Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 455

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
1
Content available remote Firma SPIN OFF - wybrane uwarunkowania i klasyfikacja
100%
XX
Pojęcie SPIN off jest stosowane szeroko w literaturze naukowej, ale również w biznesie i w innych aspektach życia. Pochodzi z języka angielskiego, a jego podstawowe znaczenie można opisać jako "produkt uboczny", "dodatkowa korzyść, dodatkowy dochód". Innymi słowy, określa się nim pewne korzyści dodatkowe, które powstały w trakcie realizowania zasadniczego nurtu danej pracy czy też głównego projektu. Takie rozumienie zostawia pole do szerokich interpretacji, jak również zastosowania w rożnych obszarach. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the spin off concept. It begins with the outline of spin off firms' significance in a modern economy. Major spin off classifications have been identified, but particular attention concerning the spin off division was given to the type of a parent organization - as a result, two groups of spin offs from business organizations as well as university spin offs have been described. Finally, the recent trends in terminology development with a special emphasis on understanding of spin off and spin out notions have been discussed. (fragment of text)
XX
System RAPEX służy szybkiej wymianie informacji pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i Komisją Europejską na temat produktów powodujących zagrożenia dla konsumenta i podjętych wobec nich środków. Największy udział w notyfikacjach systemu RAPEX mają produkty pochodzące z Chin, pomimo podejmowania przez Komisję Europejską współpracy z władzami chińskimi, by zmniejszyć tę ilość. Prognoza przeprowadzona na podstawie modelu regresji wielorakiej, z uwzględnieniem czasu wprowadzenia systemu RAPEX-China oraz wartości importu z Chin, wykazała, iż ilość tych notyfikacji w roku 2015 znów wzrośnie.(abstrakt autora)
EN
The RAPEX is used to the rapid exchange of information between Member States of the European Union and the European Commission on products causing risk to the consumer and measures taken against them. The largest share in the RAPEX notifications have products originating from China despite making by the European Commission cooperation with the Chinese authorities to reduce this number. The forecast based on the multiple regression model, taking into account the time, the introduction of the RAPEX-China, and the value of import from China, showed that the number of those notifications in 2015 will rise again. Keywords: RAPEX, serious risks, China, multiple regression model, prediction. (author's abstract)
3
Content available remote Analiza wyrobu agd w aspekcie jego demontażu
100%
XX
Już na etapie projektowania wyrobu powinno się zwracać uwagę, co się będzie z nim działo po wycofaniu z eksploatacji. Dokonując demontażu urządzenia w fazie jego likwidacji dostajemy informacje zwrotne o trudnościach związanych z ustaleniem materiału, z jakiego składają się poszczególne części wyrobu, trudnościach z odnalezieniem miejsc łączenia poszczególnych części, długim czasie demontażu wyrobu. Informacje te są wskazówką do udoskonalenia wyrobu pod kątem jego demontażu i w efekcie recyklingu. (fragment tekstu)
EN
This paper presents analysis of household appliance for disassembly purposes. Examination of specific types of recycling and types of disassembly are enforced. The analysis of iron's and microwave oven disassembly are followed by the results and conclusions stemming from the examined process. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano zagadnienie odpisów aktualizujących zwracając uwagę na ich pomiar, ewidencję księgową i prezentację w sprawozdaniu finansowym.
EN
Risky situations are connected with even' enterprise. The specification of producers caused that we have a risky situation with cost of product manufacturing and the depreciation of products inventory. In Polish and international accounting law there are different aspects which are connected with the depreciation of products inventory, measurement, bookkeeping and the presentation in financial statement valuation allowance. These procedures can be used in enterprise risk management. (original abstract)
5
Content available remote Osoba jako produkt w koncepcji marketingu wyborczego
80%
XX
W artykule skoncentrowano się na produkcie w kontekście współczesnego marketingu wyborczego. Omówiono tutaj specyfikę produktu-osoby, jej miejsce w kontinuum produktu: dobro materialne-usługa, wybrane czynniki mające wpływ na pozycję wyjściową kandydatów uczestniczących w wyborach, a także cechy indywidualne kandydatów, mogące wpływać na decyzje wyborcze wyborców. W artykule uwzględniono również elementy tworzące wizerunek kandydata oraz klasyfikację typów wizerunkowych kandydatów.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper, the author concentrated on the product in the context of contemporary election marketing. The paper discusses the specificity of the product-person, its place in the continuum of the product "material good-service", chosen factors affecting the home position of candidatesparticipating in elections, as well as individual characteristics of candidates, being able to influence on the decisions of electors. Elements forming the image of the candidate and classification of the types of candidate's image were also included in the paper.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie zmian, jakie dokonują się w produkcie turystycznym Penang pod wpływem odmiennych preferencji zbiorowości wysyłającej. Artykuł opiera się na statystykach publikowanych przez Malezyjski Urząd ds. Turystyki (Tourism Malaysia), statystykach Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), dostępnej literaturze przedmiotu dotyczącej turystyki w Malezji oraz turystyki obywateli krajów Półwyspu Arabskiego i Zatoki Perskiej, a także na wynikach badań terenowych prowadzonych przez autorkę na wyspie Penang w lipcu 2003 oraz 2010 roku. W badaniach oparto się na wywiadach kwestionariuszowych pogłębionych (z menedżerami hoteli, pracownikami sektora turystycznego i samymi turystami) oraz obserwacji uczestniczącej jawnej i ukrytej. Prowadzenie badań w tym samym obszarze w odstępie siedmiu lat umożliwiło porównanie produktu z czasów "przed" i "po" zdominowaniu rynku przez obywateli Arabii Saudyjskiej.(fragment tekstu)
EN
The article threats about the transformation within the tourism product, as influenced by different source market. The article is based on UNWTO, Malaysia and Penang Tourism Authorities statistics, aviable literature about tourism in Malaysia and tourism activities of Muslim Countries citizens (eg. Arab Peninsula), and field research, done by the author in Penang (semi categorized interviews with hotel managers and tourists, participant observation). The research was done on July 2003 and July 2010 what made possible the comparative analysis of tourism product before and after the domination of the market by Saudi Arabia citizens.(original abstract)
7
Content available remote Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej
80%
XX
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty kształtowania oraz rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej. Rozważania teoretyczne wzbogacono praktycznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju markowego produktu turystyki wiejskiej. W oparciu o badania przeprowadzone w 30 gminach województwa podkarpackiego można stwierdzić, że mimo wykształconych struktur organizacyjnych w praktyce proces rozwoju markowych produktów turystycznych na podkarpackiej wsi jest w początkowej fazie rozwoju. Poważną przeszkodą w tym zakresie są słabo wykształcone relacje partnerskie pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents chosen aspects and phases of creating branded products in rural tourism. Theoretical discussions were enriched with practical solutions regarding the development of branded product of rural tourism. Based on research conducted in 30 communes of Podkarpackie voivodeship, it can be ascertained that despite the developed of organisational structures, in practice the process of development of branded tourist products in Podkarpackie region countryside remains at its initial stage of development. Poor partner relationships between entities involved in development of rural tourism remain a considerable barrier in this sphere.(original abstract)
8
Content available remote Ocena wartości produktu terytorialnego metodą refleksji strategicznej
80%
XX
Celem pracy jest ukazanie możliwości wykorzystania jednego z etapów metody refleksji strategicznej tak do całościowej oceny wartości danego terytorium i do oceny szeroko rozumianych zasobów danego terytorium (produktu terytorialnego) w aspekcie zaspokojenia potrzeb ujawnionych przez różne podmioty, chcące skorzystać z uŜyteczności danego terytorium. Ukazano konieczne modyfikacje realizacji wspomnianego etapu metody refleksji strategicznej, aby móc ją wykorzystać do realizacji wskazanego celu. Dla egzemplifikacji technicznej strony stosowania omawianej metody przytoczono fragment wyniku własnych badań nad oceną wartości potencjału powiatu sanockiego dla różnych grup docelowych, ze szczególnym uwzględnieniem turystów. Interpretując uzyskane wyniki, ukazano dużą wartość pozyskanych drogą stosowania tej metody informacji przydatnych włodarzom danego terytorium w procesie decyzyjnym, mającym wzmocnić wartość terytorium.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is to show the possibilities of using one of the stages of strategic reflection method as an overall assessment of the value of the territory, and to assess the resources of the territory (territorial products) in terms of satisfying the needs revealed by different entities that wish to benefit from the territory utilities. There are shown the necessary modifications to the implementation of this phase of the strategic reflection method, to be able to use it to achieve the stated objective. For exemplification of the technical side of this method, a constituent result of their research, was presented evaluating the potential of the county of Sanok, for different target markets, with particular emphasis on tourists. In the discussion of results the author showed high value of data derived from the application of this method. Data an useful for the authorities of the territory in their decision making that should reinforce the value of the area.(original abstract)
9
Content available remote Produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Gdańska
80%
XX
Produkt turystyczny nabiera coraz większego znaczenia jako instrument działań marketingowych w świetle rosnącej konkurencji na rynku turystycznym. Sukces rynkowy mogą odnieść tylko te miejscowości lub regiony, które zaoferują atrakcyjny produkt turystyczny. W konsekwencji jego atrybutem staje się jakość wszystkich elementów tworzących produkt. Ocena produktu powinna być dokonywana pod kątem spełniania oczekiwań jego odbiorców. Wymaga to realizacji systematycznych badań, które pozwolą na ocenę produktu obszarów turystycznych i lepsze dostosowanie go do potrzeb odwiedzających i mieszkańców. Artykuł ma na celu ukazanie znaczenia analizy produktu turystycznego dla zwiększenia atrakcyjności miejscowości turystycznej. Jako przykład wybrane zostało miasto Gdańsk, które jest często odwiedzane przez turystów, jednakże - zdaniem autorów - jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany.(fragment tekstu)
EN
The touristic product has greatest meanings as an instruments of marketing operations in the light growing competition on the touristic market. The market success can conquest only these localities or regions which can offer some attractive touristic product. The quality of all creating elements become attribute in its consequence of the product. The estimate of the product should be performed to grant all expectations of recipients. It requires to realize of the systematic research, which will allow to estimate of the touristic product and better fitting it for requirements of visitors and inhabitants.(original abstract)
XX
Badania i analizy prowadzone przez światową organizację GS1 wskazują na to, ze kluczowym elementem wpływającym na opłacalność wymiany handlowej jest prawidłowe przygotowanie danych produktowych. (fragment tekstu)
EN
The paper examines the development of Bulgarian hospitality industry after the changes in 1989, followed by substantial investment in reconstruction of privatized hotels and the construction of new modern hotel facilities with interesting architecture, exterior and interior design. Based on analysis of statistics, mainly for the period 2008-2015, it outlines the main issues regarding this development, namely, seasonality in the use of the hotel superstructure, low average income of nights spent, excessive construction of big seaside and mountain tourist complexes, relatively low quality of hotel services. It emphasizes the importance of international hotel chains entering the market, their influence on the Bulgarian hotel industry concerning applying best practices and new technology in hotel services. The result being enhanced quality and competitiveness of Bulgarian hospitality industry. The emergence of Bulgarian hotel chains and brands is indicated as a positive trend. The paper addresses the small family hotel business, and its trends of positive development. The advance of small familyowned hotel businesses is an important prerequisite for the development of alternative types of tourism in Bulgaria. The article examines the regulatory framework of categorization of accommodation establishments in the Republic of Bulgaria and the problems that arise in the process of categorization underlining the ineffecient government control over the quality of the hotel product. The strengths and weaknesses of the national hotel product are outlined and possibilities for improving its quality and competitiveness are suggested.(author's abstract)
XX
W artykule zastosowano macierzowy model regresji do opisania zmienności w czasie liczby notyfikacji w systemie RAPEX dotyczących wszystkich kategorii produktów, a także najczęściej zgłaszanych, tj. zabawek, odzieży, tekstyliów i dodatków, urządzeń i wyposażenia elektrycznego, pojazdów silnikowych, kosmetyków i wyposażenia oświetleniowego. Wykorzystano dane dostępne w rocznych raportach systemu RAPEX, obejmując badaniem lata 2006-2012. Wartość współczynnika determinacji R2 wskazała na zadowalające dopasowanie funkcji liniowej dla wszystkich notyfikacji, a dobre dla notyfikacji dotyczących odzieży, tekstyliów i dodatków oraz wyposażenia oświetleniowego. Przeprowadzona dla 2014 roku prognoza wskazała na dalszy istotny wzrost liczby notyfikacji dla wszystkich produktów oraz odzieży, tekstyliów i dodatków oraz na ich spadek w przypadku wyposażenia oświetleniowego. (abstrakt autora)
EN
The matrix regression model was used in the paper to describe the variability in time of the notification number in the RAPEX system concerning all product categories, as well as the most commonly reported, such as toys, clothing, textiles and fashion items, electrical appliances and equipment, motor vehicles, cosmetics and lighting equipment. The paper uses the data available in the annual reports of the RAPEX system, covering the period of 2006-2012. The value of the coefficient determination R2 indicated a satisfactory fit of the linear function for all notifications, and a good fit for notifications regarding clothing, textiles and fashion items and lighting equipment. The prediction carried out for 2014 indicated a further significant increase in the number of notification for all products, clothing, textiles and fashion items, and a decrease in the number of notification in case of lighting equipment. (author's abstract)
XX
Celem pracy była próba identyfikacji determinant wpływających na akceptację nowego produktu zawierającego w składzie owady jadalne. Badanie składało się z dwóch działań: sensorycznej oceny konsumenckiej i badania metodą ankietową. Ocenę konsumencką przeprowadzono na grupie 114 ochotników studentów, którzy następnie wypełnili autorski kwestionariusz ankiety. Ocenie konsumenckiej poddano trzy zakodowane próbki koktajlu na bazie borówki czarnej Vaccinium myrtillus L. z dodatkiem różnych zawartości zmielonego jadalnego świerszcza domowego Acheta domesticus L. (1,0%, 2,9% i 4,8%). Uczestnicy zostali poinformowani o możliwym działaniu czynników alergennych. W ocenie konsumenckiej zastosowano dziesięciopunktowe niestrukturowane skale dla deskryptorów: akceptacja, wygląd, barwa, zapach, smak, ocena ogólna, preferencje. Kwestionariusz ankiety zawierał pytania dotyczące m.in. akceptacji tradycyjnych koktajli owocowych, ich składu, częstości ich spożycia, korzyści zdrowotnych koktajlu owocowego ze świerszczem domowym oraz czynników zachęcających i zniechęcających do spożywania. Wybór Acheta domesticus L. był celowy ze względu na bardzo dużą zawartość białka (70%). W przeprowadzonym badaniu konsumenci wyrazili swoją akceptację wobec koktajli owocowych na poziomie 95,5%, odpowiadając, że je "bardzo lubią" i "lubią". Płeć nie była czynnikiem różnicującym istotnie statystycznie. W przyszłości badania tego typu mogą pomóc producentom w podjęciu działań w zakresie modyfikacji produkowanej żywności, np. koktajli owocowych jako "nośnika" owadów jadalnych, w tym przypadku świerszcza domowego, w celu zwiększenia zawartości witamin, składników mineralnych, a przede wszystkim białka i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Próbka koktajlu z największą zawartością świerszcza domowego uzyskała najniższą akceptację i była najmniej preferowana przez konsumentów. Uzyskane wyniki mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Pozwolą one producentom żywności na zaproponowanie i wprowadzenie nowych produktów z owadami jadalnymi na rynek polski wzorem innych krajów europejskich(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was an attempt to identify the determinants of acceptance of a new product containing edible insects. The study consisted of two activities: a sensory assessment by consumers and a questionnaire survey. Consumer assessment was conducted with 114 volunteer students who then completed the author's questionnaire. Consumer evaluation used three coded samples of blueberry (Vaccinium myrtillus L.) cocktail with the addition of various contents of ground edible house cricket (Acheta domesticus L.) (1.0%, 2.9% and 4.8%). The participants were informed about the possible action of allergens. The consumer assessment used 10-point unstructured scales for the following descriptors: acceptance, appearance, color, flavor, taste, overall rating, preferences. The questionnaire included questions about acceptance of traditional fruit cocktails, frequency of their consumption, health benefits of fruit cocktail with home cricket, as well as factors encouraging and dissuading people to/from eating specific products. Acheta domesticus L. was selected intentionally due to its very high protein content (70%). In this study, the acceptance rate of fruit cocktails was 95.5%, with consumers responding that they "liked it very much" or "liked it." Gender was not a statistically differentiating factor. In the future, this type of research may help producers in taking measures to modify the composition of their food, e.g. fruit cocktails, with edible insects (in this case, home cricket) as a way to increase vitamin and mineral content and, above all, protein and polyunsaturated fatty acids content. The sample of the cocktail with the largest content of home cricket had the lowest acceptance rate and was the least preferred by consumers. This study provided cognitive and actionable findings. It will allow food producers to propose and introduce new products with edible insects in the Polish market, inspired from other European countries.(original abstract)
XX
W publikacji przedstawiono wyniki badań empirycznych, których głównym celem było określenie postaw i preferencji konsumentów polskich, ukraińskich oraz rumuńskich w odniesieniu do kraju pochodzenia produktów. Podstawowy materiał źródłowy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim, przeprowadzonym w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Iwano-Frankowsku (Ukraina) oraz Oradei (Rumunia), na próbie 1200 respondentów (po 400 osób w każdym mieście). Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz ankietowy. Przedstawione analizy wykazały m.in., że efekt kraju pochodzenia produktu nie jest czynnikiem decydującym o zakupie danego dobra w opinii konsumentów polskich, ukraińskich i rumuńskich. Niemniej jednak, respondenci w swoich wyborach rynkowych zwracają uwagę na niniejsze kryterium. Ponadto ankietowani zgodnie uznali, że najważniejszymi cechami opisującymi produkty krajowe są: wysoka jakość i ekologiczność zaś produkty zagraniczne - nowoczesność i zgodność z modą.(abstrakt autora)
EN
The results of empirical research have been presented in the paper. Their main aim was to determine attitudes and preferences of Polish, Ukrainian and Romanian consumers in relation to the products' country-of-origin. The main source material was achieved thanks to direct interviews conducted in three cities: Rzeszów (Poland), Iwano-Frankowsk (Ukraine) and Oradea (Romania), on the sample of 1200 respondents (400 people in every city). The questionnaire was used as a measuring tool. The presented analyses showed that, among others, the effect of a product's country-of-origin is not a factor which decides about purchasing a certain good in the opinion of Polish, Ukrainian and Romanian consumers. Nevertheless, the respondents in their market choices pay attention to the following criterion. Moreover, the people who took part in the questionnaire unambiguously said that the most important features describing domestic products were: high quality and ecology; however foreign products were described in terms of modernity and conformity with fashion.(author's abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono sposób analizy opłacalności przedsięwzięcia polegającego na skróceniu czasu użytkowania produktów lub niektórych jego komponentów warunkujących funkcjonowanie produktu. Pomijamy ocenę, czy takie postępowanie przedsiębiorcy jest etyczne. (fragment tekstu)
16
Content available remote Emotikony i emoji w recenzjach produktów
80%
XX
W artykule przedstawiono wstępne badania nad emotikonami i emoji w serwisie Amazon w ramach recenzji produktu Amazon Fire TV stick. Na wstępie zostały zaprezentowane różnice w emoticons i emoji oraz uwzględniono ich zastosowanie z punktu widzenia wschodnich i zachodnich preferencji. W badaniu wstępnym wzięto pod uwagę 600 recenzji przeanalizowanych pod kątem występowania emotikonów i emoji, a wyniki omawianych rozwiązań zawierają analizę czterech rynków od globalnego amazon.com po lokalne usługi dla Niemiec, Japonii i Wielkiej Brytanii(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents preliminary research on emoticons and emoji in Amazon under reviews of "Amazon Fire TV stick" product. In the begining differences in emoticons and emoji were presented and their use was taken into account from the perspective of easter and westerm preferences. In the preliminary research 600 reviews were taken into consideration which were analysed in terms of emoticons and emoji occurrence and the results of subject solutions include the analysis of 4 markets, from global amazon.com to local services for Germany, Japan and United Kingdom(original abstract)
17
Content available remote Changes in Tourism Product Offered by a Spa Resort
80%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja zmian w produkcie uzdrowiska, które spowodowały możliwość wyróżnienia dwóch kategorii produktu, obecnie oferowanego w Polsce. Artykuł jest wynikiem analizy literatury polskiej i zagranicznej, a także obserwacji własnych, które pozwoliły na dokonanie syntezy zmian w produkcie. Zidentyfikowano główne przejawy zmian w uzdrowiskach i w produkcie, co pozwoliło na wyodrębnienie dwóch podstawowych kategorii oferowanego produktu w uzdrowiskach polskich .(abstrakt autora)
EN
The objective of the article is to identify changes occurring in a spa resort tourism product which resulted in distinguishing two product categories offered at present in Poland. The article is based on Polish and foreign literature analysis, as well as the authors‟ individual observations which allowed for performing the synthesis of product changes. Major manifestations of changes were identified in spa resorts and in the product which facilitated distinguishing two basic categories of the product offered by Polish spa resorts.(original abstract)
18
80%
XX
Magnesem przyciągającym turystów w konkretne miejsce mogą być żywnościowe produkty lokalne, oparte na tradycyjnych sposobach wytwarzania, sięgających często zamierzchłej historii, mające ścisły związek z określonym regionem. Lokalne produkty mogą być głównym motywem wyboru danej destynacji przez turystę albo jedną z wielu atrakcji turystycznych, której doświadcza podróżujący po danym terenie. Żywność, jedzenie to sposób przenikania do innej kultury, który pozwala na indywidualne doświadczenie występujące na poziomie zmysłów (węchu, smaku, wzroku). Pierwszym ogniwem łączącym turystę z regionem jest kuchnia, a wrażenia, jakie pozostają z podróży, dotyczą w dużej mierze lokalnych produktów.(abstrakt oryginalny)
EN
The traditional local food products can be the main motive for choosing the destination for tourists, or they can be one of the many tourist attractions that you experience travelling in the area. Culinary tourism is tied to the need of knowledge, trying, products experience and food of a specific place. This form of tourism is one mean of sustainable tourism, because it saves the cultural heritage for future generations, it has a limited influence on the environment, and otherwise the local community which participates in getting income from the sale of products and services. In the European Union there are promoted European systems which were created in order to protect and promote local and traditional products, and otherwise each country has the right to establish its own national quality systems. These methods support the local economy, since the use of traditional methods of production requires more labor intensive, increase employment, promotes the development of rural areas and it can also increase the prices of such products, what improves the financial situation of their manufacturers.(original abstract)
EN
In this article we present the analysis of product life cycle and research process in aiming at discovering the tendencies toward profitability for an economic activity. It comes down to modelling life cycles for products being considered by a company, and in estimating the profitability when launching them. The analysis was done using precise statistical tools. It also enables making an accu¬rate decision on finał product selection. Methods of mathematical-econometric modelling seem to be very useful in forecasting long-term product strategy. Chapter 3 focus on different models of product development tendencies. The authors took into consideration the logistic fiinction, the Gompertz fiinc¬tion as well as logarithmic models. They then introduced the five decision-making rules described in detail in chapter 4. At the end of the article, some computational examples illustrate the decision-mak¬ing process. In the process of selecting an optimum product strategy (which takes into account the criterion of maximization of company value), the authors created a programme in the Scilab environ-ment which was used for numerical calculations.(original abstract)
XX
Zaprezentowane parametry tworzą w praktyce podstawę do konstruowania konkretnego produktu ubezpieczenia zdrowotnego. W pierwszej kolejności odnoszą się one do techniczno-ubezpieczeniowego wyodrębnienia ochrony ubezpieczeniowej, widzianej oczami jej producenta (zakładu ubezpieczeń). W obliczu konkurencji możliwości sprowadzania przez zakład ubezpieczeń formułowania produktu ubezpieczeniowego (w tym zdrowotnego) jedynie do takiego obszaru, który jest względnie prosty i wygodny z techniczno-ubezpieczeniowego punktu widzenia, są jednak ograniczone. Zakład ubezpieczeń postawiony jest bowiem przed koniecznością zmiany spojrzenia na konstrukcję produktu ubezpieczeniowego z wytwórczego na zorientowane na klienta. Rozszerzenie pojęcia produktu ubezpieczeniowego (produkt podstawowy - ochrona ubezpieczeniowa czy produkt rozszerzony) i objęcie nim nie tylko momentu prezentacji oferty i zawierania umowy, ale całego łańcucha świadczenia usługi ubezpieczeniowej, jest jedną z dróg dostosowania konstrukcji produktu do zmian rynkowych. Wybrana koncepcja, jak wskazano, jest jednocześnie jednym z wymiarów analizy konstrukcji produktu ubezpieczeniowego.Warto ponadto nadmienić, że produkty ubezpieczeń konstruowane przez zakład ubezpieczeń są zawsze produktami standardowymi. Ich indywidualizacja następuje dopiero w momencie zawierania umowy. Wtedy to bowiem raz skonstruowane przez zakład produkty są ponownie konstruowane z udziałem ubezpieczającego. (fragment tekstu)
EN
The construction of insurance product (including health insurance) is the effect of product forming process. The product concept selected, construction parameters verbalized in the insurance general terms as well as the form of sale (single product vs. combined product, for example an insurance package) may be used as different levels for analysis of the product construction. The article focuses on the first two mentioned levels of analysis.To treat the product offered by an insurance company exclusively as an insurance protection is only one way of understanding it. A comprehensive understanding of insurance product can be found in the conception presented by M. Haller, which conceives insurance product as a combination of the insurance protection and twofold kind of services - basic services and extended services. The article gives an example of the M. Haller's conception - private health insurance schemes.The overview of the construction of health insurance product from the modifiable parameters point of view has been confined to a presentation of a few chosen specifications regarding the insurance scope (subject, insured, territory, time) combined with insurer's risk limiting instruments. (original abstract)
first rewind previous Strona / 23 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.