Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 191

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komunikowanie w biznesie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
XX
Z perspektywy XXI wieku najważniejszym osiągnięciem wieku XX może okazać się eliminacja problemu odległości w relacjach społeczno-ekonomicznych. Dziś właściwie wszędzie jest blisko, zmniejszyły się dystanse między ludźmi, między producentami, między źródłami popytu i podaży. Przestrzeń ekonomiczna w biznesie wyraźnie zmienia swoje wymiary.
XX
Każda oficjalna i nieoficjalna rozmowa, której celem jest przekonanie kogoś do swoich racji, wymaga umiejętności przemawiania, by efekt takiej rozmowy nie był dziełem przypadku. To samo dotyczy negocjacji, nie tylko biznesowych, motywowania, delegowania, rekrutacji, prowadzenia zebrań. Umiejętność wystąpień publicznych jest jednym z elementów budowania marki osobistej. (fragment tekstu)
3
Content available remote Emocje w interakcjach biznesowych - przyszłość marketingu
100%
XX
Próbą odpowiedzi marketingu na wyzwania stawiane przez dynamicznie zachodzące społeczno-gospodarcze zmiany na współczesnych rynkach jest budowanie wartości dla klienta bazującej na doświadczeniu. W koncepcji tej, zwanej marketingiem doświadczeń, konstytutywną rolę stanowią emocje, co wiąże się z koniecznością zrozumienia psychologicznych podstaw emocji i związanych z nimi ludzkich reakcji.(abstrakt oryginalny)
EN
Marketing's attempt to meet the challenges issued by dynamically occurring sociallyeconomic changes in modern markets, is creating value for the client which stems from experience. In this concept, called experience marketing, emotions play essential role, which is tightly connected with necessity of understanding the psychological basis of emotions and human reactions related to them.(original abstract)
XX
Umiejętność interpretowania przekazów niewerbalnych to bezcenne narzędzia profesjonalnego sprzedawcy. Oprócz odczytywania takich sygnałów podczas sprzedaży pomocne jest również umiejętne wykorzystanie własnych czynności fizycznych, gestów i pozycji ciała. Sygnały te przekazują zasadniczo trzy rodzaje wiadomości: akceptację, ostrzeżenie lub brak zgody.
5
Content available remote Różnice kulturowe jako determinanta komunikacji w biznesie międzynarodowym
100%
XX
Jednym z przejawów postępującej globalizacji jest coraz częstsze operowanie przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach. Wśród wielu aspektów, które towarzyszą wtedy firmom jest zróżnicowanie kulturowe. W artykule poruszono problematykę wpływu kultury na komunikację w biznesie międzynarodowym. Wskazano na różnorodne potrzeby kulturowe nabywców oraz na istotne różnice, które mają wpływ m.in. na prowadzenie negocjacji na globalnym rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the aspects of expanding globalization is the phenomenon of more and more often enterprises operation on international markets. Among many aspects, which accompany enterprises in this situation, there are cultural differences. The paper describes the issues of culture influence on communication in international business. Various cultural needs of buyers as well as significant differences are indicated, which influence, among other, negotiation processes on global market.(original abstract)
XX
Istotną rolę w procesie komunikacji komputer-człowiek odgrywa grafika prezentacyjna, która może znacznie przyspieszyć ten proces. Autor przedstawił zasady tworzenia grafiki prezentacyjnej i jej techniczne aspekty.
XX
W artykule zaprezentowano podstawowe koncepcje i definicje związane z komunikacją i informacją w przedsiębiorstwie, a także przedsiębiorstwa z otoczeniem, aspekty organizacyjne i personalne systemu informacji w przedsiębiorstwie.
EN
The development of the organization of business meetings is influenced by many conditions, such as demographic, political, economic, social (including psychological) and cultural conditions. All the business tourism forms function in the area of the business meetings market. The market of business meetings organization is influenced by the environment in which a given enterprise or institution functions. The creation of an appropriate environment and of suitable conditions for business meetings organization positively affects the region's socio-economic development.(original abstract)
9
Content available remote Komunikacja w wybranych kulturach biznesowych
75%
XX
Komunikacja to porozumiewanie się, które polega na słownym lub bezsłownym przekazywaniu informacji. Kształtuje ona relacje między ludźmi. Brak umiejętno- ści porozumiewania się może prowadzić do izolacji, rozczarowań czy samotności człowieka. Komunikacja odbywa się między nadawcą, źródłem komunikatu - osobą posiadającą informację i cel jej przekazu innej osobie oraz odbiorcę - osobę odbierającą komunikat [Dana 1993, s. 13]. Jest to proces, w którym ludzie dążą do dzielenia się znaczeniami za pośrednictwem symbolicznych komunikatów (przekazów). Jeśli przekaz nie dotrze do odbiorcy tzn. będzie dla niego niezrozumiały, można stwierdzić, że komunikowanie nie nastąpiło [Ibidem, s. 15](fragment tekstu)
EN
The communication this communication which consists in the verbal or wordless transmission of information. She shapes relations between people. The lack skills of the communication can make for isolations, disappointments or solitudes of the man. The communication takes between the sender, the source of the announcement - with the person the possessing information and the aim of her remittance to other person and the recipient - the person taking the announcement. This is the process in which people endeavor to the fission with meanings through the mediation of symbolic announcements (remittances). If the remittance will not reach to the recipient. will be for him incomprehensible, one can ascertain that the communication did not follow. The correctness of the communication and his efficiency is the central problem of the contemporary man. Are many criteria of the discrimination of communication acts, similarly how many is possibly variants of interpersonal relations. If for the base of the qualification to accept the kind of used resources of the remittance, this arises the three-membered typology. The communication perhaps, so to run impromptu verbal, non-verbal and vocal. An aim of the present article is presenting of manners and rules of the leading of the process of the communication in chosen business cultures(original abstract)
XX
Omówiono wybrane aspekty tzw. komunikowania wspomaganego w obiekcie gospodarczym i w jego otoczeniu.
EN
In this paper some aspects of business communication are discussed. At first, models of communication (intraorganizational, interorganizational, human-computer) are presented. At second, media and technology of computer aided communicatior are described. (original abstract)
11
Content available remote Komunikacja niewerbalna w kontaktach biznesowych z cudzoziemcami
75%
XX
Różnice kulturowe wpływają na kształtowanie relacji oraz współpracę w międzynarodowym biznesie. Mają one bardzo duży wpływ na komunikację niewerbalną, która uzewnętrznia się podczas każdego spotkania "twarzą w twarz" partnerów biznesowych oraz w trakcie prowadzenia przez nich rozmów za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z funkcją wideo. Błędy popełniane w komunikacji niewerbalnej stają się źródłem nieporozumień, a nawet szoku kulturowego. W ich wyniku relacje między partnerami biznesowymi zostają zakłócone, co negatywnie wpływa na dalszą współpracę. W artykule przedstawiono szerokie spektrum zachowań niewerbalnych oraz zaleceń, których uwzględnienie w komunikacji z cudzoziemcami zapobiega zaburzaniu kontaktów biznesowych na arenie międzynarodowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Cultural differences affect the shaping of relations and cooperation in international business. They have a huge impact on non-verbal communication, which is manifested in each "face to face" meeting of business partners and their video conversations via electronic devices. Errors made in non-verbal communication become a source of misunderstandings and even cultural shock. As a result, relations between business partners are disrupted, which negatively affects further cooperation. The article presents a broad spectrum of non-verbal behaviors as well as recommendations, the inclusion of which in communication with foreigners prevents the disruption of business contacts on the international arena.(original abstract)
XX
Dynamika zmian XXI wieku wyznacza zupełnie nowe trendy w komunikacji między nadawcą a odbiorcą. Gwałtowny rozwój rynku mediów elektronicznych, w tym telewizji, radia, Internetu i telefonii mobilnej, powoduje zmiany w konsumpcji mediów analogowych, tradycyjnych. Nowy system przekazu informacji podważa dotychczasowe podejście do konsumenta i komunikacji z odbiorcą, wymusza ponadto działania optymalizujące, zmierzające do ścisłej targetyzacji odbiorców. Celem niniejszych rozważań jest skondensowana analiza roli mediów elektronicznych, w szczególności radia ekonomiczno-biznesowego, skierowanego do odbiorców segmentu premium, zatem przedstawicieli wolnych zawodów, z ponadprzeciętną stopą dochodową. Ta właśnie grupa jest bardzo wąskim targetem, czyli odbiorcą docelowym projektowanego radia, którego schemat działania w dużym uproszczeniu zostanie zaprezentowany. Rynek odbiorców w Polsce zmienia się dynamicznie z każdym rokiem. Następujący rozwój ekonomiczny skorelowany jest ze zmianą statusu majątkowego części społeczeństwa. Od 1990 roku, gdy Polska rozpoczęła cykl przemian gospodarczych, zmierzających w stronę urynkowienia gospodarki narasta podział na klasy ekonomiczne, których wyznacznikiem jest nie tylko posiadany majątek i stopa dochodowa, ale również związane z tym otoczenie takie jak miejsce zamieszkania, posiadane dobra, przynależność do określonych gremiów społecznych, hobby, moda i styl życia. Można zatem wyróżnić w społeczeństwie zalążek klasy średniej oraz klasy wyższej, której wspólnym mianownikiem jest poczucie niezależności, odrębności i elitarności. (fragment tekstu)
XX
O potknięciach w komunikacji biznesowej marek można napisać niejedną książkę. Ale firmy już na samym początku mogą minimalizować niebezpieczeństwo najbardziej oczywistych błędów. Potrzebują tylko stworzyć na swój użytek odpowiednią strategię komunikacji. (fragment tekstu)
XX
W najbliższych dziesięciu latach w Unii Europejskiej ma powstać 20 mln nowych miejsc pracy, a przeciętny roczny wzrost PKB ma wynieść 3 procent Taki cel wyznaczyły sobie kraje członkowskie UE. Środkiem do osiągnięcia tego celu ma być Internet, a ściślej przystosowanie gospodarki do pełnego wykorzystania go jako narzędzia biznesu, podobnie jak to się dzieje w USA.
EN
If you listen to the hype, e-Learning trains staff better and has a massive and rapid Return on Investment (ROI). But how accurate is this? The author puts forward the theory that, when taken under the microscope, e-learning is not meeting these expectations. In fact, employees are often down-skilled as opposed to up-skilled and the massive ROI is but based on an often deliberate misuse of an ROI methodology. The author states that, at the heart of the e-Learning myth lies a restrictive calculation of real costs and investment together with assumption about learners' abilities and motivation to learn. In turn, accurate measurement of the didactic and financial success of the project is compromised if not lost. The author proposes that this does not have to be the case: With effective RIO definition at the onset and a linking of learning objectives to business impact, e-Learning projects can leverage considerably more benefits for employees as well as organizations. (original abstract)
XX
Nie ma wątpliwości, że przyszłością biznesu jest Internet. Transakcje będą bowiem coraz częściej zawierane drogą elektroniczną. Na razie jednak podstawowym narzędziem korzystania z Internetu jest komputer podłączony poprzez modem do sieci telefonicznej.
XX
Uwarunkowania kulturowe są istotnym czynnikiem wpływającym zarówno na procesy komunikacji, jak i podejście do współpracy w środowisku międzynarodowym. Różnice kulturowe są dość częstą przyczyną powstawania barier w komunikacji oraz we współpracy z otoczeniem. W artykule przedstawiono literaturowe rozważania na temat komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji pisemnej w biznesie oraz jej uwarunkowań kulturowych. Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę uwarunkowań kulturowych i ich wpływ na podejście, styl oraz treść komunikatów w komunikacji pisemnej w biznesie, w tym korespondencji handlowej i służbowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The cultural determinants are a crucial factor affecting the communication processes as well as the approach to cooperation in the international environment. The cultural differences are often a reason for occurrence of barriers in communication and in cooperation with the environment. In their article, the authors presented the literature considerations on the topic of communication, with a particular account of written communication in business and its cultural determinants. The paper presents the characteristics of the cultural determinants and their impact on the approach, style and contents of messages in written communication in business, including business and official correspondence. (original abstract)
XX
W artykule opisano problematyką zastosowania ontologii w nawiązywaniu i prowadzeniu współpracy w różnych modelach biznesowych. Ze względu na rozwój technologii i rolę Internetu we współczesnej gospodarce rozważania ukierunkowano w stronę różnych modeli e-biznesu. Naświetlono potencjalną rolę i możliwości zastosowań ontologii w relacjach biznes-biznes, biznes-klient oraz biznes-finanse i biznes-administracja. Zaprezentowana została definicja ontologii oraz podział ze względu na poziom szczegółowości na ontologie wyższego poziomu i ontologie dziedzinowe. Wskazano także najbardziej znane ontologie opisujące różne aspekty działalności biznesowej. (abstrakt oryginalny)
EN
The emergence of modern Web technologies and their importance in contemporary economics makes the subject of ontologies more important than ever. The paper presents possibilities of applying ontologies in establishing and managing business relations of different business models. The author points the importance and new opportunities of exploiting ontologies in B2B, B2C, F2B (finance to business) and A2B (administration to business) relations. Also the examples of some upper-level and domain ontologies, that can be used in e-business and have been briefly presented. (original abstract)
19
Content available remote A Blog as an Effective Communication Tool in E-business
75%
XX
W pierwszym etapie rozwoju blogosfery blogi tworzyły przede wszystkim osoby prywatne oraz przedstawiciele mediów, świata rozrywki, polityki i sportu. Obecnie blogowanie podlega postępującemu procesowi komercjalizacji, co oznacza, że firmy coraz częściej decydują się na tworzenie projektów o charakterze akwizycyjnym, wizerunkowym czy doradczym, opartych na komunikacji blogowej. Możliwości ich wykorzystania są dziś ogromne. Blogi stają się uniwersalnym narzędziem, pozwalającym osiągać różne cele biznesowe. W porównaniu do firmowych stron internetowych cechuje je prostota i niskie koszty zakładania i prowadzenia. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki bloga jako skutecznego narzędzia komunikacji w e-biznesie oraz efektów jego stosowania alternatywnie lub komplementarnie ze stroną internetową.(abstrakt oryginalny)
EN
In the early stages of the blogosphere, blogs were run mainly by individuals and representatives of media, the entertainment industry, politics and sport. Nowadays, blogging is undergoing commercialization, which means that companies more and more frequently launch canvassing, advisory or image-building projects based on communications blogs. As a result, they offer a range of possibilities. Corporate blogs are becoming a universal tool which enables organizations to achieve diverse business goals. They are easy to set up and run compared to corporate websites and generate minimum or no costs at all. The paper focuses on the specificity and possibility of using a blog as an effective e-business communication tool in comparison with a website.(original abstract)
XX
Zaprezentowano wybrane uniwersalne i wyspecjalizowane komunikatory internetowe stosowane przez przedsiębiorstwa.
EN
This paper presents universal and specialized communicators which are used by polish companies. They may function as an ASP at Small and Medium Enterprises (SME) and a corporate at large companies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.