Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  massage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Purpose. Massage therapy is one of most commonly applied treatments during athletic training. The aim of this study was to assess the effectiveness of sports massage therapy on reducing post-exercise quadriceps muscle soreness. Methods. A sample of 29 women aged 24-26 years was divided into an experimental group (n = 15) receiving classic sports massage therapy and a control group (n = 14) given no treatment. An exercise session consisting of five sets of deep squat jumps was administered after which lower limb power as assessed via the vertical jump test. Muscle soreness was assessed using the visual analogue scale (VAS) and exercise intensity with the Borg Rating of Perceived Exertion Scale. Subsequent measurements of lower limb power and muscle soreness were performed 24, 48, 72 and 96 h after the exercise session. Differences between the measurements were assessed by the Friedman and least significant difference tests while between-group comparisons involved the Mann-Whitney U test. Results. The largest decrease in lower limb power was observed between the first measurement after the exercise session and 24 h later (p < 0.01). The smallest decrease in power was observed in the massage group. The highest levels of muscle soreness were noted 24 h post-exercise in the massage group and 48 h post-exercise in the control group. The experimental group showed a decrease in muscle soreness in each subsequent measurement, with the results close to zero on the VAS 96 h postexercise. Conclusions. Massage therapy quickened recovery and improved muscle efficiency post-exercise and may serve as an effective treatment of muscle soreness. The analgesic effect of massage suggests it should be widely applied in sport, physical therapy and rehabilitation.
2
Content available remote Tensegration massage
100%
PL
Masaż stanowi jedną z podstawowych form terapii wykorzystywaną w różnego rodzaju dysfunkcjach organizmu, szczególnie występujących w obrębie układu ruchu. Pomimo że jest powszechnie zalecany i stosowany nie do końca znane są mechanizmy jego działania, co sprawia, że nie zawsze wykonywany jest w sposób usystematyzowany i co za tym idzie nie zawsze spełnia wymogi działania medycznego. W pracy przedstawiono metodę masażu tensegracyjnego opartą na koncepcji zależności strukturalnych pomiędzy mięśniami, podwięziami i więzadłami, zwaną zasadą tensegracji. Autorzy dokonali przeglądu literatury dotyczącej wykorzystania zjawiska tensegracji w fizjoterapii ze szczególną uwagą skierowaną na założenia teoretyczne i możliwości jego wykorzystania w masażu.
EN
Massage is one of the basic forms of therapy used in different kinds of dysfunctions of the body, particularly those occurring within the motor system. Although it is commonly recommended and used, its mechanisms have not been fully recognized therefore it is not always performed in a systematized way and thus, it not always fulfils the requirements of medical activity. The study presents the method of tensegration massage based on the concept of structural relation between muscles, fascia and ligaments called the tensegration rule. The authors reviewed references related to the use of tensegration phenomenon in physiotherapy with particular attention paid to theoretical assumptions and the possibility of its use in massage.
3
Content available remote A Unique Case of Supraspinatus Tendonitis after Tennis Forehand Repetitive Motions
88%
EN
A unique case of a professional tennis player who sustained a traumatic supraspinatus tendonitis while playing Forehand was presented. This case shows how science fields could and should cooperate in the future since this appears to be the first report of high inflammatory of supraspinatus tendon during Forehand motions. Instead of aggressive treatment in the form of surgery, a team of experts decided for new treatment that brought exceptional results.
4
75%
PL
Masaż pozytywnie wpływa na organizm człowieka, niezależnie od wieku. Wspomaga pracę serca, układu oddechowego i odporność organizmu. W masażu poprzez dotyk stymulujemy receptory czucia powierzchownego zlokalizowane w skórze i dzięki temu możemy zainicjować rozwój motoryki dziecka. Rodzice powinni wykonywać masaż Shantala, ponieważ w prosty sposób mogą wspomóc prawidłowy rozwój swojego dziecka. Prezentowany w artykule rodzaj masażu polega na stosowaniu wyłącznie techniki głaskania powierzchownego na poszczególnych częściach ciała, które masuje się w odpowiedniej kolejności, we właściwym kierunku i w określonym tempie. Ruchy są proste i łatwe do odtworzenia dla rodzica. Masaż Shantala wykonywany systematycznie i prawidłowo pozytywnie oddziałuje na psychikę dziecka. Uspokaja, ułatwia zasypianie, zmniejsza objawy kolki. Przede wszystkim pomaga w wytworzeniu więzi pomiędzy rodzicami a dzieckiem, dając poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Cechą charakterystyczną tego rodzaju masażu jest fakt, iż odbiorca, czyli dziecko, i wykonawca, czyli rodzic, czerpią pozytywne doznania płynące z dotyku i bliskości. Masaż umożliwia obu stronom wyciszenie, uspokojenie i chwilę relaksu.
EN
A massage has a positive influence upon human body irrespective of age. It supports the activity of the heart, respiratory system and body immunity. During the massage the superficial skin receptors are stimulated by the touch, therefore, it enables us to initiate physical development of a child. Parents should perform the Shantal’s massage as it can help their children grow correctly. The massage presented in the study involves superficial, gentle stroking applied to specific parts of the body in the appropriate sequence, correct direction and speed. The moves are easy to repeat for any parent. The Shantal’s massage performed correctly and systematically influences a child’s psychological growth, too. It soothes the spirit, makes falling asleep easier and relieves the colic pain in children. What is more, it creates positive family ties and the feeling of safety. Both a parent and a child benefit from being close to each other and the intimacy which enables them to relax and calm down during the day.
EN
The purposes of this study were to determine which seat features/occupational demands contributed to police officer discomfort and whether an automobile seat fitted with an active lumbar system (ALS) could reduce driving discomfort. Fifty-eight officers were given questionnaires to assess driving discomfort. High discomfort levels were associated with computer use, duty belt, sidearm/radio, body armour and lumbar support interface. Discomfort was highest in the lumbar, sacrum, upper pelvis and mid-back regions. Twelve officers spent one shift each in a police vehicle seat and an ALS seat. Discomfort was assessed every 2 h during 8-h shifts. Reduced discomfort was reported with the ALS seat. Three lumbar support features, the duty belt, and the lumbar and right upper pelvis regions, showed reduced discomfort. Overall seat discomfort decreased by 47% after 8 h of exposure to the ALS. Modifying the automobile seat helps to reduce officer discomfort during prolonged vehicle usage.
EN
Wstęp: Pierwotny ból menstruacyjny dotyczy około 45–95% kobiet od 20. do 25. roku życia. Metodą nieinwazyjną w jego redukcji poprzez rozluźnienie mięśni jest masaż. Dzięki niemu dochodzi do normalizacji napięcia struktur oraz przywrócenia poprawnego ukrwienia w obrębie miednicy mniejszej. Cel pracy: Badanie miało na celu sprawdzenie przydatności automasażu w redukcji pierwotnego bólu menstruacyjnego. Materiał i metody: Spośród 180 studentek za pomocą ankiety wstępnej zakwalifikowano do badań 34 kobiety w wieku 19–30 lat. Do oceny przed terapią i po niej użyto kwestionariusza jakości snu Pittsburgh oraz wizualno- -analogową skalę bólu (VAS). Kobiety z grupy eksperymentalnej przez dwa cykle menstruacyjne wykonywały automasaż tensegracyjny kilka dni przed wystąpieniem krwawienia. Wyniki: Po zastosowaniu automasażu nastąpiło istotne zmniejszenie odczuwania bólu (p = 0,001) oraz liczby dni z bólem (p = 0,007) w grupie eksperymentalnej. Mediana w grupie eksperymentalnej przed terapią wynosiła w wizualno-analogowej skali bólu 6, a po terapii 2. W obrębie tej grupy różnicę zauważono u prawie wszystkich kobiet – z wyjątkiem jednej. Dodatkowo dokonano trzeciego pomiaru w celu sprawdzenia czasu trwania efektu automasażu. Średni ból i liczba dni z bólem po przedłużeniu były wyższe niż w drugiej ocenie, jednak istotnie niższe niż przed eksperymentem (p = 0,002 oraz liczby dni p = 0,03). Ocena jakości snu w grupie eksperymentalnej była znamiennie lepsza (p = 0,04) niż przed zastosowaniem terapii. Wnioski: Automasaż redukuje pierwotny ból menstruacyjny kobiet i może być stosowany jako forma autoterapii wspomaganej. Automasaż wpływa również korzystnie na jakość snu.
7
Content available Zastosowanie masażu w nadwrażliwości skóry
75%
PL
Wstęp: Zaburzenia dotyczące odbioru, analizy i odpowiedzi bodźców czuciowych mogą dotyczyć wielu obszarów: czucia powierzchniowego (skórnego), czucia głębokiego, temperatury i orientacji ruchu w przestrzeni. Nadwrażliwość czy niedowrażliwość może występować u dzieci chorych np. z zespołem Aspergera, lub u dzieci zdrowych. Dotyczy też osób dorosłych np. w przebiegu cukrzycy, w której jednym z powikłań może być nadwrażliwość na dotyk. Nieadekwatna, nadmierna odpowiedź organizmu na dotyk u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój motoryki małej i dużej, u dorosłych prawidłowe wykonywanie czynności dnia codziennego, w innych przypadkach zaburza usprawnianie ruchowe. Materiał i metoda: U pacjentki z wieloma objawami, z różnorodnymi powikłaniami chorobowymi, wykonano zabieg masażu klasycznego. Metodyka masażu ograniczała się do wykonania głaskania, jednak najważniejsza była intensywność i kierunek ruchu. Celem zabiegu było zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk i redukcja bólu zlokalizowanego w obrębie stopy, stawu skokowego i łydki. Wyniki: Uzyskano zniesienie nadwrażliwości skóry na dotyk opracowywanego obszaru ciała oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wnioski: Masaż może stanowić skuteczną formą terapii stosowaną w zaburzeniach funkcji receptorów czucia powierzchownego zlokalizowanych w skórze. Przyczynia się do obniżenia odczuwania dolegliwości bólowych obszaru zmienionego chorobowo, w którym występuje zaburzone czucie. Zabieg masażu może stanowić część wstępną do usprawniania ruchowego zaplanowanego indywidualnie dla każdego pacjenta.
EN
Introduction: The dysfunction of the reception, analysis and responding to sensory impulses may refer to many areas such as superficial and deep cutaneous feeling, temperature and motor orientation in space. Over and under sensitivity can be found in healthy and sick children, for example, with Asperger’s syndrome. The symptom may also affect the adults with diabetes in whom oversensitivity to touch appears as a complication. Excessive reaction of the human body to touch is the reason of abnormal motor development in children. In adult persons this might disturb regular, every day activities. In other cases it can make physiotherapy impossible. Material and methods: The classical massage was performed to a patient with many disease symptoms and varied complications to reduce hypersensitivity to touch and decrease pain. We used superficial stroking but the most important was the intensiveness and the direction of the strokes. The purpose of the massage was to reduce the hyperesthesia of the skin and decrease pain in the area of the patient’s feet, ankles and calves. Results: After the massage the reduction of hyperesthesia and decrease in pain were achieved which made the continuation of another form of physiotherapy possible. Conclusions: We can use the massage, because it is an effective therapy in the dysfunction of the superficial receptors on the skin. After the massage we decrease the pain in the diseased area, where the disorder of feeling appears. The massage can serve as an introductory part to another kind of physiotherapy, individual for every patient.
EN
The objective of this study was determine the effect of classical massage therapy on heart rate in horses working in hippotherapy. We hypothesised that massage can be used to improve the horse's welfare, because it mentally relaxes the horse. The relationship between variables were examined to determine whether the selected factors (use or non-use of massage, the method of securing the patient on the horse, way of getting on a horse, place of treatment) influenced the heart rate of two horses working in hippotherapy. The results showed significant but very different effects on heart rate of particular horses subjected to a massage. It was also shown that heart rate of horses working in hippotherapy is highly influenced by environmental factors.
PL
Wpływ masażu klasycznego na parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Studium przypadku. Celem badań była ocena wpływu masażu na częstotliwość pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Zakładano, że masaż, mający pozytywny wpływ na stan psychiczny koni, może służyć jako zabieg relaksujący konie w ich trudnej i monotonnej pracy z pacjentami. Określano też jak wybrane czynniki: sposób asekuracji pacjenta, sposób wsiadania na konia, miejsce prowadzenia terapii, wpływają na częstotliwość tętna koni pracujących w hipoterapii. Masaż wpłynął odmiennie na każdego z badanych koni. U jednego z nich nie stwierdzono rozluźniającego wpływu masażu na pracę serca w czasie zajęć hipoterapeutycznych z dziećmi, zaś u drugiego zastosowanie masażu spowodowało znaczący spadek tętna. Wskazuje to, że różne konie mogą zupełnie odmiennie reagować na zabieg masażu i należy się liczyć z tym, że nie w każdym przypadku przyniesie on spodziewany efekt. Także warunki realizowania terapii (sposób asekuracji pacjenta, sposób wsiadania na konia i miejsca prowadzenia terapii) w sposób istotny wpływały na częstotliwość tętna pracujących koni.
EN
Fibromyalgia is estimated to affect almost 3% of the population. In developed countries this particular disorder is assumed to be growing social problem. Psychosomatic and chronic character of fibromyalgia creates many problems for patients suffering of it in normal social activity and decreases the quality of their life. The symptomatic treatment is oriented on the pharmacological methods mainly. Non-pharmacological treatment seems to be new therapeutic and research problem. In this work the actual knowledge in subject of the physical activity, biological renewal, physiotherapy as well as methods of the relaxing and education therapy was presented in aspect of the fibromyalgia treatment
PL
Celem podjętej pracy była ocena wybranych parametrów czynnościowych osób z dyskopatią odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W wyniku bólów dolnej części kręgosłupa dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych oraz do ograniczenia długości mięśni biodrowo-lędźwiowych. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że znaczną poprawę wybranych parametrów czynnościowych obserwuje się w grupie leczonej kompleksowo, co wskazuje na celowość prowadzenia leczenia metodami skojarzonymi.
EN
The aim of this work was the evaluation of chosen functional parameters in patients with discopathy of the lumbar part of the spine. Pain in the lower part of the spine causes the weakness of the muscles of lower limbs and decreases the length of the iliolumbar muscles. In this study, the improvement of functional parameters was noticed in a group of patients that underwent a complex therapy.
PL
Mierzono i analizowano zmiany objętości strzyków oraz zmiany ciśnienia wewnątrz strzyków podczas doju symulowanego przy zastosowaniu aparatu udojowego z różnymi gumami strzykowymi (o kwadratowym, trójkątnym i owalnym przekroju poprzecznym części trzonowej gumy). Dla wariantów dojów z gumami o trójkątnym przekroju ich części trzonowych wartości zmiany objętości strzyków były niższe o ok. 15-20% w stosunku do wariantów z gumami owalnymi.
EN
The research involved measuring and analysis of changes in the volume of teats, and pressure changes inside teats during milking simulated using milking apparatus equipped with various teat rubbers (with square, triangular and oval rubber core cross-section). For milking variants with triangular cross-section of rubber core, the values of teat volume change were ca. 15-20% lower compared to variants with oval rubbers.
PL
Udar niedokrwienny mózgu jest trzecią co do częstości, po zawałach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Celem podjętych badań byta ocena wpływu zastosowanych zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badawczą stanowiło 40 osób, w wieku 41-73 lat. U wszystkich badanych przeprowadzono pomiary zakresów ruchów w stawach oraz obwodach kończyn górnych i dolnych. Badaną grupę osób poddano zabiegom z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu. Kompleksowy program zabiegów fizjoterapeutycznych wpłynął na poprawę ruchomości ocenianych stawów oraz przyrost masy mięśniowej kończyn górnych i dolnych. Większą poprawę czynnych i biernych zakresów ruchów w stawach zaobserwowano w grupie kobiet. Zastosowana metoda leczenia, wirfywając na poprawę stanu czyimościowego stawów oraz obwodów kończyn górnych i dolnych, umożliwiła pacjentom po udarze niedokrwiennym mózgu poprawę jakości życia.
EN
Ischemic cerebral stroke is the third most frequent, after myocardial infarctions and tumors, cause of death and the most frequent cause of disabilities in people after 40 years of age. The aim of the study was the assessment of effectiveness of applied physiotherapeutic treatment of patients after ischemic cerebral stroke. 40 people aged 41-73 years old comprised the study group. All patients have been measured with regards to: ranges of joints movement and cirumferences of upper and lower limbs. The study group has imdergone treatment in the scope of kinesiotherapy, physiotherapy and massage. The extensive programme of physiotherapeutic treatment sessions has improved mobility of the assessed joints as well as an increase of muscle mass of upper and lower limbs in both examined groups. A greater improvement of active and passive raises of joints movement has been observed in the group of women. By improving the functional condition of joints and circumferences of upper and lower limbs, the applied treatment method has enabled the patients who had suffered from ischemic cerebral stroke to improve their quality of life.
PL
Jedną z najstarszych oraz najpopularniejszych form terapii jest masaż. Polega on na sprężystym odkształcaniu tkanek, co daje możliwość świadomej korekcji rozkładu sił mechanicznych w organizmie. Celem pracy była ocena wpływu masażu oraz suchego igłowania na temperaturę mięśnia trójgłowego łydki mierzoną za pomocą pirometru. Badaniom poddano 44 pacjentów w wieku 33,7 ± 4,3 lat. U każdego badanego dokonano pomiaru temperatury w pięciu ściśle określonych punktach. Następnie badanych podzielono na dwie grupy. W grupie 1 wykonano masaż klasyczny mięśnia trójgłowego łydki, natomiast w grupie 2 - suchą igłoterapię mięśnia trójgłowego łydki. Następnie u każdego badanego dokonano ponownie pomiaru temperatury. Otrzymane wyniki umieszczono w bazie danych i poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem programu Statistica. W grupie 1 średnia temperatura przed terapią dla punktu A wynosiła 35,50 ± 0,30 °C, natomiast po terapii 36,88 ± 0,78 °C. Zaobserwowano różnice na poziomie istotności statystycznej (p = 0). Średnia temperatura przed terapią dla punktu A w grupie 2 wynosi 35,42 ± 0,22 °C natomiast po terapii 36,64 ± 0,60 °C. Zastosowane zabiegi mają wpływ na podniesienie temperatury w obrębie mięśnia trójgłowego łydki.
EN
One of the oldest and most popular forms of therapy is a massage. It involves elastic deformation of tissues, which gives the possibility of controlled distribution of mechanical forces in the body. The aim of the work was to evaluate the effect of massage and dry needling on the temperature of the triceps muscle measured using a pyrometer. 44 patients at the age of 33.7±4.3 were subjected to the study. For each subject, the temperature was measured at 5 well-defined points. A pyrometer was used to measure the temperature. Then the subjects were divided into two groups. In group 1, classical massage of the triceps calf muscle was performed, while in group2 - dry needling of the triceps of the calf. Then, each subject was measured again at predetermined points. The obtained results were placed in the database and subjected to statistical analysis using the Statistica program. In group 1 the mean pre-therapy temperature for A point was 35.50 ± 0.30 °C, while after therapy 36.88 ± 0.78 ° C. Differences were observed at the statistical significance level (p = 0). The average pre-therapy temperature for the A point in group 2 is 35.42 ± 0.22 °C and after therapy 36.64 ± 0.60 °C. The applied treatments have an effect on raising the temperature within the triceps calf muscle.
15
Content available remote Palpable evaluation of a patient in tensegration massage
63%
PL
Masaż tensegracyjny opiera swe założenia metodologiczne na zasadzie tensegracji - wzrost napięcia jednego elementu struktury powoduje analogiczny wzrost napięcia pozostałych jej elementów pozostających we wzajemnym kontakcie strukturalnym. W praktyce terapeutycznej przejawia się to tym, że wzrost napięcia spoczynkowego jednego mięśnia powoduje z czasem proporcjonalny wzrost napięcia innych mięśni pozostających z nim w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie strukturalnym. Wzrost napięcia tkanek miękkich objawia się zazwyczaj wzrostem ich wrażliwości uciskowej, co z kolei wykorzystuje się w ocenie i wykryciu przebiegających w nich zaburzeń. Terapeuta, dokonując oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek, uzyskuje odpowiedź na pytania: w jakich tkankach doszło do nadmiernego wzrostu napięcia spoczynkowego i jakie tkanki należy masować w celu przywrócenia prawidłowego napięcia. Oceny palpacyjnej tkanek można dokonywać na ich przyczepach kostnych lub w ich przebiegu. Ze względu na stosunkowo łatwą lokalizację i powtarzalność preferowana jest ocena na przyczepach kostnych.
EN
Tensegration massage is methodologically based on the tensegrity rule according to which the increased tension of one element of the structure causes analogical increase of tension of other elements remaining in mutual structural contact. In therapeutic practice it is manifested in such a way that the increase of the rest tonus of one muscle in time causes proportional increase of the tonus of other muscles remaining in direct or indirect structural contact with it. The increased tension of soft tissues is usually manifested by their increased pressure sensitivity which in turn is used for estimating and detecting disorders occurring in them. A therapist palpably evaluating pressure sensitivity of tissues gets the answer to the following questions: in which tissues there is excessive increase of the rest tonus and which tissues should be massaged to restore normal tonus Palpable evaluation of tissues can be performed on their osseous attachments or in their course. Owing to relatively easy location and repeatability the evaluation of osseous attachments is preferred.
EN
Background. The injury to medial meniscotibial ligament (MTL) is a cause of pain in the medial articulatio genus which is rarely discussed in the literature. The paper examines the effectiveness of deep transverse friction massage (DTFM) in the treatment of injury to the medial meniscus-tibial ligament in a female football player. Material and methods. A case study concerned a patient ( 22 years old) who is a football player on the position of striker. She has been complaining about the pain in the right, medial articulatio genus for five days. Deep transverse friction massage (DTFM) was applied in the treatment. A total of 9 procedures was conducted (3 times a week) throughout three weeks. The first DTFM session lasted 2 minutes and the time was systematically extended during further sessions until it reached 15 minutes. Visual Analogue Scale (VAS), modified Laitinen Pain Questionnaire and countermovement jump test (CMJ) on the dynamometric platform were applied to evaluate the effectiveness of the treatment. Results. Having completed the treatment, a decrease of pain measured by the means of VAS and Laitinen Pain Questionnaire was reported. There was also improvement in limb symmetry index in all phases of the test carried out on the dynamometric platform. Conclusions. The results demonstrate that DTFM may be an effective method of treatment for MTL injuries. Conducting further research on a bigger study group is necessary.
PL
Wprowadzenie. Rzadko opisywaną w literaturze przyczyną bólu strony przyśrodkowej stawu kolanowego jest uszkodzenie więzadła łąkotkowo-piszczelowego przyśrodkowego (MTL). Celem artykułu jest przedstawienie skuteczność głębokiego masażu poprzecznego (GMP) w leczeniu uszkodzenia więzadła łąkotkowo-piszczelowego przyśrodkowego u zawodniczki piłki nożnej. Materiał i metody. Studium przypadku dotyczyło pacjentki (22 lata) będącej zawodniczką piłki nożnej na pozycji napastniczki. Od pięciu dni skarżyła się na ból przyśrodkowej strony stawu kolanowego prawego. W leczeniu wykorzystano głęboki masaż poprzeczny (GMP). Łącznie wykonano 9 zabiegów (3 razy w tygodniu) przez okres trzech tygodni. Czas GMP w trakcie pierwszej sesji wynosił 2 minuty i był systematycznie wydłużany w trakcie kolejnych spotkań do 15 min. Do oceny skuteczności zastosowanej metody wykorzystano skalę VAS, zmodyfikowany kwestionariusz Laitinena oraz test skoku pionowego (CMJ) na platformie dynamometrycznej. Wyniki. Po zakończeniu leczenia odnotowano spadek dolegliwości bólowych mierzony za pomocą VAS i kwestionariusza Laitinena oraz poprawę wskaźnika symetryczności we wszystkich fazach testu przeprowadzonego na platformie dynamometrycznej. Wnioski. Uzyskane wyniki w badaniach własnych wskazują, że GMP może być skuteczną metodą leczenia uszkodzeń MTL. Istnieje potrzeba prowadzenia dalszych badań na większej grupie badanej.
EN
Introduction Upper crossed syndrome is a postural syndrome, with myofascial and functional imbalance within the shoulder girdle and the cervical spine. The therapy usually includes myofascial techniques or massage. The aim of this work was to indicate which of these forms of therapy is more effective in terms of myofascial release. Material and methods The study group consisted of 18 individuals (12 females and 6 males) with upper crossed syndrome who were randomly assigned to one of the two groups. In group 1 (8 females, 1 male), rehabilitation protocol involved myofascial techniques, while in group 2 (4 females, 5 males), massage was performed. In both groups, the therapy consisted of five 30-minute daily sessions. Prior to the therapy, on the 1st and the 5th day of the therapy immediately after the intervention as well as 14 days after the therapy completion, suprasternale height was measured and the cervical spine mobility was examined. Results It was revealed that both forms of the therapy resulted in an increase in the range of motion of the cervical spine, particularly in the case of the right flexion and right rotation. Effects were still present two weeks after the therapy. After 5 days of rehabilitation, both forms of the therapy led to a significant increase in suprasternale height (p<0.05). Conclusions Both myofascial techniques and massage result in an increase in the cervical spine and chest mobility in the longitudinal dimension in persons with upper crossed syndrome.
PL
Wstęp Zespół skrzyżowania górnego to zespół posturalny, w którym występuje nierównowaga strukturalna mięśniowo-powięziowa oraz funkcjonalna w obrębie obręczy barkowej i odcinka szyjnego kręgosłupa. Terapia w tym przypadku polega najczęściej na zastosowaniu techniki mięśniowo-powięziowych bądź masażu klasycznego. Celem pracy było wskazanie, która spośród wskazanych form terapii wykazuje większą skuteczność w rozluźnianiu kompleksu mięśniowo-powięziowego. Materiał i metody Grupę badaną stanowiło 18 osób (12 kobiet, 6 mężczyzn) z zespołem skrzyżowania górnego, które w sposób losowy zostały przydzielone do jednej z dwóch grup. W Grupie I (8 kobiet, 1 mężczyzna) przeprowadzono rehabilitację za pomocą technik mięśniowo-powięziowych, zaś w Grupie II (4 kobiety, 5 mężczyzn) zastosowano masaż klasyczny. Terapia składała się z pięciu 30 minutowych sesji, odbywających się codziennie, przez 5 dni. Przed terapią, 1 dnia i 5 dnia bezpośrednio po terapii oraz 14 dnia od zakończenia terapii, zbadano wysokość punktu suprasternale klatki piersiowej ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa. Wyniki Wykazano, że obie formy terapii wpływają na zwiększenie zakresu ruchu odcinka szyjnego kręgosłupa, w szczególności skłonu bocznego w prawo oraz rotacji w prawo. Uzyskane efekty występowały również 2 tygodnie od zakończenia terapii. Po 5 dniach usprawniania, obie formy terapii wpłynęły na znamienne zwiększenie wysokości suprasternale.(p<0,05). Wnioski Zarówno techniki mięśniowo-powięziowe, jak i masaż klasyczny wpływają na zwiększenie ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa oraz poprawę ruchomości klatki piersiowej w wymiarze długościowym u osób z zespołem skrzyżowania górnego.
EN
Introduction. Thermography is a one of new non-invasive method using to assess the impact of physiotherapeutic treatment for the human body. Aim of Study. The purpose of this study was the qualification of dependence between application of classical massage of hand and forearm and the temperature of muscles surface of the upper limb and the strength of hand and the range of motion in radio-carpal joint. Material and Methods. The research embraced 12 men aged 19-23 years. The Flir A325 camera was used for thermal imaging. The measurement of hand strength was made by means of analog dynamometer, and the range of motion in radio-carpal joint – was measured with the goniometer. All tests and measurements were performed twice – directly before and after the massage of hand and forearm (the right limb). Classical massage was performed on the dorsal and palmar surface of the hand and on front and back of the forearm. Results. After the massage the superficial temperature of massaged (studied) limb significantly rose. There was also noted some essential difference of temperature of the back surface of the limb not being massaged (control). One did not, however, observe any differences of temperature of the front surface of the left forearm and shoulder. The broadening of the range of motion in radio-carpal joint of the right limb (in all surfaces) was shown. There were no characteristic differences in the hand strength measured with the dynamometer before and after applied massage. Conclusions. The classical massage, though it increases the temperature of muscles and affects the enlargement of effort tolerance, is not a sufficient means for preparation to physical effort. Due to massage, the range of motion in the joint of massaged limb broadened, therefore, the effect of applied treatment is mostly loosening.
20
51%
PL
Choroby naczyń mózgu, których najbardziej dramatycznym powikłaniem jest udar, od wielu lat są w centrum zainteresowania wielu badaczy. Celem pracy było określenie wpływu wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych na kształtowanie się ruchomości i obwodów w obrębie kończyn górnych i dolnych u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Badaniami objęto 40 osób, mężczyzn i kobiet, w wieku 35-71 lat. Po zastosowanym leczeniu fizjoterapeutycznym zaobserwowano wyraźną poprawę ruchomości w stawach kończyn górnych i dolnych w obu grupach badawczych. Natomiast nie stwierdzono znaczącego przyrostu masy mięśniowej po 6 tygodniowym okresie usprawniania.
EN
Diseases of cerebral vessels, where ischemia is the most dramatic complication, have been studied for many years. The goal of this examination was to determine the influence of selected physiotherapeutic procedures on the changes of mobility and dimensions within the upper and lower limbs in patients after cerebral ischemia. Studies included 40 patients of 35-71 years of age; the individuals were divided into groups with regard to sex. A significant improvement of mobility in the upper and lower limbs* joints in both research groups was observed after the physiotherapeutic procedures. On the other hand, no significant muscle mass increase was observed after a 6-week period of re­habilitation.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.