Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
EN
In this short review, the possibilities of using the small-angle X-ray scattering (SAXS) method in studies of native starch and starch products are presented. The paper presents two approaches, which can be used to analyse the SAXS data for native starch as well as for example interpretations of SAXS results. We describe two models of changes in starch structure, which take place during deep freezing and gelatinisation. The possibilities of using the SAXS method for studying starch products structure are also presented. A more detailed analysis of the SAXS method possibilities for examining bread and extrudates was made.
PL
W publikacji przedstawiono krótki przegląd możliwości stosowania metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAKS) w badaniach skrobi natywnej i produktów skrobiowych. W pracy zaprezentowano dwa podejścia, które mogą być stosowane w analizie danych SAXS dla skrobi natywnej oraz przytoczono przykłady interpretacji wyników SAXS. Szczegółowo opisano dwa modele zmian zachodzących w strukturze skrobi podczas głębokiego zamrażania. Przedstawiono również możliwości metody SAXS w badaniach struktury produktów skrobiowych. Bardziej szczegółową analizę możliwości metody SAXS wykonano dla chleba i ekstrudatów.
PL
Metodę SAXS zastosowano do wyznaczania grubości warstwy pośredniej w szkłach porowatych pokrytych warstwą dekstranowo-poliiminową. Materiały te rokują nadzieję na powszechne ich wykorzystanie w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Często na swojej powierzchni wykazują istnienie warstwy pośredniej. W pracy szczegółowo omówiono podstawy teoretyczne różnych sposobów analizy efektu SAXS w materiałach z warstwą pośrednią. Wykazano dużą dokładność oznaczania metodą SAXS grubości tej warstwy w badanych materiałach porowatych. Na podstawie uzyskanych wyników badań dwiema metodami wyznaczania grubości warstwy pośredniej dla różnych materiałów stwierdzono, że istnieje wpływ zmian przebiegu gęstości elektronowej w warstwie na dokładność otrzymanych wyników.
EN
A series of porous glasses covered with polysaccharide-polyimine copolymers were studied by SAXS method. These materials can be employed in many fields of science and industry. In the studied materials the transition layer was found on the surface of the polymer. The paper presents the theoretical concepts of the SAXS effect analysis for materials with transition layer. Excellent precision for transition layer thickness estimation by SAXS method was confirmed. The SAXS results of transition layer thickness determination obtained in two different ways allowed to examine the influence of electron density changes in transition layer on the precision of SAXS measurements.
EN
This paper gives a detailed review of the current status of investigations of the phase diagrams of Ln-Al-(Si, Ge) systems. The authors present 16 partial isothermal cross-sections of phase diagrams of Ln-Al-Si systems, where Ln=La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Ho, Y, and Ln-Al-Ge, where Ln=La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Y. The maximum amount of rare-earth metal in the different investigations is 50at.%. For some compounds, the homogeneity ranges are shown. A table indicating the structure type adopted by each of the 145 ternary rare-earth alumosilicides and alumogermanides, for which the crystal structure has been determined, is presented.
PL
W pracy przedstawiono szczegółowy przegląd dotychczasowych badań równowag fazowych układów Ln-Al- (Si, Ge). Uwzględniono zarówno publikowane dane literaturowe jak i wyniki prezentowane na konferencjach naukowych. Zaprezentowano 16 izotermicznych wykresów równowag fazowych dla następujących układów: Ln-Al-Si (gdzie Ln=La, Ce, Pr, Nd, Eu, Gd, Tb, Ho, Y) i Ln-Al-Ge (gdzie Ln=La, Ce, Pr, Sm, Gd, Tb, Y). Zawartość lantanowca wynosiła do 0,50 ułamka atomowego. Dla niektórych związków przedstawiono zbadane zakresy homogenizacji. Zamieszczono w pracy listę wszystkich 145 potrójnych glinokrzemków i glinogermanków metali ziem rzadkich, dla których określono strukturę.
5
Content available remote Synthesis and characterization of amine multimethacrylate derivatives
51%
EN
Synthesis of the adduct from glycidyl methacrylate and the following amines: aniline, p-phenylenediamine, 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenylmethane, 4,4'- diaminodiphenyl sulfone, 4,4'-thiodianiline, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, are presented. These adducts were copolymerized with glycidyl metacrylate. The curing process was initiated thermally and by means of UV light. A contribution of unreacted substrates in the obtained copolymers were determined.
EN
In the study starch samples isolated from wheat, rye and barley grains harvested at various stages of maturity were compared in respect to their structure and molecular weight. During maturation of wheat, rye and barley grain, i.e. in early-waxy, late-waxy and full maturity stages, a change was observed in molecular weight of amylose and amylopectin, that depended on the variety of cereal and starch granularity. Intrinsic viscosity of pastes prepared from starch isolated in various stages of grain development depended on molecular weight of amylopectin. Irrespective of maturation stage, all studied starch granules displayed properties characteristic for mass and surface fractals. Fractal dimension of structures present in developing starch granules increased with molecular weight of amylopectin, while the diameter of the observed mass and surface structures remained almost constant in the whole period.
EN
Physical and structural characteristics of milled oat, extruded oat and a mixture of milled oat with bran were investigated mainly by small angle X-ray scattering method (SAXS). This method allowed to examine the lamellar structure of native milled oat as well as other parameters, which can describe the structure of oat extrudates. Decomposition of starch lamellar structure during the extrusion process and formation of many inhomogeneities (heterogeneities) in extrudates were observed. The existence of fractal structure for these inhomogeneities was also confirmed by the SAXS method. It was also observed that, there were structural differences between extrudates obtained from milled oat and from a mixture of milled oat and its bran.
PL
Badano fizyczne i strukturalne parametry charakteryzujące śrutę owsianą i ekstrudaty z niej wykonane jak również z mieszaniny śruty i otrąb owsianych. Podstawowe badania wykonano za pomocą metody SAXS. Metoda ta pozwoliła wyznaczyć strukturę lamelarną wyjściowej śruty owsianej jak również szereg parametrów charakteryzujących strukturę ekstrudatów owsianych. Stwierdzono zniszczenie struktury lamelarnej skrobi w czasie procesu ekstruzji oraz tworzenie się w ekstrudatach niejednorodności mających fraktalną powierzchnię graniczną. Wykazano również różnice w strukturze pomiędzy ekstrudatami otrzymanymi tylko z samej śruty owsianej, a otrzymanymi z mieszaniny śruty i otrąb owsianych.
10
51%
PL
Jedną z najważniejszych właściwości funkcjonalnych białek jest żelowanie. Tekstura żeli może być określana za pomocą pomiaru siły powodującej załamanie się ich struktury oraz wielkości występującego przy tym odkształcenia. Celem badań było określenie zależności pomiędzy teksturą żeli a ich budową. Użyto izolatu białek serwatkowych, albuminy surowicy krwi bydlęcej oraz świni i ß-laktoglobuliny. Żele badanych białek miały największą wartość naprężenia przy takich wartościach pH, przy których prawdopodobnie istnieje równowaga między siłami odpychania i przyciągania pomiędzy łańcuchami białkowymi. Żele otrzymane z różnych białek i charakteryzujące się podobną twardością miały różną strukturę. Maksymalną twardość otrzymanych żeli determinowało stężenie białka w dyspersji poddawanej żelowaniu.
EN
Gelation is one of the most important functional properties of proteins. Gel texture can be evaluated by measurements of the force necessary to break the structure and the value of strain. The aim of this research was to find relationships between texture and structure of the gels. Whey protein isolate, bovine serum albumin, pig serum albumin and ß-lactoglobulin were used. The greatest value of shear stress at fracture was noted at pH, at which there is probably a balance between repulsive and attractive forces in the proteins molecules. For the gels obtained from different proteins and characterized by similar shear stress value, different structures were observed. Maximum value of shear stress was determined by the protein concentration.
EN
The mesoporous silicas of well organized structure were synthesized by applying three different block copolymers of poly-(ethylene oxide)-poly-(propylene oxide)-poly- (ethylene oxide) (PEO-PPO-PEO) type as templates. The properties of Pluronic aqueous solutions were studied by applying the viscosimetric measurements. The structure characteristics of the obtained materials were analyzed using nitrogen adsorption/desorption isotherms and X-ray diffraction data. The effect of structure and properties of the Pluronic type template on the formation of porosity of mesoporous silicas is discussed.
EN
Small Angle X-ray Scattering (SAXS) has been applied to the study of starch structure in wheat flour. The quality of the range changes of starch microstructure after milling was analysed and a certain relationship of SAXS scattering magnitudes with alveographic study was shown.
EN
Small angle X-ray scattering (SAXS) is one of the methods used for the analysis of the starch structure. In this manner, involving changes in electron density structure of starch becomes available. By variation of the media in which starch is suspended wider differentiation of starch structure is possible. Usually such studies are carried out in water. In this paper the SAXS method was successfully used for investigation of starch structure in such media as water, methanol, 1 M solution of HCl, 1 M solution of NaCl, and 0.1 M solution of I2 in KI. Analysis of SAXS curves for those suspensions proved some differences in curve pattern. Especially interesting data were obtained from a comparison of SAXS curves for starch suspensions in 1 M HCl and 1 M NaCl. Effective scattering of starch suspension in 1 M HCl in the initial part of the curve, as compared to the 1 M NaCl case, indicates that the diffusion of СГ ions to various regions of the starch structures depends, among other things, on the pH of the solution. These results demonstrated that the SAXS method could be used for identification of the starch structures to which specific media diffuse and, therefore, for investigating the impact of various factors on this diffusion.
PL
Metoda niskokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego jest jedną z metod badania skrobi. Pozwala ona zobaczyć budowę skrobi, ujawniającą się jako zmiana rozkładu gęstości elektronowej. Gdy obserwacje prowadzi się w ciekłym ośrodku, zmiany rozkładu gęstości elektronowej są łatwiejsze do zaobserwowania. Dotychczas stosowanym do tego celu ośrodkiem była jedynie woda. W niniejszych badaniach użyto też innych ośrodków. Skrobie zawieszono w wodzie, metanolu, 1 M kwasie solnym, 1 M wodnym roztworze NaCI, i 0,1 M roztworze J2 w KJ. Analiza krzywych SAXS pokazała, że różnią się one między sobą. Różnice te były szczególnie widoczne w przypadku zastosowania 1 M kwasu solnego i 1 M roztworu NaCI. Szczególnie duże rozproszenie promieniowania przez skrobię w kwasie solnym w początkowym przebiegu krzywej wskazuje na dyfuzję anionu СГ do różnych regionów gałeczki, przy czym dyfuzja ta zależy od pH roztworu. Metoda może być przydatna w badaniach strukturalnych skrobi.
EN
This paper reviews the different structure types observed for alumosilicides and alumogermanides of rare earth metals. The analysis is based mainly on the coordination polyhedra around the atoms of the smallest size and on the stacking of segments cut from simple structure types. The 24 different structure types in which the 145 known rare-earth alumosilicides and alumogermanides can be crystallized are described in detail.
EN
Whey protein isolate (WPI) – xanthan gum heat-induced gels were obtained at pH range 5-10. The rheological properties of WPI (3%) – xanthan gum ( 0.1 and 0.5%) were examinated. The highest apparent viscosity had mixtures obtained at pH 7 and 0.1% polysaccharide concentration. At higher xanthan gum concentration mixtures obtained at pH 5 and 7 had similar apparent viscosity. The shear stress at fracture of WPI (10%) – xanthan gum mixed gels reached a maximum (17.9 kPa) at pH 7 and 0.3% addition of polysaccharide. TEM and SAXS methods, used to examine microstructure of mixed gels showed phase separation in WPI – xanthan gum mixed systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.