Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 531

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Efektywność ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
XX
Scharakteryzowano znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw.
EN
Aiming to high efficiency in firms is very complex especially because of necessity of submitting current decisions, which have actual, measurable effects, to less convincing strategic decisions. This often makes necessary to resign from very probable and measurable short term effects, to create conditions to achieve uncertain long time efficiency. An important way of integrating of current and strategic decisions is use the enterprise value criterion. (original abstract)
XX
Pomnażanie wartości właścicielskiej jako miara efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw rolnych została skwantyfikowana za pomocą indeksu tworzenia wartości. Uwzględnienie zmiany ceny ziemi rolnej jest jedną z ważniejszych korekt prezentowanej metody. Posiadanie ziemi na własność w sposób istotny zwiększa bowiem szacowane pożytki uzyskiwane przez właścicieli, z tytułu przyrostu w czasie wartości tego czynnika produkcji. Wzrost cen ziemi w sytuacji jej dzierżawy powoduje natomiast zwiększenie kosztu kapitału własnego z uwagi na przyrost wartości kapitału obcego zaangażowanego w prowadzoną działalność. Przeprowadzone badanie na próbie przedsiębiorstw wielkoobszarowych pozwalają stwierdzić, że od integracji z UE jest to zbiorowość efektywna ekonomicznie, a elementem istotnie ją kształtującym jest renta gruntowa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the presented paper, the increase of shareholder's value as a measure of the economic efficiency of large agricultural enterprises is quantified using the Value Creation Index. It allows to take into account the nature of this group of entities, and at the same time it eliminates the drawbacks of indices traditionally used for the evaluation of economic efficiency. Taking the fluctuations in land prices into consideration is one of the most crucial revisions to the method at hand. In the case of land ownership, the estimated benefits obtained by owners rise significantly, hence the effect of including the increase in this production factor over time. The increase in land prices, in the case of land lease, on the other hand, leads to the growing costs of own capital due to a rise in the share of foreign capital involved in the activity. A study carried out on a group of agricultural enterprises allows to find that since Poland's accession to the EU this is an economically-effective group, and the estimated land rent is the element that profoundly shapes it.(original abstract)
XX
Artykuł zawiera analizę efektywności działania banków komercyjnych, przeprowadzoną metodą DEA. Badanie zostało przeprowadzone dla 13 banków komercyjnych dla okresu 2003-2005. Obiekty efektywne ekonomicznie znajdują się na krzywej efektywności. Obiekty nie efektywne znajdują się poniżej krzywej efektywności. Odległość obiektu od krzywej efektywności wskazuje na ile obiekt jest nieefektywny technicznie. Wyestymowane miary efektywności technicznej dla modelu menedżera porównano z klasycznymi wskaźnikami ROA, ROE, wskaźnikiem marży, współczynnikiem wypłacalności. Badane obiekty uzyskały relatywnie niezbyt wysoką wartość średnią efektywności technicznej. Poziom średniej efektywności technicznej w latach 2003- 2005 wynosił 70%, 71%, 78%. Uzyskane wyniki świadczą o istnieniu statystycznie istotnej korelacji między miarami efektywności technicznej a wskaźnikami klasycznymi. Stosowana w stopniu marginalnym metoda DEA, dająca informację o bankach "najlepszych w praktyce" jest pożądanym narzędziem uzupełniającym do oceny efektywności i konkurencyjności banków komercyjnych obok metod klasycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
this article contains an analysis of effectiveness of commercial banks' activities, which was conducted by the DEa method. the research was done for 13 commercial banks for the period of 2003-2005. Economically effective entities lie on the efficiency curve. ineffective entities are below the curve. the distance between the entity and the curve shows to what extent the entity is technically ineffective. Estimated measures of technical efficiency for the manager model was compared with classical roa and roE indices, the mark-up index and the solvency ratio. the examined entities were rated relatively low for mean technical efficiency value. the mean technical efficiency level in the years 2003-2005 amounted to 70%, 71% and 78% respectively. the obtained results prove the existence of statistically important correlation between technical efficiency measures and classic indices. Besides classic methods, marginally used DEa method, which provides information about 'best practice' banks, is a desired supplementary tool to valuate effectiveness and competitiveness of commercial banks. (original abstract)
4
100%
XX
Przedmiotem analizy i oceny efektywności ekonomicznej jest zbiornik retencyjny Ostrowy. Administratorem zbiornika jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. (fragment tekstu)
EN
The main objective of this article is evaluation of effectiveness of small water reservoirs. The main subject of study was man-made small water reservoirs located in Silesia region. Based on this study, analysis of economic efficiency was made. The cost benefit analysis (CBA) was used, relaying on identification, evaluation of economic effects related with building and exploitation of this water reservoir. Economical effectiveness was calculated based on time and rate of return as well as NPV and IRR indicators. (original abstract)
5
100%
EN
The aim of the paper is to discuss the concept of the efficiency of quality activities, its measurement conditionings and to verify the selected solutions in the context of a production company's business practice. The research presented in the paper required a review of the subject literature, and the proposed solutions are identified on the basis of empirical data from the analyzed enterprise. The obtained results prove that it is possible to use both the indicator analysis and the assumptions of the model of Activity Based Costing (ABC) for evaluation of the economic efficiency of quality activities. The solutions presented in the paper may be used in practice by production companies which attach relatively high importance to the quality of the goods they manufacture. (original abstract)
XX
Celem przeprowadzonych badań była ocena ekonomicznej efektywności inwestycji w elektrownię fotowoltaiczną zlokalizowaną w południowo-wschodniej Polsce, z uwzględnieniem całego zainwestowanego kapitału, niezależnie od źródła jego pochodzenia. Do jej określenia wykorzystano wartość bieżącą netto NPV (Net Present Value) oraz dynamiczny (zdyskontowany) czas zwrotu nakładów DPBT (Dynamic Pay Back Time). Dane empiryczne uzyskano z przedsiębiorstwa Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznicach, która jest właścicielem farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW położonej w miejscowości Bordziłówka (gm. Rossosz, woj. lubelskie). Przy przyjętych założeniach opisanych w metodyce wartość bieżąca inwestycji netto NPV w obu wariantach miała wartości większe od zera, a zatem była efektywna ekonomicznie. Zdyskontowany okres zwrotu nakładów DBPT dla wersji z dotacją wynosił 9 lat, bez uzyskanej dotacji 13 lat, w przypadku nieuwzględnienia także PMSPE 18 lat, a więc znacznie krótszy od założonego 25-letniego okresu eksploatacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the conducted research was to assess the economic profitability of investment in a photovoltaic power plant located in south-east Poland, taking into consideration the whole invested capital, regardless of its origin. To determine such profitability, the NPV (Net Present Value) was used as well as the DPBT (Dynamic [Discounted] Pay Back Time). Empirical data was obtained from Energia Dolina Zielawy Sp. z o.o., with its registered office in Wisznice, which owns a photo-voltaic farm with 1.4 MW power, located in Bordziłówka (commune of Rossosz, province of Lublin). In accordance with the adopted assumptions described in the methodology section, the net present value of the investment in both variants was above zero, thus being economically efficient. The discounted period of payback time DBPT for the version with a subsidy was 9 years, whereas the option without subsidy extended that period to 13 years, and in the case of not taking the PMSPE into account - 18 years, still significantly shorter than the assumed 25-year period of use.(original abstract)
EN
The article examines the current state of tourism in Ukraine. Economic efficiency of the tourist sphere of Ukraine is analyzed. (original abstract)
XX
Pomiar i ocena wyników działań biznesowych przedsiębiorstwa stanowiły i ciągle stanowią istotny przedmiot zainteresowania zarządzania. Celem artykułu jest prezentacja rozwoju i wieloznaczności interpretacji podstawowych kategorii związanych z oceną tych efektów, tj. skuteczności i efektywności. Zdaniem autora wieloznaczności te wyniknęły z różnych interpretacji tych kategorii (skuteczności i efektywności), dokonanych w polsko- i obcojęzycznej literaturze z zakresu zarządzania. W publikacji zaprezentowano główne przeszkody w jednoznacznej interpretacji skuteczności i efektywności oraz podjęto próbę ich usystematyzowania. (abstrakt autora)
EN
The measurement and evaluation of business performance have for a long time been among the key subjects of management research. The purpose of the thesis is to present the development and ambiguities of interpretation of the basic categories connected with the evaluation of effectiveness and efficiency. In the opinion of the author, the above ambiguities were a result of various interpretations of the above categories (effectiveness and efficiency) attempted in Polish and international management literature. The thesis discusses the main obstacles to an unambiguous interpretation of effectiveness and efficiency and aims to systematize it. (original abstract)
XX
W różnych okresach rozwoju myśli ekonomicznej ekonomiści próbowali odpowiedzieć na pytania: Czy gospodarka może być efektywna (optymalna)7 Co jest istotą pojęcia "efektywność gospodarowania"? Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było określić dany system gospodarczy jako sprawny? Niektórymi z tych kwestii zajmował się A. Smith, który stwierdził między innymi, iż maksymalny dobrobyt zapewni społeczeństwu niewidzialna ręka rynku. W późniejszym okresie problem optymalności gospodarki i jej równowagi był przedmiotem dociekań między innymi W. Pareto i L. Walrasa - przedstawicieli lozańskiej szkoły matematycznej, a następnie nowej ekonomii dobrobytu. Pomimo osiągnięć ubiegłego wieku zagadnienie efektywności gospodarowania i sprawności systemu gospodarczego nie zostało jeszcze jednoznacznie rozwiązane. Paradygmat neoklasyczny opiera się na założeniu, że instytucje w danej gospodarce są kategorią daną i w tym sensie ma on charakter instytucjonalny. Natomiast w celu dokonywania porównawczej analizy systemów gospodarczych, a temu służy między innymi ocena ich sprawności, konieczne jest traktowanie instytucji jako zmiennej podstawowej. Takie podejście zostało przyjęte przez przedstawicieli rozwijającej się w ramach neoinstytucjonalizmu dyscypliny ekonomicznej, określanej jako komparatystyka systemowa (Comparative Economic Systems), czyli porównawczych studiów nad rozwiązaniami instytucjonalnymi stosowanymi w różnych krajach. (fragment tekstu)
EN
Celem artykułu jest ocena filozofii politycznej Friedricha Augusta von Hayeka przez pryzmat badań nad efektywnością ekonomiczną common law. Jednym z założeń filozofii politycznej Hayeka jest teza o optymalizacyjnym charakterze ewolucji kulturowej. Zgodnie z tą tezą reguły prawne powstałe spontanicznie są ekonomicznie efektywne, nie wymagają więc istotnych korekt ze strony ustawodawcy. Teza ta została poddana dokładnym analizom przez badaczy z nurtu Law and Economics (notabene nie inspirowanych bezpośrednio filozofią Hayeka), których wyniki zostały krytycznie omówione w niniejszym artykule. Konkluzje tych analiz nie są jednoznaczne, niemniej jednak wydają się podważać założenie Hayeka o optymalizacyjnym charakterze ewolucji kulturowej. Rzutuje to w istotny sposób na ocenę postulatów normatywnych Hayeka; w szczególności, uzasadnia sceptycyzm wobec jego krytyki aktywności legislacyjnej.(original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono opinie zarządzających, dotyczące uwarunkowań i czynników kształtujących efektywność ekonomiczną w przedsiębiorstwach przemysłowych. Analizie poddano spółki produkcyjne, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponad połowa respondentów wskazała, że warunki rynkowe determinują przede wszystkim tendencje i poziom efektywności ekonomicznej w ich przedsiębiorstwach. Mniejsze znaczenie w tym zakresie miały warunki wewnętrzne, występujące w przedsiębiorstwie, związane m.in. z zarządzaniem, organizacją, technologią i sprzedażą. Różnorodność opinii respondentów, dotyczących znaczenia poszczególnych czynników w kształtowaniu poziomu efektywności ekonomicznej wskazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem w tym zakresie ma charakter złożony(abstrakt oryginalny)
EN
The study presents management's opinions on conditions and factors influencing economic efficiency in industrial enterprises. The analysis included production companies listed on the Warsaw Stock Exchange. More than half of the respondents indicated that market conditions determine tendencies and the level of economic efficiency in their enterprises. The internal conditions occurring in the company, related to management, organisation, technology and sales were less important in this respect. The diversity of respondents' opinions concerning the importance of particular factors in shaping the level of economic efficiency indicates that the management of a company in this respect is of a complex nature(original abstract)
XX
Miarą efektywności jest stopień realizacji założonego celu przedsiębiorstwa, jednak sam cel może być różnie określany - trudne jest zatem znalezienie miernika, który umożliwiłby dokładny pomiar jego realizacji. W artykule przedstawiono opinie specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów na temat efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jej mierników, a także poglądy na temat celu działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
A degree of achievement of an established purpose of an enterprise is a measure of effectiveness, however the purpose can be differently determined. And so finding the gauge, which would enable the accurate measurement of its realization, is difficult. In the paper opinions of specialists in accounting and finances about the economic effectiveness of the enterprise and its measures (profitability ratios, EPS, SVA, EVA) were presented, as well as views on the subject of the purpose of the acti vity of the company. For the purposes of the article a questionnaire survey was conducted, unrepresentative.(original abstract)
EN
The paper suggests to worldwide problem of standing waters eutrophication. It describes one of the possible solutions of the problem - design and application of the electrolytic equipment. It indicates effects of its application in practice. The second part of the paper deals with possibilities of economic efficiency evaluation of development and application of the equipment. (original abstract)
XX
Problemy współczesnej organizacji pokazują coraz częściej, że w działaniach organizacji brakuje etyki, dobrych norm moralnych i odpowiedzialności etycznej. Jednocześnie rosnąca konkurencja, szybkie i trudne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw powodują nacisk na zysk, efektywność jako to, co najważniejsze, bez względu na sposób osiągnięcia tych celów. Efektywność nie powinna być celem samym w sobie, a jedynie wspierać właściwe zachowania etyczne. Pozwala to osiągać trwałe zyski, pozycję na rynku i satysfakcję z wykonywanej pracy, przy czym należy pamiętać, że za zachowania etyczne odpowiada zarówno kadra kierownicza, jak i sami pracownicy.(abstrakt oryginalny)
EN
The problems of contemporary organizations show more and more often that ethics, good moral standards and ethical responsibility are missing in the organization's operations. At the same time, growing competition, fast and inconvenient changes in the business environment push the focus on profitability, efficiency as what matters most, regardless of how to achieve these goals. Efficiency should not be an end in itself, but only to promote ethical behavior. This allows you to achieve lasting profits, market position and satisfaction from your job. But you need to keep in mind that ethical behavior is management's and all other employees responsibility.(original abstract)
XX
Celem badań było oszacowanie i porównanie efektywności i opłacalności ekonomicznej dwóch różnych systemów obróbki cieplnej wykorzystywanych w wybranym typie zakładu gastronomicznego. Jeden system stanowiło nowatorskie w Polsce rozwiązanie technologiczne, w którym standardowe urządzenia do obróbki cieplnej zastąpiono jednym piecem taśmowym i trzonem kuchennym. Drugi system stanowiły standardowe urządzenia grzejne wykorzystywane w zakładach gastronomiczny do obróbki cieplnej. Badania wykonano na podstawie opracowanego projektu technologicznego. Analiza ekonomiczna wykazała, że przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na prowadzeniu działalności gastronomicznej opartej na wykorzystaniu pieca taśmowego i trzonu kuchennego jako jedynych aparatów do obróbki cieplnej żywności ma realne podstawy do osiągnięcia zysku, który jest siłą napędową dalszych działań. System ten wykazuje lepsze wartości efektywności technicznej i ekonomicznej w porównaniu do stosowania standardowych aparatów do obróbki cieplnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to estimate and compare the effectiveness and cost-effectiveness functioning of dining establishments engaged in the same type of activity, but differing in the selection of heat treatment equipment. At one unit they applied innovative in our country technological solution, in which standard devices for the heat processing were replaced with one conveyor oven. At the second unit standard heating units were used to the heat processing. Examinations were performed based on technological plans drawn up of two bets. Analysis of the economic effectiveness is showing that the minimal production of 304 meals per day will be profitable for both types of plants, in addition using the conveyor oven much is increasing the profitability of investment. (original abstract)
16
Content available remote Ukazovatele hodnotenia ekonomickej efektívnosti podniku
100%
EN
This paper deals with the problem of the company's economical efficiency. We would like present indicators of economical efficiency used in the companies. Measurement of efficiency is very important in every company because it indicates the financial situation and possibility of the further development(original abstract)
XX
Artykuł wpisuje się w problematykę badania efektywności ekonomicznej szpitali będących własnością publiczną, w szczególności własnością bądź współwłasnością samorządu terytorialnego w Polsce. Przedmiotem badania uczyniono teoretyczne podejścia do rozumienia i koncepcji istoty efektywności ekonomicznej oraz właściwe im ekonomiczne narzędzia analityczne służące uzyskaniu wiedzy na temat efektywności ekonomicznej szpitali i jej determinant dla potrzeb zarządzania nimi. Badanie polega na wyjaśnianiu, w którym ze zbioru przesłanek opisujących: niepewność i podwyższone ryzyko działania szpitali samorządowych w Polsce, warunki i ograniczenia poznawcze każdego z teoretycznych podejść oraz odpowiadających im metod badania efektywności ekonomicznej, na mocy reguł logiki dedukcyjnej, wyprowadzono osąd przydatności poszczególnych podejść i właściwych im metod w realiach polskich.(abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the issue of the study of the economic effectiveness of hospitals owned or co-owned by local government in Poland. Theoretical approaches to understanding the essence of economic efficiency and the relevant economic analytical tools for gaining knowledge about the economic effectiveness of hospitals are the subject. The aim of this paper is to critique the applicability of various theoretical approaches to effectiveness studies and adequate methods of efficiency analysis in the case of local government hospitals in Poland.(original abstract)
XX
Przedstawiono pojęcie substytucji oraz jej klasyfikację. Opisano czynniki determinujące substytucję w przemyśle włókienniczym oraz metody oceny jej efektywności.
EN
This article deals with an analysis of the word "substitution", its classification as well as methods of estimation of economic effectiveness of substituting basic production factors in industry, with particular regard to textile industry. Substitution sibnalizes technical progress which is realized most frequently by means of new investments in firms under construction or modification (expansion) of the existing works. Therefore, in order to estimate its effectiveness the research procedure recommended in regulation No 173 of the Ministry Vouncil (12 XII 1 974- ) has been applied but with a slight change of some calculation elements; this regulation respecting specific character of the textile industry production and, in particular, economic consequences of substitution of natural raw materials by chemical ones while establishing costs and profitableness of produced goods. (original abstract)
XX
Opracowanie stanowi próbę kreślenia głównych kryteriów oceny efektywności ekonomicznej międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej państw RWPG jako środka pobudzania procesów integracyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article international scientific-technological cooperation is regarded as a factor integrating CMEA countries. The force of influence of this factor has its basic conditionings in the category of effectiveness, particularly in the cases of realization of this cooperation by such units as: institutes, design offices and establishments Particular attention has been paid to organizational forms of cooperation which make up bases for integration in the sphere of science and technology (international coordinational centres and mutual research-development units). The author also tries to present international and internal criteria of economic effectiveness of scientific-technological cooperation. Integrations! nature of the ties of CMEA countries (the lack of suprastate planning centre) makes a specific barrier in the range of more effective control of international scientific-technological cooperation by means of economic count. Additionally one can also see here the influence of the lack of real international money of CMEA. (original abstract)
XX
Celem pracy było przedstawienie analizy dotyczącej efektywności ekonomicznej dla zakładu gastronomicznego typu lunch bar, funkcjonującego na rynku warszawskim. Analiza wykazała, że prowadzona inwestycja przynosi niewielki zysk - średnio 2857,21 zł miesięcznie. Mały zysk sprawia, że przedsiębiorstwo ma ograniczone możliwości dalszego rozwoju, który jest niezbędny na ciągle zmieniającym się i podążającym za trendami rynku. Określono, że prosty czas zwrotu inwestycji wynosi ponad 9 lat. Aby zwiększyć efektywność tej działalności, właściciel powinien wybrać jedno z proponowanych rozwiązań: podniesienie cen oferowanych dań lub zwiększenie ich sprzedaży. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the economic efficiency for the type of catering facility - Lunch Bar, which operates in the Warsaw. The analysis showed that the investment carried brings a small profit - an average of 2,857.21 PLN per month. A small profit makes that the company has limited opportunities for further development, which is essential for the ever-changing and followed the trends of the market. It was determined that simple payback period of more than nine years. To increase the efficiency of their business owner should select one of the proposed solutions: raising the prices offered meals or increase their sales. (original abstract)
first rewind previous Strona / 27 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.