Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 49

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Przedstawiono charakterystykę TiO2/UV. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania układu TiO2/UV na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty fotokatalizy. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą TiO2/UV działających w skali pilotowej.
EN
The characteristics of a TiO2/UV represented. Special attention is given to the reaction of microorganisms to particular disinfection method and sensibility of the organisms to intermediate products of photocatalysis. Examples of pilot-plant systems for municipal wastewater disinfection by TiO2/UV method are given.
PL
Przedstawiono charakterystykę kwasu nadoctowego. Szczególną uwagę zwrócono na mechanizm działania kwasu nadoctowego na mikroorganizmy oraz wrażliwość organizmów na pośrednie produkty utleniania. Podano przykłady instalacji do dezynfekcji ścieków miejskich za pomocą kwasu nadoctowego działających w skali pilotowej i technicznej.
EN
The characteristics of peracetic acid (PAA) are presented. Special attention is given to the reaction of microorganisms to particular disinfection method and sensibility of the organisms to intermediate products of oxidation. Examples of pilot-plant and commercial systems for municipal wastewater disinfection by PAA oxidation method are given.
PL
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w wyniku połączonego działania nadtlenku wodoru i jonów żelaza (II) na roztwory ASPC mogą powstawać produkty pośrednie utleniania mniej lub bardziej toksyczne w stosunku do mikroorganizmów. Ich właściwości toksykodynamiczne są zależne od gatunku drobnoustrojów, na co wskazują krzywe inhibicji wykreślone dla bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus . Przeprowadzone badania wykazały także, że układ H2O2/Fe+2 może sprzyjać generowaniu w utlenianych roztworach ASPC rodników OH• o wysokich potencjałach utleniających, negatywnie oddziałujących na mikroorganizmy
EN
On the basis of conducted research it has been established that as a result of combined working of hydrogen peroxide and iron ions (II) on ASPC solutions we can obtain indirect oxidation products that are more or less toxic to microorganisms. Their toxicodynamic characteristics depend on the strain of microbes, as shown by inhibition curves for Pseudomonas fluorescens and Micrococcus luteus bacteria. Conducted research also shows that a H202/Fe+2 system can enhance generating OH* radicals with high oxidating potential, nega-tively affecting microorganisms in oxidated ASPC solutions.
PL
Budowa i rodzaje biopolimerów zewnątrzkomórkowych oraz mikroorganizmy je wytwarzające. Czynniki wpływające na syntezę biopolimerów.
EN
Structure and types of extracellular biopolymers and microorganisms that produce them. Factors affecting the synthesis of biopolymers.
EN
Sprinkling bed scheme. Influence of nanof iltration time on reduction of ChZT and BZT5 values in textile sewage. Changes of physical-chemical parameters in textile sewage under the influence of Fenton's reagent and deepened oxidation.
EN
Improving water renovation methods aims at obtaining (from communal sewage) water of possibly highest quality parameters while setting as little treatment stages as possible and at the lowest possible cost. Technological systems used in water renovation from communal sewage.
PL
Przedstawiono proces biologicznego oczyszczania ścieków włókienniczych metodą osadu czynnego pod kątem inżynierii procesowej. Zbadano ilościowy wpływ stężenia poszczególnych składników modelowych ścieków włókienniczych, takich jak barwnik alizarynowy i dwa rodzaje detergentów, na wzrost drobnoustrojów osadu czynnego poprzez wyznaczenie indeksu inhibicji wzrostu oraz określenie stężeń efektywnych EC50. Kinetykę mikrobiologicznego rozkładu zanieczyszczeń opisano równaniem Monoda, którego parametry kinetyczne, takie jak maksymalna właściwa szybkość wzrostu, stała powinowactwa i współczynnik wydajności wyznaczono na podstawie wyników eksperymentów laboratoryjnych. Ponieważ barwnik alizarynowy nie ulegał biodegradacji podczas eksperymentów, określono jego właściwości sorpcyjne na kłaczkach osadu czynnego, wyznaczając parametry izotermy adsorpcji Freundlicha.
EN
The biological treatment of textile wastewater by activated sludge was analysed from the view-point of bioprocess engineering. dyes. The inhibitory action of single constituents of the synthetic textile wastewater such as anthraquinone dyestuff and two different kinds of surfactants, was determined in terms of effective concentration EC50. Kinetics of microbiological destruction of pollutants was described by Monod's equation. The kinetic parameter of the equation: maximum specific rate of microbial growth, affinity constant and yield coefficient were identified from the experimental data obtained in the laboratory scale. The anthraquinone dyestuff did not undergo biodegradation within the experiments, therefore its sorption properties on the flocs of activated sludge were determined in terms of Henry and Freundlich isotherms.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące identyfikacji bakterii nitkowatych. Materiał badawczy stanowił osad czynny pochodzący z wybranych oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim. Zidentyfikowano 7 gatunków bakterii nitkowatych. Wykazano, że najczęściej obecnymi bakteriami nitkowatymi w badanych osadach czynnych był gatunek Microthrix parvicella. Badania potwierdziły, że w zależności od warunków lokalnych, charakterystycznych dla danej oczyszczalni, mogą rozwijać się inne typy bakterii nitkowatych.
EN
The paper presents results of research on the identification of filamentous bacteria. The research material was the activated sludge coming from selected municipal wastewater treatment plants in the Lodz region. It was identified 7 species of filamentous bacteria. It has been shown that the most common filamentous bacteria present in the activated sludge was species Microthrix parvicella. Studies have confirmed that depending on local conditions, characteristic for the wastewater treatment plants, can develop other types of filamentous bacteria.
PL
Przeprowadzono badania kinetyki biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w modelowych ściekach włókienniczych oraz wpływu procesów pogłębionego utleniania na zmiany stałych kinetycznych procesu biodegradacji. Kinetyką biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń opisano równaniem Monoda. Stwierdzono różnice w podatności barwników i detergentów zawartych w ściekach na degradacją biologiczną oraz różną zdolność drobnoustrojów do usuwania tych związków ze ścieków. Zastosowanie wstępnego chemicznego utleniania ścieków wpłynęło na obniżenie wartości stałej Km w stosunku do ścieków oczyszczanych tylko metodą osadu czynnego, świadczące o wzroście podatności ścieków na biodegradacją.
EN
Kinetics of microbiological destruction of pollutants was described by Monods equation. The kinetic equation was integrated and linearized according to Beltran et al. proposition. The kinetic parameter of the equation: maximum specific rate of microbial growth, and corresponding maximum rate of substrate destruction, the Monod constant, which represents the affinity of substrate to biodegradation were identified from the experimental data obtained in the laboratory scale. The influence of various AOPs on the kinetics of biodegradation was analysed. The experimental evidence of the positive effect of chemical oxidation pretreatment on the biodegradation of recalcitrant compounds was quantified by estimation of the kinetic parameters of the Monod equation employed to biodegradation of the wastewater.
20
Content available remote Changeability of water consumption in the city of Rzeszów
51%
EN
The aim of the work is the analysis of water consumption in Rzeszów city. The quantity of produced water in Water Plants: Zwięczyca I and Zwięczyca II were performed for years 2007-2009. The individual average twenty-four hour water consumption per one inhabitant was estimated. A stable decrease was observed in annual water consumption in years 2000-2009. On the example of housing estate Nowe Miasto, the analysis of water consumption concerning the heights of the buildings was made. The biggest individual water consumption was marked in ten-storey house, and the smallest in single-family house. The next step regard the water consumption depending on the days in week. The biggest water consumption was in Thursdays, and the smallest in Sundays. Also the maximum and minimum twenty four hour water consumption in the division into months in 2009 year were determined.
PL
W pracy przedstawiono analizę zużycia wody w mieście Rzeszowie. Dokonano analizy wyprodukowanej i uzdatnionej wody w ZUW I oraz ZUW II w latach 2007-2009. Oszacowano jednostkowy wskaźnik zużycia wody. Analiza zużycia wody w Rzeszowie wykazała, że zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku jest nierównomierne i podlega wahaniom. Przedstawiono zużycie wody w zależności od wysokości zabudowy. Największe zużycie wody zaobserwowano w piętrowych blokach z płyt, natomiast najmniejsze – w domach jednorodzinnych. Wykazano dużą prawidłowość zużycia wody w cyklu tygodniowym – w poniedziałek zużycie wody jest niskie, następnie wzrasta i największą wartość osiąga w środku tygodnia. Zestawiono doby o największym i najmniejszym zużyciu wody przez odbiorców w poszczególnych miesiącach w 2009 r.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.