Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 725

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  młodzież
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
PL
Podjęto problem postawy wobec środowiska naturalnego wśród studentów. W części teoretycznej dokonano analizy i omówienia poszczególnych aspektów postawy: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę "nowego paradygmatu środowiskowego" wyznaczającego pozytywny stosunek do przyrody w ramach sfery poznawczej oraz na problem zgodności postawy z deklarowaną gotowością do zachowań proekologicznych. W części empirycznej opisano badanie dokonane w grupie studentów. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują na istnienie pozytywnej postawy wobec środowiska naturalnego studentów. Osoby badane charakteryzowały się wysokim poziomem świadomości kryzysu ekologicznego oraz doświadczeniem wpływu zagrożeń ekologicznych na swoje życie. Zaznaczyła się również tendencja do preferowania "nowego paradygmatu środowiskowego" w stosunku do paradygmatu społecznej dominacji".
EN
In this paper the problem of students' attitude toward natural environment was undertaken. In the theoretical part the author analyses and disusses particular aspects of attitudes: cognitive, emotional and behavioral. Special attention was paid to a role of a "new environmental paradigm" which leads to positive realations with nature within a cognitive aspect of attitude and on a problem of consistance between attitude and readiness for proecological behavior. In the empirical part, the research which was carried out in the students' group was described. Results indicate that students have positive attitude toward natural environment. The subjects are characterized by high level of conciousness of ecological crisis. They also experience the influence of ecological threats on their lives. There is a noticeable tendency to prefer a "new environmental paradigm" rather than a "dominant
3
Content available Start młodzieży na rynku pracy
100%
EN
Poland belongs to the group of the poorest countries in European Union (country’s gross growth per capita according to the purchasing power constitutes about 45% of the union’s average). The development policy of our country should be based on the young and better educated people, on good perspectives for the development of enterprise, on scientific and cultural potential highly valued by the whole world and a continuously developing market. The fields in which the graduates of the universities may find good jobs in the future include: computer science, biotechnology, electrical engineering, English philology. National economic policy, stimulating the investments with good external effects and supporting the expansion of the knowledge based economy, contributes to the reduction of inequalities and the increase of social wealth. The inequalities lead to social losses and lower growth of the country’s profit. A mitigating the inequalities releases social energy used to fight against poverty and make people focus on the productive activities and initiatives. Young people should have better access to the job market. It is possible thanks to the creation a proper financial stimuli and a relevant system of adaptation to the market requirements.
EN
Introduction: The aim of the study was to assess the level of awareness of smoking and non smoking students on harmful impact of nicotine and cigarette smoke on human body. Material and methods: The study was carried out in March 2011 in high schools in Szczecin. Own elaborated questionnaire was used. 288 students from high school, technical college and vocational school were tested. Results: The majority of responders (95,1%) claimed that cigarette smoke is harmful both for passive and active smokers. They most often pinpoint the direct cause connected with smoking to pulmonary diseases (264 persons) and cancers (240 persons). Almost 90% of students found negative impact of tobacco products on development of fetus of pregnant women. Overwhelming majority of respondents (83,2%) feels anxious if it comes to stay in a room filled with smoke. Conclusions: The awareness of high school students on negative influence of smoking on human body is quite satisfactory, but there is still a need for more education in the range of diseases and symptoms connected with smoking.
PL
Wstęp: Celem pracy była ocena poziomu wiedzy uczniów palących i niepalących na temat szkodliwego działania nikotyny i dymu papierosowego na organizm człowieka. Materiał i metody: Badania przeprowadzono w marcu 2011 roku w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Szczecina. Materiał empiryczny zebrano za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Grupę badawczą, liczącą 288 osób, stanowili uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Wyniki: Większość respondentów (95,1%) uważała, że dym papierosowy jest szkodliwy dla osób zarówno palących czynnie jak i biernie. Ankietowani najczęściej za choroby i objawy chorobowe, które mogą być wywołane przez działanie nikotyny, uznali: choroby płuc (264 osoby) oraz nowotwory (240 osób). Wśród badanej młodzieży prawie 90% ankietowanych zauważyła negatywny wpływ wyrobów tytoniowych na rozwój płodu u kobiet, które palą w czasie ciąży. Przeważająca większość ankietowanych (83,2%) denerwuje się, gdy musi przebywać w zadymionym pomieszczeniu. Wnioski: Świadomość negatywnego wpływu nikotynizmu na organizm człowieka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest zadawalająca, jednak należało by zwiększyć działania edukacyjne w zakresie znajomości chorób i objawów chorobowych wywoływanych przez nikotynę.
EN
Abstract Wsparcie społeczne ma miejsce wtedy, gdy człowiek może liczyć na pomoc i wsparcie wynikające z zachowań prospołecznych osoby lub grupy osób wspierających. Jest zawsze aktualne i najprawdopodobniej każdy będzie go kiedyś potrzebował. Agresja jest celowym wyrządzaniem krzywdy innej osobie, bojącej się i chcącej uniknąć bólu i cierpienia. Może być sposobem na szybką realizację doraźnego celu, ale niszczy przez to stosunki z ludźmi. Material and methods Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez autorkę pracy. Results Uzyskane wyniki badań ukazały potrzebę wsparcia społecznego wśród młodzieży Conclusions 1. Agresja młodzieży wiejskiej była związana ze wsparciem społecznym określanym ogółem. 2. Na agresję młodzieży miejskiej istotny wpływ miało wsparcie społeczne ogółem. 3. Na agresję ogólną uczniów zasadniczych szkół zawodowych oddziaływało wsparcie poczucia wartości oraz wsparcie społeczne ogółem. 4. Wynik ogólny agresji licealistów nie wiązał się w sposób istotny z żadnym z badanych składników wsparcia społecznego.
PL
Streszczenie Wsparcie społeczne ma miejsce wtedy, gdy człowiek może liczyć na pomoc wynikającą z zachowań prospołecznych osoby lub grupy. Jest zawsze aktualne i najprawdopodobniej każdy będzie go kiedyś potrzebował. Agresja jest celowym wyrządzaniem krzywdy innej osobie, bojącej się i chcącej uniknąć bólu i cierpienia. Może być sposobem na szybką realizację doraźnego celu, ale niszczy przez to stosunki z ludźmi. Materiał i metody Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. Badania realizowano techniką ankiety audytoryjnej nadzorowanej przez autorkę pracy. Wyniki Uzyskane wyniki badań ukazały potrzebę wsparcia społecznego wśród młodzieży Wnioski 1. Agresja młodzieży wiejskiej była związana ze wsparciem społecznym określanym ogółem. 2. Na agresję młodzieży miejskiej istotny wpływ miało wsparcie społeczne ogółem. 3. Na agresję ogólną uczniów zasadniczych szkół zawodowych oddziaływało wsparcie poczucia wartości oraz wsparcie społeczne ogółem. 4. Wynik ogólny agresji licealistów nie wiązał się w sposób istotny z żadnym z badanych składników wsparcia społecznego.
6
80%
PL
Jaki jest wpływ oczekiwanego poziomu dochodu na kształtowanie zachowań przedsiębiorczych? Na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego wśród młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich w województwie zachodniopomorskim, autor udowadnia, że choć zależność jest silna, to inne czynniki również mają znaczący wpływ.
7
80%
PL
Analizy przedstawione w poniższym artykule dotyczą procesów kształtowania się położenia młodzieży w okresie transformacji ustrojowej. Dynamicznie zmieniające się normy i wartości świata instytucjonalnego oraz „świata życia” prowadzą do poszukiwania skutecznych strategii adaptacyjnych, które zmieniają charakter i treść integracji społecznej, wpływając tym samym na procesy tożsamościowe. Analiza raportu Młodzi 2011 oraz obrazy młodzieży i świata społecznego wynikające z debat prasowych pozwalają na doprecyzowanie statusu młodzieży jako kategorii społecznej w okresie burzliwych zmian społeczno-gospodarczych. Autorka swoją uwagę skoncentrowała na wskaźnikach ekonomicznych, ponieważ to ekonomia staje się zasadniczym medium interakcji społecznych i głównym regulatorem życia społecznego.
EN
The analyzes presented in this article refer to the position of young people in the political and economic transformation. Dynamically changing norms and values of the institutional world and the “lifeworld” lead to the search for effective adaptation strategies. Those strategies change the nature and content of social inclusion, thus affecting the processes of youth identification. Analysis of the report "Young 2011" and the images of young people and the social world resulting of the press debates allow for clarification of the status of youth as a social category during the tumultuous socio-economic changes. The author has focused its attention on economic indicators because it economy is becoming a major medium of social interaction and the main regulator of social life.
EN
The paper concerns both research and practical issues. Its aim is to present a new outlook on the economy functions and social entrepreneurship. The novelty in the demonstrated approach lies in the attempt to link the indicated issue with the problem of the situation of contemporary youth. The author seeks answers to the following questions: To what extent and scope can the development of social economy contribute to the improvement of the situation of contemporary youth? What conditions shall be met to make young people see social entrepreneurship as an attractive form of a social and professional activity? What can be the functions of social enterprises in relation to the needs and expectations of different categories of young people? The economic crisis affects young people in a particular way, hence the attempts to search new ways of preventing and solving their problems. Findings in the field of sociology, social politics, social psychology and other scientific disciplines are the basis for the analysis presented in this article. The author’s main task is to determine the area of analysis and activities concerning the relations between social economy and the situation of contemporary youth. The article consists of five parts which discuss the following issues: (1) a deficit of knowledge regarding the relation: social economy – the youth; (2) features of social economy from the point of view of young people; (3) limitations and weaknesses of social economy: (4) the specificity of the situation of contemporary youth; (5) social economy functions in relation to youth.
PL
Artykuł dotyczy w równym stopniu kwestii badawczych jak i praktycznych. Jego celem jest prezentacja nowego spojrzenia na funkcje gospodarki i przedsiębiorczości społecznej. Nowość prezentowanego ujęcia polega na próbie powiązania wskazanej problematyki z zagadnieniem sytuacji współczesnej młodzieży. Autor poszukuje dopowiedzi na następujące pytania: W jakim stopniu i zakresie rozwój gospodarki społecznej może przyczynić się do poprawy sytuacji współczesnej młodzieży? Jakie warunki powinny być spełnione, by przedsiębiorczość społeczna była postrzegana przez młodych ludzi jako atrakcyjna forma aktywności społecznej i zawodowej? Jakie funkcje mogą pełnić przedsiębiorstwa społeczne w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań poszczególnych kategorii młodych ludzi? Kryzys ekonomiczny w szczególny sposób dotyka ludzi młodych, stąd próby poszukiwania nowych sposobów zapobiegania i rozwiązywania ich problemów. Podstawą prezentowanych w artykule analiz są ustalenia z zakresu socjologii, polityki społecznej, psychologii społecznej i innych dyscyplin naukowych. Zasadniczym zadaniem, jakie stawia sobie autor, jest określenie pola analiz i działań dotyczących relacji między gospodarką społeczną a sytuacją współczesnej młodzieży. Artykuł składa się z pięciu części, w których zostały omówione następujące zagadnienia: (1) Deficyt wiedzy na temat relacji gospodarka społeczna - młodzież; (2) Walory gospodarki społecznej z punktu widzenia ludzi młodych; (3) Ograniczenia i słabości gospodarki społecznej; (4) Specyfika sytuacji współczesnej młodzieży; (5) Funkcje gospodarki społecznej w odniesieniu do młodzieży.
EN
The paper is an analytical study which involves the following issues: terrorist threats as a challenge, terrorist threats in Europe and Poland, and terrorism prevention in secondary schools. After relevant argumentation of the policymakers’ needs concerning terrorist threats, the author discusses different ways of how to counteract these threats in secondary schools. The analysis is based on extensive source literature, with characteristics of terrorist threats being presented by listing features and attributes which uniquely indicate them. The author’s major contribution was conducting empirical research on a reliable research sample. It is worth observing that the author attempted to offer her own ideas of how to behave and what moves can be made by head teachers and teaching staff during hypothetical acts of terrorism. The author's considerations are the reflection of current knowledge about terrorism in the area of scientific exploration related to preparing children and young people for this type of emergency.Taking account of the presented issues, the paper is bound to be interesting for people who deal with terrorism as a current challenge.
PL
Zgodnie z modelem ekologicznym wszelka aktywność seksualna jest efektem gromadzenia doświadczenia w trakcie procesu socjalizacji opartego na podłożu biologicznym. Analizując wpływ niepełnosprawności wzroku na funkcjonowanie psychoseksualne dorastającej osoby, należy uwzględnić więc nie tylko aspekt czynnościowy, ale przede wszystkim społeczno-kulturowy. Specyficzne warunki wychowania i edukacji w okresie dzieciństwa i adolescencji (m.in. realizacja obowiązku szkolnego w ośrodku specjalnym, często połączona z pobytem w internacie, nadopiekuńczość rodziców, brak lub niedostosowane programy edukacji seksualnej) mogą zaburzać nabywanie prawidłowych wzorców interakcji międzyludzkich i opóźniać proces identyfikacji własnej seksualności. Zubożony zakres doświadczeń społecznych może skutkować niskim poziomem mentalizacji potrzeby, a to z kolei powodować brak jej aktywizacji, czego wyrazem jest na przykład mniejsza częstotliwość zachowań autoerotycznych wśród dojrzewających niewidomych chłopców w porównaniu z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Ponadto obniżone poczucie własnej wartości i interpersonalnej atrakcyjności związane z brakiem akceptacji posiadanej dysfunkcji, świadomość zależności od innych oraz negatywne reakcje otoczenia, opierające się na fałszywych przekonaniach na temat seksualności osób niewidomych, również mogą utrudniać budowanie bliskich relacji i nawiązywanie więzi emocjonalno-seksualnych. Przegląd badań nad seksualnością młodzieży niewidomej i słabowidzącej nie pozwala na wysunięcie jednoznacznych wniosków na temat przebiegu rozwoju tej grupy osób. Zgromadzone dane mają na ogół charakter deskryptywny i nie oddają w pełni specyfiki funkcjonowania seksualnego całej populacji adolescentów z niepełnosprawnością wzroku, gdyż podejmowane badania prowadzone były często na niewielkich próbach i nie uwzględniały w analizach różnych stopni i rodzajów uszkodzenia wzroku. Rozbieżności w uzyskanych wynikach dotyczących poszczególnych aspektów rozwoju psychoseksualnego mogą być także skutkiem odmiennego instrumentarium zastosowanego przez badaczy oraz społeczno-kulturowego charakteru ujmowania seksualności, swoistego dla kraju, w którym realizowano badania.
PL
Język jest podstawowym narzędziem pracy nauczyciela. Tymczasem pedagodzy bardzo często zapominają, że narzędzie to ulega dezaktualizacji, podobnie jak wiedza, którą przekazują na zajęciach. Artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na potrzebę poznawania języka, jakim posługują się młodzi ludzie. Dzięki temu nauczyciele mogą niejednokrotnie zrozumieć wypowiedź ucznia, a co za tym idzie – podjąć odpowiednią interwencję. Należy znać wyrażenia codzienne, wiedzieć co oznaczają skróty stosowane w wiadomościach tekstowych, a przede wszystkim być wyczulonym na sformułowania mogące świadczyć o zachowaniach patologicznych. W artykule zamieszczono kilka przykładowych słów, których znaczenie warto znać pracując z młodzieżą.
PL
Wstęp: Celem artykułu było ustalenie, czy aktywność na portalach społecznościowych może mieć związek z poczuciem samotności młodzieży. Metody: W badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety własnej konstrukcji, zawierającym pytania z kafeterią zamkniętą i otwartą oraz polską adaptacją Skali Samotności De Jong Gierveld. Przebadano łącznie 63 uczniów, w tym 43 dziewczyny (68,3%) i 20 chłopców (31,7%), w wieku 12–13 lat (klasy siódme). Wyniki: Uzyskane wyniki podzieliły badaną młodzież na dwie grupy. Pierwszą, stanowiły osoby nie odczuwające samotności (69,8%), drugą grupę (30,2%) – osoby odczuwające samotność w znacznym i umiarkowanym stopniu. Różnice w porównywanych grupach wystąpiły w odniesieniu do ilości czasu spędzanego na portalach w ciągu dnia, liczby znajomych oraz w długości posiadania konta na portalach społecznościowych. Wnioski: Uzyskane wyniki pokazują, że młodzież wskazująca na zadowolenie i satysfakcję z kontaktów społecznych (grupa A), deklarowała jednocześnie aktywność na portalach społecznościowych powyżej 2 godzin dziennie. Natomiast osoby, które odczuwały braki w kontaktach z innymi, w tym brak przyjaciela (grupa B), deklarowały korzystanie z portali do 1 godziny dziennie. W porównywanych grupach wystąpiły również różnice w odniesieniu do ilości znajomych na portalach oraz w długości posiadania konta. W pozostałych analizowanych obszarach, nie odnotowano różnic w porównywanych grupach.
EN
The ongoing Year of Mercy is the occasion to look at a priest performing religious functions among children and young people through the prism of his ministry in a confessional. Starting with the significance of the sacrament of penance as a source of personal priest’s development; the author of the article describes his mission as a confessor, as well as lists a priest’s duties. The author pays attention to the sacrament of penance as the way leading to the new evangelism in the face of the crisis in living this sacrament. The article contains the answer to the following question: what kind of confessor are people currently looking for’; it also shows the triple mission of a person called to fulfill religious tasks: priest – confessor – religious teacher.
EN
W związku z powszechnymi doniesieniami klinicystów i badaczy naukowych o uzależnieniach adolescentów i osób dorosłych od gier video i Internetu, a także najnowszymi zmianami w DSM-5 w zakresie uzależnień behawioralnych autorki poruszają rzadko podejmowane przez badaczy zagadnienia związane ze szkodliwym korzystaniem z gier video przez dzieci, a w szczególności kryteria diagnostyczne uzależnienia od gier według DSM-5 i związane z nimi kontrowersje, skalę problemu, czynniki ochronne i ryzyka oraz ich dynamikę w rozwoju nieprzystosowawczych wzorców korzystania przez dzieci z gier video. Artykuł zawiera analizę wyników najnowszych światowych badań nad uzależnieniem od gier wśród dzieci, ich porównanie z wynikami analogicznych badań w populacji młodzieży i dorosłych. W swoich rozważaniach autorki opierają się również na nielicznych badaniach longitudinalnych przeprowadzonych w Europie i Azji. W podejściu do omawianego problemu utożsamiają się z perspektywą psychopatologii rozwojowej, nie zapominają jednak o najnowszych koncepcjach neurobiologicznych rozumienia uzależnień od gier. Artykuł zawiera postulaty i kierunki dalszych badań naukowych nad nieprzystosowawczym korzystaniem z gier video przez dzieci.
PL
Celem podjętych badań było ustalenie czy młodzież z rozpoznanymi czynnikami ryzyka niedokrwiennej choroby serca różni się˛ od młodzieży bez takich czynników w zakresie nasilenia zachowań typu A oraz ustalenie związku między wzorem zachowania A a tymi czynnikami w grupie ryzyka. Badaniami objęto młodzież w wieku 15–18 lat. Część´ pierwsza˛ badań mająca˛na celu wykrycie biologicznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca przeprowadzono wśród 350 nastolatków. Część drugą˛ obejmującą pomiar nasilenia wzoru zachowania A przeprowadzono wśród tych nastolatków, którzy zostali zakwalifikowani do grupy ryzyka (N = 56) oraz losowo wybranych 52 nastolatków bez czynników ryzyka, stanowiących grupę porównawczą. Do pomiaru nasilenia zachowań Typu A zastosowano skalę Hunter-Wolf A-B Rating Scale w polskiej modyfikacji N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego. Uzyskane wyniki badań wykazały, że skłonność do zachowań Typu A, a szczególnie wyrażania niecierpliwości-agresji, jest przejawiana przede wszystkim przez młodzież którą˛ charakteryzuje występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, tj. siedzący tryb życia, nadwaga oraz podwyższony poziom cholesterolu.
PL
This report aims to examine which specific persons are considered to be aspirational role models by minors referred to youth educational centers and whether the role models vary among underage girls and underage boys. The research was quantitative in nature and participants were selected through purposeful random sampling. A total of 481 residents of youth educational centers were included in the study. The most important role models mentioned by the maladjusted youth in the study were placed in the following order: mother, grandmother, sister, brother, grandfather, father, friend, teacher, care/support worker, and priest. Data analysis performed with the use of the Mann-Whitney U test demonstrated that the preferred role models differ significantly (p <0.05) between boys and girls. Underage boys' role models more frequently included people from their inner family circle (mother, father, sister, brother, grandfather), their peer group (acquaintance, friend), as well as the school environment (priest). The comparison revealed no significant differences between boys and girls regarding the following role models: grandmother, teacher, and support/care worker. This means that these function as role models for both underage boys and girls to a similar extent.
EN
Fully structured interviews allow diagnosis of the majority of psychiatric disorders found in the paediatric and adolescent population. Administration requires relatively short time, and the presence of a psychiatrist specialising in children and adolescents is not essential. Since the interviews can be conducted by specially trained interviewers, the tools are primarily utilized in studies involving large groups. Nonetheless, the use of structured interviews is now increasingly common also in clinical practice. This paper reviews the currently available fully structured diagnostic interviews designed for the evaluation of paediatric patients and adolescents that cover the majority of psychiatric disorders present in this age group. Three interviews, namely the Mini-International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-KID), the Diagnostic Interview Schedule for Children, and the Children’s Interview for Psychiatric Syndromes, have been discussed at length, including the range of psychiatric disorders covered by each format, age group, time required for administration and interviewer training, versions, and availability in various languages. This presentation is aimed at familiarising the reader with the available instruments, as at the moment only MINI-KID has a Polish version (Mały Międzynarodowy Kwestionariusz dla Dzieci i Młodzieży). The other two have not yet been translated or adapted to Polish conditions, so cannot be applied for either research or daily clinical practice in Poland.
PL
W pełni strukturalizowane kwestionariusze pozwalają na badanie większości zaburzeń psychicznych występujących w populacji pacjentów małoletnich. Badanie jest możliwe do wykonania w stosunkowo krótkim czasie oraz nie wymaga obecności specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ze względu na możliwość przeprowadzania wywiadów przez odpowiednio przeszkolonych ankieterów narzędzia te stosuje się głównie w badaniach obejmujących duże grupy. Niemniej jednak wywiady strukturalizowane są także coraz częściej używane w praktyce klinicznej. Artykuł stanowi przegląd aktualnie dostępnych kwestionariuszy w pełni strukturalizowanych przeznaczonych do badania dzieci i młodzieży; uwzględniają one większość zaburzeń psychicznych występujących w tej grupie wiekowej. Przedstawiono trzy kwestionariusze: Mały Międzynarodowy Kwestionariusz Neuropsychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Diagnostic Interview Schedule for Children oraz Children’s Interview for Psychiatric Syndromes. Przegląd uwzględnia wykaz zaburzeń psychicznych wziętych pod uwagę w każdym kwestionariuszu, grupę wiekową, czas przeprowadzania badania i szkolenia ankieterów, pokrewne wersje kwestionariuszy i dostępność wersji językowych. Zestawienie kwestionariuszy ułatwia wstępne zapoznanie się z istniejącymi narzędziami. Do tej pory powstała polska wersja tylko jednego z nich – Małego Międzynarodowego Kwestionariusza dla Dzieci i Młodzieży. Pozostałych narzędzi nie przetłumaczono i nie przystosowano do warunków polskich, nie ma więc niestety możliwości ich użycia w codziennej praktyce naukowej i klinicznej w naszym kraju.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.