Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Erasmus programme
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Program Erasmus jest przykładem globalizacji na rynku usług edukacyjnych, który rozszerza współpracę na tzw. kraje trzecie. Autorka przedstawiła historię powstania tego unijnego programu, jego cele oraz wpływ na proces boloński. Dalej wymieniła kraje zaangażowane w program Erasmus, omawiając szerzej rozwój programu w Polsce. Artykuł zakończyła przedstawieniem słabych stron programu Erasmus.
EN
The paper presents priorities of the Erasmus Programme policy in EU countries and its international dimension. The history of the programme, its goals and connection with the Bologna Process are discussed. In the fundamental part of the paper, the co-operation between countries which are taking part in this programme (Poland is also taken into consideration) is presented. The paper discusses both the advantages and disadvantages of the Erasmus Programme and shows its growing possibilities. (original abstract)
EN
The main aim of the article is to present how many “Erasmus” students and from which countries were learning Polish as a foreign language at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (UWM) in years 2005–2012. The reason for analysing this subject are the two anniversaries of Erasmus programme: 25th anniversary in Europe (in 2012) and the 15th anniversary in Poland (in 2013). The archival materials of the Centre of Polish Culture and Language for Foreigners UWM in Olsztyn show how many foreign students, from which countries and at which level learned Polish and what their opinions about the Polish courses and Polish language were. The article also presents the symbols, heroes, habits and traditions of Polish culture experienced by Erasmus students. For these young foreigners, Poland is not the country which started the process of change in modern Europe with the defeat of communism, it is just a country which is one of the new members of the European Union – without the religious and historical contexts and connotations which were very obvious at the turn of the 21st century.
EN
The Erasmus exchange programme is one of the greatest culture and education programs, which helps students, teachers and administrative staff to explore and to grow their potential. Programme offers a chance to gain professional development through studying, teaching or training in a partner Higher Education Institution in Europe. Nine students and ten academic teachers from the Faculty of Theology, Section in Tarnow of the Pontifical University of John Paul II in Krakow have participated in programme since 2007. The author of this article presents contribution of the Faculty of Theology, Section in Tarnow to the international cooperation and development of the Pontifical University of John Paul II in Krakow.
XX
W artykule zaprezentowana została turystyka eventowa w Portugalii, jako jedna z wiodących form turystyki kulturowej w Europie. Celem artykułu jest ukazanie bogactwa kulturowego tego kraju, wyselekcjonowanie najciekawszych zdaniem młodych ludzi dla turystyki eventowej wydarzeń, oraz analiza ich atrakcyjności turystycznej w opinii badanych. Niniejszy artykuł jest trzecią i ostatnią częścią projektu badawczego, wykonanego nad zjawiskiem turystyki kulturowej na Półwyspie Iberyjskim.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents event tourism in Portugal as one of the leading forms of cultural tourism in Europe. The aim of the article is to present the cultural wealth of this country, to select the most attractive events, in the perspective of event tourism and according to the young people, as well as to analyze their tourist attractiveness in the researchers' opinion. The present article is the third, and the last part, of a research project carried out on the phenomenon of cultural tourism in the Iberian Peninsula.(original abstract)
5
71%
EN
The article summarises experiences gained through the author’s practice as a trainee during a placement internship organized within the framework of the Erasmus programme at the library of the Carol I National Defence University (Romanian: Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”) in Bucharest. Differences and similarities between Polish and Romanian library systems are discussed as well as the methods for book processing in the Special Collections Division of the library,other library services and the tumultuous history of the library. Bucharest University Library was the first Romanian library to introduce a fully automated integrated information system. Book processing is carried out in the VUBIS bibliographic record program based on the UN IMAR C format. The cooperation of the library with 350 foreign partners allow its users to have access to the most recent research results and advanced research services.
PL
W artykule omówione zostały doświadczenia, jakie autorka zdobyła podczas stażu w ramach programu Erasmus w Centralnej Bibliotece Uniwersyteckiej Karola I w Bukareszcie, jednej z najbardziej dotkniętych przez los bibliotek. Autorka odnotowuje różnice i podobieństwa między rumuńskim i polskim systemem bibliotecznym, omawia metody opracowywania książek w Oddziale Zbiorów Specjalnych, pozostałe usługi biblioteczne oraz przypomina burzliwą historię biblioteki. Bukareszteńska Biblioteka Uniwersytecka pierwsza w Rumunii wprowadziła zintegrowany system informacji. Książki opracowuje się w programie komputerowym opisów bibliograficznych VUBIS, który używa formatu UN IMAR C. Współpraca biblioteki z partnerami zagranicznymi pozwala na dostęp do najnowszych wyników badań i kompleksowych usług badawczych.
6
Content available remote Rolnictwo ekologiczne Estonii : studium przypadków
63%
XX
Postęp cywilizacyjny, normy i ograniczenia, a przede wszystkim wolny rynek wymuszają na właścicielach gospodarstw czy też przedsiębiorstwach ciągły rozwój, a w związku z tym wprowadzanie nowych, często kosztownych technologii produkcji, bez których sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw w przyszłości stanie pod znakiem zapytania. W ramach projektu "Europejska Grupa Działania" z Programu Erasmus+ w zakresie wdrażania programu LEADER ze Stowarzyszeniem LGD "Nad Białą Przemszą" - pracownik Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz doktorant Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wzięli udział w stażu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej MTU Eesti Maaturism z Estonii. Podczas wyjazdu studyjnego analizie poddane zostały pierwsze estońskie gospodarstwo ekologiczne zajmujące się produkcją wyrobów mlecznych "SaidaFarm" oraz gospodarstwo konwencjonalne "Esko Tallu Farm", starające się o uzyskanie certyfikatu gospodarstwa ekologicznego. Badanie przeprowadzono przy użyciu kwestionariusza wywiadu z właścicielami wspomnianych gospodarstw w listopadzie 2015 r., gdzie zastosowano arbitralny dobór próby metodą Case study. Gospodarstwo "Esko Tallu Farm", mimo braku certyfikacji oraz znacznie mniejszej skali produkcji w stosunku do "SaidaFarm", ma większe szanse utrzymania się na rynku, a co za tym idzie zwiększenia skali produkcji. Przeprowadzenie modernizacji pomieszczeń produkcyjnych gospodarstwa "Esko Tallu Farm" pozytywnie wpływa na jego możliwości produkcyjne, rozwojowe, jakość oferowanych wyrobów, a także wizerunek firmy. Natomiast w przypadku gospodarstwa "SaidaFarm" o większym potencjale ekonomicznym, trudno dopatrzyć się znaczących inwestycji, które pozytywnie wpłynęłyby na ogólne warunki sanitarne produkcji, a także zdolność produkcyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
The civilization progress, standards and limitations and above all the free market forces the owners of farms or enterprises to continuous development and thus the introduction of new and often expensive production technology. Without the technologies the smooth functioning of enterprises in future will be under a question mark. As part of the project entitled. "European Action Group" of the Program Erasmus+ implementing the program LEADER with the Association LAG "Over White Przemsza". An employee of Agricultural Advisory Centre in Krakow, and a graduate student at the University of Agriculture in Krakow took part in an internship Association of Rural Tourism MTU Eesti Maaturism from Estonia. During the study the first Estonian organic farm specializing in the production of dairy products "SaidaFarm" and conventional farm "Esko Tallu Farm" trying to obtain a certificate of an organic farm were analyzed. The study was conducted using a questionnaire interview with the owners in November 2015 where an arbitrary sampling with Case method were used. The farm "Esko Tallu Farm" despite the lack of certification and a much smaller scale of production in relation to "SaidaFarm" seems to be more development. The modernization of production rooms of farm "Esko Tallu Farm" has a positive impact on its production capacity, development, quality of products as well as the company image. However, in the case of company "SaidaFarm" with a greater economic potential, it is difficult to discern the significant investments that have a positive impact on the general health and conditions of production and production capacity. (original abstract)
EN
Erasmus mobility is one of the most important manifestations of internationalization of education in Europe. The aim of the study is to ascertain the participants' motives and the benefits coming from this international exchange of students as well as to diversify the results with regard to gender. The article, in its theoretical part, characterizes the concept of internationalization of education, describes the factors motivating for educational mobility, the benefits and the barriers of participation. The empirical part contains own researches carried out on a group of 125 students from Polish and foreign universities, using the CAWI (Computer-Assisted Web Interview) tool. It turns out that the main motivators to participate in student international education mobility is, among women, desire to travel as well as development of language skills. Men are mainly motivated by having fun and good time. Regardless of the research results it can be noticed that, generally, employers are more likely to decide to hire people who participated in and international student exchange, and the risk of long-term unemployment among graduates with international experience is lower by half than among graduates without such international experience. On the other hand, internationalization of education involves risks, including commercial profits, academic colonization and difficulties in providing high-quality education.(original abstract)
EN
This article is a report of a trainig stay in Aberystwyth University Library as part of the Erasmus programme. The purpose of the authors is to present the structure of the Information Services Department. Special attention has been given to the efforts of the Library to provide its users with both traditional and modern information services. This article describes three university libraries which constitute the library information system of the university as well as the services offered by them, such as library services for research and teaching purposes, media services and information technology (IT) services for the purposes of the University and of information management (BIS).
EN
The authors present their analysis, from the viewpoint of competence development and achievement of learning outcomes, of the first round of the innovative teaching program "European Engineering Team", which was implemented within the framework of the ERASMUS+ initiative. The innovativeness of the program lies in its orientation to engineering projects, which the technical university master course curriculum is enriched with, and the cooperation of four European technical universities. The students independently select and specify engineering problems related to sustainable development. The formula of the program changes the traditional approach to mobility known from other ERASMUS+ activities. During its implementation the students participated in four international meetings, consultations, web conferences and teleconferences, which is in line with the current trends of the global labor market. Between the direct meetings, they have cooperated with each other remotely, simultaneously participating in the regular courses at their home technical universities. The aim of the project was to verify the effectiveness of the proposed approach towards inter-institutional initiatives using blended teaching methods. This approach is aimed at developing competences in the area of defining engineering problems within the framework of sustainable development, the cooperation in international and geographically dispersed teams and working in interdisciplinary projects while utilizing the knowledge from many disciplines. The approach proved to be effective and the students' competences in the assumed areas have increased significantly. At the same time, the experience gained has allowed to identify the areas in which learning outcomes can be increased and the focus will be placed on them in the next round of the program.(original abstract)
XX
Międzynarodowa turystyka edukacyjna realizowana jako program Erasmus umożliwia wyjazdy za granicę na studia i praktykę, promuje mobilność edukacyjną i zawodową młodzieży studenckiej. Należy do tych form aktywności ludzkiej, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju osobowości, samokształcenia człowieka, poznania samego siebie w międzynarodowym, zróżnicowanym kulturowo środowisku. Jest elementem autokreacyjnej działalności młodzieży w sferze zawodowej. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, celem przeprowadzonych badań było zdiagnozowanie korzyści dotyczących rozwoju osobistego i zawodowego młodzieży w zakresie: zdobywania i poszerzania wiedzy zawodowej, kształtowania umiejętności osobistych, zawodowych, językowych, budowania cech osobowych. Badając rolę i znaczenie międzynarodowej turystyki edukacyjnej w autokreacyjnej działalności młodzieży studenckiej w sferze zawodowej, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego techniką ankietowania, gdzie narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Analizując otrzymane wyniki, można zauważyć, że zdecydowana większość badanych odniosła rozliczne korzyści w sferze rozwoju zawodowego, które dotyczyły ogólnie lepszego startu zawodowego, możliwości podjęcia pierwszej pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczestnicy międzynarodowej turystyki edukacyjnej odczuwają dużą satysfakcję z możliwości udziału w programie Erasmus, który według nich podnosi ich wartość na rynku pracy i jest ważnym elementem działalności autokreacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
International educational tourism, realized through the Erasmus Programme, opens up the possibility of travelling abroad to study or to get some practice, promotes educational and professional mobility of students. It belongs with such human activities which are of great importance to the development of personality, self-education, getting to know oneself better in an international, culturally diversified environment. It is an element of self-creative activity of students concerning the professional aspect of their lives. Considering the above-mentioned assumptions, the aim of the study presented in this article was to diagnose the benefits for the personal and professional development of the youth, ranging from acquiring and extending their professional knowledge to honing their personal, professional and language skills as well as their personality traits. In the examination of the role and significance of the international educational tourism in the self-creative activity of students concerning their professional lives, the diagnostic poll method was adopted and carried out with the use of the survey technique, in which the research tool was an own survey questionnaire. From the analysis of the findings it follows that the vast majority of the respondents derived plenty of benefits for their professional development regarding a general better start in their professional career-the possibility of taking up their first job in the country or abroad. The interviewees commented positively on the practical training they were provided with by the universities abroad, the practical knowledge of the lecturers, the fact that they were open-minded and could realize the curriculum without any limitations. Additional important benefits for the scholarship students were the ability of personal and professional development, of shaping their personality and improving the skills which could be appreciated on the job market and useful in their personal life. The participants in the international educational tourism take deep satisfaction from the fact that they could participate in the Erasmus Programme which, in their opinion, has increased their value on the job market and has been an important element of their self-creative activity. (original abstract)
11
Content available remote Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców szansą rozwoju MŚP w Polsce
63%
XX
Znaczenie przedsiębiorczości w Unii Europejskiej wzrasta z roku na rok. Dziś nie tylko, ze względu na dużą rolę jaką odgrywają małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce UE, ale również ze względu na wzrastające bezrobocie, szczególnie wśród młodych ludzi. Idea programu "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców" zrodziła się już w 2006 roku, jednakże program wszedł w życie dopiero w 2009 r. Od samego początku cieszył się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony początkujących i potencjalnych przedsiębiorców, jak i już tych doświadczonych. Korzyści z uczestnic-twa w Programie są bowiem obopólne. Podstawowym celem programu jest nie tylko zachęcanie potencjalnych i początkujących przedsiębiorców do podejmowania próby wdrażania swoich pomysłów w życie, ale przede wszystkim stworzenie międzynarodowej sieci kontaktów miedzy przedsiębiorcami z różnych państw członkowskich UE, by zwiększyć m.in. wymianę handlową miedzy nimi, zachęcić do wspólnych projektów. Program ma niewątpliwie szansę, by stać się równie popularnym i efektywnym jak program Erasmus wśród studentów. Niewątpliwą niepowetowaną stratą byłoby zakończenie tej inicjatywy w momencie jej rozkwitu. (abstrakt oryginalny)
EN
"Erasmus for Young Entrepreneurs" is an European Business exchange programme. It provides practical and financial assistance to newly established or would-be entrepreneurs wishing to spend some time abroad with a host entrepreneur. The importance of entrepreneurship in the European Union is increasing from year to year. The idea of the "Erasmus for Young Entrepreneurs" was born as early as 2006, however, the programme was entered into force first in 2009. From the beginning, garnered much attention from both. The primary goal of the programme is not only encouraging new entrepreneurs to seek to implement their ideas, but above all to create an international network of contacts between entrepreneurs of different EU Member States. The programme is certainly a chance to become as popular and effective as Erasmus for students. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia rys historyczny i tło powstania programu Unii Europejskiej dla szkolnictwa wyższego, funkcjonującego w Europie od 1987 r., pierwotnie jako samodzielny Program Działań Wspólnoty Europejskiej na rzecz Wymiany Studentów (1987-1994), nazwanego "Erasmus", (pierwszy etap programu). Następnie zapoznamy się z jego ewaluację w kolejnych latach, kiedy to stał się jednym z ośmiu głównych komponentów programu Socrates (1995-2006), w tym jako - "Socrates I (1995-1999) i Socrates II (2000-2006)" - (Socrates/Erasmus), a następnie wszedł w skład jako jeden z jego programów sektorowych w zakres jeszcze szerszego programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme/Erasmus) w latach 2007-2013, by w czwartej fazie w latach 2014-2020 przyjąć nazwę Erasmus+. Ponadto Artykuł ma na celu przybliżyć główne idee, założenia i cele programu, zasady wyjazdów studentów (na studia, staże i praktyki) i wyjazdy pracowników (dydaktyczne i szkoleniowe). Dodatkowo artykuł wspomina o sylwetce patrona programu, przedstawia jego opinie, idee, krótką biografię i oraz dlaczego programowi nadano jego imię. Przedstawia rolę agencji narodowej oraz zadania koordynatorów uczelnianych i wydziałowych. Podejmuje próbę oceny programu nie tylko dla europejskiego szkolnictwa wyższego, ale również dla beneficjentów programu: studentów i pracowników. Przedstawia zakres działań w programie i jego rozwój w kolejnych latach, a także znaczenie opracowania Dokumentu Polityki Europejskiej, określającej strategię współpracy europejskiej w ramach programu. Deklaracja ta jest obowiązkowym elementem wniosku o przyznanie Karty Uczelni Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE). Ocenę wpływu na zwiększenie mobilności dzięki wprowadzeniu Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów. Przedstawia także ogólną ocenę programu oraz opinie jego uczestników, wskazując na korzyści beneficjentów programu oraz jego wpływu na integrację europejską. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents an outline of the historical background of the establishment of the European Union Programme for higher education functioning in Europe from 1987 originally as an independent programme of EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Student (1987-1994) "called Erasmus" (the first part of programme). Then we will become familiar with its evaluation in the following years when it became one of the eight components of the "Socrates", including two parts: "Socrates I" (1995-1999) and "Socrates II" (2000-2006) and then composition as one of its sectoral programme the scope of an even broader programme of Lifelong Learning in year 2007-2013 and in the fourth phase in 2014-2020 adopt the name Erasmus. Also the article aims to outline the main ideas of the assumptions and objectives of the programme principles of students trips to study, internships and trips of didactic and training employees. In addition the article mentions the figure of the patron of programme - Erazm from Rotterdam, presents his opinions, ideas, short biography, achievements and why the programme was given his name. Presents the role of National Agency and tasks of university and faculty coordinators. Attempts to evaluate the programme not only for higher Education but also for the beneficiaries: students and employees. Presents the scope of activities in the programme and its development in the following years, as well as the importance of developing a Erasmus Policy Statement (EPS); defining strategies for European cooperation within programme. This EPS is a mandatory element of the application for the university in order to receive Erasmus Charter for Higher Education - ECHE for High Education. To estimate influence implementation the European Credit Transfer and Accumulation System for increase number of mobility. Consider assessment of the impact on increasing mobility thanks to the introduction European Credit Transfer and Accumulation System. Presents also the overall evaluation of the programme and the opinions of its participants, indicating the benefits of the beneficiaries of the programme and its impact for the integration of Europe. (original abstract)
XX
Wraz z postępem procesu globalizacji rośnie migracja ludności, co w konsekwencji prowadzi do większego zróżnicowania kulturowego społeczeństw. Jednymi z bardziej mobilnych generacji są pokolenia Y i Z, czyli osoby urodzone w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Przedstawiciele tego ostatniego, podejmujący studia w innych krajach w ramach programu Erasmus, stanowią przedmiot badań podjętych w artykule. Z uwagi na fakt, że inteligencja kulturowa stanowi kategorię dynamiczną i może być rozwijana, uznano, że warto zbadać, czy program Erasmus wpływa na poziom inteligencji kulturowej studentów. Celem artykułu jest zweryfikowanie hipotezy badawczej zakładającej, że nawet jeden semestr spędzony w innym kraju i dodatkowo w grupie innych uczestników programu Erasmus przyczynia się do rozwoju inteligencji kulturowej. W przyjętej metodzie badawczej założono, że jeśli postawiona hipoteza jest prawdziwa, to poziom wskaźnika pod koniec pobytu studentów w innym kraju, mierzony za pomocą testu Expanded Cultural Intelligence Scale, powinien być wyższy niż na początku. Poza wynikami badania empirycznego w artykule wykorzystano literaturę przedmiotu, posługując się metodą opisową. Badaną populacją byli studenci programu Erasmus, studiujący na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w semestrze zimowym 2017/2018. Uzyskane wyniki wykazały wzrost poziomu wskaźnika CQ, a tym samym pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy badawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
The developing process of globalization causes increasing migration of people which in turn leads to greater cultural diversity of societies. The most mobile generations include those named Y and Z, that is, people born in the 1980s and 1990s. Representatives of the latter, undertaking studies in other countries within the framework of the Erasmus program, are the subject of research conducted in the paper. Due to the fact that cultural intelligence is a dynamic category and can be developed, it was considered worth examining whether the Erasmus program has an impact on the level of students' CQ. The aim of the paper is to verify the research hypothesis assuming that even one semester spent in another country and additionally in the group of other Erasmus program participants can contribute to the development of cultural intelligence. It was assumed that if the hypothesis is true, the level of their CQ, measured by Expanded Cultural Intelligence Scale, should be higher at the end of their stay than it was at the beginning. In addition to the presentation of the results of the empirical study, source literature was analysed and descriptive method was used. The examined population included students of the Erasmus program studying at the Faculty of Economics of the University of Gdańsk in the winter semester 2017/2018. The obtained results showed an increase in their CQ level and thus enabled a positive verification of the research hypothesis.(original abstract)
EN
Globalization and digitalization have dramatically changed higher education more than any other sphere of social or economic life. Constant flow of information and free access to all possible data, news, and topics, valuable and fake alike, imposed many challenges for the stakeholders in higher education worldwide. Lecturers and students worldwide became closer thanks to the new technologies, yet they also are drifting apart enclosed in single information bubbles. It is surprising that this digital epoch is seeing an increase in academic mobility worldwide. It appears that young people are willing to leave the comfort of their homes and social networks in order to experience the academic life and culture of other countries. It appears that this trend might also have considerable economic impacts on both sending and receiving countries. Our paper investigates the link between academic mobility and financial stability. We focus on the case study of academic exchange Erasmus program funded by the European Union (EU) and its impact on the financial stability of the Eurozone based on the criteria of the Optimum Currency Area (OCA). Our findings suggest that academic mobility indirectly improves financial stability in four fields: First of all, it enhances future labour mobility. Second, it decreases path-dependence and homogenizes policy preferences. Third, it induces more intensive trade relations. And finally, it increases international solidarity which is very important for such multi-national complex projects as the EU. (original abstract)
XX
Zjawiska prowadzące do ukształtowania się globalnego społeczeństwa informacyjnego stawiają przed edukacją nowe wyzwania. Szkoła, w celu przygotowania młodzieży do umiejętnego wykorzystywania informacji, dostosowania do życia w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie otwartym, musi wypracować nowe metody kształcenia. Zadania te są szczególnie istotne w środowiskach dotkniętych procesem restrukturyzacji. W regionach, gdzie doszło do znaczących zmian ekonomicznych i społecznych, charakteryzujących się postępem technologicznym, intensyfikacją wzajemnego oddziaływania na siebie podmiotów oraz przenikaniem się zasobów, młodzież ma problemy z ukierunkowaniem swojej edukacyjnej i zawodowej drogi. Wzorce przedsiębiorczości, kapitał społeczny wyniesiony z domu i brak kompetencji miękkich poszukiwanych przez pracodawców mogą negatywnie wpływać na szanse młodzieży na rynku pracy. Z powyższej diagnozy zrodził się projekt międzynarodowej współpracy szkół. Ma on na celu zaznajomienie młodzieży z ich otoczeniem ekonomicznym, jak również przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Efektem tych działań będzie stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych: Podręcznika dobrych praktyk oraz gry komputerowej "Moja pierwsza firma". Podręcznik będzie zawierał ćwiczenia kształtujące umiejętności miękkie sprzyjające zatrudnieniu i przedsiębiorczości, wypracowane przez pięć szkół partnerskich. Gra będzie komputerową symulacją założenia i prowadzenia pierwszej firmy, która pozwoli przenieść informacje teoretyczne dotyczące zakładania podmiotów gospodarczych na poziom zintegrowanego ćwiczenia praktycznego, obejmującego wiele aspektów takiej działalności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie tych narzędzi nauczycielom przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
The ongoing phenomena leading to the formation of a global information society create new challenges for education. In order to prepare young people for the skilful use of information resources, to adapt to life in the dynamically changing environment of a knowledge-based economy and open society, new learning methods must be developed. These tasks are particularly important in environments affected by the deep restructuring process. In regions where there have occurred significant changes in economic, social, and economic structures characterised by technological progress, intensification of interactions between different actors and interfusion of diverse resources, young people have a great deal of difficulty designing their educational and professional paths. Young peoples' family background, as well as lack of soft skills sought by employers, can negatively impact the chances of young people on the labour market. The above-mentioned diagnosis of needs has resulted in the project of international school cooperation. The project aims at familiarising young people with their economic environment, as well as preparing them to enter the labour market. This will result in the creation of open educational resources: the "Book of Good Practices" and a computer game "My First Business". The book will include activities to practise soft skills crucial to employment and entrepreneurship developed by five partner schools. The game will be a computer simulation of setting up and running of the first company, which will transfer the theoretical information on setting up business entities to the level of an integrated practical exercise, covering many aspects of such an activity. The purpose of the paper is to present the educational tools to entrepreneurship teachers. (original abstract)
PL
Program Erasmus, wspierający międzynarodową współpracę szkół wyższych i ułatwiający mobilność studentów i pracowników uczelni, w trakcie trzydziestu lat swojej działalności doczekał się licznych opracowań. W artykule zostanie dokonana analiza treści publikacji i prezentacji za lata 2010-2016, które były efektem zagranicznych staży pracowników Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zakresy tematyczne opisane w publikacjach obejmują dzieje bibliotek, ich architekturę, wyposażenie wnętrz, usługi, działalność naukową, ofertę dydaktyczną, a także formy uczestnictwa odbytych staży oraz ocenę, wrażenia i porównania.
EN
The Erasmus Programme supports international cooperation of higher education institutions, provides opportunities for university student and staff mobility abroad, and, during 30 years of its activity, brought numerous analyses and studies. This article will be based on the analysis of the publications and presentations that were the effects of foreign internships of the library staff of the Pedagogical University of Cracow. The thematic areas described in the publications include the history of libraries, their architecture, interior furnishings, services, scientific activity, didactic offers, as well as forms of participation in traineeships and assessments, impressions and comparisons.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.