Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 266

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Modernization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
EN
The professional behavior of the Russian armed forces during the annexation of Crimea and the conflict in the east of Ukraine prove that they have undergone a thorough transformation. The aim of the article is to evaluate the modernization of the armed forces that took place over the last decade and to point to the direction of its further changes. The article reviews the reforms carried out by Russian defense ministers Anatoly Serdyukov and Sergei Shoygu. It explains what conclusions result from the involvement of the Russian armed forces in the conflict in Ukraine and in Syria. The changes that will take place in particular types of armed forces in the near and longer term are indicated.(original abstract)
EN
Модернизация системы образования в вузах МВД связана с проблемами личностного совершенствования и саморазвития сотрудника полиции: граждане России ожидают от правоохранительных органов эффективной борьбы с преступностью. Работа сотрудников органов внутренних дел должна отвечать новой ситуации: они должны более активно использовать все самые современные средства, поддерживать высокий уровень дисциплины, заботиться о своей профессиональной подготовке. С учетом сложившейся ситуации, целей и задач, стоящих перед Министерством внутренних дел на современном этапе, модернизация системы профессиональной подготовки специалистов МВД России связана, с ориентацией на новые парадигмы образования (практико-ориентированная, личностно-ориентированная и др.). Сегодня предъявляются новые требования к характеру и содержанию педагогической деятельности в условиях компетентностной направленности педагогического пространства ведомственного вуза. В это связи следует констатировать, что одной из важнейших задач, стоящих перед образовательными учреждениями системы МВД России, является формирование современной концепции образования курсантов и технологий, призванных обеспечить эффективное решение задач в сфере профессионального саморазвития личности курсантов в процессе практико-ориентированной подготовки специалистов органов внутренних дел Российской Федерации.(fragment of text)
3
80%
XX
Konglomeraty zaibatsu wywodzą się głównie z fortun wielkich klanów kupieckich, które zdobyły wysoki status ekonomiczny w okresie Tokugawa. W okresie restauracji Meiji przy poparciu państwa klany rodzinne stworzyły piramidalne struktury ze spółkami holdingowymi (honsha) na szczycie oraz rozległą siecią firm zależnych, powiązanych kapitałowo, technologicznie oraz poprzez relacje handlowe i zarządzanie. Stały się one stymulatorami przemian w strukturze gospodarczej i nośnikami postępu technicznego. Wraz z totalną mobilizacją wojenną klany rodzinne straciły kontrolę nad zaibatsu na rzecz wojskowej administracji gospodarczej, a ich działalność została podporządkowana potrzebom wojny i ekonomicznej eksploatacji terenów podbitych. Po wojnie amerykańskie władze okupacyjne uznały zaibatsu i kierujące nimi rodzinne spółki holdingowe za organizacje przestępcze, które przyczyniły się do ekspansji japońskiego militaryzmu, i zdecydowały się na ich rozwiązanie. Po odzyskaniu przez Japonię niepodległości zaibatsu zdołały stopniowo się odbudować w formie dzisiejszych grup keiretsu.(abstrakt oryginalny)
EN
Business groups may be commonly found on contemporary emerging markets, but in fact they have been active in many nations since the early phase of the modern economy. In pre-war Japan business groups shared common features with those of other countries in this sense that they were family-owned and had pyramidal or hierarchical structures with highly diversified business portfolios. Zaibatsu conglomerates were organisational innovations significantly and positively impacted on Japanese economic growth.1 The objective of this paper is to examine historical formation and evolution of zaibatsu conglomerates in pre-war Japan.(original abstract)
XX
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wybranych przykładów polskich i niemieckich obiektów hotelarskich, których rozbudowa i/lub modernizacja zostały sfinansowane ze środków unijnych. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu oraz zakończenia. W pierwszej części artykułu zaprezentowano klasyfikację obiektów hotelarskich w Polsce i Niemczech, w drugiej omówiono możliwości finansowania hotelarskich przedsięwzięć modernizacyjnych i/lub rozbudowy ze środków unijnych, w trzeciej części natomiast przedstawiono konkretne zrealizowane projekty hotelarskich modernizacji sześciu hoteli z Polski i Niemiec. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present some examples of polish and german hotels, which the modernization and/or development was financed by EU funds. The article is divided into three parts, introduction and overview. In first part of article was presented classification of hotels in Poland and Germany, in second part was discussed funding opportunities of modernization and/or development hotels by EU funds, while the third part presents case study of six hotels project in Poland and Germany, which modernization and/or development was financed by EU funds. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Unia Europejska potrzebuje kolejnej modyfikacji, czy raczej niezbędna jest jej modernizacja? Autor dowodzi tutaj, że UE potrzebuje pilnie modernizacji, czyli unowocześnienia i uwspółcześnienia, zarówno jeśli idzie o jej system polityczny, proces podejmowania decyzji, jak i politykę wewnętrzną i międzynarodową, ale musi ona być mądra, przemyślana, dobrze przygotowana oraz konsekwentnie przeprowadzona. Autor podkreśla, że UE nie może tutaj popełnić błędów M. Gorbaczowa czy W. Putina, a modernizacja nie może zakończyć się jej erozją i rozpadem, gdyż konsekwencje tego byłyby porażające dla Europy i całego świata. Tezą główną artykułu jest stwierdzenie, że Unia Europejska, aby mogła się zmodernizować, pilnie potrzebuje nowej aksjologii i więcej demokracji oraz nowych wizjonerów, przywódców nowego typu, autorytetów moralnych i politycznych, ludzi ideowych i zaangażowanych w ową modernizację. Oczywiście - podkreśla J.M. Fiszer - Unia Europejska potrzebuje też nowych reform i nowej strategii, w centrum których powinni być obywatele i ich problemy. UE i w ogóle Europa - pisze autor - powinny też jak najszybciej zaoferować światu swoją nową tożsamość i włączyć się aktywnie w proces budowy nowego multipolarnego ładu międzynarodowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The present article aims to answer a question whether the European Union needs another modification or rather its modernization is indispensable. The author proves that the European Union urgently needs modernization, i.e. updating its political system, decision making process as well as domestic and foreign policy, but this must be wise, deliberate, well prepared and implemented consistently. The author highlights that the European Union cannot repeat Gorbachev's or Putin's mistakes, and the modernization cannot end with its erosion and decomposition because the consequences would be disastrous for Europe and the whole world. The main thesis of the article is a statement that, in order to modernize, the European Union urgently needs new axiology, more democracy and new visionaries, new type of leaders, moral and political authorities, idealistic people committed to this modernization. Obviously, as J.M. Fiszer highlights, the European Union also needs new reforms and new strategies with the citizens and their problems in the center of interest. The author writes that the European Union and Europe in general should offer the world its identity and take active part in the process of building a new multi-polar international system. (original abstract)
XX
Gdy kryzys na rynku finansowym w pełni się ujawnił, władza publiczna początkowo potraktowała go jako okresowy problem z płynnością w sektorze bankowym. Miała ku temu podstawy, gdyż na międzybankowym rynku pieniądza obserwowano drastyczne zmniejszenie się liczby transakcji. Ułatwiono dostęp do pieniądza poprzez obniżenie stóp procentowych z 5,25% do 2,5% w 2008 roku i rozszerzono krótkookresowe finansowanie banków. Jednocześnie podtrzymywano zagregowany popyt przed spadkiem poprzez wprowadzenie jednorazowych ulg podatkowych. Ani jeden, ani drugi instrument nie dał spodziewanych rezultatów. Obniżka stóp nie poprawiła międzybankowego rynku pieniądza, gdyż zmniejszenie liczby transakcji nie było przejawem zmniejszenia płynności, ale wynikało ze wzrostu ryzyka utraty wypłacalności przez banki. Natomiast incydentalne ulgi podatkowe, zgodnie z hipotezą dochodu permanentnego, w znikomym stopniu przyczyniły się do ożywienia popytu konsumpcyjnego. Ponieważ te pierwsze działania interwencyjne nie były skuteczne, władza publiczna stanęła przed wyborem: albo dopuścić do bankructw banków, albo przystąpić do aktywnego ratowania systemu bankowego przed groźbą jego upadku. Zdecydowano się na wariant drugi. Powód był oczywisty. System bankowy współcześnie odgrywa niezwykle ważną rolę w finansowaniu zagregowanego popytu. Dopuszczenie do bankructw banków na bliżej nieokreśloną skalę mogłoby wywołać niewyobrażalną recesję. Taka sytuacja jest oczywiście politycznie i społecznie nie do zaakceptowania. Dlatego też, z małymi wyjątkami (np. Lehman Brothers), ratowano banki, pomagając im pokryć straty. Oznacza to, że faktycznie straty na ryzykownych kredytach pokrywają obecnie podatnicy.(fragment tekstu)
EN
T he reasons for the present economic crisis can be seen in both errors made by the public authorities and imperfection of risk management at the microeconomic level in the financial sector. The coincidence of three elements resulted in overheating and then breaking down the economic situation first in the USA and then in Europe. The first factor was a dynamic growth in demand for the real estate in the period of 1994-2006 clearly diverging from the historical trend. The second element was awakening of aggregated demand in 2001-2002 through radical cuts in interest rate by FED (fall from 6% down to 1%). This decline in the interest rate heated additionally the real estate market. The third factor was non-transparent financial instruments to enable mortgage credits granted to sub-prime households(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy problemu oceny modernizacji układu biegowego lokomotyw serii ET22 stanowiących liczny zbiór lokomotyw polskich przewoźników. W artykule przedstawiono podstawowe zmiany konstrukcyjne, które polegały na usunięciu resorów piórowych z usprężynowania I stopnia i wyeliminowaniu wahaczy umożliwiających przenoszenie sił pionowych z jednego zestawu kołowego na drugi. Ocena skutków tych zmian była możliwa poprzez badanie rozkładu nacisków poszczególnych kół na szyny w przypadku ruchu tych kół w górę i w dół w stosunku do pozycji wyjściowej. W artykule przedstawiono zasady prowadzenia takich badań na stanowisku TENSAN/PLW oraz kryteria oceny wyników liczbowych tych badań i ich reprezentacji graficznej w postaci pętli histerezy rozkładu nacisków kół na szyny. Porównanie kształtu pętli histerezy przykładowych lokomotyw przed modernizacją i po zmodernizowaniu pozwalana stwierdzenie tego, że wprowadzone zmiany konstrukcyjne układu biegowego eliminują takie niekorzystne działanie tego układu, jak: odrywanie się kół od szyny, skokowa zmiana wartości nacisków w trakcie ruchu kół spowodowana zwiększonym wewnętrznym tarciem w węzłach ruchomych zawieszenia oraz nierównomierne lub zbyt duże naciski kół na szyny. Dlatego badania nacisków kół na szyny, prowadzone na opisanym stanowisku, należy uznać za niezbędne do oceny skutków wprowadzanych zmian konstrukcyjnych w układach biegowych pojazdów szynowych. Zmiany wprowadzone w lokomotywach ET22, oprócz istotnego zwiększenia bezpieczeństwa jazdy, przyczyniają się także do zmniejszenia kosztów eksploatacji poprzez zmniejszenie pracochłonności i materiałochłonności napraw.(abstrakt oryginalny)
EN
This article addresses the problem of assessment of the modernization of the ET22 series locomotives forming a numerous set of Polish carrier's locomotives . The article presents the basic structural changes, which involved the removal of leaf springs of primary suspension and eliminating an equalizer enabling a transfer of vertical forces of a wheel-set on the other. Assessment of the effects of these changes was made possible through the study of the distribution of pressure on individual wheels on the rails for moving the wheel up and down in relation to the starting position. The article presents the principles of conduct such tests on the TENSAN / PLW test stand as well as criteria for evaluation of the numerical results of these tests and their graphic form as a hysteresis loops of distribution of the wheel-pressure on the rails. Comparison of the shape of the hysteresis loop of sample locomotives before and after their rebuilding leads to the conclusion that structural changes of running system eliminate the adverse effects of this system, such as a detachment of the wheel from the rail, a step change in pressure during wheel movement caused by increased internal friction in the suspension articulated joints, or non-uniform or too high pressures the wheels on the rails. Therefore, investigation the wheel-pressure on the rails carried out in this test stand should be considered necessary to assess the effects of the changes in rail vehicle running system design. Changes made the ET22 series locomotives in addition to a significant increase driving safety also contribute to the reduction of operating costs by reducing repair labor demand and material consumption index. (original abstract)
XX
Artykuł zawiera omówienie przebiegu prac modernizacyjnych systemu informacyjnego przedsiębiorstwa 'X'. Zaprezentowane zostały założenia rozwiązania docelowego, narzędzia wykorzystane w toku analizy do opisu przedsiębiorstwa oraz przebieg prac. Na tym tle omówiono skład zespołu wykonawców, .jego dobór, zróżnicowanie udziału i absorbowania w pracach zespołu reprezentantów użytkownika, przydatności oraz uciążliwość w eksploatacji narzędzi zastosowanych do gromadzenia i opracowywania danych o systemie informacyjnym przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
In the works on the concept of modernization of information system the following issues are considered as fundament al: insufficient knowledge of users, lack of their cooperation in Identification and analysis, and technological problems. Insufficient attention is paid to composition of design team, organization of its work, cooperation with users and the problems of cooperation. In the paper, with the use of an example project, the typical mistakes made due to ineffective organization of design works are presented. Additionally, the mistakes are systematized and conclusions relating to organization of work of design team along with methodological conclusions stemming from them are gathered.(original abstract)
XX
4 czerwca 1920 r. w Trianon Węgry podpisały traktat pokojowy, na mocy którego traciły 2/3 ziemi oraz 1/3 ludności. Oznaczało to rozpad Królestwa Węgier, o którego silną pozycję zabiegały węgierskie elity polityczne w latach 1867-1920. Autor artykułu analizuje trzy etapy realizacji tego projektu, które obejmują próby kształtowania jednolitego narodu węgierskiego, modernizację Zalitawii oraz walkę o utrzymanie granic po I wojnie światowej. Znane z licznych opracowań fakty zostały skonfrontowane z opiniami najważniejszych krytyków ówczesnych elit władzy, publicystami czasopisma "Huszadik Század". (abstrakt oryginalny)
EN
On June 4th, 1920, in Trianon, Hungary signed the peace treaty, due to which it lost 2/3 of its lands and 1/3 of its population. This meant the disintegration of the Kingdom of Hungary, whose strong position was sought-after by the Hungarian political elite in 1867-1920. The author of the article analyses the three stages of this project implementation, including the attempts to create a unified Hungarian nation, modernization of Zalitavia and the struggle to maintain the borders after the end of the World War I. The facts known from numerous studies were confronted with the opinions of the most important critics of the ruling elites of that time, journalists of the periodical "Huszadik Század".(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę nowych wyzwań dla gospodarki przestrzennej XXI wieku. Szczególną uwagę zwrócono na źródła, przyczyny, mechanizmy i cechy dwóch procesów determinujących współczesną cywilizację: modernizacji i westernizacji. Opisano typy reakcji poszczególnych jednostek multiprzestrzennych na napór Zachodu i modernizację. Przedstawiono również założenia teorii stosunków międzynarodowych według S.P. Huntingtona oraz przesłanki i bariery ich praktycznych zastosowań w globalnej gospodarce(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents new challenges for spatial economy of the XXIst century. Special attention is paid to sources, reasons, mechanisms and features of two processes determining modern civilization: modernization and westernization. The types of reactions of individual multispatial units for the pressure of the West and modernization are described. The author also presents the assumptions of international relations theory according to Samuel Huntington and the prerequisites and barriers of their practical applications in global economy. (original abstract)
XX
Po 1864 r. miasta Królestwa Polskiego przechodziły szereg zmian, które można zdefiniować słowem "modernizacja". Dotyczy ona różnych sfer rzeczywistości: od procesów gospodarczych, przez społeczne, na kulturalnych kończąc. Dotyczy też codzienności, przez którą można rozumieć materialne otoczenie jednostki, komunikację, infrastrukturę i przestrzeń miejską, rozrywki i czas wolny. Na podstawie prasy z epoki można prześledzić niektóre z aspektów procesu modernizacji, tempo, w jakim zachodziła, relację z centrum. Przykład Lublina ukazuje pewne charakterystyczne dla miast prowincjonalnych trendy: podążanie z kilkuletnim opóźnieniem śladami Warszawy, ale też kłopoty z tym związane (np. finansowe w przypadku infrastruktury czy wymagających nakładu rozrywek), fakt, że szybciej rozpowszechniały się rzeczy niż postawy oraz pewne działania odgórne związane z wprowadzaniem standaryzacji, norm, regulacji w różnych sferach życia. (abstrakt oryginalny)
EN
After 1864 the cities of the Kingdom of Poland went through a lot of changes which can be defined with the word 'modernization'. It refers to various spheres of reality, from economic, through social, and, finally, to cul- tural processes; it also concerns everyday life, which can be understood as material surroundings of an individual, communication, infrastructure and urban space, entertainment and free time. Using the press from that time, it is possible to trace some of the aspects of the modernization processes, the speed with which it occurred, and the relationship with the centre. The example of Lublin presents some characteristic trends of the provincial cit- ies: following in the footsteps of Warsaw with a few-year delay, but also the problems (e.g. financial ones in the case of infrastructure or the required en- tertainments), which became common in the provinces; it is a fact that the material things spread faster than attitudes and some top-down activities associated with introduction of standardization, norms, and regulations in various spheres of life.(original abstract)
XX
Rozwój Wschodniej Europy i Rosji jest utożsamiany raczej ze zmianą społeczną niż z postępem. Zmiana, jako jeden z procesów społecznych, jest pojęciem szerokim i obejmuje możliwość postępu cywilizacyjnego, ale także powrót do przeszłej już postaci cywilizacji lub pójście w bok postępu. W artykule dokonuje się syntetycznego, filozoficzno-kulturowego spojrzenia na przeobrażenia w życiu społecznym Rosji po upadku ZSRR, pokazuje się małą zasadność stosowania dawnego sporu między okcydentalistami i słowianofilami w Rosji. Rozważa się możliwość wyjaśniania zjawisk przy pomocy teorii modernizacji refleksyjnej (narodowej), o której pisze filozof społeczna Walentina Fiedotowa z Rosyjskiej Akademii Nauk.(abstrakt oryginalny)
EN
Development of Eastern Europe and Russia is rather a social change, than the progress. Change as one of the social processes, is a widely phenomenon. This includes the possibility of the progress of civilization, but also a return to the past as a civilization or to the side of progress. The article is a synthetic, philosophical and cultural perspective on transformations in the social life of Russia after the collapse of the Soviet Union. It shows a small legitimacy of using the old dispute between Slavophiles and Westernizers in Russia. The theory of "reflexive modernization" (national modernization) is considering the possibility of explaining the phenomens. About of her writes social philosopher Valentina Fedotova of Russian Academy of Sciences(original abstract)
XX
W artykule opisano działania modernizacyjne podjęte na walcowni walcówki ukierunkowane na napędy i sterowanie pod kątem zwiększenia gotowości systemu i obniżenia kosztów produkcji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper subject is modernization the wire rod mill motors focused on dependability increasing and production cost decreasing. There are presented characteristic of rolling stand, rolling mill and main motors.(original abstract)
14
Content available China changes the development model
80%
EN
The last decades of the twentieth century fundamentally changed the situation in the global economy. China’s spectacular economic success has increased an interest in this country. The short time in which China moved on from the a poor agricultural country into a global economic power is admirable. China’s model combines conflicted elements of different economic systems: the bureaucratic planning, island-capitalism, simple goods production and natural economy. The current development and transformation of the economy have brought about spectacular achievements and successes. However, the “the world’s manufacturer” produces goods designed in other countries. In contrast, the modern idea is to build a modern and independent Chinese industry. The possibilities of the current model of economic development based on simple reserves and large statedriven infrastructure projects, which no longer drive the economy to the extent they previously did, dried out. Thus, the “Middle Kingdom” will have to compete against the rest of the world on quality and innovation. Therefore the development of the new model is a prerequisite to ensure progress in the future. Discussion on further development has been expedited in 2011, when it became abundantly clear that the Chinese economy would share the experience of the effects of the global crisis. The Chinese look at the challenges that the economy is facing realistically in thinking about the modern technology which begins to dominate the country. China is determined to become the leading technological superpower of the world. Today, many developing countries are looking towards China watching the development model implemented there with the hope of its adaptation in their economies. However, China is a unique entity. Therefore, it may be that adaptation of the Chinese model of development in other countries is not possible.
XX
Cel artykułu: Charakterystyka genezy organów Stolicy Apostolskich w latach 1948-2018, właściwych w sprawach mediów, na tle przemian ustroju Kurii Rzymskiej; ukazanie ewolucji instytucjonalnej "resortu mediów" - od komisji papieskiej powołanej ad experimentum, przez radę papieską mającą status dykasterium o charakterze ekspercko-promocyjnym, po dykasterium na prawach analogicznych do statusu kongregacji. Metoda badań: Analiza historyczno-normatywna oparta na legislacji papieskiej i kompetentnej literaturze przedmiotu. Wyniki i wnioski: Analiza doprowadziła do sformułowania wniosku, że cechą przemian było systematyczne podnoszenie rangi instytucji właściwych w sprawach ładu medialnego oraz ich integracja funkcjonalna i organizacyjna. Wartość poznawcza: W artykule podjęto problem tradycji i modernizacji ustroju naczelnych organów Stolicy Apostolskiej, którego elementem jest projekt reformy Kurii zapoczątkowany przez papieża Franciszka i wdrażany od 2014 roku. Wątek ten stanowi relatywnie nowy i mało rozpoznany przedmiot analiz naukowych. (abstrakt oryginalny)
XX
W ciągu ostatnich kilkunastu lat rola komunikacji miejskiej w polskich miastach zmieniła się w sposób diametralny. Zmieniło się niegdysiejsze rozumienie tej usługi jako świadczenia socjalnego, będącego - wobec niewielkiego rozwoju motoryzacji - jedyną możliwością dowozu pracowników do zakładów pracy. W dzisiejszych realiach samochody stały się dużo bardziej dostępne, zaś komunikacja miejska musi walczyć o klientów, przede wszystkim w cclu realizacji lokalnych polityk, które mają na celu zmniejszanie kosztów zewnętrznych transportu, związanych m.in. z budową i eksploatacją dróg, zajętością terenu, hałasem, emisją zanieczyszczeń, wypadkami itd. Stąd też - mimo kłopotów finansowych samorządów -już w pierwszej połowic lat dziewięćdziesiątych wiele miast rozpoczęło modernizację swoich sicci komunikacji zbiorowej, wprowadzając bardziej przyjazne taryfy (m.in. niedrogie bilety sieciowe, przesiadkowe, na okaziciela), dostosowując rozkłady jazdy i układy tras, a także stopniowo odnawiając tabor i rozbudowując infrastrukturę, czego przykładem jest budowa warszawskiego metra i Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz zakupy zachodniego taboru (np. fabrycznie nowe autobusy Scania, nabyte przez MPK w Krakowie już w 1992 roku). (fragment tekstu)
EN
The article presents key success factors of modernization of Polish urban public transport, thanks to the European Unions support. It's focused not on rolling stock exchange and infrastructure refurbishing - i.e. the main part of the majority of currently developed projects - but on transport policy, organization, transport and tariff offer, intermodal integration, passenger information, marketing and PR. According to the author, those problems should be not only considered by the beneficiaries of the projects, but also forced by the funds' managing units. (original abstract)
EN
In this paper, the regime of memory produced in The Museum of Innocence, a museum created and curated by the author Orhan Pamuk is discussed. The museum was opened in 2012 in Istanbul and it was based on Pamuk’s novel of the same title published in 2008. The intertextual novel -museum and the museum-novel blur the distinctions between fiction and reality, as well as the distinctions between individual and social memories and focus on everyday life and personal objects rather than the “monumental” national history. The regime of memory produced in this museum is discussed in this paper in relation with the process of modernization in Turkey. The understanding of time, space, reality and individual prevailing in the museum are evaluated in order to understand whether the museum produces a creative remembering that problematized the process of remembering or a regime of remembering that is based on absolutizing the past.
18
70%
EN
Over the last few decades, the Iranian Kurdish society, including family and kin¬ship systems, has experienced enormous changes as a result of government im-plemented modernization efforts. This paper reports the results of a quantitative/ qualitative mixed methods study aimed at exploring (a) the nature of change in family and kinship systems and (b) how people understand and interpret these changes. The sample for this study was drawn from the Mangor and Gawerk tri¬bes residing in the Mahabad Township located in the West Azerbaijan Province of Iran. Using standardized questionnaires, 586 people were sampled as part of the quantitative portion of the study. For the qualitative portion, data was collected on 20 people using both in-depth interviews and participant observations. The quantitative data was analyzed by SPSS software and the qualitative data was in¬terpreted using grounded theory procedures. The quantitative findings showed that the urbanization, modern education, and mass media have all contributed to the emergence of a new form of family and kinship life. In addition, while sup¬porting quantitative findings, the qualitative results revealed that participants were aware of and sensitive to sources, processes, and effects of modernization on their family and kinship life.
EN
Modernization or revitalization of a railway line involves the necessity of reconstruction or renovation of practically all the engineering objects and constructions on its premises. While, in the case of objects, not protected by the Historic Preservation Maintenance of City-Owned Buildings, the situation is relatively easy, in the case of historical buildings, the scope of possible construction works can be significantly reduced. On the example of the modernization of the Wroclaw Główny railway station track system, the use of modern slab track is presented, whose aim is to obtain the required performance parameters of the engineering structures (old boreholes) located in its area. The non-skid surfaces used are ERS - rails in the cover and block rails of the EBS type. The use of pavement-free pavements allowed the historic bays to be preserved. Their main girders are made of riveted baffles, without interfering with their historical material. The presented solutions can also be used for the modernization of different types of engineering objects and construction, not necessarily recorded in the register or records of historical monuments - for example, in riveted constructions of those of or unique shape, located on lower category railway lines. It gives opportunity to preserve and continue to use old objects, exposing their beauty and technology, currently not used (for example riveting).
20
Content available remote Problemy modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu
60%
XX
W artykule, który ma być próbą rozważenia problemu modernizacji Polski w warunkach współczesnego kapitalizmu, będę się starał odpowiedzieć na pięć pytań, jakie sam sobie zadaję, a mianowicie: - w czym tkwiły źródła rewolucji 1989 r. w Polsce i rozpadu systemu socjalizmu państwowego w Związku Radzieckim, -jakie zmiany zaszły w Polsce w procesie restytucji kapitalizmu (transformacji ustrojowej) w latach 1990-2003 i jakie są tego skutki, -jakie sprzeczności i konflikty występują we współczesnym świecie kształtując otoczenie kraju, -jakie w tych warunkach wysunąć cele i jakie działania modernizacyjne podejmować, aby usunąć cywilizacyjne zapóźnienie Polski, oraz - jakie instytucje ustrojowe mogą zapewnić kompromisowe rozwiązywanie nieuchronnych konfliktów wewnętrznych oraz tworzyć warunki sprzyjające ogólnemu postępowi kraju i realizacji celów modernizacji. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.