Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 596

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cost
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
EN
The work presents a complex analysis and cost accounting of beet sugar cultivation in the 2017/2018 campaign for individual farms in the Lubelskie Province. The economic results obtained by the producers were mainly affected by indirect costs accounting for 57,7% of the revenue from the total production. Within this group of costs the sowing as well as harvest and soil liming services were the major part, reaching 18,53%. Sugar beet production in the analyzed campaign was profitable, with the profitability index 1,28 and unit production cost 13,99 zl/dt. Sugar beet growing is considered one of profit-making activities in agricultural production, yet it is characterized by the high production cost that gobbled up 68,37% of total revenue in the analyzed campaign 2017/18.
PL
Rodzaj nawiązywanych pomiędzy przedsiębiorstwami relacji ma bardzo duży wpływ na przebieg cyklu realizacji zamówienia składanego przez odbiorcę i dostawcy, W nawiązaniu do tego, w artykule zostaną omówione aspekty kosztowe cyklu realizacji zamówienia opisane z uwzględnieniem relacji nawiązywanych pomiędzy wybranym przedsiębiorstwem usług logistycznych a jego usługobiorcami.
EN
Type of relations established between enterprises have got a strong influence on cycle of the order course, submitted by the customer. In the article will discuss order cycle cost aspects described including of the relationship established between the logistics sendces company and its customers.
PL
W pierwszej części artykułu omówiono zakres usług wodnych oraz ich operatorów. Następnie opisano trzy podstawowe układy klasyfikacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Są to układ rodzajowy, stanowiskowo-kalkulacyjny i ekonomiczny. Z kolei w drugiej części artykułu przeprowadzono analizę wielkości i struktury kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku. Stwierdzono największy udział kosztów amortyzacji oraz kosztów płac w całkowitych kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa. O rentowności przedsiębiorstwa zadecydował zysk ze świadczenia usług kanalizacyjnych.
EN
In the first part of the article, the scope of water services and their operators are discussed. Next, three essential classification patterns of water supply and sewerage utility function costs are reviewed. They include direct and indirect costs, workplace-calculation costs and economic costs. In the second part of the article, analysis of the level and structure of the costs of functioning of the Giżycko Water Supply and Sewerage Utility is carried out. It is observed that depreciation and wage costs constitute the greatest share of the total costs of functioning of the utility. Profits derived from sewerage services determine the total profitability level.
5
Content available Cutting of the biological mass of industrial hemp
100%
EN
Cutting industrial hemp at different stages of maturity is rather a complicated operation because of the hard fibre in its stalks, great specific cutting resistance, as well as high crop capacity and great length of the stalks. In order to find harvesters that are suitable for these purposes, comparative experiments have been conducted. The process of cutting hemp is most stable when finger bar mowers are used. The rotary (disk) mowers are of little use for cutting hemp due to the tendency of the stalks to wind up around the shafts and other rotating details. It is economically purposeful to use the fingerbar mower TEBECO Beagle 3.2 when the areas to be harvested are less than 50 ha but on smaller areas good results can be achieved by the duplex mower KD-210.
6
Content available remote Źródła obniżania kosztów w spawalnictwie.
100%
PL
W oparciu o analizę literatury zagranicznej i badania własne przedstawiono wpływ różnych czynników na obniżenie kosztów wytwarzania konstrukcji spawanych. Do czynników tych należą: rozwiązanie konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i kształtu spoin, przygotowanie elementów do spawania, organizacja produkcji, wymagania odnośnie jakości, koszty robocizny, materiałów dodatkowych i energii oraz koszty inwestycyjne.
EN
On the basis of an analysis of foreign publications and the author's own studies it has been presented the influence of various factors on the reduction in manufacture costs for welded structures. The set of these factors includes: the design of welded joint with taking into special consideration the type and shape of welds, edge preparation for welding, organization of production, quality requirements, labour costs, the costs of welding consumables and electric energy as well as the capital costs.
PL
Omówiono różne sposoby klasyfikacji kosztów jakości oraz zadania rachunku kosztów jakości. Dokonano analizy sposobów badania kosztów jakości i przedstawiono wyniki badań tych kosztów, przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i hutniczego.
EN
The authors treat several methods of classification of the costs of quality and the aims of calculation of those costs. They have carried out the analysis of methods for the study of costs of quality in entertainments of Polish machine and metallurgic industry. The results of the study are presented.
8
Content available remote Aspekty ekonomiczne rozwoju elektrowni jądrowych
100%
PL
Przedstawiono założenia i wyniki analizy porównawczej kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach według różnych technologii, które są rozwijane na świecie i powinny być rozważane dla Polski do 2050 r. Analizę oparto na doświadczeniach eksploatacyjnych istniejących obiektów i prognozach renomowanych światowych ośrodków badawczych. Analiza powinna być uzupełniona o prognozę struktury źródeł energii o najmniejszych kosztach zdyskontowanych, odzwierciedlającą warunki działania rynku energii elektrycznej i uwzględniającą ograniczenia systemu elektroenergetycznego oraz polityki państwa w zakresie ochrony środowiska, rozwoju energetyki odnawialnej i kogeneracji oraz użytkowania energii. na zamówienie Ministerstwa Gospodarki.
EN
Presented are assumptions and results of comparative analysis of electric energy generation costs in electric power plants using various technologies, which are developed in the world and should be taken into consideration for further application in Poland until the year 2050. The analysis is based on operational experience gained in the existing objects and prognoses prepared by the world-famous research centres. Such analysis should be completed with a prognosis of energy sources structure having the least discounted costs, reflecting the electric energy market functioning conditions and taking into account a power system limitations as well as the government’s policy concerning environmental protection, renewable power industry development, cogeneration and energy utilization.
9
Content available remote Pravdivé a poctivé odpisy
100%
EN
The valuation of assets and correct capture depreciations is activity having an impact on the amount of the reported assets and economic result process. The report deals with the issue of depreciation of the tangible fixed assets. Some of methods determination of the depreciation is presented. Attention has also been devoted to the new access to determination rates depreciation on the base of the mathematical model of the investment process.
10
100%
PL
Samorząd wojewódzki funkcjonuje w Polsce od 1999 r. Wraz z upływem czasu realizuje coraz większy zakres zadań, choć system ich finansowania od lat nie uległ zasadniczym zmianom. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalona w 2004 r. zwiększyła udział samorządu województwa w dochodach budżetu państwa z tytułu CIT oraz PIT.
11
Content available remote Koszty jakości cz. II
100%
PL
Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku.
12
Content available remote Koszty jakości cz. l
100%
PL
Przedmiotem mniejszego opracowania jest przedstawienie trybu postępowania przy ewidencji i analizie kosztów jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym oraz zaprezentowanie przykładowej struktury kosztów jakości mogącej stanowić pomoc przy wprowadzaniu optymalizacji ich rachunku. Należy przyjąć, że rachunek kosztów ma charakter umowny i stąd każde przedsiębiorstwo musi wypracować własne metody ujmowania kosztów, dostosowane do swoich warunków ekonomiczno - finansowych. Z teoretycznego punktu widzenia jako koszty jakości należy przyjąć te wartości, które wchodzą do celowego procesu tworzenia wartości użytkowej zarówno w sferze przedprodukcyjnej jak i produkcyjnej i poprodukcyjnej.
EN
Quality assurance of production and the associated maintenance systems have changed a lot for recent decades and are subject to change requirements for reliability – Reliability and Availability of machinery and equipment subject to the optimal maintenance costs. The paper deals with design options and assessment of the maintenance system intended method of reliability-oriented maintenance and maintenance costs. They use the methods of statistical and probabilistic analyzes of data on failure mode of operation, as well as methods priori reliability. The emphasis is on cost-effectiveness evaluation.
EN
In this article, the tendencies of the development of financing and functioning of academic institutions on the present-day educational market are presented. The required changes are characterized in the way finances are managed with a particular consideration of public academic institutions. Proposals are provided in relation to the determination of standard revenues of the organizational entities of academic institutions, analysis methods of the costs of the functioning of these entities and the budgeting of their operation. Prospects are presented of the development of the controlling of the realization of the budgets of the organizational entities of academic institutions.
EN
The contribution deals with the economical aspects of the production of prototypes. The basic comparision of the rapid prototype production with the conventional technologies is done.
16
Content available remote To start from scratch or to repurpose: that is the question
100%
EN
The high cost of authoring e-learning resources is a well-known problem when introducing and using virtual patients in medical schools. A method investigated by the European eViP project for reducing these expenses involves “repurposing” existing cases from a common database in order to fit them into new learning environments and scenarios. The goal of this study was to collect opinions on repurposing as a method of authoring educational cases. A questionnaire was sent to subject matter experts and learning technologists working on the eViP project at Jagiellonian University Medical College. The staff members had experience both in repurposing cases and creating virtual patients from scratch. A five-point scale for recording their preferences in the adaptation of virtual patients was introduced. By using open-ended questions the respondents had an opportunity to freely give their personal opinions on the pros and cons of adapted cases. For the majority of staff members polled the repurposing of existing cases was a great chance to start introducing virtual patients at a university with no previous experience in using this method of teaching. However, limitations of repurposing were also detected which consequently caused some of our specialists to prefer the creation of new cases rather than repurposing.
EN
The results of three years of research concerned the assessment of the profitability of table potato production depending on the control of weed infestation and the use of biostimulants: (1) control object, (2) Avatar 293ZC (clomazone + metribuzin), (3) Avatar 293ZC + biostimulator PlonoStart, (4) Avatar 293ZC + biostimulator Aminoplant, (5) Avatar 293ZC + biostimulator Agro-Sorb-Folium. The research material consisted of potato tubers of the Malaga variety coming from a field experiment carried out in 2018–2020 on medium soil, in a split-plot arrangement, as two-factorial in three replications. Mechanical and chemical treatments increased the marketable yield of tubers by an average of 37.4%, and decreased the by-yield of tubers by an average of 23.9% compared to the control object. The direct surplus per 1 ha of cultivation ranged from PLN 3521.1 in the control object (1) to PLN 11277.9 in object (5) (herbicid + Agro-Sorb Folium).
EN
This study explored educational cost using a multidimensional scaling approach. Undergraduates rated how similar 11 items on task value and cost were with one another. Results show that cost has two dimensions, each consisting of two clusters. In one dimension, cost is separated from task value components; in the other, cost is clustered with task value components. Findings imply nuances of cost in the context of goal theory, motivation, and emotion.
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.