Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 247

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cieki wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
PL
Na podstawie prac inwentaryzacyjnych cieków wodnych w niektórych państwach Europy, przedstawiono metody i zakres ekologicznej waloryzacji rzek. Wskazano na parametry tej waloryzacji i zależności ich stosowania.
EN
Based on the inventory work on waterstreams in a number of European countries, the methods and the scope of ecological valuation of rivers were presented. The valuation parameters and the conditions for their use were provided.
RU
На основе инвентаризации водотоков в некоторых странах Европы представлены методы и объёмы эколофической валоризации рек. Указываются параметры этой валоризации и обусловленность их применения.
EN
Trees fall into riverbeds and mountainous streams mainly due to aging or they are fallen by wind, avalanche or by the undercutting of the bank. The wood scraps are carried by the river current and treated mechanically during their transport or they settle in the riverbed. The authors describe the forms of occurrence of the woody debris and its impact on the functioning of montane watercourse geosystems.
PL
Drzewa dostają się do koryt rzek i potoków górskich najczęściej w wyniku powalenia ze starości, przez wiatr i lawinę lub podmycie brzegu. Jako rumosz drzewny albo są unoszone prądem i obrabiane mechanicznie podczas transportu, albo osadzane w korycie cieku. Autorzy opisują formy występowania rumoszu drzewnego i jego wpływ na funkcjonowanie geosystemów cieków górskich.
PL
W krajach Unii Europejskiej Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) przewiduje monitoring wód powierzchniowych z dokonaniem m.in. oceny ich stanu ekologicznego. Uwzględnia ona wskaźniki morfometryczne, hydrograficzne i fizjocenotyczne cieku. W Wielkopolsce w latach 1992-1996 wypracowano optymalną metodykę hydromorfologicznej waloryzacji cieków wodnych. Prace zrealizowano na 27 kilometrowym odcinku Warty, zlokalizowanym między mostami w Śremie i Mosinie. W badaniach zastosowano po dwa warianty metody przeglądowej i szczegółowej. Artykuł przedstawia wyniki zastosowania różnych metod waloryzacji tego samego odcinka Warty oraz prezentuje ich zalety i wady. Mimo wysokiej pracochłonności najlepszą okazała się metoda szczegółowa, której wyniki prezentują wieloaspektową ocenę cieku. Wykorzystanie statku na dużych ciekach może zredukować jej czasochłonność. Zwiększa jednak nakłady finansowe. Metoda przeglądowa, która uniezależnienia od warunków pogodowych także nie jest tania, a jej wadą są trudności w opisie koryta.
EN
In the European Union countries Water Framework Directive (WFD) provides for the monitoring of water surface evaluating ecological condition of the water courses. In this evaluation: physicochemical, biological, morphometrical, hydrographical and physiocenothical state of water course should be taken into account. In the years 1993-1996, studies concerning choice of the best hydromor- phological valorization method of courses in the Polish Lowland were carried out. The studies were conducted on ca 27 km of the Warta river section. The section was situated between bridges in Śrem (291.8 km) and Mosina (264.8 km). In this investigations two versions of detailed and review method were applied. The article presents results of using different valorization methods of the same section of the Warta river. It also shows their advantages and disadvantages. In spite of labour-consuming the best results gave the detailed method. Time- consuming of this method on big water courses can be decreased by using a ship, but it will enlarge financial costs. The review method, which is independent from weather conditions, is also not cheap, and does not give a precise description of the water bed.
PL
Celem pracy jest analiza wielkości retencji wodnej w ekosystemie łąkowym na obiekcie melioracyjnym położonym w centralnej części Lasów Parczewskich. W pracy przedstawiono dotychczasowe efekty wykonanych w obiekcie działań w celu zwiększenia objętości retencjonowanej wody poprzez wzrost retencji korytowej i retencji mokradłowej. Ocenę możliwości retencyjnych oraz uzyskaną w efekcie regulowania odpływu retencję rzeczywistą określoną dla warunków hydrologicznych w 2012 roku. W warunkach całkowitego wiosennego podtopienia terenu ilość zgromadzonej wody może przekraczać 4,5 mln m3. Ze względu na brak urządzeń piętrzących jest to niemożliwe do osiągnięcia. W obecnych warunkach można retencjonować jedynie 265 tys. m3 wody w wierzchniej warstwie gleby oraz ponad 12 tys. m3 w korytach cieków. W analizowanej zlewni woda może być retencjonowana w torfowiskach i namuliskach oraz korycie rzeki Ochożanki i rowach sieci melioracyjnej.
EN
The aim of the study is to analyze the size of water retention in the ecosystem of meadows in the drainage facility located in the central part of the Forest Parczew. The paper presents the results achieved so far made on the subject of actions in order to increase the volume of retained water through an increase in tray like and wetlands retention. Assess the possibility of retention and obtained as a result of controlling the outfl ow of retention specifi ed for the actual hydrological conditions in 2012. In terms of the total amount of spring fl ooding an area of pooled water may exceed 4.5 million m3. Due to the lack of damming is impossible to achieve. In the present circumstances you can retentions only 265 thousand m3 of water in the topsoil and over 12 thousand m3 in river courses. In the analyzed catchment water can be impounded in peat bogs and silts in the river Ochożanki and ditches drainage network.
PL
Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej została zobowiązana do wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jednym z głównych celów zawartych w Dyrektywie jest osiągnięcie dobrego stanu wód do 2015 roku. Do określenia ekologicznego i chemicznego stanu wód wykorzystywane mają być wyniki badań monitoringowych. Ocena stanu ekologicznego cieku, rozumiana jako stopień odchylenia od wartości wzorcowych poszczególnych parametrów, przeprowadzana jest na podstawie warunków referencyjnych. Uwzględniając dane ze stanowisk monitoringu, opinie ekspertów oraz dane historyczne, wyznaczono wstępne warunki referencyjne specyficzne dla każdego spośród 25 typów cieków w Polsce, ustalonych w ramach typologii wód płynących. Wyodrębnione zostały silnie zmienione oraz sztuczne części wód oraz określono – biorąc pod uwagę presję i oddziaływania – części wód zagrożone nieosiągnięciem celu, jakim jest dobry stan ekologiczny do 2015 roku. Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej w ramach warunków referencyjnych ustalono wstępną charakterystykę abiotyczną oraz przeprowadzono próbę biologicznej weryfikacji warunków referencyjnych dla wybranych typów cieków, z wyszczególnieniem biologicznych elementów jakości. W pracy opisano kryteria doboru miejsc referencyjnych oraz metody wyznaczania warunków referencyjnych. Przedstawiono stan prac nad ustaleniem warunków referencyjnych dla powierzchniowych wód płynących w Polsce oraz zakres koniecznych dalszych przedsięwzięć. Ustalone wartości warunków referencyjnych stanowić będą podstawę do oceny stanu ekologicznego danego cieku, pozwalającą m.in. na określenie stopnia naturalności cieku i stopnia jego różnorodności (struktur geomorfologicznych, parametrów hydrologicznych, klimatycznych, czynników krajobrazowych i innych) będących wynikiem różnorodnych presji na dany ciek.
EN
Poland as a member of European Union was obligated to implement the Water Framework Directive. One of main purposes which are contained in the Directive is to achieve a good water status until 2015. In order to identifying ecological and chemical water status results of monitoring measures will be used. The assessment of ecological status understanding as a degree of deviation from representative value of parameters is performed by using reference conditions. Initial reference conditions for each among 25 types in Poland, which were established as part of river typology were performed by using data from monitoring points, historic data and experts opinions. Heavily modified river water bodies and artificial water bodies were destignated and it were determined-taking into account impacts and pressures-water bodies at risk in achievement the good status in 2015 9according to WFD). In harmony with regulations of WFD, as part of river typology, initial abiotic characteristic (hydromorphological and physicochemical quality elements) was established and a trial of biological verification of reference conditions, with detailed biological quality elements, was performed. Designated values of reference conditions are the base to assess ecological status of particular river, which allows among others to establish degree of river natural state and degree of it’s diversity (geomorphological structures, hydrological parameters, weather conditions, landscape factors e.g.) as a result of diverse pressures on particular river.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.