Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 61

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Spółki joint ventures
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Niniejsza praca stanowi próbę opracowania projektu systemów rachunkowości dla spółki joint venture, kontrolującej i zabezpieczającej przepływ handlowych aktywów kapitałowych z jednej firmy do drugiej. Systemy porządkują pozycje księgowe w ich własnych plikach i sporządzają sprawozdania wyjściowe. Omówiono wybrane zagadnienia i rozwiązania dotyczące użytkowania tych systemów w czasie inflacji i wahań walutowych. (abstrakt oryginalny)
XX
Ewolucja przepisów podatkowych odnoszących się do firm z udziałem kapitału zagranicznego działających w Polsce w latach 1988-1995.
EN
Evolution of tax regulation on foreign owned companies in Poland from 1988 up to 1995.
XX
Niniejszy artykuł analizując przemiany w węgierskiej gospodarce wskazuje ich ewolucyjny charakter, co umożliwia "przeskoczenie" pośrednich etapów przy tworzeniu podobnych przepisów w naszym kraju.(fragment tekstu)
EN
System changes in socialist countries lead to greater and greater economic freedom. Various forms of partnership play an increasingly important part in all the sectors. However, the complete economic equality needs time, changes in regulations and people's mentality. Joint ventures, stock companies, limited liability companies, joint enterprises, works partnership of interests, teams of workers and other forms have not considerably changed the structure of the Hungarian economy, they serve to show that it is possible to work well and effectively.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest ustawodawstwo regulujące działalność podmiotów zagranicznych w Polsce. Autor omówił krótko regulacje prawne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce od lat 30-tych, poprzez lata 70-te, 80-te i najnowsze z 1991 roku.
EN
The article is relates the issue of Polish law on foreign investments. The author presents some basic regulations offered by Polish law system and concerning foreign subjects undertaking and/or continuing economic activities in our country. Legal provisions determining activities of foreign investments' protection are a very important part of this law. In relation to the last - the autor presents a set of main legal instruments of the protection, Polish law of foreign investments - composed of a number of differently ranked acts - is still being under an important evolution. Firts of all - it is a result of a general process of harmonization of this law with the European Communities law. This process comprises as well legal instruments of foreign investments' protection in Poland.(original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań jest kapitał obcy zaangażowany w gospodarkę polską, w szczególności zaś - spółki joint ventures. Autorki omówiły uregulowania prawne, liczbę spółek, strukturę wg kraju pochodzenia i wielkości kapitału, oraz ich rozmieszczenie.
EN
This article concerns companies with foreign capital share - joint ventures. It indicates current legal conditions in this area and the need of correction of them. The structure of joint ventures in Poland, considering countries of capital origin, the amount of foreign initial capital and geographic distribution is mainly discussed. (original abstract)
XX
Artykuł omawia istotę budżetowania w przedsiębiorstwach zależnych, oraz porusza problem wdrożenia tego systemu w spółce zależnej.
EN
Budgeting is a very important process, which makes possible to operate business unit in market economy. Implementation of the budgeting process in various companies requires many changes to be сипе in the field of organization and structure. Budgeting implementation encounteres many barriers tosed with organization, especially visible in the subsidiaries, where other difficulties appear such as: cultural differencess, communication and information problems, mentality differencess and many others. Treatment of these issues is the individual deal of the entrepreneurs, because there are not so many patterns as far as impementation of budget is concerned.(original abstract)
XX
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych spółka z o.o., to nowa firma - joint venture Banku Handlowego i Forum Financial Group - która będzie obsługiwać technicznie i prawnie nowe, zwłaszcza małe fundusze powiernicze.
XX
Autor określa wielkość, strukturę i zasięg kapitału niemieckiego na Śląsku Opolskim, tworzenie spółek z udziałem tego kapitału, jego wpływ na stan gospodarczy regionu oraz zagrożenia wynikające z uwarunkowań historycznych.
XX
W artykule podano wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce, przedstawiono największych inwestorów oraz sektory, do których napływa obcy kapitał. Od 2000 r. wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce maleje. Omówiono bariery utrudniające działalność i ograniczające napływ nowych inwestycji zagranicznych.
XX
Elementami specyficznymi dla joint ventures są między innymi: udział kapitałowy kilku partnerów w przedsięwzięciu, zachowanie ich samodzielności, trwałości celów, sprawowanie bezpośredniej kontroli. Naczelnym motywem jest zysk i opłacalność przedsięwzięcia. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie źródeł informacji marketingowych pozyskiwanych przez spółki joint venture. Badaniami objęto 148 przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego.
EN
The aim of this paper - based on own research - is a presentation of main sources of data that are utilised in the process of information collection by join ventures. Among these sources, the observations and past experience are predominant. The least importance have inside data sources and syndicated research senses provided by market research agencies. This differentiation is mainly caused by following characteristics of the enterprises: size of an enterprise, the scope of activity and the form of property. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule omówiono przesłanki tworzenia joint ventures oraz założenia i zakres feasibility studies. Przedstawiono zakres ostatecznej wersji projektu.
EN
On the grounds of practical experience of the authors, the paper presents general outlines for prefeasibility and feasibility study preparation for the joint-venture companies newly emerging in Poland. In the authors' opinion, the crucial element in these analyses consists in objective determination of demand and sales possibilities. Therefore, the following elements are stressed in the paper: the market and production possibilities, the size and structure of effective demand, the analysis of market, the forecasting of effective demand, and the definition of sales development directions and structure of sales.(original abstract)
XX
Podejmowanie wszelkich przedsięwzięć rynkowych wiąże się z występowaniem określonego ryzyka, które jest wynikiem dynamicznego charakteru procesów i zjawisk rynkowych. Jeden z możliwych sposobów zmniejszenia ryzyka stanowi rozszerzenie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji. W warunkach współczesnej gospodarki rynkowej informacja stała się jednym z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa. Znaczenie informacji jest szczególne w przypadku decyzji marketingowych. Menedżerowie stają przed koniecznością pozyskiwania informacji dotyczących uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na sytuację przedsiębiorstwa, tworzenia podstaw informacyjnych do formułowania strategii marketingowych oraz oceny rezultatów ich realizacji. Zasadnicza część decyzji marketingowych, ze względu na skutki dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, ma charakter strategiczny. Należą do nich wybór celów działań rynkowych, segmentów rynku przedsiębiorstwa, portfela produktów, rodzaju technologii w zakresie tworzenia oferty rynkowej i wspomagania informacyjnego procesów decyzyjnych, a także ogólne, długookresowe rozstrzygnięcia dotyczące polityki dystrybucji, ceny i promocji. Konsekwencje tych decyzji są istotne również dla kształtowania wizerunku firmy. (abstrakt oryginalny)
XX
Autorka omówiła krótko akty prawne dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1976-1986, zwracając uwagę na ich różne minusy zniechęcające inwestorów i obowiązującą do dziś ustawę o spółkach zagranicznych z 1991 roku. Przedstawiła różne aspekty polityki państwa zmierzające do wytworzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego, w szczególności w odniesieniu do państw Unii Europejskiej i przeanalizowała udział krajów UE w ogóle inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1994-1995.
XX
Przedstawiono krótko strukturę branżową inwestycji zagranicznych w Polsce, geograficzne pochodzenie największych inwestorów, a także ranking atrakcyjności inwestycyjnej wybranych krajów postkomunistycznych.
XX
Celem artykułu była weryfikacja deklaratywnych strategii narodowych funduszy inwestycyjnych (NFI). Przedstawiono charakterystyczne cechy strategii dziewięciu wyselekcjonowanych funduszy. Strategie zostały opisane według jednolitych parametrów, takich jak: poziom aktywności wobec pakietu podstawowego, poziom aktywności wobec pakietu mniejszościowego, strategie wyjścia i docelowy portfel, stosunek do inwestycji poza programem oraz orientacja sektorowa.
EN
The main aim of this article was the verification of declared strategies of NFI. The article consists of two parts in which were presented presumptions of the policy of nine chosen NFI. However there were also shown some ways of NFI towards preparing and incalculating some of the strategies into portfolio companies. In the second part of the article there were answers to the questions whether and in what degree founds had fulfilled their promises, and also which of the described methods of elaboration and incalculation of NFI were applied. (original abstract)
XX
Niniejsza praca opiera się na wywiadach przeprowadzonych z władzami duńsko-polskich spółek joint-venture i oddziałów istniejących od 1989 r. Przedstawiono rozważania teoretyczne oraz możliwe scenariusze strategii funkcjonowania oddziałów pochodzące z literatury. Przedstawiono metodę, projekt i sposób gromadzenia danych dotyczących pomiaru zdolności technologicznych.
EN
The studium is based on interviews with the heads of Danish-Polish joint-venture companies and branch offices which were established in 1989. Theoretical reflections are included as well as the possible scenarios of companies functioning strategies taken from the literature. The method and project of collecting data concerning the measurement of technological skills are also described.
XX
Omówiono podstawy prawne działalności gospodarczej zagranicznych inwestorów w Polsce, motywy inwestowania kapitału zagranicznego, stan i dynamikę inwestycji zagranicznych i zatrudnienie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.
EN
In the article information is included concerning the activity of foreign investors in Poland and attention is focused on some aspects of activity. The author presented the legal frame-work within which foreign investors have to function, factors motivating them to invest in our country and also barriers which obstruct this process. Further on, the author discussed the state, the intensity, branch and regional structure of foreign investments in Poland in the years 1990-1994. Moreover, the consequences of the appearance of foreign investors on the Polish labour market were presented and an attempt was made at the demonstration of the positive and negative aspects of this presence. The author also quoted opinions of Polish employees working in stateowned enterprises concerning the role of foreign investments in the economy of our country.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania są różne interpretacje prawne prawa własności nieruchomości wniesionej jako wkład niepieniężny do spółki.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.