Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 188

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Abuse
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
1
Content available remote Przemoc w rodzinie w latach 2000-2011
100%
XX
We współczesnym świecie przemoc stała się zjawiskiem wszechobecnym. Częściej słyszymy o aktach przemocy w domach, na ulicy i w szkołach oraz w wielu innych miejscach. Głośna stała się przemoc wśród nieletnich, przemoc w rodzinach, a także przemoc wobec dzieci. Można mówić, iż przemoc doświadczana jest od najbliższych osób, od których powinno dostawać się miłość, ciepło, dobro i zrozumienie. Rodzina powinna stać się domem rodzinnym, w którym panuje spokój, schronienie i miłość. Zwłaszcza dla najmłodszych członków rodziny powinna stać się wzorem do naśladowania, gdyż z upływem lat nasi potomkowie wynoszą wzorce na swoje dalsze życie. Faktem staje się, że dzieci w takich sytuacjach cierpią najbardziej, ponieważ same są często ofiarami przemocy, ale także dlatego, że przemoc, której doświadczyły lub którą widziały, zostawia w ich psychice trwały ślad. Wiadomo, że przemoc rodzi przemoc, a ktoś, kto doznał przemocy, będzie chciał ją kiedyś zwrócić bądź też na trwałe zatrzeć ślady. Przemoc w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo znaczącą rolę. Przemoc w rodzinie jest jedną z form patologii społecznej, którą należy zwalczać poprzez zgłaszanie do instytucji zajmujących się pomocą rodzinie. Wydawałoby się, iż dziecko doznające przemocy od najmłodszych lat wyniesie wzorce i wartości przekazane przez najbliższe środowisko rodzinne i zacznie je powielać. Jednak nie można stwierdzić, iż osoba taka z ofiary stanie się sprawcą. Ze statystyk policyjnych wynika, że przemoc w rodzinie zaczęła się zmniejszać, należy jednak pamiętać, że nie wszystkie ofiary przemocy dokonały zgłoszenia czy założenia tzw. "Niebieskiej Karty". (fragment tekstu)
EN
This article explores issues related to domestic violence in the years 2000-2012. It discusses the form and the effects of violence. Attention is turned to the significant impact of interventions carried out in relation to domestic violence. The article considers victims as well as perpetrators and reflects on the procedure relating to "Blue cards". (original abstract)
XX
Przemoc staje się obecnie najważniejszym tematem spośród zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Narastająca fala agresji obserwowana wśród dzieci i młodzieży budzi niepokój rówieśników, rodziców i nauczycieli. Wzrost agresji i przemocy zauważalny jest w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkołach średnich. Obecnie praktycznie w każdej szkole występuje zarówno agresja, jak i przemoc. Zdecydowanie więcej obserwujemy zachowań agresywnych. Uczniowie najczęściej rozwiązują konflikty za pomocą przezwisk, kłótni, bójek. Przemoc, z jaką spotyka się dziecko w szkole, może wyglądać z pozoru niewinnie. Zwykle zaczyna się od dokuczania, by z czasem doprowadzić do poniżania innych i wyśmiewania. W szkołach tworzą się też bardzo często grupy ustalające własne niejawne normy i sposoby działania, które przekazywane są uczniom wytypowanym do roli ofiary. Osoby i grupy wytypowane do roli ofiary z reguły dowiadują się, że muszą milczeć na temat agresji, bo inaczej czekają je poważne represje. Organizacja przemocy wzorowana jest często na tradycyjnych formach działania grup przestępczych. Obowiązuje hierarchia i działają "ochroniarze"; zakamuflowane formy komunikacji skutecznie blokują ujawnienie sprawców. Uczniów, którzy są poniżani, bardzo często przeraża nawet samo pójście do szkoły. (fragment tekstu)
EN
Aggressive behavior by children and adolescents continues to be a serious and increasing problem in our schools, on the streets, and in our communities Aggres- sion Replacement Training (ART) is a multimodal psychoeducational intervention designed to alter the behavior of chronically aggressive adolescents and young children.(original abstract)
EN
This paper explores various abuses Foreign Domestic Helpers (FDHs) or migrant domestic workers (MDW) in Hong Kong suffer and the strategies they take up to cope with this abuse. Data were collected from 215 domestic helpers (135 from the Philippines, 30 from Thailand, 41 from Indonesia, and 9 from Sri Lanka) all of whom had been in residence for at least six months. Selected by snow-balling technique, respondents were interviewed with structured and non-structured questionnaires. Research shows that sexual abuse is the most common form of abuse against MDWs followed by psychological and physical abuses. Female employers are the main perpetuators of psychological abuse while the male employers are culpable for sexual abuses. Coping strategies varied widely among the MDWs. Many of them endure the violence to keep the job; some quit the job and others struggle with the decision to stay or quit.
EN
Given the incidence and severity of acute intoxication, this issue is of considerable importance today for the Emergency Departments (ED). The objective of this study was to evaluate acute intoxications by psychopharmacological medications and abuse of drugs for patients managed in an Outpatient Emergency Department. Retrospective analyses were performed on data on admissions to the Emergency Department for the years 2012 and 2013, in Holy Trinity Hospital, Cagliari, Italy; the reference population were outpatients with intoxication reported as the main problem, taken from a total population of utpatients with every kind of medical problem admitted to the ED during the studied period. The sample included patients of all ages with acute intoxication by psychopharmacological medications and drugs of abuse (psychoactive drugs and alcohol). For the year 2012, the number of total Emergency Room (ER) visits because of intoxication amounted to 338 and 243 of these were due to the abuse of drugs (72%), representing 0.72% of the total number of ER outpatients visits (n=33823). For the year 2013, this percentage increased reporting 287 outpatients for intoxication by drugs of abuse (79% of those admitted because of intoxication, n=362), representing 0.83% of the total number of ER outpatients visits (n=34,476). If we consider jointly outpatients with intoxication because of drug abuse for the two years (n=530), the descriptive analysis shows that: 56.0% are male and 44.0% females. Yellow as priority code had been assigned in 67.7% cases and red in 9.2% cases (χ2=10.053, df=3, p=0.018). Patients with a diagnosis of psychiatric illness were 40.8%; with diagnosis of drug addiction 18.5%, 10.9% alcoholism, drug addiction and alcoholism 2.6%; psychiatric condition associated with drug addiction and/or alcoholism 4.5% (χ2=85.697, df=7, p<0.001). The drugs taken were: psychopharmacological medications 46.2%; alcohol 22.6%; mixed drugs and alcohol abuse 13.7% (χ2=104.870, df=8, p<0.001). This study showed that there is a high level of comorbidity between psychiatric disease (Bipolar Disorders: 28.7%, Unipolar Mood Disorders: 48.6%, Psychosis: 9.3%, Anxiety Disorders: 10.2%) [1] and acute intoxication in patients who are admitted to an Emergency Department; this data, which show an increase of admissions of such patients during the examined period prove the necessity to reflect on the importance of an appropriate management of this patient population.
XX
Podstawowa treść artykułu i wysnute zeń wnioski (dotyczące prospołecznych mechanizmów zarządzania organizacjami w celu zapobiegania patologii mobbingu) wyrosły na doświadczeniu kliniczną i naukową eksploracją fenomenu mobbingu w miejscu pracy (dwie serie badań: 2006 N = 347 i 2007/8 N = 465). (abstrakt oryginalny)
EN
The author's interest in the phenomenon of workplace mobbing (in both an academic and clinical context), understanding its idiosyncrasies, causes and consequences, are the result of several years of research. Clinical studies, as a result of work in Wroclaw's Stowarzyszenie Antymobbingowe (Anti-Mobbing Society) have given the author a detailed understanding of the essence and specifics of moral abuse in the workplace. Having conducted a large number of critical interviews with the victims of mobbing in the polish workplace, having analyzed systematically numerous mobbing cases, in association with academic exploration of the phenomenon (through analysis of the international literature and scientific research) the author was equipped with solid basis for the formation of an original model of workplace mobbing. Furthermore, the author has developed a diagnostic tool (called SDM Questionnaire) for mobbing detection, conducted extensive quantitative and qualitative mobbing research, directed mainly towards diagnosing its socio-organizational factors. Among the most important theoretical principles upon which the author's model is based are: the interdisciplinary approach, interactive character of mobbing, heterogeneity and the phase nature of the above phenomenon (mobbing as a process). Due to the extensive nature of mobbing, whose abundant aspects are beyond the scope of this article, the author recommends readers interested in the details of the authors' model: its psychological (individual) and social (group) mechanisms to see her earlier publications, as indicated in the bibliography. If the social mechanisms, by which the author describes the dynamics of mobbing (mainly as a result of social conformism, authoritative obedience, misattributions etc...) are applied to organizations as a workplace, then the onus is on the organization's management to avoid mobbing practices. The author hypothesized that the incidence of workplace mobbing as well as other accompanying pathologies are strongly related to existing, facilitating conditions, and the relation of certain socio-organizational factors, which in general may be called the organizational culture, climate and environmental factors. In other words the mobbing behaviours may appear and escalate only in certain conducive circumstances. A healthy, well-organized and properly managed system (organization) should prevent the workplace and its employees from pathological practices such as mobbing. (original abstract)
EN
The Bible is full of mythological narratives- on the concept of violence. Thus, it becomes possible to construct a biblical anthropology on this concept, appears in Bible, as a concept that is both endogenous and exogenous. Of course the Good Samaritan parable is the illustration of two forms of violence, ranging from identity to alterity.(author's abstract)
XX
Agresja otacza nas ze wszystkich stron i czasami przestajemy ją zauważać. Czy rzeczywiście da się ją ignorować, czy też wpływa ona na nasze postępowanie, nawet jeśli usiłujemy nie zwracać na nią uwagi? W jaki sposób banalne sytuacje codzienne - nieradzenia sobie z emocjami naszych pracowników - wpływają na zachowania klientów: na ich lojalność i powracanie właśnie do naszej organizacji. W jaki sposób agresja na różnych szczeblach psuje nam biznes? (fragment tekstu)
8
Content available remote Odmeny a tresty vo vychove v suvislosti s nasilim pachanym na deťoch
75%
XX
Nagrody i kary w wychowaniu dzieci. Problem przemocy wobec dzieci. Sens i znaczenie edukacji w rozwoju człowieka.
9
Content available remote Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, założenia i skuteczność systemu.
75%
XX
Celem pracy jest analiza i ocena systemu służącego ochronie praw ofiar przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałaniu przemocy a także skonfrontowanie założeń prawnych z praktyką ich stosowania. Wskazane zostały różne możliwości jakie wykorzystywane w celu przeciwdziałania przemocy, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, oraz trudności jakie widoczne są w podjętych działaniach, które źródło swe mają złożoności zjawiska jakim jest przemoc w rodzinie. Przegląd statystyk policyjnych ukazuje jak zmienia się skala tego zjawiska na tle zmieniającego się systemu. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł ujmuje problematykę prawa dziecka do ochrony przed wszelkimi formami przemocy. Prezentuje koncepcje pedagogicznych i prawnych analiz problemu przemocy wobec dziecka. Omówiona została tu normatywna koncepcja zabezpieczenia jednej z podstawowych potrzeb dzieciństwa - potrzeby bezpieczeństwa - oraz podjęta została analiza stanu przepisów prawnych, instytucji i procedur w zakresie ochrony i dochodzenia prawa dziecka do wolności od wszelkich form przemocy w prawie polskim. Analizie poddano dylematy definicyjne kategorii przemocy wobec dziecka i ukazano podstawowe przesłanki diagnostyczne tego zjawiska. Ważnym celem prezentowanego tekstu jest wskazanie konkretnych kompetencji oraz uprawnień nauczycieli i pedagogów w obszarze zabezpieczania tego prawa, a także wyznaczenie kierunków zmian w zakresie pełnej jego realizacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of a child's right to protection against all forms of violence. It presents a concept of pedagogical and legal analyses of the problem of violence towards a child. It discusses the normative concept for securing one of the fundamental childhood needs; the need to be safe. It analyses the provision of law, institutions and procedures within the scope of the protection and pursuit of children's rights to freedom from all forms of violence in the Polish law. Definitional dilemmas pertaining to the category of violence towards a child are subjected to analysis and the primary diagnostic prerequisites of this phenomenon are depicted. An main goal of the essay is to indicate the actual competencies and entitlements of teachers and pedagogues within the sphere of securing this right and tracing out the directions for change within the scope of its comprehensive execution.(original abstract)
11
Content available remote Kogo "uleczy" Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym?
75%
XX
Problematyka prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych jest obecna w dyskursie społecznym, politycznym i naukowym od dłuższego czasu. Przy walnym udziale mediów, karmiących się postawami populistycznymi, które ze sprawców przestępstw seksualnych uczyniły niemal wroga publicznego numer jeden, w okresie ostatniego dziesięciolecia kilkakrotnie nowelizowano system prawa karnego w Polsce w zakresie prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych. Krytyka, jaka spadała na ustawodawcę za każdym razem po uchwaleniu kolejnej ustawy nowelizującej, była w przeważającej mierze druzgocąca.(fragment tekstu)
EN
The issue of a legal response to sex offenders has been present in the social and academic discourse for a long time. Despite severe criticism directed against the Polish legislature after the adoption of the earlier regulation on combating sex offenders, the President of the Republic of Poland signed the Act on Proceedings against Persons with Mental Disorders Posing a Threat to Life, Health or Sexual Freedom of Others. Legal institutions for which this law provides for are part of the solution collectively referred to as the (SVP Legislation). While the idea of such regulations shall not be assessed as unambiguously negative, an important issue that may arise on the basis of implementing the provisions of this Act, is the fact that there are no modern tools of risk assessment in practical use or available in the Polish prison system and forensic psychiatry. Consequently, classifying sex offenders as SVPs must be questioned, especially in view of the significant scope of the planned interference with their civil rights and liberties. The article presents the basic principles on the SVP Legislation, as well as basic information on the risk assessment of recidivism among sex offenders. It then summarises the theoretical issues present in Polish solutions, as well as the Polish practice of assessing the risk of recidivism.(original abstract)
12
Content available remote Yeats' "Leda and the Swan": A Myth of Violence
75%
EN
W. B. Yeats' "Leda and the Swan", first published in the Dial in 1924, is an example of Irish poetry drawing on Classical Greek and Latin texts to create a commentary on the political atmosphere in Ireland. The poem is based on the story of Leda, who was raped by Zeus in the form of a swan and later gave birth to Helen of Troy. In Yeats's poem, Leda represents Ireland, forcefully violated by a foreign power - Great Britain. The present study reviews mythological as well as political aspects of Yeats' "Leda and the Swan" and investigates the act of violence in the poem. (original abstract)
XX
Hasłem tegorocznego spotkania była "Przemoc w mediach". Dyskusja dotycząca różnorodnego i wieloaspektowego zjawiska przemocy w mediach odbyła się w ramach 4 paneli plenarnych oraz 12 sekcji tematycznych, poświęconych m.in. istocie przemocy (traktowanej także jako narzędzie wykluczania) i formom przemocy w kreacjach medialnych; przemocy w mediach społecznościowych; relacjom zachodzącym między kategorią przemocy a perswazją i krytyką; problemowi wpływu obecności przemocy w mediach na możliwość realizacji przez media ich podstawowych funkcji.(fragment tekstu)
XX
Hasłem tegorocznego spotkania była "Przemoc w mediach". Dyskusja dotycząca różnorodnego i wieloaspektowego zjawiska przemocy w mediach odbyła się w ramach 4 paneli plenarnych oraz 12 sekcji tematycznych, poświęconych m.in. istocie przemocy (traktowanej także jako narzędzie wykluczania) i formom przemocy w kreacjach medialnych; przemocy w mediach społecznościowych; relacjom zachodzącym między kategorią przemocy a perswazją i krytyką; problemowi wpływu obecności przemocy w mediach na możliwość realizacji przez media ich podstawowych funkcji.(fragment tekstu)
15
Content available remote Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - przeźroczysty problem
75%
XX
Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało, jak dotychczas, w pełni zdiagnozowane i opisane. Przemoc ekonomiczna to rodzaj przemocy psychicznej. Skutkiem mogą być zaburzenia nerwicowe, depresja, obniżenie poczucia własnej wartości. Sprawcy przemocy ekonomicznej często utwierdzają swoje ofiary w przekonaniu, że są nic niewarte, kontrolują wydatki, straszą, że bez nich nie dadzą sobie rady. Badania wykazują dużą skalę zjawiska. Celem tego artykułu jest ukazanie problemu przemocy ekonomicznej wobec kobiet i opisanie kilku przykładów tego zjawiska oraz działań, które są podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy. Przemoc ta nazwana została przeźroczystą ze względu na jej "niewidoczność" jako problemu społecznego. W przemocy ekonomicznej chodzi nie tyle ściśle o samą ekonomię, ile o psychiczne uzależnienie oraz upokorzenie jednej ze stron - ekonomia w tym układzie staje się narzędziem.(abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of economic violence against women has not been fully investigated and described yet. Economic violence is a kind of psychological violence. This can result in neurotic disorders, depression, low self-esteem. The perpetrators of economic violence often reinforce their victims to believe that they are worth nothing, control their expenses, threaten that without them they cannot cope. Studies show large-scale of the phenomenon. The purpose of this article is to show the economic problem of violence against women and to describe a few examples of this phenomenon and the actions that are taken to combat this violence. This violence was called transparent because of its "invisibility" as a social problem. Economic violence does not refer so much to economics alone, but to psychological d(original abstract)
16
Content available remote Nieodpłatna praca w domu i polityka rodzinna jako formy przemocy instytucjonalnej
75%
XX
Artykuł analizuje nieodpłatną pracę w domu zarówno na tle przemocy w polskiej rodzinie, jak też w świetle polityki równościowej EU, jako zinstytucjonalizowany mechanizm przemocy społecznej. Prowadząc gospodarstwo domowe, osoby niezarobkujące, w tym nadal większość kobiet, znajdują się w sytuacji wzrastającej zależności finansowej od żywiciela rodziny lub pośredniej - w postaci świadczeń socjalnych ze strony państwa. Układ ten wynika z kulturowego podziału pracy na nieodpłatną, określaną mianem kobiecej, oraz dochodową, zabezpieczającą rodziny i traktowaną jako domena męska. W rezultacie praca nieodpłatna jawi się jako forma społecznego podporządkowania, marginalizująca wartości nieobjęte formalnym miernikiem dochodu i stanowi zaczyn przemocy. Wniosek końcowy, odpowiadający teoriom rozwoju feministycznej myśli ekonomicznej, podkreśla rosnące znaczenie dywersyfikacji podziału ról w rodzinie, jak również konieczności pomiaru nieodpłatnej pracy na skalę globalną, współgrając równocześnie z postulatami ekologicznymi na temat wizji, potrzeb i politycznych strategii zrównoważonego rozwoju świata(abstrakt oryginalny)
EN
Following the developments in the EU and Polish family policy, the paper connects the unpaid work at home with domestic violence. While glorified and indispensable, values with respect to care and household work remain - across EU systems - unjustified in terms of economic profitability. Defined by such differentiation, those who "stay at home" are plunged into strenuous negotiations between care for others (children, elderly) and their own dependence on the financial provider, either through breadwinner or indirectly through welfare provisions. This logics splits care into the economically devalued work (marked as feminine) and the ability to provide for oneself and the other (marked as a masculine subject position). Following this dichotomy, care and its almost complete economic devaluation correspond to distinct forms of social subordination and trigger domestic inequality, violence and abuse. My subsequent analysis situates this devaluation as a powerful socio-economic mechanism - also referred to as "institutional violence" - towards marginalized subjects and values. Simultanously, I reflect on the current feminist economic thought that has joined global ecological postulates in articulating new visions, needs and political strategies for sustainable development of the world(original abstract)
EN
During its 65-year history, the Central African Republic proved to be a country highly susceptible to destabilising processes. Tribalism, corruption, violence and the incompetence of the ruling elite have become immanent elements of the political system, leading to a gradual decomposition of the state and its evolution towards a dysfunctional ('failed') state, unable to perform its basic external and internal functions. The civil war that engulfed the country in 2013 was a consequence of political, social and economic conflicts that had been accumulating for many years. In this article, the author sets himself the task of identifying the main factors (internal and external) leading to the destabilisation of the state as well as the sources of contradictions that lay at the root of this process. Accumulation of negative trends along with low levels of socio-economic development at the moment of gaining independence and the inability to initiate modernisation processes, as well as the existence of negative international interrelations (conflicts in the immediate international neighbourhood) led to a crisis of statehood in the CAR.(original abstract)
XX
Cel: celem artykułu jest wykazanie, że ludobójstwo nie jest zjawiskiem marginalnym w sferze zarządzania i organizacji, lecz takim, z którego dyscypliny te czerpią wiele wniosków i do którego muszą wnosić własny wkład. Podejście: historyczny i socjologiczny przegląd części obszernej literatury na temat ludobójstwa iż Holokaustu dokonanego przez nazistowskie Niemcy. Wnioski: ludobójstwo jest wysoce zorganizowanym procesem, którego zainicjowanie, przeprowadzenie, a często zatuszowanie wymaga systemu biurokratycznego. Wywołuje opór i uległość, wykorzystuje techniki materialne i społeczne, jest przepojone własnymi wartościami i założeniami kulturowymi oraz stosuje własne przerażające innowacje i rozwiązania. Ludobójstwo wymaga współpracy wielu formalnych organizacji, w tym armii, dostawców, wywiadu i innych służb, ale także nieformalnych sieci i grup. Ograniczenia: biorąc pod uwagę obszerną literaturę dotyczącą ludobójstwa i Holokaustu, przeanalizowano i zacytowano oczywiście tylko niewielką część najważniejszych dzieł. Mimo wszystko wystarczają one, aby wykazał, że masowych mordów nie dokonują sadystyczni maniacy ani bezosobowi biurokraci, zgodnie z hipotezą banalności zła. Prowadzą je członkowie organizacji, zarządzający danymi realiami i znajdujący konkretne rozwiązania, przy czym potworności nie przeszkadzają im w procesie decyzyjnym. Implikacje praktyczne: autorzy również dowodzą, że ludobójstwa nie można badać poza dziedziną historiografii, gdyż prowadziłoby to do wszelkiego rodzaju głęboko błędnych wniosków, nawet jeżeli teoretycznie rozważają je wybitni uczeni, tacy jak Arendt i Bauman. Oryginalność: w artykule obalono niektóre szeroko rozpowszechnione teorie ludobójstwa, w tym tezy adiaforyzacji i banalności zła. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose: The paper seeks to demonstrate that genocide is not a phenomenon marginal to the world of management and organizations, but one from which these disciplines stand to learn a lot and one to which they must contribute their own insights. Approach: A historical and sociological review of some of the voluminous literature on genocide and the Nazi Holocaust. Findings: Genocide is a highly organized process, requiring bureaucratic resources to initiate, sustain and, often, cover it up. It generates resistance and compliance, it makes use of material and social technologies, it is imbued with its own cultural values and assumptions and calls for its own morbid innovations and problem solving. Genocide requires the collaboration of numerous formal organizations, including armies, suppliers, intelligence and other services, but also informal networks and groups. Limitations: Given the vast literature on genocide and the Nazi Holocaust, obviously only a small sample of crucial texts were reviewed and cited. All the same, they are enough to demonstrate that democide is not carried out by sadistic maniacs or by impersonal bureaucrats in line with the banality of evil hypothesis. It is carried out by organizational members, managing and problem-solving realities whose horrors do not impede them in their decision making. Practical implications: At the same time, the authors argue that genocide cannot be studied outside historiography and that doing so leads to all kinds of gravely mistaken conclusions, even when theorized by distinguished scholars like Arendt and Bauman. Originality: The article debunks some widely espoused theories of genocide, including the adiaphorization and banality of evil theses. (original abstract)
EN
The rising and acceleration of the Shia armed group in Iraq, Syria, Yemen, and Lebanon require a deep understanding of the root of the multi-dimensional conflicts in the Middle East. An appropriate and sufficient approach to the research about these militias will be from an internal conflict rather than an external conflict. The legitimization for the existence of the majority of these militias if not all of them is to fight and struggle against an entity which is the Sunni sect, in this case, that will assimilate them not integrate them peacefully.(original abstract)
XX
Problem przemocy "honorowej" jest zjawiskiem przekraczającym granice państw, kultur i religii. Przemoc ta najczęściej bywa łączona z krajami i regionami Bliskiego Wschodu - Jordanią, Libanem, Palestyną, irackim Kurdystanem. W Europie oma- wiana kwestia pojawiła się w debacie publicznej dopiero na początku XXI w. i zo- stała ograniczona do kontekstu migracyjnego. Efektem takiej kategoryzacji przemocy "honorowej" jest polityzacja zjawiska, przejawiająca się w silnym uzależnieniu działań podejmowanych przez państwo od takich czynników, jak linia polityczna rządzącej partii czy nastroje społeczne. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób uregulowano prawnie problem prze- mocy "honorowej" w wybranych krajach i regionach: Libanie, Jordanii, irackim Kurdystanie, Wielkiej Brytanii, Holandii i w Niemczech. Umożliwi to identyfikację sposobów walki z tym problemem i wskazanie, czy kontekst migracyjny wpływa na zróżnicowanie stosowanych rozwiązań. Przedmiotem analizy będzie regulacja prawna, a także orzecznictwo sądów oraz działalność różnych instytucji rządowych oraz pozarządowych nakierowanych na walkę z tym problemem. Wyniki badań prowadzą do refleksji nad tym, czy prawo karne rzeczywiście jest najefektywniejszym instrumentem rozwiązania omawianego problemu. Badana problematyka wpisuje się w szerszy kontekst zagadnienia wykorzystywania narzędzi prawnych do osiągania określonych celów polityk publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of "honour"-related (or "honour"-based) violence is a phenomenon that crosses the boundaries of countries, cultures, and religions. This kind of violence usually tends to be associated with various countries and regions of the Middle East - Jordan, Lebanon, Palestine, Iraqi Kurdistan. In Europe, this issue appeared in public debates only at the beginning of the 21st century, limited to the context of migration. Such categorisation has resulted in the politicisation of "honour"-related violence, manifested in the strong dependence of actions taken by the state on such factors as the political line of the ruling party or public feeling. The aim of this article is to answer the question about the legal regulation of "honour"-related violence in selected countries of the Middle East and Europe: Lebanon, Jordan, Iraqi Kurdistan, the United Kingdom, the Netherlands, and Germany. This will make it possible to identify the means and methods of combating this problem and indicate whether the context of migration determines the solutions applied in practice. The subject of the analysis will be the legal regulation and the judicial decisions, as well as the activity of various public and non-governmental institutions that are involved in the prevention of this problem. The results of the analysis lead to a reflection on the question as to whether criminal law is really the most effective instrument of solving the problem in question. The matter at issue fits into a wider context of the question of use of law-based instruments in order to achieve certain aims of public policies.(original abstract)
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.