Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Unie gospodarcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Autor omawia historię powstania kompleksu integracyjnego Europy Zachodniej wychodząc od EWG poprzez traktat Delorsa, Traktat z Maastricht, Traktat o Wspólnocie Europejskiej, który to precyzował ustanowienie Unii Gospodarczej i Walutowej. Następnie szczegółowo omawia etapy ustanowienia UGiW, uczestnictwo państw w unii, wprowadzenie jednolitej waluty, intytucje i gwarancje Unii Gospodarczej i Walutowej.
Bank
|
2006
|
nr nr 5
14-16
XX
Ustawie o prawie dewizowym zarzuca się, że jest niezgodna z przepisami unijnymi, co stało się bodźcem dla Ministerstwa Finansów do opracowania projektu zmian. Artykuł odpowiada na pytanie, czy stare przepisy faktycznie naruszają prawo wspólnotowe, wskazuje wady obowiązującej ustawy oraz nowych poprawek.
XX
Polityka budżetowa Unii Europejskiej, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach, stała się jedną z najbardziej znanych, najczęściej komentowanych i analizowanych kategorii finansów publicznych wspólnot. Artykuł jest wprowadzeniem w zasady budowy i tworzenia budżetu wspólnoty, porusza kwestię budżetu na lata 2007-2013 a także sprawę polską.
XX
Artykuł omawia polityczne i ekonomiczne uwarunkowania utworzenia unii gospodarczej i walutowej oraz szanse Polski na przyłączenie.
XX
Artykuł pokrótce charakteryzuje stan obecny państw członkowskich UE. Podaje główne wskaźniki (ludność, PKB, bezrobocie, inflację).
XX
Unia Gospodarcza i Walutowa, z którą obecnie mamy do czynienia w 11 krajach Unii Europejskiej, stanowi pogłębiającą się w czasie, znaczącą próbę koordynacji, a w wielu aspektach i ujednolicenia polityki pieniężnej i ekonomicznej.
XX
Od 1 stycznia 1999 r. zacznie funkcjonować nowy pieniądz - euro. Będzie on emitowany w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej, która z tą datą ma zostać ustanowiona w strukturach UE. W materiale nakreślono zasady przyszłej emisji euro, problem dostosowania banków i przedsiębiorstw do używania euro oraz konsekwencje dla Polski wynikające z wprowadzenia nowej waluty.
XX
W artykule naszkicowano potencjalne szanse i zagrożenia związane z dwiema możliwymi strategiami przystąpienia do UGW. Pierwsza z nich zakłada rezygnację ze złotego na rzecz euro jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Druga natomiast, oficjalnie poparta przez rząd i NBP, zakłada najpierw przystąpienie do Unii Europejskiej, a następnie do Mechanizmu Kursów Walutowych - ERM II (ang. Exchange Rate Mechanism) na co najmniej 2 lata. Najnowsze analizy rządowe zakładają gotowość do członkostwa w UE z końcem 2002 r., przystąpienie do ERM II na początku 2004 r., a do UGW w 2006 roku.
XX
Dzisiejsza Unia Europejska stanowi inspirację i pewien wzór do naśladowania dla krajów z innych części świata, w tym dla krajów słabiej rozwiniętych. Na podstawie kilkudziesięcioletniego doświadczenia wydaje się, że model europejski jest jednak bardzo trudny do zastosowania w praktyce integracyjnej innych części świata. Praktyka integracji pokazuje coraz częstsze funkcjonowanie ugrupowań na różnym poziomie rozwoju. Świadczą o tym ostatnie rozszerzenia UE, Meksyk w NAFTA, planowana Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (FTAA) czy Laos, Kambodża i Wietnam w ASEAN. (abstrakt oryginalny)
EN
Today, the European Union is an inspiration and a model for countries from other parts of the world, including less developed countries. Based on several decades of experience, it seems that the European model is very difficult to apply in the integration practice of other parts of the world. This practice shows the increasing integration of the functioning of the groups at different levels of development. It is visible owing to the recent EU enlargement, Mexico joining NAFTA, the proposed Free Trade Area of the Americas (FTAA), or Laos, Cambodia and Vietnam joining ASEAN. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Autor pisze na temat postępów w procesie integracji gospodarczej regionu Azji-Pacyfiku, nowych propozycjach japonskich w zakresie integracji gospodarczej regionu, inicjatywach podejmowanych przez Chiny oraz rozwoju gospodarczym Indii.
XX
Przedmiotem opracowania jest omówienie regionalnego podejścia do liberalizacji handlu międzynarodowego, a w szczególności prezentacja preferencyjnych porozumień handlowych. Autorka scharakteryzowała współczesne preferencyjne porozumienia handlowe w krajach OECD, krajach rozwijających się i krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich formy (strefy wolnego handlu, unie celne, wspólny rynek, unie ekonomiczne). Zwróciła uwagę na pozytywne i negatywne skutki tych porozumień dla liberalizacji handlu w skali ponadregionalnej.
EN
This paper deals with preferential trading agreements (known also as regional trade arrangements) make a permenent, dynamic and wide-spread feature of the contemporary world economy. They tend to influence the international trade liberalization in two ways: first, facilitating intraregional trade flows, and secondly, affecting the multilateral liberalization. Regional liberalization process, expanding world-wide, has achieved a higher degree of fulfilment than what has been accomplished multilaterally, in the GATT context. As far as the preferential trading agreements affect the world trade liberalization, the results are not explicit. The nature of regional liberalization in always discriminatory in relation to third countries. It implies therefore a relatively greater protection toward imports originating from third countries. However, taking into account some other effect of regional liberalization one can hardly admit it to be detrimental to multilateral trade system. (original abstract)
XX
Alexandre Lamfallussy opracował nowe podejście do europejskiego rynku papierów wartościowych. Zaproponowane przez niego rozwiązania umożliwiły zbudowanie nowuch mechanizmów dla całego sektora Unii Europejskiej. Nowatorski charakter jego koncepcji polega przede wszystkim na rozróżnieniu dwóch głównych kategorii regulacji w sektorze finansowym- podstawowych i drugorzędnych, co pozwoliło na uelastycznienie i przyspieszenie procesów decyzyjnych.
XX
W ramach procesów integracji na kontynencie europejskim 1 stycznia 1999 r. została wprowadzona wspólna waluta euro. Obecnie euro jest walutą obowiązująca nie tylko w państwach strefy euro, lecz również w innych zarówno europejskich, jak i pozaeuropejskich państwach i krajach. Celem opracowania jest przedstawienie ekonomicznych i prawnych aspektów wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej poza strefą euro. Zastąpienie własnej waluty wspólną walutą europejską wymaga spełnienia określonych kryteriów ekonomicznych, a jednym z nich jest stabilizacja kursu wahań waluty narodowej przez powiązanie jej sztywnym kursem z euro. W tym przypadku także istnieją państwa (zarówno europejskie, jak i pozaeuropejskie), których waluty powiązane są takim kursem z euro, mimo że państwa te w najbliższej przyszłości lub nawet nigdy nie mają zamiaru wprowadzić wspólnej waluty europejskiej. Celem opracowania jest również przedstawienie ekonomicznych i prawnych aspektów usztywniania kursów walut względem euro. (fragment tekstu)
EN
On January 1, 1999, the euro came into existence as a European common currency (currency of Economic and Monetary Union). Additionally, the euro has become legal tender in states and countries outside the euro zone. In Europe, San Marino, the Vatican, Monaco and Andorra have adopted the euro. With the introduction of the euro, it was necessary to redefine monetary relations with those countries which had no national currency but which used the former national currencies of Member States of the euro zone. The euro has become legal tender also in the French overseas departments and territories which formerly used French francs: Mayotte, Saint Pierre and Miquelon, Martinique, French Guiana, Reunion, and Guadeloupe on the basis of a decision of the Council or as integral part of France. Moreover parts of the Balkans, where the Deutschmark has been used as the official currency - Kosovo and Montenegro, on January 1, 2002 also introduced the euro, however based on internal decisions, not on agreement with the EU. They can use the euro, but they are not allowed to issue banknotes and coins. Consequently, creation of the euro has launched the process of euroization - adopting the euro as legal tender outside the euro zone. Moreover, a number of states and countries, whose currency was pegged at a fixed rate to the French franc, Portuguese escudo or Deutschemark, decided to introduce fixed peg arrangements against euro. (original abstract)
Bank
|
2006
|
nr nr 5
22-24
XX
Po latach kompleksowych przygotowań i debat nad projektami dyrektyw, rozporządzeń i standardów Unia Europejska przystępuje do powołania do życia zintegrowanego rynku finansowego. Artykuł traktuje o implementacji Financial Services Action Plan (FSAP) w krajach członkowskich.
XX
Instytucje finansowe nie przystosowują jeszcze produktów i usług finansowych do standardów Jednolitego Obszaru Płatniczego. (Single Euro Payment Area-SEPA) Większość transakcji wciąż nie jest zgodna z jego standardami, które zaczną obowiązywać w roku 2008, podczas gdy Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny starają się zwiększyć udział transakcji bezgotówkowych.
XX
Monografia jest próbą ukazania motywów, które przyświecają państwom Unii Europejskiej przy podejmowaniu dialogu i negocjacji z krajami Grupy Wyszehradzkiej oraz przesłanek, którymi kierują się Polska, Czechy, Słowacja i Węgry w dążeniu do członkostawa Unii. Omówiono rozwój doktryny unii walutowej i gospodarczej, główne kierunki przemian systemowych w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz stosunki tych krajów z Unią na tle Układów Europejskich.
XX
Wspólnego pieniądza od 1 stycznia należy używać zawsze, gdy przeliczamy złote na którąkolwiek walutę państw UWiG - np. niemieckie marki czy francuskie franki.
XX
Przedstawiono wyniki obliczeń pokazujących skalę integracji gospodarki światowej pod względem tempa rozwoju gospodarczego poszczególnych grup krajów. Wyniki oparto na metodach ilościowych, m.in. zastosowano test istotności współczynnika dla szeregów czasowych oraz filtr Hodricka-Prescotta. Ponadto zaprezentowano synchronizację cyklu koniunkturalnego Polski z cyklami krajów zrzeszonych w różnych ugrupowaniach gospodarczych.
EN
There are results showing a scale of world's economy integration in respect of economic development rate in selected groups of countries. Results are based on quantity methods such as the test of factor significance for time series or the Hodrick-Prescott filter. The article also presents Poland's business cycle correspondence with cycles of other countries united in different economic groups. (AŁ)
XX
Dzień 1 stycznia 1999 r. ma być, według zamierzeń, początkiem trzyletniego okresu "inkubacji" nowego systemu pieniężnego Unii Europejskiej W tym czasie wspólna waluta europejska, zapisana najpierw jako jednostka wyrażająca wartość rezerw krajowych banków centralnych w Europejskim Banku Centralnym i funkcjonująca jako denominator oficjalnych zobowiązań i należności, zacznie "kaskadowym" ruchem schodzić w dół po kolejnych szczeblach systemu pieniężno-kredytowego.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.