Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 513

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  regeneracja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
Zdaniem wielu doświadczonych kierowników kontraktów, pracujących u generalnych wykonawców w ramach obsługi gwarancyjnej inwestycji, ponad 60% zgłaszanych usterek dotyczy posadzek przemysłowych i elementów bezpośrednio z nimi związanych.
2
100%
EN
Phenomenological description of the regeneration of concrete damaged due to loading is presented. The influence of damages on the increase of concrete strength during its curing is assessed based on the relations derived. Some practical remarks are given.
PL
Podano fenomenologiczny opis regeneracji struktury betonu uszkodzonej w wyniku działania obciążeń. Wykorzystując wyprowadzane zależności, oszacowano wpływ uszkodzeń na wzrost wytrzymałości betonu w procesie dalszego dojrzewania. Podano uwagi o znaczeniu praktycznym.
4
100%
EN
Cell immobilization on encapsulation has been extensively investigated with the purpose of to providing immunoisolation but few attempts have been made to use this strategy for tissue regeneration. Our research efforts are currently focused on the functionalization of natural polymers, namely poly-saccharides, to promote their interaction with biological systems. Osteoprogenitor and stem cells were immobilized within alginate microspheres conjugated with oligopeptides including the Arg-Gly-Asp (RGD) sequence. Polymers were further modified to improve their biodegradability. After immobilization and under dynamic cell culture conditions, immobilized cells were viable, proliferated and differentiated. Immobilized cell further synthesized and extracellular matrix and expressed bone phenotypic markers, which indicates the capability of this approach to promote the regeneration of bone tissue. Current efforts are focused on promoting vascularization of bone tissue by using angiogenic factors as well as endothelial cells.
5
100%
EN
Two scaffolding materials for cartilage regeneration were produced from poly(L-lactide-co-glycolide) (PLG) and PLG modified with sodium hyaluronate (PLG-Hyal). The scaffolds were characterized in terms of their microstructure and surface chemistry. Biological properties of the scaffolds were also evaluated by implantation of the scaffolds into auricular cartilage of the rabbits for 1 and 4 weeks. Histological and histochemical examinations show that both scaffolds promote regeneration of the cartilage, although the quickest regeneration was found after implementation of PLG-Hyal.
PL
Wysokie koszty zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych stosowanych do wytwarzania części takich maszyn i narzędzi, jak np. formy wtryskowe, w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia bardzo często zmuszają użytkowników do stosowania regeneracji.
9
Content available remote Techniczno-ekonomiczne aspekty regeneracji szyn i rozjazdów kolejowych
100%
PL
Omówiono techniki spawalnictwa stosowane do regeneracji w naprawie nawierzchni kolejowych. Wyniki opracowanej technologii napawania zastosowanej do regeneracji szyn surowych. Analiza i pęknięcia powstające podczas eksploatacji i pomiary twardości napoiny główki szyny obrabianej cieplnie.
EN
Welding techniques employed for the regeneration of railway track structure. Results of the application of the worked out process of pad welding used for the regeneration of rough rails. Analysis of the cracks arisen during operation, hardness tests of the padding weld of the heat treated
PL
Ogrzewanie adsorbentu bezpośrednio prądem elektrycznym zapewnia wydajną i szybką regenerację złoża oraz pozwala na prowadzenie procesu desorpcji w prawie stałej temperaturze. Z przedstawionego przeglądu literaturowego wynika, że obszarami poszukiwań ulepszeń tego sposobu prowadzenia regeneracji są zmiany w konfiguracji procesu, produkcja nowych typów adsorbentów oraz zmiany konstrukcyjne adsorberów.
EN
The method of heating the adsorbent directly by electric current is using specific resistance of the adsorbent particles and the contact resistance therebetween. Desorption process is caused by the Joule's heat generated when an electric current is passed through the adsorbent which is placed between two electrodes. The amount of voltage and amperage used herein will vary depending upon the electrica
PL
W pracy podjęto próbę oszacowania efektów ekonomicznych regeneracji maszyn rolniczych. Na podstawie badań kosztów regeneracji części i zespołów maszyn rolniczych obliczono efekty ekonomiczne przez porównanie tych kosztów z kosztami zakupu części nowych. Uzyskane wyniki wskazują na "korzyści" ekonomiczne stosowania regneracji maszyn rolniczych.
EN
In this work we try to estimate effects of regeneration of the agricultural machines. On the grund of cost researches of parts and agricultural machines assemblies' regeneration we counted the economic effects by comparison these costs with the costs of purchasing new parts. The results point out the economic advantages of using the regeneration of the agricultural machines.
PL
Trwałość i niezawodność pracy systemów hydraulicznych, jak również mechanizmów, w których one działają, w znacznej mierze zależy od jakości stosowanego oleju hydraulicznego. Występowanie w oleju wody, domieszek mechanicznych, kwasów, zanieczyszczeń biologicznych itp. powoduje przyśpieszone zużycie mechaniczne, korozję mechanizmów, zakłócenia w funkcjonowaniu systemu hydraulicznego. Powstający na skutek tego zły stan wyposażenia stwarza problemy zarówno organizacyjne, jak i finansowe, wynikające nie tylko z konieczności naprawy sprzętu, ale również ze straty czasu na usunięcie awarii, w którym nie uzyskuje się produkcji. Z drugiej strony, utylizacja i unieszkodliwianie zużytych olejów hydraulicznych stanowi poważny problem ekologiczny, z uwagi na oddziaływanie na środowisko naturalne, jak i ogromne ilości tych płynów stosowanych w różnych dziedzinach współczesnej techniki. Nawet oleje uznane za ulegające biodegradacji nierzadko stanowią poważny problem dla oczyszczalni ścieków. Dlatego regeneracja olejów hydraulicznych jest obecnie ważnym kierunkiem badań naukowych, również w spokrewnionych dziedzinach: technice maszyn hydraulicznych i ekologii stosowanej.
EN
Longevity and reliability of the work of hydraulic mechanisms in many aspects are determined by the quality of the used hydraulic oil. The presence of water, mechanical impurities, acids and biological pollution in oil leads to the increased mechanical and corrosion wear, to the failures of the hydraulic system. At the same time recycling and neutralization of the used hydraulic oil is a serious environmental problem. This is caused both by possible environmental pollution, and with huge quantity of these liq-uids used in technology. The problem of the complex cleaning of oils can be solved most effectively by the use of porous polymeric compositions as the filtering material. Disadvantages of this material are non-uniformity of porous structure, and also infringement of the form and the sizes of a filtering element after regeneration with the subsequent drying. The new kind of a filtering material has none of those disadvantages. It is ob-tained in technology of washing away water-soluble structural additives from reactionary mass. This material is characterized by stable porous structure, possibility of obtaining the filtering elements of any forms and sizes. It gives the possibility to operate such characteristics as water absorption, size of pores, general porosity, strength, elasticity, etc. The material "APRISORB", created in this technology, not only effectively ab-sorbs water and mechanical impurities, but also continuously cleans itself from the accumulated water (Fig. 1). For determining the completeness of sifting quartz dust with the specific surface area of 5600 g/sm2 was used. Depending on the type of the filtering element a pressure differential with the nominal charge varied from 10,6 to 17,6 kPa, and the completeness of sifting from 81 to 90%. Research showed that on the border water-oil the steady colloidal structures are formed. These systems contain plenty of microorganisms and products of their activity. There were isolated 17 cultures of microorganisms, including 12 cultures of the simplest fungi and 5 cultures of bacteria. Among them are Gladosporium Resinae, Aspergillus Versicolar, Pseudomonas Aeruginosa and Bacillus Subtilis. Specifically, these microorganisms participate in worsening of the quality of oils. The filtration of oils polluted by microorganisms through the filter bed made of APRISORB material ensures effective cleaning at level of 99,4÷99,9%. Filters were used also for cleaning Univis N32 hydraulic oil used in the loading technology of the St. Petersburg trade port. Per cycle of cleaning the water content in oil was reduced from 150 to 20 ppm, and the oil class of cleanliness changed from 15 to 10 (ISO 4406). Tendency toward the formation of steadfast emulsions is one of the special features of the hydraulic oils, which contain the thickening additives. The filtering material APRISORB actively destroys such emulsions. Fig. 2 presents the photographs of water-contained oil used in the hydraulic press before and after cleaning. These photographs show that the filtration completely destroys emulsion and restores oil. The results of the tests of new filters convincingly prove the perspectives of their use for cleaning of hydraulic oils in the technological hydraulic systems.
PL
W artykule przedstawiono przykłady ręcznego i zmechanizowanego napawania plazmowego proszkowego wałków ze stali 34HM o średnicach: 10, 20, 30 i 40 mm. Proces napawania przeprowadzono, na stanowisku wyposażonym w urządzenie Eutronic Gap 200 i palnik do napawania ręcznego E 12 oraz palnik maszynowy GAP 52E, proszkami EuTroLoy 16006 i 16012 na osnowie kobaltu i proszkiem 16223 na osnowie niklu. Oceny jakości uzyskanych napoin dokonano na podstawie badan wizualnych, makro- i mikroskopowych oraz pomiaru twardości.
Aura
|
2002
|
nr 02
18-19
EN
Coordinated international actions to protect the stratospheric ozone layer were implemented after the 1988 Vienna Convention and the 1989 Montreal Protocol. Both instruments are considered a model approach to effective cooperation in combating environmental threats at the global level. The projections indicate that the regeneration of the ozone layer would occur at the turn of the 20th and 21st century. Now it appears that the regeneration process may be delayed by several years as the atmospheric ozone depletion has not been stopped, although its rate has been greatly decreased. The author discusses the reasons underlying this phenomenon.
PL
Skoordynowane działania międzynarodowe w celu ochrony stratosferycznej warstwy ozonowej nastąpiły po wejściu w życie konwencji wiedeńskiej z 1988 i protokołu montrealskiego z 1989 r. Obydwa traktaty uważa się za wzór skutecznej współpracy w walce z zagrożeniem ekologicznym w skali globalnej. Prognozowano, że regeneracja warstwy rozpocznie się na przełomie stuleci. Teraz okazuje się, że może się to opóźnić o kilkanaście lat, ponieważ nie został zahamowany spadek zawartości ozonu w atmosferze, choć zmalało jego tempo. Autor omawia przyczyny tego stanu rzeczy.
PL
Wymagania dotyczące przede wszystkim ochrony środowiska wpływają na wprowadzanie metod i urządzeń chroniących środowisko, a także na stosowanie obowiązujących przepisów w tej dziedzinie. Nowoczesne instalacje spełniają te oczekiwania i pozwalają nie tylko na dbałość o ochronę środowiska, ale także na wykorzystywanie powstających w odlewni odpadów. W artykule opisano proces FLOSTER regeneracji zużytej masy, na stacji regeneracji mas wyposażonej w urządzenia produkcji włoskiej firmy Impianti Macchine Fonderia.
EN
The requirements concerning the environment protection influence, above all, on the implantation of methods and equipment protecting the environment as well as on obeying the regulations in force in this scope. Modern installations fulfill these expectations and allow not only to take care of the environment protection but also to utilize the wastes being generated in foundries. In the article the process FLOSTER of reclamation of the used moulding sand on the station equipped with the devices of the Italian firm Impianti Macchine Fonderia are described.
19
Content available remote Napawanie i natryskiwanie wczoraj i dzisiaj
100%
PL
Odpowiednie właściwości użytkowe warstwy wierzchniej przedmiotu, zarówno nowo wytwarzanego, jak również remontowanego, można uzyskać przy zastosowaniu różnego rodzaju procesów technologicznych, do których zaliczyć należy m.in. procesy napawania. Zagadnienie napawania regeneracyjnego oraz produkcyjnego części maszyn jest również bardzo ważnym problemem technicznym i ekonomicznym przemysłu. Technologia napawania służy przywróceniu pierwotnych właściwości warstwy wierzchniej regenerowanej części lub też nadaniu nowych - lepszych - właściwości eksploatacyjnych, co zapewnia niejednokrotnie wyższą trwałość przedmiotu. Można zatem dobierać odpowiednie cechy użytkowe części w zależności od potrzeb, uwzględniając przy tym istotne aspekty ekonomiczne. Koszty regeneracji starego elementu stanowią od kilku do kilkudziesięciu procent wartości elementu, natomiast trwałość takiego elementu jest zwykle kilkakrotnie wyższa.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.