Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpuszczalniki organiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W rozpuszczalnikach ograniczonych cynk roztwarza się anodowo zgodnie z mechanizmem konsekutywnym - z udziałem pośredniego produktu Zn+ad. Mechanizm ten zasadniczo nie odbiega od mechanizmu opisującego roztwarzanie cynku w wodnych elektrolitach. W bezwodnych środowiskach organicznych stabilność pośredniego produktu anodowego jest jednak większa stąd obserwuje się wyraźny efekt inhibitowania reakcji anodowej i katodowej. W niniejszej pracy badano mechanizm i kinetykę anodowego roztwarzania cynku w rozpuszczalnikach protycznych (metanolu) i aprotycznych (acetonitrylu) zawierających nadchloran litu jako elektrolit podstawowy. Przeprowadzono również badania udziału kompleksujących jonów chlorkowych w reakcjach elektrochemicznych zachodzących na powierzchni tego metalu. Rezultaty badań pozwoliły na przedstawienie mechanizmu roztwarzania cynku, w którym istotną rolę odgrywa desorpcja produktu pośredniego Zn+ad przebiegająca katalitycznie w uprzywilejowanych energetycznie miejscach powierzchni cynku (uskokach i defektach strukturalnych).
EN
In organic solvents zinc undergoes anodic dissolution according to two step - consecutive mechanism with participation of intermediate product - Zn+ad. This mechanism is similar to that in aqueous environments. However the intermediate anodic product in nonaquous organic solution is more stable and therefore can inhibits strongly cathodic and anodic reaction. In this paper the mechanism and kinetic of anodic dissolution of zinc was examined in protogenic (methanol) and aprotic (acetonitrle) solvents containing LiClO4 as a basic electrolyte. There were undertaken research on participation of 'complexing' chloride ions in electrochemical reactions occurring on the surface of this material. Results of those research allowed to give the mechanism of anodic dissolution of zinc. In this mechanism very important role plays desorption of intermediate product - Zn+ad proceeding catalytically on energetically preferenced places of zinc surface (kink sites and structural defects).
3
Content available remote 2-Fenoksyetanol : niedoceniany rozpuszczalnik organiczny
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań adsorpcyjnego oczyszczania zde-sorbowanych ciekłych rozpuszczalników organicznych na zeolitowych sitach molekularnych. Przebadano wpływ stężenia początkowego wody w alkoholu i prędkości przepływu cieczy na czas przebicia złoża, stopień wykorzystania złoża, współczynnik COR oraz wydajność procesu.
EN
Experimental results dealing with dynamics of water adsorption from organic liquids in molecular sieves are presented. An influence of initial concentration of water in alcohol and liquid flow rate on the liquid solvent purification efficiency in thermal swing adsorption was examined.
EN
The results of study of anodic dissolution process of silver in alcoholic solutions of salts applied to the synthesis of nanoparticles of silver are presented. Silver electrode in alcoholic solutions of LiClO4 dissolves at anodic potentials, higher than 0.6 V. Silver passes to the solution in the form of soluble complexes. As a result of further processes (oxidation-reduction) in electrolyte metallic silver nanoparticles are acquired. The silver nanoparticles were indentified using spectroscopic techniques; SEM, TEM, XPS. The mechanism of the process is proposed.
PL
Przedstawiono wyniki badań anodowego roztwarzania srebra w alkoholowych roztworach soli oraz możliwość wykorzystania tego procesu do syntezy nanoczastek metalicznego srebra. Elektroda srebrna roztwarza się w alkoholowych roztworach LiClO4 przy potencjałach anodowych wyższych od 0.6 V. Srebro przechodzi do roztworu w postaci rozpuszczalnych kompleksów. W wyniku wtórnych procesów (oksydacyjno redukcyjnych) w elektrolicie tworzą się nanocząstki metalicznego srebra. Nanocząstki srebra były analizowane przy pomocy technik SEM, TEM, XPS. W pracy zaproponowano mechanizm procesu syntezy.
EN
Graphene due to its extraordinary properties and a wide range of potential applications, has aroused a great interest. Although there are many ways to obtain graphene, the existing methods still possess certain disadvantages. Numerous attempts are made to scale up a new and efficient production method of this material on an industrial scale. A very popular method to obtain graphene is a two-step process. It is based on the oxidation of graphite and subsequent reduction to graphene. This article presents a new way of low-temperature reduction of graphene oxide (GO) in presence of various solvents. Indeed, using of appropriate organic solvents in a particular stage of graphene preparation affects the reduction process and the exfoliation of graphene oxide. The possibility to reduce GO in the presence of a disperser opens new paths for the preparation of graphene containing composites.
PL
Grafen cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze względu na swoje szczególne właściwości oraz szeroki zakres potencjalnych zastosowań. Znane sposoby otrzymywania grafenu są obarczone pewnymi wadami, co powoduje, że wciąż podejmuje się próby opracowania nowej, skutecznej metody produkcji tego materiału na dużą skalę. Powszechną techniką wytwarzania grafenu jest proces dwuetapowy, polegający na utlenianiu grafitu do jego tlenku, a następnie redukcji do grafenu. W pracy przedstawiono nową metodę niskotemperaturowej redukcji tlenku grafenu (GO) z zastosowaniem różnych rozpuszczalników. Jak wynika z przeprowadzonych badań, użycie odpowiednich rozpuszczalników organicznych na jednym z etapów otrzymywania grafenu pozwala skutecznie zredukować oraz eksfoliować tlenek grafenu. Możliwość redukcji GO w obecności rozpuszczalników odgrywa istotną rolę w procesie otrzymywania kompozytów z udziałem grafenu.
PL
Artykuł opisuje badania przeprowadzone w celu wyznaczenia współczynników wnikania ciepła czynników z grupy substancji palnych i wykowych buchowych mogących współpracować ze strumienicowym obiegiem chłodniczym. Do badań wykorzystano cztery substancje palne. Otrzymane wyniki porównane zostały ze wzorami teoretycznymi dostępnymi w światowej literaturze.
EN
The article describes research conducted to determine the nucleate boiling heat transfer coefficient of flammable refrigerants from the group of organic solvents, which may work with ejector cooling systems. Tests have been performed on four substances. The results were compared with several theoretical models available in the literature.
EN
The paper focusses on time and temperature dependencies of swelling of crosslinked EPDM in three various solvents: o-xylene, cyclooctane and dodecane and their blends at 22 °C, 40 °C or 60 °C, mimicking the conditions in oil-wells. Sorption experiments of solvents in elastomers provide valuable information on the transport characteristics of the polymer composite, i.e. at what rate the liquid diffuses into the polymer matrix. The rates of the solvent swelling of a crosslinked EPDM sample have been measured in 16 organic solvents at various temperatures. The solvents mass uptake changed in order of: cycloalkanes > aromatic hydrocarbons > alkanes. A better way to determine the solubility parameter of the rubber from swelling in a single solvent, is observation of its swelling behaviour in mixtures of different solvents. In a mixture of solvents, with similar and different molar volumes, the respective components are absorbed by the rubber in the same volume concentration ratio as they were mixed. By mixing two solvents with different interactions towards the EPDM-rubber it is possible to shift the average solubility parameter of the mixture closer to the rubber and then get higher solvent mass uptake than for the pure components. The results show that the extents of the swelling for the pure solvents are nearly independent of temperature within the range studied here (20–80 °C), whereas in case of solvent mixtures at higher temperature, the solubility parameter becomes lower for the EPDM rubber. The interaction between rubber and solvent is the most sensitive and valuable parameter, which determines most prominently the swelling ratio. For the three classes of solvents investigated the solubility parameter approach that of the EPDM rubber, the higher their molar volumes, and consequently the degree of swelling increases.
PL
W artykule skupiono się na problemie zależności pęcznienia wulkanizatów EPDM od czasu, w trzech różnych rozpuszczalnikach: o-ksylenie, cyklooktanie i dodekanie lub ich mieszaninach, w temperaturach 22 °C, 40 °C lub 60 °C, naśladując warunki panujące w szybach wiertniczych. Wyniki badań sorpcji rozpuszczalników przez wulkanizaty dostarczają cennych informacji na temat charakteru ich transportu w kompozycie polimerowym, tj. szybkości, z jaką rozpuszczalnik dyfunduje w matrycy polimerowej. Zmierzono szybkości pęcznienia usieciowanych próbek kauczuku EPDM w16 rozpuszczalnikach organicznych, w różnej temperaturze. Wzrost masy próbki następuje w następującym porządku: cykloalkany > węglowodory aromatyczne > alkany. Lepszym, od pęcznienia w jednym roztworze, sposobem oznaczania parametru rozpuszczalności gumy jest obserwacja jej zachowania się w mieszaninie różnych rozpuszczalników. Jeżeli składniki takiej mieszaniny mają taką samą objętość molową, są absorbowane przez gumę w takiej samej proporcji, w jakiej były zmieszane. Natomiast mieszanina dwóch roztworów o różnej objętości molowej pozwala przesunąć średni parametr rozpuszczalności układu w kierunku parametru rozpuszczalności kauczuku EPDM i uzyskać większą wartość pęcznienia równowagowego polimeru w porównaniu z jego pęcznieniem w roztworach składowych. Uzyskane wyniki wskazują, że pęcznienie wulkanizatów w „czystych” rozpuszczalnikach prawie nie zależy od temperatury w badanym zakresie (20–80 °C), natomiast parametr rozpuszczalności kauczuku EPDM w mieszaninie roztworów maleje w podwyższonej temperaturze. Oddziaływania polimer–rozpuszczalnik są najbardziej czułym i ważnym parametrem z punktu widzenia oznaczania szybkości pęcznienia wulkanizatów. Z przeprowadzonych badań EPDM, przy użyciu trzech rodzajów rozpuszczalników wynika, że im większa objętość molowa rozpuszczalnika, tym większy stopień pęcznienia wulkanizatów.
PL
W pracy zbadano adsorpcję 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym Norit R3-ex z wody, metanolu oraz roztworów woda/metanol o różnym składzie procentowym. Rozpatrywano zarówno kinetykę procesu, jak i adsorpcję w stanie równowagi. Badania kinetyczne pokazały, że 2,4,6-trichlorofenol adsorbował się szybciej z metanolu niż z wody, równowaga ustalała się odpowiednio po 3 i 5 godzinach. Kinetyka przebiegała zgodnie z modelem pseudo II rzędu, o czym świadczą wyższe wartości współczynników korelacji (> 0,99). Zbadano również adsorpcję w stanie równowagi z wody, metanolu oraz roztworów wodno- -metanolowych, zawierających 25, 50 i 75% rozpuszczalnika organicznego. Izotermy adsorpcji były dobrze opisane równaniem Freundlicha. Wartości stałych Freundlicha KF zmniejszały się wraz ze wzrostem zawartości metanolu w roztworze (od 1,533 dla wody do 0,288 dla czystego metanolu). Pokazuje to, że metanol wpływa negatywnie na adsorpcję 2,4,6-trichlorofenolu na węglu aktywnym. Zwiększenie zawartości rozpuszczalnika organicznego w roztworze powoduje pogorszenie adsorpcji.
EN
Adsorption of chlorophenols on activated carbon is one of the most popular methods for their removal from water. The adsorption process is affected by the adsorbate and adsorbent properties, temperature, and solution properties (e.g. ionic strength, pH). The influence of these parameters on the adsorption of chlorophenols on activated carbon is well documented, but to our knowledge there is no information on the effect of organic solvents. The purpose of this study was to examine the adsorption of the 2,4,6-trichlorophenol on activated carbon Norit R3-ex from water, methanol, and from water/methanol mixtures of different composition (25/75, 50/50 and 75/25%). Both, the kinetics and adsorption equilibria were investigated. The adsorbate concentrations in the solutions were measured by high- -performance liquid chromatography with ultraviolet detection. The kinetic studies were conducted for initial concentration of chlorophenol 0.25 mmol/dm3 from water and methanol. It was observed that 2,4,6-trichlorophenol was adsorbed more rapidly from the methanol than from the water, but nevertheless effective adsorption was much worse (41 vs. 93%). Adsorption equilibrium was achieved after 5 hours for water and after about 3 hours for methanol, respectively. In order to investigate the kinetics of adsorption the constant of adsorption were determined in terms of the pseudo-first-order and pseudo-second-order equations. The results showed that the pseudo-first-order model gives poor fitting with low R2 values, whereas the pseudo-second order model fits the experimental data quite well with correlation coefficients better than 0.99. Adsorption equilibrium data were also analyzed and were fitted well using Freundlich isotherm in the studied concentration range (from 0.05 to 0.5 mmol/dm3). The values of KF determined from the Freundlich plots decreased with increasing amount of methanol in a solution (from 1.533 for water to 0.288 for pure methanol). This suggests that methanol has a negative effect on the adsorption on activated carbon. Increasing of the methanol concentration in the solution results in deterioration of the 2,4,6-trichlorophenol adsorption.
15
Content available remote Solvent Pre-Treated Wool Fabric Permanent Set and Physical Properties
63%
EN
We present the results of an investigation which shows that the yellowing of wool fibre which occurs during light exposure and treatment with boiling water is reduced by pre-treatment of loom state wool fabric with perchloroethylene. The changes in light reflectance and the yellowing index of the treated wool fabric were found to correlate with the data of wool fibre strength, permanent set degree, solubility in urea-bisulphite solution, fluorescence emission and thermogravimetric analysis
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmniejszeniem zażółcenia włókien wełnianych, spowodowanego naświetlaniem i obróbką w gorącej wodzie. Stwierdzono dodatnie oddziaływanie nadchloroetylenu na tkaniny wełniane surowe, otrzymane z krosna. Stwierdzono korelacje pomiędzy odbiciem światła i współczynnikiem zażółcenia obrabianych tkanin a wytrzymałością włókien wełnianych, stopniem trwałości stabilizacji, rozpuszczalnością w roztworze mocznika wodorosiarczynu, emisją fluoroscencyjną i wynikami analizy termograwimetrycznej.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości wody (od 1 do 25% H2O) na anodowe roztwarzanie cynku w metanolowych roztworach LiCl oraz na charakter tworzących się produktów anodowego roztwarzania Zn, w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopię UV-vis, skaningowy mikroskop elektronowy SEM/EDS oraz dyfrakcję rentgenowską XRD.
EN
Studies of the effect of water addition (1% - 25% obj. H2O) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products, at high potential values, were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic UV-vis methods, scanning microscopy (SEM/EDS) and X- ray diffraction techniques.
EN
The aim of this research is the application of the Method of Organizational Congruencies before and after the substitution of organic solvents with vegetable agents for the cleaning of an offset printing machine in order to assess the organizational changes. A solvent-free process is the goal of the Subsprint Project (Technology Transfer Program of the European Community). This, study shows how human and environmental health is improved by using vegetable agents, though this change may lead to some other organizational constraints such as an increase of the time needed, monotony, and repetitiveness of the technical actions involved. The authors underline ’that the knowledge of the impact of the new technology on health helps a better understanding of the resistance to the change and its further amelioration.
PL
Przeprowadzono badania wpływu rodzaju alkoholu, stężenia elektrolitu oraz zawartości wody (5%) na proces anodowego roztwarzania cynku i charakter tworzących się produktów roztwarzania w obszarze wysokich potencjałów. Do identyfikacji produktów anodowego roztwarzania wykorzystano spektroskopowe techniki badawcze (SEM, TEM/ EDS, XPS).
EN
Studies of the effect of the kind of alcohol, electrolyte concentration and water (5%) on the anodic dissolution of zinc and the nature of dissolution products were performed. The dissolution products were analyzed by spectroscopic methods (SEM, TEM/EDS, XPS).
PL
W artykule zaprezentowano przegląd danych literaturowych, które obrazują skutki narażenia zawodowego na wybrane metale oraz rozpuszczalniki organicznego pochodzenia. Zarówno prezentowane w tekście ołów, rtęć i kadm, jak i opisywane rozpuszczalniki to substancje, które występują wciąż często w środowisku pracy, zwłaszcza w przemyśle, chociażby w branżach: recyklingowej, kosmetycznej, tekstylnej czy elektronicznej, żeby wymienić tylko kilka przykładów. Narażenie zawodowe na obie te grupy związków chemicznych, które przekracza wartości referencyjne, wywołuje poważne skutki zdrowotne – m.in. w odniesieniu do płodności i rozrodczości, ale i takie, które mogą się ujawnić dopiero po wielu latach.
EN
The article presents an overview of literature-based data which paint the picture of the results of occupational exposure to selected metals and organic solvents. Both presented in the article lead, mercury and cadmium, and the mentioned solvents are substances that can often frequent work environment, especially in industrial domain, i.e. in branches such as: recycling, cosmetics, textile or electronics, to name just a few. Occupational exposure to these two groups of chemical compounds, which exceeds reference values, leads to serious adverse health effects - even if only in relation to reproduction and fertility, however also the ones that may reveal themselves years after the fact.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.