Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Warsaw Escarpment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the analysis of the II Underground Line construction’s impact on the Warsaw Scarp with the use of the electrical resistivity imaging (ERI, also known as the electrical resistivity tomography) and further total station position measurements. The underground passes under the scarp perpendicular in the area of Dynasy Street 6, in Downtown district. The electrical resistivity imaging was performed for recognition of the geological structure and a potential landslide surface or zone. The gradient system was used during the prospection. In these analyses, the longitudinal section was 40 m long, and the depth of survey amounted to 6 m. In the case of the 200 m long transverse section, the resulted depth of survey was 30 m. The geophysical image of the longitudinal section, does not contain loosening soil zones, which could indicate slip surface. Next, total station measurements, which were tied to the archival geodetic observations’ results, were carried out. The aim of the measurements was to verify the activity of the horizontal and vertical displacements. The TBM excavation process led to summary vertical displacements up to approx. 24 mm and horizontal displacements amounting to approx. 13 mm. To sum up, the current land surveys reveals minor underground line’s construction impact on the scarp displacement. Nevertheless, the sensitive urban environment requires further monitoring, especially that the operation loads can result in displacement rate change.
EN
The article presents the contemporary spatial transformations of valuable architectural-garden systems and urban parks shaped in the area of Warsaw Escarpment in the district Mokotów in Warsaw: residential complex Królikarnia and Park Arkadia, residential complex Mokotów and Dreszer Park. Contemporary spatial composition of the complexes refers to carefully composed landscape of original projects, which emphasized the most valuable characteristics of the place, but also indicate many spatial transformations of study areas as well as the areas located in the immediate vicinity. These transformations are both positive and negative. Among the positive changes it is necessary to mention contemporary attempts of shaping and use of public spaces in parks and complexes, together with the processes of revalorization of different elements.
PL
Artykuł przedstawia współczesne przekształcenia przestrzenne najcenniejszych układów architektonicznoogrodowych i parków miejskich ukształtowanych w rejonie Skarpy Warszawskiej na obszarze dzielnicy Mokotów w Warszawie: zespołu rezydencjonalnego Królikarnia i Parku Arkadia, zespołu rezydencjonalnego Mokotowa oraz Parku Dreszera. Współczesna kompozycja zespołów nawiązuje do starannie komponowanego krajobrazu pierwotnych założeń, który podkreślał i wydobywał najcenniejsze cechy miejsca, ale także ukazuje liczne przekształcenia przestrzenne badanych obszarów, jak i terenów położonych w najbliższym sąsiedztwie. Przekształcenia te mają charakter zarówno pozytywny, jak i negatywny. Wśród pozytywnych przemian można wymienić współczesne próby kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznych zespołów wraz z procesami rewaloryzacji różnych elementów.
PL
Badania prowadzono w strefie przyskarpowej plejstoceńskiej wysoczyzny morenowej, na granicy z doliną Wisły. Powierzchnia terenu jest tu w dużym stopniu przeobrażona antropogenicznie. Wielokrotna przebudowa obejmująca budynki mieszkalne oraz trasy komunikacyjne zatarła pierwotne cechy rzeźby obszaru, utrudniając konstrukcję modelu jego morfogenezy. W ramach prac terenowych wykonano wiercenia geologiczne oraz sondowania geotechniczne CPTU i DMT. Przeprowadzono też laboratoryjne badania właściwości próbek gruntów (próbki klasy 1, 3 i 4) pobranych w czasie badań terenowych. Wyniki prac pozwoliły na wydzielenie w obrębie analizowanej strefy serii utworów koluwialno-deluwialnych, aluwiów okresowych cieków, a także serię utworów podłoża czwartorzędu zbudowanych z osadów ilastych pliocenu. Przebieg granic poszczególnych wydzieleń litogenetycznych, włączając w to zróżnicowaną pod względem gruntoznawczym warstwę antropogeniczną, uszczegóławiano w oparciu o wyniki sondowań geotechnicznych oraz oznaczone właściwości fizyczno-mechaniczne budujących je gruntów.
EN
Investigations were carried out in the escarpment zone of the Pleistocene moraine upland, on the border zone of Vistula River Valley. Surface of this area is transformed due to the human activity. Features of original morphology have been hidden by the repeated engineering works, consist of construction of houses and traffic routes and have made that the morphogenesis of this area is difficult to be identified. Field works consisted of geological drilling and geotechnical soundings CPTU (cone penetrating testing) and DMT (Marchetti dilatometer) as well as collecting soils samples (quality class 1, 3 and 4). Soil properties were determined also during the laboratory works. Results of investigations enabled the distinguishing in geological profile sections as: colluvial-deluvial section, alluvia of periodical streams, as well as direct Quaternary substratum, lacustrine Pliocene clays (so called “varicolored clay”). The courses and boundaries of each, particular layer, including the complex anthropogenic soils were specified on the base of the obtained measures of geotechnical parameters and physical-mechanical properties.
5
Content available remote Playful interactions between space and the audience
72%
EN
Architecture very often interacts with people by showing them different types of behaviour and provoking specific actions. This article discusses public spaces of various specificity whose shapes, textures, and hidden values and symbols exert an impact on people’s mood, their ways of spending free time, and even on the formation of social relations.
PL
Architektura nierzadko wchodzi w interakcję z człowiekiem, sugerując mu różne formy zachowana, wywołując określone aktywności. W tekście przeanalizowano przestrzenie publiczne o odmiennej specyfice, w których różnorodna atmosfera, kształt, faktura i ukryte wartości i symbole, wpływają na nastrój jednostki, sposób spędzania czasu a nawet na budowanie relacji międzyludzkich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.