Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  architectural education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote International student workshops as an important element in architectural education
100%
EN
Workshops as one of the paths in the process of architectural education seem to constitute an important element in the development of competence and skills, mostly of students, but they can also considerably enrich the didactic and scientific competence of people who assume the role of teachers. This pertains especially to students of Ph.D. courses, who, as teaching assistants, are standing at the threshold of their teaching careers. Due to the fact that workshops have a different character than the formula of course projects, on the one hand, they are a diversion in the regular courses, and on the other, they enrich them to a considerable extent, especially if they are international.
PL
Warsztaty, jako jedna ze ścieżek w procesie edukacji architektonicznej, mogą stanowić istotny element rozwoju kompetencji i umiejętności studentów, ale także mogą wzbogacić warsztat pracy dydaktycznej i naukowej osób, które występują w roli prowadzącego. Dotyczy to szczególnie słuchaczy studiów doktoranckich, którzy jako asystenci stoją u progu swojej kariery dydaktycznej. Warsztaty studenckie, ze względu na swoją odmienną formę w stosunku do formuły projektów kursowych, stanowią niejako ich uzupełnienie. Z jednej strony są odskocznią od regularnego trybu studiów, a z drugiej w znaczący sposób mogą go wzbogacić, szczególnie jeśli ich charakter jest międzynarodowy.
2
Content available remote Teoria kompozycji w architekturze - aspekty edukacyjne
75%
PL
Edukacja w zakresie kompozycji to z jednej strony możliwość poznania założeń teoretycznych, analiza reguł i zasad wykorzystywanych w dawnej oraz współczesnej architekturze. To znajomość rozwiązań formalnych i przestrzennych charakterystycznych dla różnych konwencji, kierunków czy stylów. Z drugiej strony to proces specyficznego uwrażliwienia na kwestie dotyczące estetyki, harmonii czy proporcji. To próba obudzenia tkwiących w nas talentów, predyspozycji i możliwości - odkrywania potencjału, o którym nie wiemy i którego nie wykorzystujemy. To łączenie działań racjonalnych z intuicyjnymi. To zdobywanie wiedzy, a jednocześnie poznawanie samych siebie.
EN
On the one hand, education in composition is an opportunity to learn theoretical assumptions, and to analyze the rules and principles used in ancient and contemporary architecture. It is knowledge of formal and spatial solutions characteristic of various conventions, directions or styles. On the other hand, it is a process of specific sensitivity to issues related to aesthetics, harmony or proportion. It is an attempt to awaken our talents, predispositions and possibilities - discovering the potential that we do not know and do not use. It is combining rational and intuitive action. It is learning and getting to know yourself at the same time.
3
75%
PL
Na ukształtowanie warsztatu architekta duży wpływ ma proces edukacji i dostępne fachowe publikacje. Artykuł przedstawia możliwości uzyskania umiejętności zawodowych w Warszawie w wieku XIX. Analiza programów edukacyjnych - począwszy od Katedry Budownictwa i Miernictwa na założonym w 1816 roku Uniwersytecie Warszawskim, poprzez tworzony stopniowo od 1826 r. w Instytut Politechniczny, aż po Oddział Budownictwa działającej w 1844 r. Szkoły Sztuk Pięknych pokazuje, że kierunki nauczania architektonicznego w Warszawie, mimo niekorzystnych warunków politycznych, zasadniczo zgodne były z tendencjami ogólnoeuropejskimi. Charakteryzowało je stopniowe odchodzenie od koncentracji na estetycznych aspektach sztuki budowania w stronę solidnego przygotowania technicznego, popartego wiedzą matematyczną i fizyczną. Istotnym narzędziem dla popularyzacji form architektonicznych, a tym samym - doskonalenia warsztatu zawodowego, stały się w XIX wieku publikacje architektoniczne: inwentaryzacje dzieł architektury dawnej, autorskie zbiory projektów, czasopisma. W Warszawie znane były wydawnictwa zachodnioeuropejskie, drukowane były także projekty wybitnych warszawskich architektów i periodyki techniczne, udostępniające swe łamy budowniczym.
EN
The architects' skills were highly influenced by the education process and available publications. The article presents the possibilities of gaining professional skills in Warsaw in the 19th century. The analysis of educational programs - beginning with the Construction and Surveying Faculty at the Warsaw University established in 1816, via the Institute of Technology, gradually created from 1826, to the Construction Department of the School of Fine Arts, operating from 1844, demonstrated that the direction of architecture education in Warsaw were in principle in line with general European trends, despite unfavourable political conditions. They were characterised by a gradual departure from the focus on aesthetical aspects of the construction art towards solid technical preparation supported by knowledge of mathematics and physics. Architectural publications became an important tool to popularise architectural forms in 19th century, and therefore the improvement of professional skills: inventories of the masterpieces of old architecture, authors' collections of designs, magazines. Western European publications were known in Warsaw - the designs of outstanding Warsaw architects were also printed - as well as technical periodicals for which architects wrote.
4
Content available remote O architekturze, nauczaniu i badaniach architektonicznych
75%
PL
Artykuł ma formę rozważań na temat architektury - jej siły i słabości, problemów edukacji architektonicznej, znaczenia architektury w rozwoju nauki i kultury. Jest refleksją na temat tego, jak współczesne pojmowanie architektury oddaliło się od dawnej definicji Witruwiusza. Artykuł jest podzielony na trzy części, obejmujące zagadnienia definicji, nauczania i badań naukowych w architekturze.
EN
The paper contains reflections on architecture - its' strengths and weaknesses, problems of architectural education, meaning of architecture for culture and science. It is a shows how modern understanding of architecture has moved away from ancient definitions present in the Vitruvius's Tractate. The theme has been dived into three paragraphs, covering issues of definition, teaching and scientific research in architecture.
5
Content available remote My work probably resembles my life
75%
EN
This essay is a series of points - obviously incomplete - to reconsider or at least to take into consideration in the future of architectural design and research. It is not the matter of finding a solution, as the Vitruvian categories can be understood, but the matter of opening the architectural education toward (onto) the complexity of contemporary reality.
PL
Esej jest serią punktów, oczywiście niekompletną, do rozważenia albo przynajmniej wzięcia pod uwagę w nadchodzącej przyszłości badań i projektowania. Nie chodzi tu o rozwiązania, jak mogą być rozumiane witruwiańskie kategorie, lecz o otwarcie nauczania architektury na złożoność współczesnej rzeczywistości.
6
Content available remote Training of Tectonic Skills in Architectural Studies
75%
EN
Tectonic expression of forms maintains the importance developed in architecture for a long time, but changing conditions force it to become more complex and integrate more factors. Tectonics creates preconditions for architecture as a sincretic art. So the tectonic nature of architecture becomes of great interest for the creative process. It becomes meaningful to introduce multiple and diverse problems of tectonics into architectural education.The creative work of a contemporary architect is stimulated by generation of distinctive architectural forms which are based on the nature of materials, logical adoption of structures and development of artistic appearance. Skills in modelling a tectonic form play an important role in the process of creation a sound architectural form. Therefore, it is worth to improve the methods of teaching and develop tectonic skills in a more effective way.In the process of education understanding of the interrelation of the main tectonic elements - material, structure and form (artistic appearance) - is developed. It is important to develop tectonic skills during the entire educational process. At separate educational stages different problems of architectural tectonics should be analysed, while interrelation of the main tectonic elements is to be disclosed constantly. Tectonic skills are to be developed simultaneously integrating all the relating disciplines. The educational programs of some schools feel lack of complexity in developing tectonic skills and demonstrate insufficient interdisciplinary connection and the continuity of knowledge. The necessity of a new model of complex studies is evident.To secure a gradual process of tectonic studies, a complex three-levelled model of acquiring tectonic skills is presented. Each level of the model is characterized by progressive acquaintance with the tectonic form. The first level examines tectonic characteristics in non-architectural objects and is an experimental stage; the second level is cognition of architectural tectonic systems and tectonic features of an architectural context; the third level is interpretation based on the tectonic theme: with the help of artistic appearance, an architectural object is tectonically embodied and made meaningful. The stage of interpretation of a tectonic system is the highest level of training compositional skills which integrates the main study disciplines and intensifies students' artistic intuition. At each level of the model one of the three main elements of tectonics is emphasized: at the first level - material, at the second level - structure and at the third level - form.
LT
Per ilgą laiką susiformavusi tektoninė formų raiška išlieka svarbi architektūroje ir šiais laikais, tačiau kintant gyvenimo sąlygoms tampa kompleksiškesnė ir integruojanti daugiau raiškos aspektų. Tektonika sukuria prielaidas architektūrai reikštis kaip sinkretiniam menui - taigi tektoninio formos pavidalo paieška atsiduria kūrybinio proceso dėmesio centre. Atsirado poreikis daugialypę, įvairiapusę tektonikos problematiką įtraukti į architektūros studijas - tektonizavimo įgūdžių ugdymo procesą. Kūrybinis šiuolaikino architekto darbas yra įkvėptas išskirtinių architektūrinių formų, kurios yra pagrįstos medžiagų prigimtimi, logišku konstrukcijos panaudojimu ir meninės raiškos sukūrimu. Formos tektoninio modeliavimo įgūdžiai yra svarbūs kuriant visapusiškai užbaigtą architektūrinę formą. Todėl svarbu patobulinti mokymo metodus ir ugdyti tektoninius įgūdžius efektyvesniu būdu. Mokymo procese formuojamas trijų tektonikos elementų tarpusavio ryšio supratimas - medžiagos, konstrukcijos ir formos (meninės raiškos). Svarbu ugdyti tektonizavimo įgūdžius viso mokymo proceso metu. Skirtingose pakopose turi būti analizuojamos vis kitokios architektūrinės tektonikos temos ir nuosekliai atskleidžiamas tektonikos elementų tarpusavio ryšys. Tektonizavimo gebėjimai turi būti ugdomi vienu metu integruojant visas su juo susijusias disciplinas. Kai kurių aukštųjų mokyklų mokymo programoms trūksta kompleksiškumo, nepakanka tarpdisciplininio ryšio ir žinių perimamumo, todėl naujo mokymo modelio poreikis yra akivaizdus. Siekiant užtikrinti nuoseklų tektonikos studijų procesą, pateiktas kompleksinis trijų pakopų tektonizavimo įgūdžių ugdymo modelis. Kiekviena kompleksinio tektonizavimo įgūdžių ugdymo modelio pakopa skiriama formos tektonizavimo įgūdžiams įtvirtinti skirtinguose lygmenyse. Pirmoji pakopa - tektoninių ypatybių atskleidimas nearchitektūriniuose dariniuose - galėtų būti apibūdinta kaip eksperimentinis etapas, antroji pakopa - architektūros tektoninių sistemų tipų ir jų raidos pažinimas, trečioji pakopa - tektoninių sistemų interpretavimas kaip meninės interpretacijos, pagrįstos tektonikos tematika, etapas: meninės raiškos priemonėmis objektas yra tektoniškai įkūnijamas ir įprasminamas. Interpretavimo pakopa yra aukščiausia kompozicinių gebėjimų įtvirtinimo pakopa, kuri integruoja studijų disciplinas ir sustiprina studento meninę intuiciją. Kiekvienoje modelio pakopoje yra akcentuojamas vienas iš trijų pagrindinių tektonikos elementų: pirmojoje - medžiaga, antrojoje - konstrukcija, trečiojoje - forma.
PL
Artykuł omawia rolę jaką pełni fizyczny model w procesie projektowania architektonicznego oraz wybrane aspekty zastosowania modeli architektonicznych w procesie edukacyjnym. Szczególne miejsce zajmują implementacje związane z nauczaniem historii architektury. Omówiono liczne korzyści jakie generuje konstruowanie modeli obiektów historycznych - przede wszystkim lepsze zrozumienie struktury przestrzennej, idei, funkcji i formy budynku oraz poszukiwanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i formalnych. Studenci kształtują swój zmysł koordynowania różnorodnych działań - konstrukcyjnych, kompozycyjnych, związanych z proporcjami, estetycznych.
EN
The article discusses the role of architectural model (physical) in the process of architectural design as well as selected aspects of architectural model application in students' curriculum. It refers to the application during the course of history of architecture, particularly. Construction of architectural models brings many benefits - better understanding of historical structures, of ideas, function and form of the building. The ultimate goal for students is to shape their perception of various contents - structure, composition, proportion, aesthetics - and the ability to coordinate them simultaneously.
PL
Niniejszy artykuł przybliża kwestię roli prasy w edukacji architektonicznej społeczeństwa. Automatycznie akcentuje on wartość prasy w dobie powszechnej mediacji społeczeństwa. W aspekcie fuzji architektury i prasy nieuniknione staje się podkreślenie kwestii doboru metody w celu osiągnięcia jak najlepszej skuteczności w rozwijaniu wiedzy społeczeństwa oraz uzmysłowienia, jaki wpływ może wywrzeć nawet najkrótsza nota prasowa na przyszłą ocenę architektury przez jej odbiorcę.
EN
The following article aims at approximating the issue of role of the press in the aspect of architectural education of society. Automatically, the value of supply of the press become the subject matter in the nowadays common presence of media in the society. When indicating on the fusion of architecture, art and the press it is unavoidable to emphasise the theme which methods may exert a more effective impact on the developing the knowledge in the society and how a given form of a source may have an impact on future evaluation provided by a potential viewer of architecture or art.
EN
There are many arguments in favour of the statement that it is not only the concept of sustainable development but also – and perhaps most importantly – the alleviation of anthropogenic impact on climate change, along with the simultaneous adaptation and an increase in resilience to the effects of this change, will become the fundamental notions that will shape the relationships between architecture and nature in the near future. This leads to the necessity of including this subject matter in teaching in a broader manner. The article employs a qualitative method based on confronting the current discourse on climate change and design and construction practice with the attitudes of students observed during teaching. The theoretical scope of the study was outlined on the basis of a study of the literature, whilst the research material consisted of selected end-term and thesis projects. The article also includes a postulative section, which points to the subject matter that should, in the opinion of the author, be more broadly represented in the curriculum.
PL
Wiele argumentów przemawia za tym, że nie tyle koncepcja zrównoważonego rozwoju, co przede wszystkim łagodzenie antropogenicznego wpływu na zmiany klimatyczne, przy jednoczesnej adaptacji i zwiększaniu odporności na skutki tych zmian, będą podstawowymi pojęciami kształtującymi w najbliższej przyszłości związki architektury z naturą. Pociąga to za sobą konieczność szerszego włączenia omawianej problematyki do procesu dydaktycznego. W artykule zastosowano metodę jakościową polegającą na konfrontowaniu aktualnego dyskursu na temat zmian klimatycznych i praktyki projektowo-realizacyjnej z postawami studentów obserwowanymi w trakcie pracy dydaktycznej. Teoretyczne pole badań zakreślono na podstawie studiów literaturowych, natomiast źródłowym materiałem badawczym były wybrane projekty semestralne i dyplomowe. W artykule zawarto także część postulatywną wskazującą na problematykę, która zdaniem autora powinna znaleźć szersze odzwierciedelnie w programach nauczania.
EN
The paper presents a case study from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on experiential learning approach to accessibility, inclusion and universal design in architectural education in line with the global communities’ efforts in raising awareness and fostering education on the needs of persons with disabilities. The study is particularly relevant due to the fact that the ongoing Covid-19 pandemic and consequent safety measures amplified marginalization of people with disabilities. Bosnia and Herzegovina over the years failed to deliver on many basic principles signed in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Although scientific stance in literature review is divided on the subject of disability simulation activities as education method, this paper argues in favor of experiential learning, provided that the activities are carefully conceptualized over an adequate time period and involve different stakeholders, including persons with disabilities. The study was conducted through three different frameworks: theoretical, practical and creative design process in collaboration between a higher-education institution, a clinical center, and a civic non-profit organization of people with disabilities. The workshop outcomes surpass documenting student attitudes towards the topic and provide site mapping for accessibility improvement interventions, creative design solutions in improving the quality of public space and public outreach activities.
PL
Artykuł przybliża uświadomione wykorzystywanie iteracji w kształtowaniu formy architektonicznej na wybranych przykładach: stadionu Aami Park w Melbourne oraz wieżowca Al Hamra Tower w Kuwejcie. Ważnym aspektem poruszonym w pracy jest przybliżenie doświadczeń własnych związanych iteracją i dydaktyką na uczelni wyższej na kierunku architektura. Działalność architektoniczna osadzona na pograniczu techniki i sztuki. Skomplikowanie jej natury może do tego stopnia zmieniać obraz projektowania, że proste logiczne cykle ulegają ukryciu, rozmyciu w gąszczu wszelkich zasad. Zasad tych w wielu wypadkach nie można określić prostą regułą. Doświadczony architekt stawiając przysłowiową kreską decyduje o kilkunastu aspektach jednocześnie. Przy czym znaczna ich część wynika z jego doświadczenia jednostkowego i własnej interpretacji zasad ogólnych. Nie trudno więc o opinię negującą iteracje w architekturze wśród zawodowców zajmujących się innymi zawodami, które w ogólnej ocenie mogą być do architektury bardzo podobne.
EN
The paper presents the iteration in architectural design, using selected examples: the Aami Park stadium in Melbourne and the Al Hamra Tower in Kuwait. An important aspect of the paper is the presentation of the author’s own experiences related to the introduction of iteration in the didactic process of an design course in the field of architecture. Architectural activity is set on the borderline between technology and art. The complexity of its nature can change the image of design to such an extent that simple logical cycles become hidden, blurred in the thicket of all the rules. In many cases, these principles cannot be defined by a simple rule. An experienced architect making the proverbial line decides about a dozen or so aspects at the same time. A considerable part of them results from his individual experience and his own interpretation of general principles. Therefore, it is not difficult to find an opinion negating iterations in architecture among professionals dealing with other professions, which in general assessment may be very similar to architecture.
PL
Gry komputerowe silnie oddziałują na kulturę i edukację młodych ludzi. Są zjawiskiem, które zawiera w sobie bardzo duży potencjał edukacyjny. Czy mogą stanowić narzędzie dydaktyczne w nauczaniu architektury -przedstawiony tekst jest głosem w takiej dyskusji.
EN
Computer games strongly influence the culture and education of young people. This phenomena contains a very large educational potential. Computer games can be a learning tool in teaching and promoting of architecture. Discussed examples illustrate how to use the values of cultural heritage in video games and beyond them (restoration of buildings of Venice as a form of casino Venetian in Las Vegas). Player through it's avatar gains new opportunities to explore the space described by the architecture. This allows to obtain a completely different perception of the surrounding virtual world.
PL
Czy nauczanie architektury może dawać skuteczne zrozumienie natury architektonicznej wobec kryzysu podstawowych pojęć tej dziedziny? Wydaje się, że problemy dydaktyczne muszą iść w parze z podjęciem próby redefinicji podstawowych kwestii, z jakimi boryka się dyscyplina architektury. Diagnoza stanu obecnego pokazuje, jak głęboko naruszone zostały wewnętrzne relacje utrzymujące spoistość architektury. Świat zawodowy i akademicki, teoria i praktyka, forma architektoniczna i wielowarstwowa treść nie muszą być postrzegane jako spolaryzowane. Wnioski wiodą ku poszukiwaniu aktualizacji wartości architektonicznych i celowości działań organizujących przestrzeń, integracji teorii i praktyki oraz implementacji interdyscyplinarności skoncentrowanej na rozszerzaniu wiedzy o przestrzeni. Artykuł formułuje wybrane postulaty wyznaczające pożądane kierunki zmian w programach nauczania.
EN
Can architectural education efficiently provide the understanding of the nature of the discipline in the face of crisis of its principle concepts. It seems that didactic issues should be matched with an attempt to redefine the principles of architecture. The diagnosis of current condition unveils how deep the cohesion of architecture determined by internal relations has been breached. The professional world and the academic world, the theory and the practice, architectural form and multilayered content must not be perceived as polarized. Conclusions encourage the search for architectural values and purposefullness of all activities related to spatial development, for integration of the theory and the practice, and implementation of interdisciplinarity with its focus on enhancing the knowledge on the environment. The article accentuates selected postulates indicating required transformations in education programs.
14
75%
PL
Edukacja architektoniczna jest pojęciem szeroko rozumianym, lecz nie wprowadzanym przez wychowawców na podwórko przedszkolne. Jej zrozumienie tkwi w umiejętności prawidłowego postrzegania otaczającej architektury, co wymaga ewolucji świadomości nauczycieli co do znaczenia tej dziedziny w procesie edukacyjnym i wychowawczym
EN
Architectural education is a concept widely understood, but not implemented by the kindergarten teachers in the yard. Her skill lies in understanding the accurate perception of the surrounding architecture, which requires the evolution of consciousness on the importance of teachers in this field in the educational process and educational
15
Content available remote The game in space – the phenomenon of an urban game
75%
EN
In the paper, the phenomenon of the urban game is presented in the context of its applicability to architectural education. In the perception of the average inhabitant, the town is only a background for daily activities, and architecture is designed to secure his basic needs. The recent crisis in spatial interactions, analogous to the crisis in social interactions, can be overcome through skilful use of non-standard methods of activating inhabitants – fun and games.
PL
W artykule przedstawiono zjawisko gier miejskich w kontekście możliwości wykorzystania jego potencjału jako narzędzia edukacji architektonicznej. W wyobrażeniu statystycznego mieszkańca miasto jest jedynie tłem dla codziennej aktywności, zaś architektura ma za zadanie zabezpieczyć jego podstawowe potrzeby. Współczesny kryzys interakcji przestrzennych, w analogi do kryzysu interakcji społecznych, można przezwyciężyć poprzez umiejętne wykorzystywanie niestandardowych metod aktywizacji mieszkańców – zabaw i gier.
EN
The influence of the Modern Movement was increasingly felt in Hungary from the end of the 1920s. As time passed, architectural education also needed to respond to these changes. How did the professors, who designed in historical styles, react to the new situation, and how did the students respond? Who were the people who first stimulated interest in modern architecture, and who did they inspire? What kind of institutional or structural modifications did all these initiatives bring about at the Architectural Faculty of Budapest Technical University? There are three noteworthy episodes in the history of introducing modern approaches at the Faculty. The first event of great significance was the establishment of the Department of General Building Design in 1922 besides the three long-standing historical departments: the Departments of Ancient, Middle and Modern Ages. This began a disengagement with the era of historicism. However, students in the older years continued to receive their design assignments from the historical departments, and were expected to design in historical styles taught by the professors. Thus architectural education could be considered conservative even by the end of the 1920s. On the other hand, some students were able to bring progressive modernism directly to the University. At the student exhibition held in 1927, a few “brave” drawings independent of any department appeared among the designs in historical styles. These included a design by György Rácz inspired by Le Corbusier that was showcased thanks to the curator, a student named György Masirevich. Farkas Molnár – who returned from the Bauhaus school – submitted a design influenced by modern German architecture. Within a few years Masirevich, Rácz and Molnár joined CIAM, and then its subgroup: CIRPAC. It was not only students, but also some professors who played an indisputable role in ushering in modern architecture, even if their work and teaching methods could generally be regarded as examples of “conservative progression”. The third and most important date of the investigated period was 1930, when architectural education began to be given high priority. That year another student exhibition was organised by a professor, Iván Kotsis, which was linked to the 12th International Congress of Architects held in Budapest. Plans designed by students in the modern spirit constituted the majority at that exhibition. It was in the same year that professor Hültl as the Rector of the University voiced his opinion on modern architecture: according to him, modernism should not be used for certain types of buildings; however, he did not want to oppose all new directions in architecture. This duality of approach can well be detected in his private practice. Therefore it was the so-called “other modern” rather than progressive modernism that became institutionalized at the Faculty due to the influence of some professors whose aim was to comply better with local circumstances and materials. To achieve this it was indispensable to get the knowledge of the past, so teaching history of architecture remained a significant part of the curriculum. It was Professor Kotsis and his colleagues who laid out this path and their heritage was still prevalent after WWII.
17
Content available Szkoła Żórawskiego
63%
PL
Wspomnienie o zmarłym profesorze architekcie Juliuszu Żórawskim (1898-1967) napisane przez jednego z najbliższych uczniów i współpracowników zarazem. Autor opisuje nastrój wykładów z projektowania architektonicznego prowadzonych przez Żórawskiego i atmosferę panującą w katedrze na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w okresie kiedy Żórawski nią kierował. Na przykładzie mieszkalnej kamienicy w Warszawie ukazuje awangardową dla polskiej architektury międzywojennej rolę Żórawskiego. Tekst przygotowany w 1968 roku jest tutaj publikowany po raz pierwszy.
EN
Professor architect Juliusz Żórawski (1898-1967) is presented in this memorial text by one of his close pupils and collaborators. The author describes the air of lectures on architectural design given by Żórawski, and the mood prevailing in the chair headed by Professor at the Faculty of Architecture of the Cracow University of Technology during the first 20 years after the WW II. The case of the city house in Warsaw built in 1937 proves the avant-garde role of Żórawski in the Polish architecture between the two wars. The original text prepared in 1968 is published here for the first time.
PL
W artykule opisano genezę oraz przebieg konkursu studenckiego zorganizowanego przez Katedrę Architektury i Urbanistyki dla studentów kierunku architektura. Temat konkursu dotyczył przekształcenia funkcjonalnego oraz estetycznego przestrzeni publicznej dedykowanej studentom i pracownikom uczelni. Wykorzystanie procedury konkursowej w edukacji architektonicznej nie jest pomysłem nowym, jednak ten opisany wyróżnia się realizacją. Projekt, realizowany niezależnie od przedmiotów semestralnych, dotyczył istotnego zagadnienia projektowania przestrzeni publicznej. Konkurs był przyczynkiem do dyskusji na temat potrzeb funkcjonalnych terenu II Kampusu. Uczestnicy konkursu byli jednocześnie potencjalnymi użytkownikami placu, mogli mieć realny wpływ na jego charakter po przebudowie. Udział w konkursie wzbogacił doświadczenie projektowe uczestników, zwłaszcza jeśli chodzi o umiejętność pracy w zespole, delegowanie zadań i zarządzanie czasem pracy. Umożliwił im konfrontację z rzeczywistymi problemami przestrzennymi. Stosowanie niestandardowych metod dydaktycznych spotyka się z pozytywnym odzewem ze strony studentów. Warsztatowa forma prowadzenia zajęć oraz skumulowanie ich w kilka dni intensywnej pracy sprzyja twórczej atmosferze, „burzy mózgów”, która daje początek interesującym koncepcjom. Dialog, jaki nawiązuje się w trakcie warsztatów i wspólnej pracy, jest cenny dla obu stron, bardzo często stanowi dla studentów zachętę do własnych badań, poszukiwań oraz rozwoju.
EN
This article describes the genesis and process of a student competition organized by the Department of Architecture and Urban Planning for students majoring in Architecture. The topic of the competition concerned the functional and aesthetic transformation of a public space dedicated to the students and staff of the university. Using the competition procedure in architectural education is not a new idea, but this one stands out in terms of its implementation. The project, implemented independently of semester subjects, dealt with an important issue of designing public space. The competition was a contribution to a discussion on the functional needs of the 2nd Campus. Participants in the competition were also potential users of the square and could have a real impact on its character after reconstruction. Participation in the competition enriched the participants' design experience, especially in terms of teamwork, task delegation and time management. It enabled them to confront real spatial problems. The use of non-standard teaching methods meets with a positive response from students. The workshop form of conducting classes, their cumulation into several days of intensive work encourages creative atmosphere, 'brainstorming', which gives rise to interesting concepts. The dialogue which is established during the workshops and joint work is valuable to both parties, very often providing students with an incentive for their own research and development.
PL
Artykuł podejmuje problematykę kształcenia architektonicznego w relacji do aktualnych problemów rozwiązywanych w praktyce architektonicznej. Kształtowaniu architektury towarzyszy obecnie brak spójnych - uniwersalnych wzorów formalno-estetycznych, narastająca złożoność uwarunkowań lokalizacyjnych oraz arbitralność kryteriów inwestorskie. Celem artykułu jest krytyczna charakterystyka eksperymentu dydaktycznego przeprowadzonego w ramach procesu kształcenia studentów 6. semestru studiów I stopnia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedmiot i metodyczne ramy eksperymentu określa synergiczne włączenie w opracowywanie koncepcji architektonicznej realnych uwarunkowań urbanistycznych oraz kryteriów sprecyzowanych przez rzeczywistego inwestora.
EN
The article take up the issues of architectural education in relation to the current problems solved in architectural practice. The shaping of architecture is currently accompanied by the lack of coherent - universal formal and aesthetic patterns, the increasing complexity of location conditions and the arbitrariness of investor criteria. The purpose of the article is a critical description of the didactic experiment carried out as part of the education process of students of the 6th semester of 1st cycle studies at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology. The subject and methodological framework of the experiment is determined by the synergistic inclusion in the development of the architectural concept of real urban conditions and criteria specified by the real investor.
EN
Freehand drawing enables visualization of an idea in the form of a sketch. It is also a universal language designers use to communicate with other participants of a project. That is why freehand drawing ought to be an inherent element of a design process, especially in the first conceptual phase. In order to support this thesis I describe, using my work experience as a basis, the architectural and urban charrette workshop’s method, which is a design process in a nutshell. Among others I try to answer the following questions: To what extent should computer programs be used in the first design phase of a project? Where are the boundaries between freehand and computer drawing? Research results can be considered as general guidelines for a freehand drawing curriculum.
PL
Rysunek odręczny umożliwia projektantom przekształcenie myśli w formę, zapis idei w postaci szkicu. Jest również uniwersalnym językiem, jakim projektant komunikuje się z uczestnikami procesu projektowego, więc powinien stanowić nieodłączny element tego procesu, szczególnie jego I fazy – koncepcji. W celu poparcia tej tezy opisuję na podstawie moich doświadczeń metodę projektowania opartą na warsztatach charrette, stanowiących niejako proces projektowy "w pigułce". Odpowiadam na pytania: czy i w jakim zakresie należy wykorzystywać komputer we wczesnej fazie projektu, oraz: gdzie znajduje się granica między rysunkiem odręcznym i komputerowym? Wnioski z badań stanowią również ogólne wytyczne do programu nauczania rysunku.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.