Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrot rynkowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W 1994 roku w rynkowym i nierynkowym obrocie ziemią rolniczą uczestniczyła powierzchnia większa niż w 1993 roku o 34,6% i obejmowała 1351,9 ha. Te korzystne zmiany zaistniały na skutek wzrostu obszaru gruntów oddzierżawionych ( wzrost o 89,1% ) i wzrostu zakupu gruntów przez osoby prywatne od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (wzrost o 44,3% ). Obrót gruntami wewnątrz gospodarki chłopskiej, a także obrót nierynkowy obejmujący następstwo pokoleń, działy rodzinne i dożywocie - w 1994 roku praktycznie nie uległ zmianie w stosunku do 1993 roku. Rynek ziemi w Polsce jest silnie zróżnicowany przestrzennie. W województwach pół nocnych, zachodnich i wzdłuż tzw. ściany wschodniej jest wysoka podaż gruntów, przedsiębiorstw i zakładów przy skromnym popycie na nieruchomości rolne. Natomiast w województwach centralnych i południowych na rynku jest niedostatek gruntów, szczególnie średniej i dobrej jakości. Te różnice przestrzenne wynikają głównie z prowadzonej akcji przekształceń własnościowych w PGR, a jej skutki mają wpływ na ceny ziemi, skalę dzierżawy gruntów i ich odłogowanie. Brak chętnych do zakupu ziemi popegeerowskiej (niska opłacalność produkcji rolniczej, brak kapitału ) sprzyja w Polsce upowszechnianiu się dzierżawy jako tańszego sposobu tworzenia warsztatu pracy i powiększenia obszaru gospodarstwa. AWRSP słusznie preferuje w swojej działalności dzierżawy przedsiębiorstw, zakładów rolnych i gruntów jako metody zagospodarowania majątku byłych PGR. Ten kierunek działań, a także sprzedaż ziemi powinna być silniej niż dotychczas wspierana organizacyjnie i finansowo (preferencyjny kredyt, ulgi podatkowe) przez politykę państwa. Ziemia w Polsce jest tania, a jej ceny rosną w tempie mniejszym niż inflacja. Na rynku chłopskim cena za 1 ha gruntów ornych w 1994 roku wynosiła średnio - 1900 zł ( zróżnicowanie od 5300 w woj. nowosądeckim do 780 zł w woj. gorzowskim), zaś w transakcjach AWRSP - 1370 zł (zróżnicowanie od 5160 w woj. warszawskim do 640 zł w bielskopodlaskim ). Niskie są również czynsze dzierżawne i na rynku chłopskim wynosiły od 70 do 150 zł za 1 ha (zwykle regulowane w naturaliach) plus podatek, a na runku AWRSP bywają jeszcze niższe.
RU
В 1994г. рыночному и внерыночному обороту подвергалось 1351,9 га сельскохозяйственных земель, т.е. на 34.,6;S больше, чем в 1993г. Эти изменения имели место в результате увеличения площади земель, принимаемых в аренду (на 89,150), а также роста покупок земель частными лицами (на 44,3%) от Агентства сельскохозяйственной собственности Государственной Казны. Обороты землями в единоличных хозяйствах, как и внерыночные обороты, охватывающие передачу по наследству, семейные хозяйства и пожизненные наделы в 1994 году практически не изменилась по сравнению с 1993 годом. Земельный рынок в Польше довольно значительно дифференцирован в пространственном отношении. В северных и западных воеводствах, а также вдоль, так называемой; восточной стены имеет место высокое предложение земель и предприятий при скромном спросе на сельскохозяйственные недвижимости. В то же время в центральных и южных воеводствах имеет место недостаток земель, особенно среднего и хорошего качества. Эти пространственные разницы вытекают , в основном, из проводимой деятельности в области собственнических преобразований в госхозах, а ее результаты имеют влияние на земельные цены.вд масштаб принятия земель в аренду и на их залежи. Отсутствие желающих приобретать госхозовские земли (низкая эффективность сельскохозяйственного производства, отсутствие капитала) способствуют распространению в Польше аренды, как более дешевого способа создазания рабочих мест и увеличения площади хозяйства. Агентство сельскохозяйственной собственности Государственной Казны (АСлС ГК) правильно отдает предпочтение в своей деятельности передаче в аренду фабричных и сельскохозяйственных предприятий, а также земель, как методу освоения достояния бывших госхозов. Это направляй в деятельности, а также продажа земель, должна больше, чем до сих -loo поддерживаться государственной политикой в организационном и финансовом отношении (преференционный кредит, налоговые льготы). Земля в Польше дешевая, а ее цена растет в меньшем темпе, чем инфляция. На крестьянском рынке цена за I га сельскохозяйственных угодий в 1994г. достигала в среднем 1900 зл. (дифференциация цен от эЗЭО в Новосондецхом воеводстве до 780 зл. в Гояовском воеводстве), а в сделках АСХО ГК - 1370 зл. (дифференциация от 5160 в Варшавском воеводстве до зл. в лелоотокском воеводстве). Визкими являются также арендные платежи, которые на крестьянском рынке составляли от 70 до 150 зл. за I га (обычно регулируемые ъ натуре) плюс налог, а на рынке АСХС Х'К бывают еще более низкими.
EN
In 1994 as much as 1351.9 ha of agriculturally used land was involved in both agricultural and non-agricultural turnover. It was by 34.6 percent more than in 1993. These positive changes occurred due to increased area of lends leased / by 89.1 percent / and bought by private users from yhe Agency of Agricultural Property / by 44.3 percent /. On the other hand land turnover within the farming sector and that outside the agriculture which comprises also sequence of generations, family divides and lifelong land tenure did not change in 1994 comparing to 1993. Land market is much diversified regionally in Poland. In the north and western parts of the country and along the eastern borders the supply of land, farm enterprises and plants is high but the demand is low. In central and southern regions there is a lack of agricultural lands mainly of a good quality. These regional differences have been brought about by property transformations carried out in the state-owned farms. This has also influenced the level of land prices, the scope of land tenure and land fallowing. The lack of potential buyers for state farms' land caused by a low profitability of agricultural production and shortage of capital, supports a development of land leasing in Poland. It is less expensive way of establishing or enlarging a farm. The Agency of Agricultural Property is right in its effort to lease agricultural plants' and lands while managed the equity of the former state farms. This form of activity should be both financially and organizationally supported by the state policy / preferential credits, tax allowances /. Agricultural land is cheap in Poland. Its price is growing at the rate lower than that of the inflation. In 1994 1 ha of arable land coasted 1900 zlotys on the average in the turnover between farmers / the price ganged from 5300 to 780 zlotys per 1 ha /. The price demanded by the Agency was 1370 zlotys. A tenure rent was not high either - 70 to 150 zlotys per 1 ha plus a tax. The rent rate payed to the Agency is even lower.
7
84%
PL
Przedstawiono znaczenie obrotu ziemią rolniczą w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jego przestrzennego zróżnicowania. Zakres analizy obejmuje obrót ziemią zdefiniowany w wąskim znaczeniu, uwzględniający tylko zmiany własnościowe we władaniu ziemią. Analiza wykazała, że obrót rynkowy dominował w północno-zachodnich regionach Polski, gdzie stanowił 72-76% wszystkich transakcji gruntami rolnymi. Powierzchnia gruntów znajdujących się w obrocie stanowiła 2-5% powierzchni użytków rolnych ogółem. W Polsce południowej obrót rynkowy był najmniej rozwinięty - powierzchnia gruntów sprzedanych wynosiła 0,6%.
EN
The aim of the paper is to introduce the importance of agricultural land turnover in Poland with particular consideration of its regional differentiation. The analysis covers land turnover defined in narrow scope, including only ownership changes of land possession. The analysis shows, that market turnover dominated in north-west regions of Poland and amounted 72-76% of total agricultural land transactions. The area of farmland covered with market turnover amounted 2-5% total area of agricultural land. In south of Poland market turnover was the least developed - the share of soled farmland was 0,6% of total area.
PL
Całkowity obrót gruntami rolnymi w 1993 r. objął - 1045 tys. ha i składały się na to transakcje kupna-sprzedaży (213 tys. ha), dzierżawy (387 tys.ha) i obrotu nierynkowego, tzn. działy rodzinne, dziedziczenie gospodarstw, dożywocie itp.(405 tys.ha).Zmiany dotyczące własności i dzierżaw utrzymywały się na poziomie podobnym jak w 1992 r., a nowe tendencje dotyczyły: 1/ ograniczenia o 20% kupna ziemi między rolnikami, 2/ wzrostu o blisko 50% zakupu ziemi przez rolników od - Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Państwowego Funduszu Ziemi i od gmin, 3/ wzrostu obszaru dzierżaw gruntów między rolnikami (o 5%) i wzrostu dzierżaw ziemi pzrez rolników od państwa ( o 40%.), 4/ zmniejszenia się obszaru gruntów, które zmieniły właściciela w wyniku przekazania całego (o 7%) lub części gospodarstwa (o 30X) i wzrostu obszaru ziemi rolniczej przekazanej umowami dożywocia (o 26%). Na rynku ziemi przeważa podaż gruntów nad popytem, co wiąże się z prywatyzacją PGR, sprzedażą gruntów PFZ lub stanowiących mienie komunalne. Popyt na ziemię jest silnie zróżnicowany przestrzennie. Mał o ziemi jest oferowanej do sprzedaży w województwach centralnych i południowych o dużym udziale gospodarstw drobnych, natomiast dużo w województwach północnych i zachodnich. Ziemia w Polsce jest tania, średnio 1 ha gruntów ornych kosztował 15 min zł i była to cena wyższa o 25% niż w 1992 roku, ale jej wzrost był niższy od stopy inflacji (35%). Polityka państwa nie nakręca koniunktury na rynku ziemi, brakuje kredytów preferencyjnych na jej zakup, niska jest opłacalność produkcji rolniczej, co bardziej zachęca do dzierżawienia gruntów niż ich kupowania. Najkorzystniejsze interesy na rynku ziemi w dalszym ciągu będzie można robić kupując ją lub dzierżawiąc od AWRSP. Dysponuje ona zasobem ponad 3 mln ha UR zagospodarowanych ekstensywnie i będzie poszukiwała dobrych dzierżawców oraz chętnych do zakupu ziemi i całych przedsiębiorstw.
RU
Полный оборот сельскохозяйственными землями в 1993г. охватил 1045 тыс.га, на что складывались: сделки покупки-продаки (213 тыс. га), аренды (367 тыс.га) и сделки внерыночного оборота, так.наз. семейная часть, наследование хозяйств, пожизненное содержание и т.д. (405 тыс.га). Изменения, касающиеся собственности и аренд удерживались на таком же уровне, как в 1992г., а новые тенденции касались: I/ ограничения на 20% покупки земель между земледельцами, 2/ увеличения почти на 50% покупки земледельцами земель от Агентства сельскохозяйственной собственности Государственной Казны, Государственного фонда земли и от Гмин, 3/ увеличения площади арендных земель между земледельцами (на 5%) и роста аренды земель от государства (на 40%), 4/ уменьшения площади земель, которые сменили владельцев в результате передачи всего (на 7%) или части хозяйства (на 30%) и увеличения площади сельскохозяйственных земель, переданных на основании заключения договоров, учитывающих пожизненное содержание земледельцев, передающих землю (на 26%). На земельном рынке предложение земель превышает спрос, что связано с приватизацией госхозов, продажей земель из Государственного фонда или представляющих куммунальное имущество. Спрос на землю значительно дифференцирован в пространственном отношении. Мало земли предлагается к продаже в центральных и южных воеводствах с большим уд.весом мелких хозяйств, в то время как в северных и западных воеводствах предложение продажи земель большое. Земля в Польше дешевая. В среднем I га пахотных земель стоил 15 млн. злотых и эта цена, по сравнению с 1992г., была большая на 25%, однако ее рост был меньшим, чем степень инфляции (35%). Политика государства не накручивает конъюнктуры на земельном рынке, не хватает преференцированных кредитов для покупки земли, а рентабельность сельскохозяйственного производства низкая, что более благоприятствует аренде земель, чем их покупке. Наиболее выгодные сделки на земельном рынке можно будет заключать в дальнейшем, покупая землю или беря ее в аренду от Агентства сельскохозяйственной собственности Государственной Казны. Располагает оно фондом более 3 млн.га сельскохозяйственных земель с экстенсивным освоением и будет искать хороших арендаторов, а также земледельцев, заинтересованных покупкой земли и целых предприятий.
EN
The total turnover with agricultural land amounted to 1045 thous. ha in 1993. Purchase-and-sale transactions constituted 213 thous. ha, tenure - 387 thous. ha, and the non-market turnover (land inherited or distributed among the family members) - 405 thous. ha. Changes related to the ownership of land and to land tenure were similar to those observed in 1992. Some new tendecies which appeared concerned mainly: 1. the reduction of land purchases among farmers by 20 percent 2. the increase of the area of land bought by farmers from the Agency of Agricultural Property of the State Treasury as well as from gminas by 50 percent 3. the increase of the area of land leased among farmers ( by 5 percent ) and by farmers from the state ( by 40 percent ) 4. the reduction of the area of land which has changed the owner as the result of transfering a whole or a part of a farm ( 7 percent and 30 percent as appropriate ) and the increase of the area of land transfered on the basis of a lifelong type agreements ( by 26 percent ). The supply of land exceeds the demand for it on the Polish land market. This is closely connected with the privatization process of former state-owned farms, selling out land from the State Land Found as well as land being municipal property. The demand for land is very much differentiated regionally. Central and Southern voivodships with large share of small farms offer little land for sale. In the same time big supply of land exists in North and West voivodships. Agricultural land is cheap in Poland. In 1993 1 ha of arrable land costed 15 mn zlotys on the average. That was 25 percent higher than in 1992. However, the rate of increase of the land price was lower than the rate of inflation ( 35 percent in 1993 ). State policy does not support market conditions ruling the land market. There is a lack of preferencial credits for buing land. Agrcultural production profitability is low. This attract farmers rather to lease land than to buy it. The best business is still to buy or to lease land from the Agency of Agricultural Property of the State Treasury. The Agency has much land in its disposal managed in an extensive way and must look for good tenants and people willing to buy this land or the entire enterprises.
PL
Artykuł porusza problemy przechowalnictwa ziemniaków w Polsce i krajach zachodnioeuropejskich. Problemy krajowe wiążą się głównie Z potrzebą rozbudowy oraz unowocześnienia bazy przechowalniczej ziemniaków przeznaczonych do przetwórstwa przemysłowego, spożywczego oraz ziemniaków jadalnych. Powstanie nowoczesnej bazy przechowalniczej uzależnione jest od spełnienia szeregu warunków, między innymi opłacalności produkcji ziemniaków i innych produktów rolniczych, dostępności do niskoprocentowych kredytów, rozwoju specjalizacji gospodarstw, rozwoju eksportu.
EN
The author discusses the problems of potatoes storage in Poland and in the West-European countries. The domestic problems are mainly connected with the need of developing and modernizing the storage basis of potatoes, destined for industrial processing, and of edible potatoes. Creation of modern storage foundations is dependent on meeting of many conditions, including among others, profitability of production of potatoes and other agricultural products, accessibility to low-rate credits, development of specialization of farms, export development and other factors.
PL
Obszar gruntów uczestniczących w obrocie w 1996 roku uległ nieznacznemu zmniejszeniu w stosunku do 1995 roku (o 6,1%) i obejmował - 1533,9 tys. ha UR, z czego na obrót rynkowy (sprzedaż, dzierżawa) przypadało - 1146,9 tys. ha, tj. 74,8%, a na obrót nierynkowy (spadkobranie, działy rodzinne, dożywocie) - 387,0 tys. ha, tj. 25,2%. W porównaniu z 1995 rokiem ogólny obszar gruntów uczestniczących w obrocie zmniejszył się przede wszystkim na skutek kurczenia się naturalnej bazy dzierżawy gruntów skarbowych. W 1996 roku grunty skarbowe sprzedano średnio w kraju po 1874 zł za 1 ha UR. i była to cena wyższa o - 25,7% od ceny z 1995 roku, a także wyższa od wskaźnika inflacji, który wynosił - 18,5%. W 1996 roku grunty skarbowe sprzedano średnio w kraju po 1874 zł za 1 ha UR. i była to cena wyższa o - 25,7% od ceny z 1995 roku, a także wyższa od wskaźnika inflacji, który wynosił - 18,5%. Ceny ziemi na rynku chłopskim (obrót sąsiedzki) w 1996 roku wynosiły średnio w kraju - 3080 zł za 1 ha i były wyższe od cen z 1995 roku o - 36,6% (2254 zł za 1 ha). Za grunty dobrej jakości płacono ceny o - 35% wyższe od ceny średniej, za gruntu średnie płacono ceny niższe o - 3%, a za grunty słabej jakości o 40% niższe od ceny średniej w skali kraju. Czynsze dzierżawne gruntów skarbowych dla nowych umów z 1996 roku zmniejszyły się średnio o 10% w porównaniu z 1995 rokiem, tj. z 2,0 do 1,8 dt pszenicy z 1 ha UR Wynikało to z zawarcia przez AWRSP umów na dzierżawy gruntów słabszej jakości i o niższej wartości rynkowej ze względu na położenie. W dzierżawach chłopskich - 1/3 stanowili dzierżawcy, którzy uprawiali grunt sąsiada tylko za podatek (10-12%), a pozostali - poza podatkiem świadczyli różne formy pomocy produkcyjnej i socjalnej łączonej z czynszem dzierżawnym płaconym w naturaliach (zboże, ziemniaki, mleko, część tuszy wieprzowej itp.), a niekiedy także z niewielką kwotą gotówki Pozostali dzierżawcy z próby IERiGŻ (67%) podali następującą wysokość czynszu dzierżawnego za 1 ha UR w skali roku : do 100 zł - 36 %, 101-200 zł - 26%, 201-300 zł - 15% i 301 zł i więcej - 23%.
RU
Оборот земельными угодьями в 1996 году, по сравнению с 1995 г., незначительно уменьшился ( на 6,1% ) и составил 1533,9 тыс га сельскохозяйственных угодий, из чего на внерыночный оборот (наследники, семейные разделы, пожизненные обязательства) приходится 387,0 тыс га , т е 25,2%. По сравнению с 1995 г. общий объем земельных угодий, участвующих в обороте, уменьшился, прежде всего, в связи с сокращением естественной базы передаваемых в аренду земельных угодий Государственной Казны . В 1996 г. продавались земельные угодия Государственной Казныв в среднем по стране по 1874 зл. за 1 га сельскохозяйственных угодий, т.е. по более высокой цене (на 25,7%), чем в 1995 г. и которая превысила также показатель инфляции, составляющий 18,5%. Цена земли на крестьянском рынке (соседский оборот) соствляла в 1996 г в среднем по стране 3080 зл.за 1 га и превысила цену 1995 года на 36,% (2254 зл за 1 га ). За зенмлю высокого качества цена возросла на 35% по отношению к средней цене, а за землю среднего качества цена снизилась на 3% и за слабого качества - на 40% по отношению к средней цене в масштабе страны Арендная плата земель Государственной Казны по новым договорам с 1996 г. уменьшилась в среднем на 10% по сравнению с 1995 годом, т.е. с 2,0 до 1,8 ц пшеницы с 1 га сельскохозяйственных угодий. Эт вытекало из заключенных Агентством сельскохозяйственной собственности Государственной Казны договоров на арепнду земель более слабого качества и с меньшей рыночной стоимостью в связи с их месстонахождением. В крестьянских арендах 1/3 составляли арендаторы, которые возделывали землю соседа только за налог (10-12%), а Остальные, кроме налога, оказывали разные формы производственной и социальной помощи, сочетаемой с арендной платой в натуре (зерно, картофель, молоко, свинина и т д ), а иногда также с небольшой суммой в деньгах. Остальные анкетированные ИЭСХиП арендаторы (67%) представили следующие величины арендной платы за 1 га сельскохозяйственных угодий в масштабе страны: до 100 зл. - 36%, 101 - 200 зл. - 26%, 201 - 300 зл. 15%, 301 зл. и более - 23%.
EN
In 1996 the area of land being in turnover was by 6.1 percent lower than in 1995. It comprised as much as 1533.9 thous. hectare of agricultural lands, of which 1146.9 thous hectare, i.e. 74.8 percent, were traded on the market /sales, tenure/. Another 387 thous. hectare, i.e. 25.2 percent, were inherited, shared within families or given for life-annuity use. Comparing to 1995, the total agricultural land area taking part in the timover decreased in 1996. The main cause of this was still smaller natural basis of land for tenure being the property of the State Treasury. In 1996 State Treasury lands were sold at the average price of 1874 zlotys per 1 hectar. This price was by 25.7 percent higher than in 1995 and exceeded the rate of inflation /18.5 percent/. Prices on the peasant market /turnover between neighbours/ amounted to 3080 zlotys per 1 hectar of agricultural land on the average, and were by 36.6 percent higher than in 1995. Lands of the best quality were priced by 35 percent higher comparing to 1995 level and those of poor quality - by 40 percent lower. Rent rate for tenure of State Treasury lands quoted in the new contracts for 1996 were by 10 percent lower than in 1995. They decreased from 2 to 1.8 dt worth of wheat for one hectar of agricultural land. This resulted from lower quality of State Treasury lands offered in leasing contracts for 1996. As far as the peasant tenure system is concerned, about 1/3 of total tenure cultivated lands of their neighbours paying them only equivalent of taxes /10-12 percent/. The others rendered different kinds of neighbour's aid or payed a rent in natural form /grain, potatoes, milk, etc./ in addition to taxes. Only in few cases a small rent was payed in cash. Basing on the Institute of Agricultural and Food Economics sample it can be stated that tenures declared to pay the following amounts of a tenure rent per one hectar of agricultural land: up to 100 zlotys per year - 36 percent; 101-200 zlotys -26 percent; 201-300 zlotys - 15 percent; 301 zlotys and more - 23 percent.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.