Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 163

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wypalenie zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
100%
EN
Burnout is strongly correlated with job stress. This process becomes more common and not only strikes a worker directly but also the interests of employers and beneficiaries. A sense of emotional and physical exhaustion and excessive work load usually affects social workers. This load arises from the following factors: too many responsibilities in relation to individual potential, too much unrecognized involvement without appreciation and lack of recuperation. The aim of this study is to highlight the growing problem of the burnout and a number of associated syndromes including presentation of feasible solutions.
PL
Wypalenie zawodowe to zjawisko mocno skorelowane ze stresem zawodowym. Zjawisko wypalenia staje się coraz bardziej powszechne i uderza nie tylko bezpośrednio w pracownika, ale również w interesy pracodawcy. Poczucie wyczerpania psychofizycznego oraz nadmiernego zawodowego obciążenia najczęściej dotyka pracowników służb społecznych. Powstaje na skutek przyjmowania na siebie i/lub nakładania przez pracodawcę zbyt dużego zakresu obowiązków w stosunku do indywidualnych możliwości, zbytniego zaangażowania nie spotykającego się z uznaniem oraz brakiem regeneracji sił. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na kwestię wypalenia zawodowego, szeregu syndromów z nim związanych oraz przedstawienie możliwych rozwiązań i środków zapobiegawczych dla tego problemu.
2
Content available remote Wypalenie zawodowe. Źródła, przebieg, skutki
80%
Optyka
|
2021
|
tom Nr 4
32--36
PL
W literaturze od lat opisywane są osoby doświadczające stanów psychofizycznych odpowiadających symptomom wypalenia. Dobrą ilustracją przypadku jest historia pielęgniarki psychiatrycznej Miss Jones, opisana w artykule Schartz i Will w 1953 roku. Liczne stresory i przeciążenia spowodowały, iż zaczęła odczuwać zmęczenie, następnie wyczerpanie psychiczne i fizyczne, zniechęcenie do pacjentów oraz brak zadowolenia i satysfakcji z pracy. W 1961 roku Graham Green w swoim opowiadaniu pt. „Przypadek wypalenia zawodowego” („A Burn-Out Case”) opisał historię zmęczonego pracą architekta, który porzuca swoją pracę i zamieszkuje w afrykańskim buszu. Z kolei jeden z bohaterów powieści Tomasza Manna „Buddenbrookowie” jest osobą, u której rozwinął się pełnoobjawowy zespół wypalenia zawodowego.
3
Content available remote Wsparcie w miejscu pracy a równowaga praca-życie pracowników
80%
PL
Zmieniający się charakter pracy i zatrudnienia nie pozostaje bez wpływu na życie osobiste współczesnych pracowników. Obok życia rodzinnego, praca jest bowiem tą sferą aktywności człowieka, która angażuje największą część czasu i energii. Konieczność wzrostu kompetencji zawodowych wraz ze stale rosnącą zmiennością i intensywnością pracy często wywołuje zaburzenia równowagi między pracą zawodową i życiem poza nią. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki równowagi między pracą a życiem osobistym, w tym głównie rodzinnym, pracowników w kontekście wsparcia w miejscu pracy. W opracowaniu zwrócono uwagę na zagadnienie wpływu kompetencji społecznych menedżerów na kształtowanie relacji pracowniczych w miejscu pracy i kreowanie równowagi praca-życie wśród pracowników. Wsparcie społeczne otrzymywane w miejscu pracy może wzmacniać zdolności pracownika do radzenia sobie z problemami pełnienia ról zawodowych i rodzinnych a tym samym kreować środowisko pracy przeciwdziałające dysfunkcjonalnym zachowaniom pracowniczym w tym pracoholizmowi i syndromowi wypalenia zawodowego.
EN
The changing character of work and employment did not remain without impact on the personal life of contemporary employees. Apart from family life, work is the sphere of human activity which involves the greatest amount of time and energy. The necessity of growing professional competence together with constantly increasing variability and intensity of work often causes imbalance between professional work and personal life. This article aims to present the issue of balance between work and workers' personal life in the context of support in their workplace. The paper highlights the issue of the impact of managers' social competencies on shaping work relationships and creating work-life balance among employees. Social support received in the workplace can reinforce employees' ability to cope with the problems of professional and family roles and thus create the work environment to counteract dysfunctional behaviors including workaholism and burnout syndrome.
4
80%
Optyka
|
2021
|
tom Nr 5
28--29
PL
Spojrzenie na syndrom wypalenia zawodowego z perspektywy podmiotu i z perspektywy obserwatora zaangażowanego (odbiorcy usług, współpracownika) oraz ustalenie ich wzajemnych relacji, wydaje się dzisiaj szczególnie istotne. Aktualnie – bardziej niż kiedykolwiek – to właśnie relacje interpersonalne w miejscu pracy są najbardziej obciążające.
PL
Przedmiotem pracy jest zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Wypalenie jest skutkiem wyczerpania występującego wskutek przepracowania. Wykonywana praca nie przynosi satysfakcji, pracownik nie rozwija się zawodowo i ma poczucie depersonalizacji. Najczęściej występuje w zawodach, które wymagają stałego kontaktu z ludźmi, wśród pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, policjantów itd. Często syndromowi wypalenia zawodowego ulegają pracoholicy. Celem badań było poznanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz jego przyczyn. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankietowy. Kwestionariusz składał się z dwóch części. W pierwszej było dziewięć pytań zmodyfikowanego na potrzeby pracy narzędzia badawczego Cezarego Kuśnierza. Druga część zawiera trzynaście pytań dotyczących informacji o respondencie. Nauczyciele wychowania fizycznego, u których występuje syndrom wypalenia zawodowego, wskazują jako najważniejszą przyczynę organizację życia szkoły.
EN
The subject of the thesis is the phenomenon of burnout among teachers of physical education. Burnout is the result of the stress occurring as a result of overwork. It appears when the job no longer gives satisfaction, employee does not develop professionally, and has a sense of depersonalization. Most often it occurs in professions that require regular contact with people, among educators, psychologists, doctors, nurses, police officers e.t.c. Workaholics often succumb to burnout syndrome. The aim of the thesis was to verify whether the physical education teachers succumb to burnout and if what are the reason for this. The method of diagnostic survey based on a questionnaire. The questionnaire consisted of two parts. In the first nine questions were modified for the purpose of operating a research tool of Cezary Kuśnierz [5]. The second part contains thirteen questions concerning information about the respondent. Physical education teachers who have a syndrome of burnout point as the most important reason for the organization of school life.
PL
Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków – wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.
PL
Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ obejmuje coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków – wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych, na rozwój osobowości, a także na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników.
EN
The burnout syndrome is a complex of symptoms which are related to psychological, behavioral and physiological mans functioning. Recently the spread a burnout syndrome significantly increases as Polish examinations show it is a serious danger among teacher.
PL
Wypalenie zawodowe, to zespół objawów występujących na psychologicznym, behawioralnym i fizjologicznym poziomie funkcjonowania człowieka. Jak dowodzą badania nad tym syndromem przeprowadzone w Polsce stanowi on poważne zagrożenie dla nauczycieli.
9
Content available Zespół wypalenia zawodowego w pracy pielęgniarki.
80%
PL
Wstęp. Nieodzownym następstwem długotrwałego stresu jest wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego. Wypalenie jest procesem, który rozwija się powoli. Pierwsze sygnały nie są dostrzegalne lub też są błędnie interpretowane. Szczególną grupą ryzyka narażoną na wypalenie są przedstawiciele zawodów pracujących dla ludzi i z ludźmi, a więc m.in. nauczyciele, policjanci, lekarze i pielęgniarki. Personel medyczny jest szczególnie narażony na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego, gdyż niejednokrotnie mimo ogromnego zaangażowania w pracę pacjent przegrywa w walce o zdrowie i życie. Cel pracy. Zbadanie poziomu wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek/ pielęgniarzy. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 82 respondentów (80 kobiet i 2 mężczyzn). Badanie dotyczyło pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w NZOZ Szpitala Powiatowego w Wieruszowie i zostało przeprowadzone w roku 2012. Do badania wykorzystano ankietę własnego autorstwa, która składała się z 22 pytań. Pytania ankiety zostały pogrupowane tematycznie: pierwsze cztery miały na celu zbadanie poziomu zmęczenia pracą, kolejnych pięć miało sprawdzić występowanie symptomów wypalenia zawodowego. Następne zagadnienia ankiety zdiagnozowały reakcję na stres chroniczny, empatię wobec pacjentów oraz stopień pozytywnego postrzegania pracy. Wyniki. Jednoznacznie o występowaniu wypalenia zawodowego mówi aż 40% pielęgniarek ze średnim stażem zatrudnienia, nieco mniej, bo 35% najmłodszych respondentów, również przyznaje, że mimo niezbyt długiego okresu pracy symptomy wypalenia są już u nich dostrzegalne. Natomiast najdłużej pracujące w zawodzie (tylko w 33%) mówią o wypaleniu zawodowym. Wnioski. Wypalenie zawodowe dosięga głównie pielęgniarki ze stażem pracy od 10 do 19 lat. Najlepiej zaprezentowały się pielęgniarki z najdłuższym stażem pracy. Zasadniczy wpływ na postawę, zaangażowanie i wystąpienie symptomów wypalenia zawodowego ma poczucie skuteczności i wrażenie, że w pracy nie osiągnęło się znaczących rezultatów.
EN
Background. An essential consequence of prolonged stress is an instance of burnout syndrome. Burn-out is a process that develops slowly. The first signs are not visible or are misinterpreted. Special risk group exposed to burn are professionals working for and with people, and so teachers, police officers, doctors and nurses. Medical staff is particularly exposed to the instance of the burnout syndrome, because more often than not, despite a huge involvement in the work of the patient loss in the fight for health and life. Objectives. To examine the level of burnout among nurses. Material and methods. The study involved 82 respondents (80 women and 2 men). The study included nurses working in Hospital in Wieruszów it was carried out in 2012. We used a questionnaire that was developed by authors of this study, which consisted 22 questions. The survey questions have been grouped thematically, and so the first four questions were designed to examine the fatigue level of work, the following five questions were supposed to check the occurrence of symptoms of burnout. Another poll issues diagnosed the chronic stress, empathy to patients and the degree of positive perception of the work. Results. The occurrence of burnout was confirmed by 40% of nurses with the average length of employment, slightly less because 35% of the youngest respondents also confirm the burnout. Only 33% of nurses who are working for a long time in the profession confirm the professional burnout. Conclusions. Burnout reaches mainly nurses with experience lasting from 10 to 19 years. Impact on the attitude, commitment and an instance of the symptoms of burnout has a sense of efficacy and the impression that the work did not get significant results.
PL
Choroba zawodowa musi być wymieniona w wykazie chorób zawodowych. Spowodowały ją szkodliwe czynniki występujące w miejscu pracy. Jak postępować w przypadku jej wystąpienia?
PL
Przez pracę monotonną należy rozumieć taką pracę, która powoduje stan przejawiający się zmniejszoną aktywnością z powodu długotrwałego, jednostajnego wykonywania tych samych czynności, co może wywołać dolegliwości układu ruchu czy też związane z psychiką pracownika. Jakie konsekwencje niesie, a także jak sobie z nią radzić?
PL
Celem badań było ustalenie siły i istotności związków pomiędzy wypaleniem zawodowym a stresogennością warunków pracy i strategiami radzenia sobie ze stresem wśród pracowników zakładów gastronomii. Zastosowano narzędzia: Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy (KSOP), Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (COPE) oraz Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego (LBQ). Przebadano 60 osób, w tym 30 przedstawicieli kadry zarządzającej oraz 30 kadry podstawowej. Wyniki badań wskazują na wysoki poziom stresu oraz wypalenia zawodowego wśród osób badanych. Kadra zarządzająca istotnie silniej niż kadra podstawowa doświadcza braku wsparcia oraz poczucia psychicznego obciążenia związanego ze złożonością pracy, poczucia zagrożenia oraz braku kontroli nad przebiegiem oraz efektami własnej pracy.Stres zawodowy pozostaje w silnym związku z wypaleniem, choć istotnie bardziej wśród pracowników kadry podstawowej. Strategie aktywne radzenia sobie ze stresem istotnie częściej wykorzystują pracownicy z grupy zarządzającej, a strategie unikowe – kadra podstawowa.
PL
Artykuł zawiera ogólna charakterystykę wypalenia zawodowego, opis i symptomy syndromu wypalenia zawodowego oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
EN
The article includes general characteristics of job burnout, description and symptoms of professional burnout syndrome as well as ways of counteracting the syndrome.
PL
W drugiej części artykułu dotyczącego konfliktu w miejscu pracy omawiamy jego przyczyny oraz opisujemy, jak mu zapobiegać. Podajemy również praktyczne wskazówki, jak postępować w razie wystąpienia konfliktu w miejscu pracy.
15
Content available remote Wypalenie zawodowe w czasie pandemii
80%
Optyka
|
2021
|
tom Nr 6
24--25
PL
Nie wiemy, jaki będzie ten „drugi świat”, nie ma bowiem jeszcze wiarygodnych badań, które pokazywałyby, jaki związek ma obecna sytuacja pandemiczna i praca zdalna z wypaleniem zawodowym. Analizując jednak zarówno specyfikę pracy zdalnej oraz czynniki związane z wypaleniem, można wnioskować, że sytuacja ta może istotnie nasilać syndrom. U osób, które przed pandemią funkcjonowały bez problemów, sytuacja pandemiczna nie spowoduje wypalenia zawodowego w tak krótkim czasie, choć może zapoczątkować sam proces, ujawniając pierwsze symptomy. Jeśli jednak pracownik przejawiał już wcześniej pewne oznaki wypalenia, to konieczność pracy w izolacji, przy jednoczesnym wysokim poziomie obawy o zawodową przyszłość mogą doprowadzić do znacznego pogłębienia się problemu. Jak pokazują analizy przygotowane w 2017 roku przez M. Dobrowolską i M. Ślazyk-Sobol [1] dotyczące wypalenia zawodowego przy elastycznych formach zatrudnienia, osoby pracujące zdalnie są narażone na zwiększone ryzyko spadku zaangażowania przez trudności z identyfikacją organizacyjną. Jeśli pracujemy zdalnie, nie mamy możliwości bieżącego kontaktu z innymi, nie doświadczamy kultury organizacyjnej ani wartości firmy.
PL
W drugiej części artykułu dotyczącego mobbingu w przedsiębiorstwie omawiamy jego przebieg oraz indywidualne, organizacyjne i społeczne skutki. Podpowiadamy również, jak zapobiegać zjawisku mobbingu w organizacji.
PL
Taniec jest jedną z najzdrowszych form spędzania wolnego czasu. W kontekście walki ze stresem pozwala w kontrolowany sposób wyładować negatywną energię oraz łagodzić objawy depresji.
PL
Dynamiczny rozwój technologii i przeobrażenia społeczno-gospodarcze doprowadziły do wzrostu znaczenia wykwalifikowanych pracowników w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Aby pracownicy mogli działać efektywnie, niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, niwelującego poczucie wypalenia zawodowego. W celu wytypowania czynników kształtujących pożądany klimat organizacyjny przeprowadzono badania na grupie pracowników z sześciu grup zawodowych (N = 600). Oceny klimatu dokonano za pomocą Kwestionariusza do badania klimatu organizacyjnego L. Rosenstiela i R. Bögela, natomiast do analizy poziomu wypalenia zawodowego posłużono się kwestionariuszem OLBI (Oldenburg Burnout Inventory) autorstwa E. Demerouti. Statystyczna weryfikacja hipotez wykazała występowanie silnych związków między oceną klimatu organizacyjnego a poziomem wypalenia zawodowego. Analiza modelu regresji pozwoliła wytypować czynniki organizacyjne wyjaśniające zmienność poziomu wypalenia zawodowego w badanej próbie.
PL
narażona jest na szybkie wypalenie zawodowe. Kilka godzin dziennie przebywają w ograniczonej przestrzeni, z tymi samymi osobami – współpracownikami i osobami osadzonymi. Udzielając wsparcia tym ostatnim, często jednak nie widzą efektów swojej pracy. Poza tym pozostawanie w bliskim kontakcie, szczególnie w tym bezpośrednim, z osobami nieprzystosowanymi społecznie – z tzw. trudnymi klientami – sprzyja procesowi desensytyzacji. Dlatego celem badania własnego było ustalenie poziomu empatii emocjonalno-poznawczej i nasilenia wypalenia zawodowego u wychowawców penitencjarnych i funkcjonariuszy ochrony w zakładach karnych. W związku z tym przeprowadzono badanie własne metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego OLBI w celu ustalenia, w jakim stopniu badane osoby są wypalone zawodowo, oraz Indeks Reaktywności Interpersonalnej (IRI) w adaptacji polskiej w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, w jakim stopniu uczestnicy badania są empatyczni. W badaniu uczestniczyło 70 pracowników służby więziennej z czterech jednostek penitencjarnych z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku i Lublinie, z czego połowę stanowili wychowawcy penitencjarni.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.