Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  PSA
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote A hybrid parallel approach to one-parameter nonlinear boundary value problems
100%
EN
This paper presents a global algorithm for parallel computers, suitable to solve nonlinear boundary value problems depending on one parameter. Our method offers a mixture of path continuation and scanning. The former is well-known, the latter is a novel approach introduced a few years ago, capable to find all equilibria in a given domain. The hybrid method combines the speed of path continuation with the robustness and generality of scanning, offering a transition between the two methods which depends on the choice of some characteristic control parameters. We introduce the algorithms on a small example and test it on large-scale problems.
PL
Omówiono możliwości otrzymywania porowatych adsorbentów węglowych o właściwościach umożliwiających ich wykorzystanie w procesach adsorpcyjnego wzbogacania w metan gazów zaazotowanych. Przedstawiono metody preparatyki i modyfikacji, wyniki badania właściwości adsorpcyjnych oraz określono przydatność uzyskanych materiałów do procesu wzbogacania metodą zmiennociśnieniowej adsorpcji (PSA).
EN
Prospects of preparation porous carbonaceous adsorbents for methane recovery from nitrogenated natural gases in PSA process is presented. Raw material was modified by steam activation and next by heat treatment in inert atmosphere. Effect of modification conditions on the porous structure and selectivity of adsorbents was investigated.
3
Content available remote Separation of carbon dioxide from flue gases by pressure swing adsorption
75%
EN
A mathematical model is derived of the PSA separation of carbon dioxide from flue gases and its verification is carried out based on experiments in a two-column laboratory PSA installation. The results of simulation are presented concerning the effect of gas flow rates during purge and vacuum regeneration on CO2 content in the enriched gas. It is found that a three-column system can yield a product containing over 80% of CO2, with a full recovery of this species.
PL
Przedstawiono model matematyczny procesu PSA do wydzielania CO2 ze strumieni spalin oraz wyniki jego weryfikacji opartej na danych doświadczalnych z dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej. Przedstawiono także wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących wpływu natężenia przepływu gazu w krokach płukania i próżniowej regeneracji złoża adsorbentu na stężenie CO2 w gazie wzbogaconym. Stwierdzono, że w trójkolumnowej instalacji PSA można uzyskać gaz wzbogacony, zawierający ponad 80% obj. CO2 w warunkach 100% sprawności odzysku tego składnika.
EN
Methane recovery from gaseous mixtures has both economical and ecological aspect. Methane from different waste gases like mine gases, nitrogenated natural gases and biogases can be treated as local source for production electric and heat energy. Also occurs the problem of atmosphere pollution with methane that shows over 20 times more harmful environmental effect in comparison to carbon dioxide. One of the ways utilisation such gases is enrichment of methane in the PSA technique, which requires appropriate adsorbents. Active carbons and carbon molecular sieve produced by industry and obtained in laboratory scale were examined as adsorbent for methane recuperation. Porous structure of adsorbents was investigated using densimetry measurements and adsorption of argon at 77.5K. On the basis of adsorption data, the Dubinin-Radushkevich equation parameters, micropore volume (Wo) and characteristics of energy adsorption (Eo) as well as area micropores (Smi) and BET area (SBET) were determined. The usability of adsorbents in enrichment of the methane was evaluated in the test, which simulate the basic stages of PSA process: a) adsorbent degassing, b) pressure raise in column by feed gas, c) cocurrent desorption with analysis of out flowing gas. The composition of gas phase was accepted as the criterion of the suitability of adsorbent for methane separation from gaseous mixtures. The relationship between methane recovery from gas mixture and texture parameters of adsorbents was found.
PL
Odzyskiwanie metanu z mieszanin gazowych posiada zarówno aspect ekonomiczny jak i ekologiczny. Metan pochodzący z gazów kopalnianych, gazów zaazotowanych oraz biogazów może być traktowany jako lokalne źródło do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Jest także problemem zanieczyszczenie atmosfery metanem, który ma ponad dwudziestokrotnie większy wpływ na środowisko w porównaniu z ditlenkiem węgla. Jednym ze sposobów wykorzystania tego typu gazów jest wzbogacanie metanu techniką PSA, która wymaga odpowiednich adsorbentów. Węgle aktywne oraz węglowe sito molekularne wytwarzane przemysłowo i te otrzymane w laboratorium były oceniane jako adsorbenty do wzbogacania metanu. Porowata struktura adsorbentów była analizowana za pomocą pomiarów gęstości i adsorpcji argonu w temperaturze 77.5K. Z danych adsorpcyjnych wyznaczono, posługując się równaniem Dubinina i Raduszkiewicza parametry: Wo, Eo, Smi, a powierzchnię SBET z równania adsorpcji wielowarstwowej Brunauera, Emmetta i Tellera. Przydatność adsorbentów do wzbogacania metanu była oceniana w teście, który symulował podstawowe etapy procesu PSA; a) odgazowanie adsorbentu, b) podnoszenie ciśnienia w kolumnie gazem zasilającym, c) desorpcja współprądowa połączona z analizą gazu. Skład fazy gazowej przyjęto jako kryterium przydatności adsorbentów do wydzielania metanu z mieszanin gazowych. Stwierdzono zależność pomiędzy stężeniem metanu a porowatą strukturą przebadanych adsorbentów.
5
75%
PL
W artykule przedstawiono ogólny opis probabilistycznej analizy bezpieczeństwa na poziomie trzecim czyli zakresie oszacowania skutków zdrowotnych i socjalnych katastrofy jądrowej. Wykonanie takiej analizy nie jest w Polsce obowiązkowe podobnie jak i w wielu innych krajach. Jeśli jednak została wykonana, to okazuje się, że jest niesłychanie przydatna w planowaniu awaryjnym i ocenie wpływu na środowisko. Pewną trudnością jest przyjęcie dobrej metryki, przekonującej dla osób nie będących specjalistami. W artykule przedstawiono również opis metodologii wykonywania probabilistycznej analizy bezpieczeństwa na poziomie trzecim.
EN
A general description of Probabilistic Safety Assessment level three is presented. Performing such an analysis is not obligatory in Poland similarly as in many other countries. However, if performed, it is extremely useful for example for emergency planning or nuclear safety assessment of the environment. Some difficulties may arise when trying to find good risk metrics which could be convincing to non-specialists. A description of the probabilistic safety assessment level three methodology is included.
PL
W klejach poliakrylanowych oraz w gotowych wyrobach samoprzylepnych w postaci taśm klejących, etykiet oraz folii dekoracyjnych występują często wolne nieprzereagowane monomery. Do oznaczenia nieprzereagowanych monomerów zarówno w klejach jak i w usieciowanej warstwie samoprzylepnej wykorzystano metodę chromatografii gazowej, korzystając z chromatografu gazowego Varian CP-3800. Oceniono skład jakościowy oraz stężenie nieprzereagowanych monomerów w klejach oraz w badanych wyrobach samoprzylepnych. Zbadano wpływ wolnych nieprzereagowanych monomerów na właściwości wyrobów samoprzylepnych takich jak kleistość, adhezję oraz kohezję.
EN
This article shows the influence of free acrylate monomers of acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA). The concentration of free monomers was measured by the use of gas chromatography.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i symulacji procesu adsorpcji zmiennociśnieniowej w dwukolumnowej instalacji laboratoryjnej wypełnionej węglowym sitem molekularnym. Przeanalizowano wpływ stężenia metanu w gazie zasilającym, ciśnienia adsorpcji oraz długości cyklu na średnie stężenie metanu w produkcie niskociśnieniowym. W oparciu o dane doświadczalne zaproponowano model sieci neuronowej oraz zweryfikowano model opisujący proces PSA.
EN
Experimental data and simulation results are presented on the separation of methane-nitrogen mixtures in a two-bed laboratory PSA installation packed with a carbon molecular sieve adsorbent. The effect is analysed of methane concentration in the feed gas, pressure adsorption and cycle length on the average methane concentration in the low-pressure product. Based on the experimental data a neural network model is proposed and a quantitative description of non-isothermal PSA processes is validated.
EN
Pressure Swing Adsorption (PSA) represents a process for the purification and partial or complete separation of gas mixtures in a fixed bed of adsorbent by the use of pressure changes as a principal operation parameter. A process of oxygen separation from air in the commercial molecular sieve 5A was investigated by the use of classic PSA, i.e. a desorption step reduced pressure to the atmospheric level. The results were compared to the VPSA process in which a desorption step proceeded a vacuum one. In both cases the concentration of oxygen in the product reached 94-95%, but in the case of VPSA the 02 yield was much higher.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością pozyskania biometanu z biogazu. Przedstawiono charakterystykę sektora biogazowniczego, z uwzględnieniem potencjału produkcyjnego krajowych biogazowni. Przedstawiono wstępne wyniki procesu separacji biometanu metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (z ang. Pressure Swing Adsorption – PSA).
EN
The article presents issues related to the possibility of obtaining biomethane from biogas. The characteristics of the biogas sector are presented, taking into account the production of potential of domestic biogas plants. The paper presents preliminary results of the biomethane separation process using the Pressure Swing Adsorption (PSA) method.
PL
Przedstawiono rezultaty badań nad zastosowaniem wybranych sorbentów komercyjnych i syntezowanych z popiołów lotnych w adsorpcyjnej metodzie separacji dwutlenku węgla z gazów pochodzących ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem, jako jednej z metod wychwytywania CO2 po procesie spalania. Jako gaz surowy zastosowano symulowaną mieszaninę gazów spalinowych zawierających CO2, N2, O2, która podlegała rozdziałowi w dwukolumnowej instalacji adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA. Proces prowadzono przy różnym ciśnieniu i przepływach gazu zasilającego oraz różnych udziałach strumienia gazu płuczącego. Dla wybranej konfiguracji procesu przedstawiono wyniki w postaci średniego stężenia dwutlenku węgla w produkcie niskociśnieniowym i odzysku CO2 z gazu surowego.
EN
The paper presents the research results of applying selected commercial sorbents and synthesized from fly ash ones in adsorption method applying for carbon dioxide separation from flue gases emitted during coal burning, in oxygen-enriched atmosphere, as the one of the post-combustion CO2 capture methods. The feed gas is a simulated flue gas mixture containing: CO2, N2, O2 separated in two-bed pressure swing adsorption (PSA) installation. The process was carried out under different pressures and velocity of feed gas as well as different purge ratios. The results of average concentration of CO2 in low- pressure product and average recovery of CO2 from feed gas were presented for specific configuration of conducted process.
PL
Dokonano analizy wpływu modyfikowanych nanorurek węglowych na właściwości fizykochemiczne i mechaniczne poliakrylanowego kleju samoprzylepnego PSA. Dodatek modyfikowanych nanorurek węglowych przyczyniał się do wzrostu adhezji kleju poliakrylanowego, ale tylko wtedy, gdy stężenie modyfikowanych nanorurek nie było wyższe niż 0,3% mas. Stwierdzono wzrost kohezji w całym badanym zakresie zawartości nanorurek węglowych w kleju PSA. Kleistość kleju ulegała pogorszeniu wraz ze wzrostem zawartości tych nanorurek.
EN
Polyacrylate pressure-sensitive adhesive was prepd. by in-situ radical copolymerization of 2-ethylhexyl and Bu acrylates with acrylic acid modified by addn. of Ag and Cu-contg. C nanotubes (0.05–1.0% by mass of polymer) and studied for viscosity, adhesion and cohesion by std. methods. The addn. of nanotubes resulted in a decrease in the adhesive viscosity and cohesion and in an increase in its adhesion.
EN
For a meaningful and efficient probabilistic risk analysis of external hazards and event combinations involving such hazards those hazards with significant risk potential need to be identified and considered for detailed anal-yses. Such a site and plant specific screening approach for external and internal hazards based on a hazards library covering all types of hazards is under development at GRS. The paper provides insights on the approach and first examples of application.
PL
Zastosowano sieć neuronową do symulacji procesu wzbogacania mieszanin azotowo-metanowych w metan metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA). Sieć uczono, opierając się na własnych danych doświadczalnych, uzyskanych w labolatoryjnej dwukolumnowej instalacji PSA. Ocenę działania sieci prowadzono, posługując się danymi, które nie należały do zbioru danych uczących.
EN
A neural network to the simulation of the process of enriching methane-nitrogen mixtures in methane via pressure swing adsorption was applied. The network was trained using experimental data obtained in a two-bed laboratory PSA installation, and then tested based on data other than those belonging to the training set.
EN
According to Polish nuclear law, newly emerging nuclear facilities require probabilistic safety assessment (PSA). This article is intended to present the PSA method and to present the error tree method by which the probability of unavailability of the gravity reactor cooling system (GDCS) of the ESBWR power plant designed by GE Hitachi was determined. This work includes creatiion process of a damage tree and performing a quantitative analysis in SAPHIRE tool and estimating uncertainty using the Monte Carlo method. As a part of the work, it was shown that in the probability of failure of a single GDCS P LINE-A line, the most important element are the basic events related in particular to the operation of service valves.
PL
Porównano skuteczność rozdziału mieszaniny metan-azot na próbkach naturalnego i modyfikowanego klinoptilolitu. W warunkach dynamicznych w kolumnie dla wzorcowej mieszaniny CH4-N2 (45%CH4) uzyskano wzbogacenie w metan na adsorbencie naturalnym (ok. 92%CH4) a na modyfikowanym poniżej 90%CH4. W artykule omówiono ponadto inne najważniejsze zastosowania klinoptilolitu.
EN
Natural clinoptilolite and modified one were compared in separation process using laboratory scale PSA apparatus. Better methane enrichment was achieved for natural adsorbent (above 92%CH4) than for modified one (less than 90%CH4). Paper presented also other main application of clinoptilolite.
EN
Probabilistic Safety Analyses (PSA) are a supplementary analytical tool used worldwide more and more in order to quantitatively assess the effect of hazards on the overall result regarding the safety of industrial installations, in particular nuclear power plants. In that way PSA provides a reliable basis for decisions on the necessity and the benefits of safety improvements. In the recent past, the existing methods and tools with respect to determining the site-specific risk of nuclear power plants have been comprehensively extended and further enhanced. The focus of extending the existing PSA methods was on external hydrological hazards with flooding potential. For systematically considering hydrological hazards within PSA a systematic approach has been developed. The paper demonstrates the extended approach in the example of a nuclear power plant site with different flooding risks.
EN
The present report reports on the process of the removal of organic solvents in the polymerisation reactor, thin-layer evaporator, and twin-screw extruder for the production of the solvent-free acrylic pressure-sensitive adhesives (PSA). New applications and technical specifications stimulate the continuous development of new methods of manufacturing of non-solvent self-adhesives. The new synthesis of 100% acrylic systems includes solvent polymerisation and finally a removal of volatile organic compounds in a special extruder, polymerisation vessel or an industrial evaporator. The removal process requires controlling such relevant parameters as temperature, pressure and volatile organic compounds concentration.
19
Content available Probabilistic safety assessment of fire hazards
54%
EN
An as far as possible exhaustive conceptual approach has been developed to systematically address all kinds of internal and external hazards and their potential combinations in Level 1 PSA in a comprehensive manner. The approach assumes a comprehensive generic compilation of hazards being available. By means of site-specific screening process it is decided which hazards need to be analysed in detail by means of probabilistic methods. The requested extension of the plant model is carried out by a systematic approach for those hazards to be analysed in detail. For this purpose, lists of hazard relevant structures, systems and components and their failure dependencies according to the hazards are derived. The comprehensive extension of Level 1 PSA by hazards is demonstrated at the example of plant internal fires.
EN
The city of Trabzon has no site classification map or site-specific analyses representing the assessment earthquake hazard so far, although Trabzon had been influenced and damaged due to earthquakes that occurred particularly in the North Anatolian Fault zone both in the recent and distant past. This paper presents the site classification and analyzes the site-specific pseudo-spectral acceleration (PSA) for densely populated areas of Trabzon. The coastline and the east and west edges of the city demonstrate minimum Vs30 in the overall study area from 175 to 396 m/s, respectively, which falls CD to DE class in NEHRP, and ZC to ZE in TBDY. The Vs30 of the remaining areas vary between 347 and 851 m/s, representing CD to BC in NEHRP and ZD to ZB in Turkish Building Regulation. The wide range of Vs30 is mostly due to the depth of the volcanic main rock, altered and agglomerated settings of dominant formation. The estimated PSA curves along the coast side of Trabzon including the lowest Vs30 demonstrate significantly greater spectral acceleration values than the design spectrum, particularly in TA–TB range that was used for almost whole constructions in the study area. Also, PSAs of the neighborhoods mostly classified as ZC in TDBY indicate overlapping with design spectrums and peak values are pretty close to limits. As a result, the proposed paper demonstrates that the earthquake hazard should not be underestimated, in particular considering the high possibility of well-known frequent ruptures on the east side of the North Anatolian Fault.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.