sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Ukrainy i powszechnie akceptowanymi standardami międzynarodowymi. Następną opisywaną zasadą jest równość wyborów analizowana w znaczeniu formalnym i materialnym. Dalej podejmowane są takie kwestie jak sporządzanie spisów wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz równości w zakresie prowadzonej kampanii wyborczej. Kolejna zasada prawa wyborczego na Ukrainie dotyczy bezpośredniości wyborów i rozumiana jest w kategoriach sposobu wyboru przedstawicieli i osobistego udziału wyborców w akcie głosowania. Z tego punktu widzenia autor zwraca uwagę na wpływ systemu głosowania na przebieg wyborów i na głosowanie na listy partyjne. Ponadto w tej części rozważań znajdują się odniesienia do możliwości osobistego głosowania i z wykorzystaniem poczty. W kolejnej części artykułu analizowane są zagadnienia tajności wyborów jako przeciwaga jawności głosowania. Autor przywołuje tu przypadki złamania tej zasady podczas wyborów parlamentarnych w 2006 r. Ważne dla zachowania tej zasady wyborczej jest także odpowiednie wyposażenie lokali wyborczych i dobrowolność uczestnictwa w akcie głosowania. Osobną kwestią pozostają możliwości głosowania poza lokalem wyborczym. Rozważania zamykają uwagi o charakterze podsumowania, z którego wynika że ustalone na Ukrainie zasady prawa wyborczego generalnie odpowiadają rozwiązaniom przyjętych w innych państwach.(abstrakt oryginalny)
EN
This article is dedicated to the principles of the right to vote applied in the Ukrainian legal system. First, as an introduction the author makes an attempt to define the issue of electoral law principles. Then, various principles of electoral law in Ukraine are described. The first analysed principle is the principle of universality analysed indicating the absence of discrimination on grounds of education, wealth, occupation, gender, or religion. Nevertheless, limitations of age, citizenship or residence qualification are used, that in fact are not inconsistent with the constitutional order of Ukraine and generally accepted international standards. Another described principle is the principle of equality of elections in formal and material terms. Then, the following issues are raised such as: preparation of electoral registers, certificates of the right to vote and equality in the electoral campaign. Another rule of election law in Ukraine concerns directness of elections and is understood in terms of how to choose representatives and the personal participation of voters in the act of voting. From this point of view, the author draws attention to the impact of the voting system on the process of voting on the party lists. Moreover, in this part of the discussion, there are references to the possibilities of personal voting and postal voting. In the next part of the article the issues of confidentiality of elections are analysed as a counterweight of transparency of elections. Author cites the cases of violation of this rule during the parliamentary elections in 2006. It is important to observe this principle of elections equipment is also suitable polling stations and voluntary participation in the act of voting. Another issue are the possibilities to vote outside the polling station. The paper is closed with the summarizing deliberations, which prove that the established principles of electoral law in Ukraine generally correspond to solutions adopted in other countries. (original abstract)
XX
Artykuł stanowi przegląd aktualnych kwestii, dotyczących praw politycznych osób niepełnosprawnych - prawa do głosowania i biernego prawa wyborczego. Pomimo formalnych gwarancji prawnych zapewniających równość praw w tym zakresie i rozwiązań umożliwiających korzystanie z praw wyborczych, nadal występują bariery często uniemożliwiające uczestnictwo osobom niepełnosprawnym w wyborach.(fragment tekstu)
EN
This Article provides an overview of the current problems concerning the political rights of persons with disabilities, i.e. the right to vote and be elected. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities guarantees that persons with disabilities should have the opportunity to be actively involved in decision-making processes about policies and programmes, including those directly concerning them. However, despite various instruments and undertakings, persons with disabilities continue to face barriers in their participation as equal members of society and violations of their human rights in all parts of the world.(original abstract)
XX
Proces kształtowania się polskiego prawa konstytucyjnego po pierwszej wojnie światowej był już poruszany w literaturze. Mimo to dostrzegam potrzebę uwypuklenia pewnych zjawisk. Uważam bowiem, że poza głównym nurtem zainteresowań historyków pozostały normy prawa państwowego, wprawdzie pisane w języku polskim, lecz nie przez wszystkich przedstawicieli tej dyscypliny zaliczane formalnie w skład polskiego systemu prawa. Przykładem tego są normy tworu quasi-państwowego, jakim była Litwa Środkowa1. Dyskusyjny charakter tego organizmu zachęca do bliższego zapoznania się z normami regulującymi podstawy jego ustroju politycznego. Upływ czasu, jaki nastąpił, sprzyja przeanalizowaniu, bez zbędnych emocji, oddziaływania na jego kształt polskiego prawa państwowego, zwłaszcza wyborczego. Akty prawa wyborczego Litwy Środkowej tworzone były w niezbyt odległym okresie po ich uchwaleniu w Polsce (dwa lata). Mając dodatkowo na uwadze pośpiech w ich tworzeniu (pierwsza ordynacja wyborcza została ogłoszona w półtora miesiąca po proklamowaniu Litwy Środkowej), jak i to, że były pisane w języku polskim, można było spodziewać się analogii w rozwiązaniach poszczególnych kwestii. Jednocześnie musiały wystąpić pewne problemy wymagające innego podejścia, dla których należało szukać innych, oryginalnych rozwiązań. Przedmiotem zainteresowania autora są normy prawa wyborczego Litwy Środkowej, zwłaszcza ordynacje wyborcze do Sejmu Wileńskiego z 26 XI 1920 r. i 1 XII 1921 r. Tego rodzaju badania o charakterze przyczynkarskim uzupełniają naszą wiedzę o odradzaniu się państwowości polskiej po pierwszej wojnie światowej. (fragment tekstu)
EN
The Polish state was reviving after World War I through joining together the three former sectors of partitioned Poland, but the ways of joining separate regions was different. The longest controversy concerned the Vilna Region, inhabited mostly by Polos (53.6 per cent). When the German occupation was over, the territory was twice taken by the Polish and the Soviet army. The agreement between Poland and Lithuania, concluded on 7th October 1920 in Suwałki, fixed a demarcation line between the armies of those states, leaving Vilna on the Lithuanian side, but without deciding the territorial claims. Then General Żeligowski (the commander of adivision in which soldiers coming from the Vilna Region formed a majority) refused obedience to the Polish military authorities, and on 9th October he took Vilna, without a stronger resistance. He proclaimed the creation of a new state "Middle Lithuania". In fact Żeligowski was acting on Pilsudski's order. After vain negotiations between Poland and Lithuania, and unsuccessful attempts of mediation of the League of Nations, the author ities of Middle Lithuania held an election to a Seym (Parliament) in Vilna. The task of the Seym was to decide which state the Vilna Region would join. On 26th November 1920 an electoral law was passed, modelled after the Polish electoral law of 1918. However, the election was held basing up on the electoral law of 1st December 1921. It did not differ much from the former one. The most essential modifications referred to the active franchise. The electoral territory, be side the area of Middle Lithuania, covered two Polish districts: the Lida District and the Braslaw District. They were also the controversial territories. A boycott of the election was announced by Lithuanian groups and some Byelorussian and Jewish circles. The election was held on 8th January 1922, and 64.4 per cent of the total electorate voted in the election. On 20th February 1922 the Seym in Vilna passed a resolution about in corporation of the Vilna Region in to Poland, and on 24th March the resolution was unanimously approved by the Polish Seym in Warsaw. In this way the process of formation of the Polish state after World War I was terminated. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu nie jest omówienie dokonanych zmian w ordynacji wyborczej do rad narodowych, lecz jedynie przedstawienie refleksji nad niektórymi spośród nich, jak i nad wybranymi zagadnieniami polskiego prawa wyborczego w ogóle. Skłania do tego również obserwacja kampanii wyborczej w 1988 r. (fragment tekstu)
EN
The paper presents remarks referring to some amendments of 10 March 1988 to the People's Councils electoral regulations of 13 February 1984. It has been pointed out that passing of the amendments was preceded by a too short period of public consultation about the changes in the People's Councils electoral regulations, published by the Council of State. As a result a part of the community thought the changes were only formal. Besides, the Constitution in force provides in art. 102 that electoral regulations must be passed jointly for the Parliament and the People's Councils. Separate regulations should follow the answer to the question what the representation is, and what is the role of local representative organs in the social, political and economic life. The author's option is one-member constituencies and preservation of district lists from which a limited number of councillors will be elected. The way of appointing candidates for councillors and members of parliament is particularly important in the electoral procedure, as it crucially decides about the degree of democracy of the whole electoral system. It should be considered to give the right to appoint candidates by workers' selfgovernments of institutions situated within the district of a people's council, as well as by groups of citizens large enough to confirm confidence in suggested candidates. Electoral Conventions and Boards should be abolished, and the role of the committee of political parties and the Patriotic Movement of National Revival (PRON) should be clearly determined. The election of 19 June 1984 proved that alphabetical arrangement of candidates' names on the ballot-papers was unreasonable. Ignorance of the system and old habits of the voters resulted in voting for the candidates who were on the top of the ballot-papers, that is whose names begin with the first letters of the alphabet. Also the question of repeated election should be resolved in the new electoral regulations, because now when the results of voting repeat, the seat remains unoccupied for the term. (original abstract)
EN
Elections are a tool for the competing entities to achieve political goals. Therefore, electoral procedures are a significant element affecting their political perspectives. A change in the electoral system depends on balance of power in the parliament. In practice, two models of electoral reforms are possible. In the first of them, political parties collaborate to reform the system. Thus, they protect the interests of as many parties as possible. In the second one, the majority can force others to accept the solutions that are beneficial for them. The majority promote the institutional patterns and procedures that give them a chance to consolidate or increase the relative power of influence of elections. The presented paper includes the analysis of social preferences concerning a reform of the electoral system in Poland. The study revealed the preference for the cooperative model of changing the electoral system. Only the respondents who identified themselves as having right-wing inclinations approved of the competitive model.(original abstract)
11
75%
XX
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia powszechności funkcjonowania centralnych rejestrów wyborców w innych krajach poddając analizie porównawczej zasady funkcjonowania rejestrów, podstawy prawne oraz przykłady systemowych rozwiązań. Na tym tle dokonano przeglądu ogólnych zasad funkcjonowania rejestrów wyborców na świecie. Bardziej szczegółowo przedstawiono funkcjonowanie rejestrów wyborców w 15 wybranych krajach Europy oraz podjęto próbę wyjaśnienia czy są to rejestry centralne. Na tle rozwiązań w innych krajach omówiono także założenia koncepcji wprowadzenia centralnego rejestru wyborców w Polsce oraz przedstawiono szacunkowe koszty jego wdrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This article makes an attempt to examine the extent of existence of central registers of voters abroad by means of a comparative analysis of legal grounds and principles of operation of the registers as well as the examples of their application in practice. This analysis provides the basis for a survey of principles of functioning of such registers throughout the world. In relation to 15 selected European countries a more detailed examination is provided including, inter alia, an answer to the question whether the registers used by them are central registers. In the context of foreign solutions, the basic provisions of the concept of introducing central register of voters in Poland and the estimate costs of its implementation are also discussed. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest analizie bieżącej praktyki tworzenia i wdrażania uprawnień przez komisje wyborcze jako organy administracji publicznej wyborów. W ich działalności identyfikuje się oznaki organu wykonującego zadania i funkcje państwa, które mają wpływ na specyfikę prawnego statusu komisji wyborczych i ich członków. W związku z tym podkreśla się konieczność dostosowania europejskich doświadczeń w budowaniu systemu administracji publicznej i procesu wyborczego do warunków panujących na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses the current practice of forming election commissions and the way they fulfill their tasks as a part of public administration. The tasks and functions of the state in the sphere of elections administration are identified. The state shapes the legal status of electoral commissions and their members. This status requires the professional performance by the commissions' members involving attaining the position of public officer. The article focuses on solving this problem in Ukraine. It is argued that the foreign experience of developing electoral commissions as bodies of public administration could be adapted to Ukrainian realities. (original abstract)
XX
Przedstawiono zakres uregulowań prawa wspólnotowego w zakresie prawa wyborczego obywateli Unii Europejskiej. Szczegółowo opisano instytucję obywatelstwa Unii Europejskiej. W artykule zamieszczono również podstawowe zasady dyrektywy 93/109/EC dotyczącej korzystania przez obywateli Unii zamieszkujących w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami, z praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
EN
This article presents an analysis of EU citizenship and the rights appertaining to citizenship, including electoral rights. Directive No. 93/109/EC is discussed in detail and the principles it puts forth on the basis of which EU citizens can vote and stand for election. The author examines: the principle of the freedom of choice, the equal treatment of EU citizens using their voting rights, the principle that no one may vote in more than one member state in the same election, the principle of a member state's right to verify the information on electoral rights, and the principle of extraterritorial deprivation of electoral rights. The author gives due attention to the waiving of the principle of equal treatment when using electoral rights. An analysis of the practical application of electoral rights granted to Union citizens by community law in 1994 and 1999 leads to the conclusion that the most salient feature of this fact is its symbolical/political aspect and the fact that it is (one of a number of elements) designed to foster stronger ties between the EU and its citizens. Elections to the European Parliament remain to this day primarily and election of the national representation to a representative organ of the EU. (original abstract)
14
75%
XX
W artykule omówiono problematykę konstrukcji prawnej komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych. Wyjaśniają pojęcie zasady równości szans wyborczych, a także omawiają wybrane zasady polskiego prawa wyborczego. Podjęto też próbę zdefiniowania instytucji komitetów wyborczych, analizują ich prawa i zadania oraz przedstawiają rolę pełnomocników komitetów wyborczych. Omówiono zagadnienie prawnej gwarancji dostępu komitetów wyborczych do środków masowego przekazu.
EN
The principle of equality is an essential factor for conducting democratic elections. In order to ensure conditions of political pluralism and equality, it is important to introduce regulations which will inhibit favoritism towards any of the parties standing for election. The legal status of a campaign committee is significant, since it determines frameworks within which the participants of election campaigns function. In this paper the authors define a campaign committee (its legal status, establishment, activity, dissolution) and introduce the principle of equality in elections. The authors also describe the actions undertaken by a committee during an election campaign, and their methods of financing. An analysis of the legal guarantee of access to mass media has also been addressed. (original abstract)
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu mieszanych systemów wyborczych. Podjęto próbę przedstawienia definicji systemu mieszanego składającego się z elementów systemu wyborczego proporcjonalnego i większościowego. Autor zaprezentował cechy tego systemu, analizując między innymi sposób rozdziału pomiędzy partie polityczne mandatów uzyskanych w wyborach do parlamentu. Powyższe zagadnienie omówił na przykładzie włoskiego systemu mieszanego większościowego i rosyjskiego systemu paralelnego. W obu przykładach przedstawił genezę zastosowania danego rozwiązania, efekty polityczne i wnioski.
EN
In the mixed-member electoral system, a voter casts two votes: one for a candidate in a single-member constituency, and one for party-list proportional representation. The author discusses the reasons for adopting the mixed-member electoral system in selected countries, political outcomes of such decisions, as well as reasons for abandoning this system. The main focus of this analysis is on the mixed-member electoral systems adopted in Italy and Russia. Consideration of the mixed-member electoral system is necessary particularly in Poland, as it is frequently being advocated to employ in Polish parliamentary elections. (original abstract)
16
Content available remote The new member states' commitment to independent European Commissioners
75%
EN
The European Unions Eastern Enlargement also affected the composition of the European Commission. The Commission is the EU s executive and Commissioners are selected by member states. This paper answers the question whether there are differences in the selection between old and new member states. Up to now there is no evidence about the effect of the Eastern Enlargement on the selection of Commissioners. Biographical data on the members of the College have been analysed to close this gap. The paper builds on theoretical considerations of the selection process combining two different logics. It argues that when selecting Commissioners old member states follow a principal-agent logic whereas new member states follow a credible commitment logic. Data confirms this by showing that Commissioners selected by the countries that have recently joined the European Union are rather technocratic and less politicized than their colleagues from the older member states. (original abstract)
17
Content available remote Prawo konstytucyjne wyborców i jego zabezpieczenie na Ukrainie
75%
XX
Obowiązkiem państwa demokratycznego jest zabezpieczenie stabilności politycznej, wykonanie rządowych pełnomocnictw, prowadzenia polityki, która odpowiada potrzebom i nadziejom szerokich mas ludności i spełnia się przez instytucję wyborczą organów władzy państwowej i samorządu miejscowego. W warunkach niedostatecznie rozwiniętych struktur społeczności obywatelskiej i stabilnego państwa prawa wybory spełniają bardzo ważną rolę, jako pośrednik między politycznymi i obywatelskimi sferami życia społeczeństwa. W latach niezależności Ukraina przeżyła kilka etapów modernizacji systemu wyborczego - od absolutnego do mieszanego (odnośnie do większości). To jest dowodem, że wzmacniają się zasady demokratyczne systemu politycznego kraju i pełnowartościowo funkcjonują instytucje polityczne w społeczeństwie. W teorii prawa wyborczego najważniejszym aspektem, który najczęściej rozpatrują eksperci i prawodawcy, jest związek między wzrastaniem instytucji demokratycznych, prawami człowieka i parlamentaryzmem. Niezmiennym warunkiem efektywności procesów transformacyjnych w nowych państwach środkowej i wschodniej Europy jest ich wejście do europejskiej przestrzeni prawnej. Wymaga to konkretnego wcielenia w ukraińskie prawodawstwo europejskich standardów w dziedzinie praw człowieka. Wprowadzenie do Konstytucji Ukrainy rozdziału, który głosi, że człowiek, jego życie, zdrowie, nietykalność i bezpieczeństwo mają największą wartość socjalną, a prawo i swoboda człowieka, ich gwarancje są treścią i kierunkiem działalności państwa, a także zatwierdzenie w Konstytucji prawa, że działające umowy międzynarodowe, na które zgodę dał Parlament (Werchowna Rada) Ukrainy, są cząstką prawa narodowego, są ważnymi krokami w tym kierunku. (fragment tekstu)
EN
At the theory of the right to vote one of major aspects, that is traditionally examined by experts and legislators, there is connection between becoming of institutes of democracy, human rights and parliamentary. Pursuant to reform, Ukraine is transformed in parliamentary a parliamentary-president republic in which parliament becomes the center of forming and control after executive power. In plenary powers of all branches of power, except for judicial, expressly not certainly mechanism of providing rights and freedoms of the right to vote set by Constitution of Ukraine. The improvement requires normatively-legal and organizational settlement of activity of central organs of executive power and, in particular, their activity to providing constitutional rights and freedoms of man and citizen. (original abstract)
XX
Prawo do głosowania na zebraniu wiejskim w sprawach innych aniżeli wybór sołtysa oraz rady sołeckiej powinno być uzależnione od tego, czy wynik głosowania w sprawie ma charakter rozstrzygający dla organów gminy, czy też jedynie opiniodawczy. W pierwszej sytuacji prawo do głosowania powinni posiadać jedynie stali mieszkańcy sołectwa mający czynne prawo wyborcze do organów samorządu gminnego, zaś w drugiej - wszyscy stali mieszkańcy sołectwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The right to vote at a parish meeting on matters other than the choice of the head of the parish and the parish council should depend on whether the result of the vote is conclusive for the municipal authorities, or purely consultative. In the former situation, only permanent residents of the village should have the right to vote if they have the capacity to vote in elections to the municipal self-government bodies, while, in the latter - all permanent residents of the parish should have this right. (original abstract)
19
Content available remote Państwowa Komisja Wyborcza w roku 1989
75%
XX
Znana wypowiedź Joanny Szczepkowskiej w państwowej telewizji, że w dniu 4 czerwca 1989 r. skończył się w Polsce komunizm, nie jest stwierdzeniem mającym pewne potwierdzenie w faktach. Oddaje jednak - moim zdaniem - trafnie nie tylko symboliczne znaczenie tamtej daty. Niewątpliwie tzw. strona rządowa, przystępując do rozmów Okrągłego Stołu, wychodziła z założenia, że sama nie jest już w stanie ponosić odpowiedzialności za losy Polski i polskiego społeczeństwa. Okres po wprowadzeniu stanu wojennego, brak jakiegokolwiek postępu w uzdrawianiu katastrofalnej sytuacji gospodarczej, brak rozwiązania jakichkolwiek nabrzmiałych problemów społecznych, zniecierpliwienie przywódców ZSRR, dały do zrozumienia, w każdym razie niektórym, z ówczesnych władców Polski, że trzeba doprowadzić do kontrolowanych przez obóz komunistyczny zmian, a w szczególności wydawało się tej opcji politycznej konieczne podzielenie się odpowiedzialnością za dalszy bieg wypadków z opozycją, z przedstawicielami społeczeństwa nienależącymi do obozu władzy.(fragment tekstu)
EN
It might be argued that the election of 4 June 1989 was of essential importance for the future of Poland. The agreement reached at the 'Round Table' merely provided for the presence of democratic opposition in Parliament, allowing it to exercise some control of the apparatus of power. The intention of that concession was to pass onto the opposition a share of responsibility for the state. However, as a result of the election that followed, the ruling communists had to actually hand down power to their opponents. This paper describes the efforts that the Citizens' Committee in the State Election Commission made to protect the integrity of the election. It also describes the process of electoral law formation in Poland, as well as the development of the legal culture of society.(original abstract)
XX
W opracowaniu autor omawia kolejne etapy procedury wyborów ponownych ze wskazaniem na liczne problemy interpretacyjne związane z brakiem szczególnej regulacji i nakazem odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących procedury podstawowej. Analiza przepisów kodeksu wyborczego dotycząca wyborów ponownych skłania do wysunięcia postulatu szerszego uregulowania procedury wyborów ponownych. Z uwagi na wielomiesięczne procedury weryfikacji ważności wyborów samorządowych autor zastanawia się nad ustanowieniem limitu czasowego, po upływie którego byłyby przeprowadzane wybory według "pełnej" procedury wyborczej. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author discusses the successive stages of the procedure of repeating elections indicating the numerous problems of interpretation related to the lack of specific regulation and the requirement to appropriately apply the provisions on the basic procedure. The analysis of the provisions of the electoral code for repeating elections encourages raising the postulate to more broadly regulate the procedure of repeat elections. Given that the procedure of checking the validity of self-government elections lasts many months, the author considers setting a deadline after which elections would be held again in the "full" electoral procedure. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.