Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1270

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spalanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
PL
FLEXI-BURN CFB (Development of High Efficiency CFB Technology to Provide Flexible Air/Oxy Operation for Power Plant with CCS) to projekt opracowywany w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej. Łączy on w sobie zalety właściwe technologii CFB (elastyczność paliwową i niskie emisje) ze spalaniem tlenowym dla wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów procesu spalania w silniku dwupaliwowym zasilanym gazem ziemnym sprężonym (CNG). Parametry będące przedmiotem analizy obliczono na podstawie wykresów indykatorowych z badań jednocylindrowego silnika o zapłonie samoczynnym i wtrysku bezpośrednim 1CA90 zasilanego dwupaliwowo. Przedmiotem analizy było porównanie przebiegów ciśnienia,przyrostu ciśnienia, temperatury i szybkości wydzielania ciepła w czasie spalania przy zasilaniu dwupaliwowym i tradycyjnym. Ponadto przedstawiono wpływ wielkości dawki inicjującej i udziału paliwa gazowego na przebieg omawianych parametrów. Badania wykazały odmienny przebieg spalania paliwa gazowego zależny głównie od wielkości dawki inicjującej, obciążenia silnika i koncentracji paliwa gazowego w ładunku. Wnioski ogólne mogą być pomocne przy adaptacji silników o zapłonie samoczynnym do zasilania zarówno gazem ziemnym jak i innym paliwem gazowym o zbliżonym składzie.
EN
The results of research combustion parameters in the dual fuel engine fuelled with compression natural gas (CNG) have been presented in the paper. The analysed parameters were computed from indicator diagrams of the single cylinder pressure, increase of pressure, cylinder temperature and heat release rate in the combustion process in a dual fuel engine and a traditional diesel engine. It is presented the influence of a pilot liquid fuel charge and a gas fuel contribution on the change of studied parameters as well. The research results showed that different course of gas fuel combustion principally depends on the pilot fuel charge, engine load and gas fuel contribution. The general conclusions can be useful at adaptation of compression ignition engines to fuelling them with natural gas and other similar gas fuels.
EN
The following contribution deals with catalytic combustion of lean gaseous fuels in an annular double-layer catalytic micro-converter with integrated exhaust energy recuperation. With the proposed design industrially preferred auto-thermal operation was attained for 112 ppmv propane content in adiabatic conditions with inlet temperature of 300 K. The miniaturized recuperative converter exhibited bifurcational changes for very low combustible content with extinction fold located below Tin = 300 K. The increase in fuel concentration enabled compensation of external cooling to certain level. For well insulated modular set of converters internal converter may be treated as adiabatic and external converters non-adiabaticity should be compensated by an additional increase in fuel concentration. For a given converter and fuel a strict range of gas velocities (or GHSV) should be specified. The low value of gas velocity was the key parameter in efficient heat recuperation. The high value of gas velocity led to higher combustion energy release. With too low value of gas velocity combustion energy release was too small with relation to wall heat conduction so as appropriate axial temperature gradient might not develop and higher temperature in the catalytic section of the converter was not attained leading to extinction. With too high value of gas velocity heat recuperation efficiency was too low and extinction was exhibited. To attain higher value of GHSV a more efficient recuperator should be applied, which may be attained with listed heat transfer enhancement techniques.
EN
An attempt has been made to visualise the process of the growth of SiC nanofibres after the combustion of CaSi2/PTFE mixtures, using a CCD camera working in the a schlieren mode. Moreover, overpressure histories, mass of solid combustion products and heat of combustion were measured in a closed reactor and compared with the results of thermochemicaI calculations. The mechanism of the formation of SiC nanofibres is discussed.
PL
Reakcja wodoru z tlenem jest tylko pozornie prosta, gdyż na poziomie .mikro., atomów i cząsteczek, na globalną reakcję łańcuchową składa się wiele reakcji elementarnych. Mechanizm spalania wodoru jest szczególnie ważny, gdyż te same kluczowe reakcje elementarne rozgałęzienia i oberwania łańcucha występują przy spalaniu nie tylko węglowodorów, ale wszystkich gazów palnych zawierających wodór. Rozważania mechanizmu reakcji i wynikającej z niego uproszczonej kinetyki chemicznej prowadzą do stosunkowo prostych wniosków; gazy płomieni na ogół nie osiągają stanu pełnej równowagi termodynamicznej, gdyż reakcje trójcząsteczkowe .nie nadążają. za dwucząsteczkowymi. Stężenia produktów pośrednich reakcji, wolnych rodników, przekraczają zwykle stężenia równowagowe, często o całe rzędy wielkości. Świadomość tego faktu ułatwia zrozumienie wielu zjawisk które zachodzą w płomieniach, a wynikają z odchyleń od stanu równowagi. Wśród zjawisk takich znajdują się chemiluminescencja, efekty katalityczne oraz reakcje addytywów i zanieczyszczeń.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania paliw gazowych w inertnym złożu fluidalnym. Zaprezentowano efekty spalania związane ze składem spalin oraz zjawiska dynamiczne zachodzące wewnątrz warstwy fluidalnej. Wskazano na powiązanie zjawisk dynamicznych ze stopniem konwersji paliwa oraz stężeniem CO i NO w spalinach.
PL
W prezentowanej pracy przedstawiono analityczny opis kształtu krzywych kinetyki generacji ciepła materiałów poliestrowych przy pomocy odpowiednich funkcji matematycznych. Zaprezentowano sposób wyznaczenia wskaźników spalania na podstawie badań eksperymentalnych.
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstaw teoretycznych i możliwości obliczeniowych programu KIVA, zapoznanie potencjalnych użytkowników z dostępnymi modyfikacjami oraz zachęcenie do używania obliczeniowej dynamiki płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics) jako narzędzia wspomagającego eksperymentalne prace badawcze w dziedzinie spalania. W artykule przedstawione zostaną przykładowe wyniki symulacji uzyskane przez autorów, stanowiące ilustrację różnorodnych zastosowań programu KIVA w praktyce badawczej i inżynierskiej. Jednak już na wstępie należy podkreślić, iż wszelkie wyniki otrzymywane z jakichkolwiek obliczeń komputerowych służyć mogą jedynie jakościowej ocenie symulowanego numerycznie zjawiska. Niemożliwym jest uzyskanie zgodności ilościowej . z powodu wielu uproszczeń czynionych w toku tworzenia modeli fizycznych i matematycznych, skończonej dokładności obliczeń wykonywanych przez komputery, oraz dyskretyzacji przestrzeni obliczeniowej.
PL
W pracy przedstawiono istotę fluidalnego spalania węgla. Podkreślono, iż dynamiczny – losowy ruch ziaren w strumieniu powietrza wywołuje intensyfikację procesów wymiany ciepła, masy i pędu, stwarzając znakomite warunki przebiegu spalania. Scharakteryzowano podstawowe konstrukcje palenisk fluidyzacyjnych z warstwami pęcherzowymi oraz cyrkulacyjnymi warstwami fluidalnymi. Zwrócono uwagę, iż znaczącą rolę w procesie spalania odgrywa erozja płonących ziaren węgla, a także ich termiczny rozpad, kształtujący strukturę ziarnową warstwy fluidalnej.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań eksperymentalnych spalania oleju opałowego nr 1 przy zastosowaniu technologii HTAC. Głównym celem naukowym tego projektu było określenie optymalnych warunków spalania lekkiego oleju w tej technologii w zakresie średnich temperatur przegrzewu powietrza, tj. do 700 0C. Przeprowadzone badania dowiodły, że spalanie oleju wg technologii HTAC charakteryzuje się znaczną redukcją NO oraz niską emisją CO. Duży wpływ ma wewnętrzna recyrkulacja gazów spalinowych, która wyraźnie jest uzależniona od odległości dysza oleju - dysza powietrza spalania. Osiągnięto bardzo niskie emisje sadzy, co w głównej mierze było możliwe dzięki zastosowaniu nowej konstrukcji palnika.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę wysokotemperaturowej korozji siarkowej komory kotła energetycznego średniej mocy typu OP-230. Następnie opisano mechanizm korozji siarkowej i zaproponowano funkcję opisującą zdolność warunków fizykochemicznych do tworzenia korozji jako iloczynu wariancji stopnia zmieszania i częstotliwości fluktuacji pola prędkości. Wykonano model geometrii kotła OP-230, przygotowano funkcję gęstości prawdopodobieństwa stopnia zmieszania i wariancji stopnia zmieszania. Przeprowadzono symulacje numeryczne procesu spalania w komorze spalania wyposażonej najpierw w klasyczny, silnie wirowy palnik (K), a następnie palnik nisko azotujący i nisko wirowy (N). Przedstawiono i opisano wyniki obliczeń. Zaprezentowano rozkład zdefiniowanej w tej pracy zdolności korozyjnej w obszarach przyściennych. Okazało się, że na bocznych ekranach poziom tej funkcji dla wariantu K i N jest podobny, ale na ekranie tylnym, w przypadku nowych, nisko wirowych palników, wartość tej funkcji wzrosła 10 razy.
EN
Paper presents characteristics of high temperature sulphur corrosion of combustion chamber in a medium power boiler OP-230. Brief description of mechanism of sulfur corrossion was carried out. The function z showing probability of corrosion due to physical and chemical properties of flue gases was proposed in a form of a product of mixture fraction variance and frequency of velocity fluctuation. The model of geometry of the boiler OP-230 was done. Numerical simulation of combustion process for two cases of burners was carried out. The first case was refered to a high swirl number burner, the second modeled a low swirl number burner. The probability function of corrosion z was calculated and presented for these two cases. It has occured that z fuction is of the same order on the side walls for both cases. In the vicinity of a rear wall function of probability corrosion for new burner is 10 times larger than for old type of burner.
PL
Mączki mięsne i mięsno – kostne, wytwarzane podczas przerobu odpadowej tkanki zwierzęcej, były używane jako komponenty paszowe dla skarmiania zwierząt. Na podstawie [1], wprowadzono zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych jako materiału paszowego do skarmiania zwierząt. W związku z zakazem stosowania materiałów paszowych pochodzących z przerobu tkanek zwierzęcych w żywieniu zwierząt gospodarskich podjęto próbę termicznego unieszkodliwiania mączek mięsnych i mięsno – kostnych jako odpadu, przez spalenie (jako termiczne unieszkodliwianie) w rusztowych kotłach grzewczych.
EN
Meat and meat-and-bone meals, produced in the course of processing the waste animal tissue, have been use as components of fodder for feeding animals. On the basis of the order of the Minister of Agriculture and Country Development of 1st November, 2003 relative to specification of fodder materials obtained from animal tissues to be used in feeding farm animals (Dziennik Ustaw 03.165.1605), the use of meat-and-bone meal as a fodder material for feeding animals was forbidden. In connection with the ban of using fodder materials obtained from processing animal tissues in feeding livestock, a trial has been undertaken of thermal neutralisation of meat and meat-and-bone meals through burning them, as thermal neutralisation, in heating boilers.
PL
W pracy przedstawiono niektóre problemy modelowania matematycznego procesów spalania w kotłach pyłowych. Scharakteryzowano modele matematyczne ważniejszych procesów występujących w paleniskach kotłowych: aerodynamika przepływu, przekazywanie ciepła, spalanie pyłu węglowego i generacja zanieczyszczeń. Przeanalizowano krytyczne elementy stosowanych modeli matematycznych procesów spalania w paleniskach kotłowych. Przedyskutowano wiarogodność uzyskiwanych drogą modelowania informacji o ważniejszych procesach w komorze paleniskowej oraz danych o emisji zanieczyszczeń z kotłów. Problemy matematycznego modelowania procesów kotłowych zilustrowano na przykładzie analizy efektywności zastosowania dodatkowego poziomu dysz OFA w kotle pyłowym OP-650b w celu dalszego zmniejszenia emisji tlenków azotu.
EN
In the paper some problems of mathematical modeling of the combustion processes in puverized-coal fired boilers were presented. The mathematical models of the most important processes in the combustion chambers: aerodynamics, heat transfer, combustion of pulverized coal and pollutant generation were characterised. The critical aspects of the applied mathematical models of combustion processes in boilers were analysed. It was discussed the reliability of the predictions of the most important features of the combustion chamber operation and data of pollutant emissions. The problems of mathematical modeling of combustion in pulverized-coal fired boilers were illustrated by simulation of the NOx emission reduction by installation of additional OFA ports in OP-650b boiler.
PL
W niniejszej pracy wskazano niektóre zagadnienia, w tym natury technologicznej, związane ze spalaniem bądź współspalaniem biomasy w kotłach fluidalnych, a następnie omówiono szereg wyzwań towarzyszących wykorzystaniu różnych OŹE i energii jądrowej do pokrycia zapotrzebowania na elektryczność i ciepło.
EN
In this study, some issues, including technological nature, related to combustion and cofiring of biomass in fluidized bed boilers have been indicated, and then a number of problems related to the use of various RES and nuclear energy to meet the demand for electricity and heat have been discussed, too.
EN
The paper presents organic soils from Koszalin, Szczecinek area: peat, mud and bog lime have been tested regarding their usefulness for stabilisation using cement-fly ash admixture. Physical soil properties have been examined as well as compressive strength. The admixture contains 0/100, 75/25, 50/50, 25/75, 100/0, cement/fly ash and it has been added at amounts 150, 250 i 300 kg/m3. Used to stabilize fly ash from power plants Konin. Stabilized soil samples have been cured in water for 28 days. Presents the main sources of fly ashes from, as well as the principal directions of their utilization. The quality characteristics of fly ashes is discussed.The main tendencies in fly ashes utilization are pointed out. The compressive strength is presented in Figs. 3, 4 and 5.
PL
Omówiono argumenty przemawiające za wykorzystaniem palnych odpadów jako paliwa do opalania pieców cementowych. Podkreślono, że w przypadku spalania odpadów w piecu cementowni nie mogą obowiązywać takie same wartości dopuszczalnych emisji, jak w przypadku spalarni odpadów, ze względu na technologiczne zadania cementowni, która ma produkowć dobrej jakości klinkier. Rozważano zalety pieca obrotowego jako urządzenia do spalania odpadów i podano przegląd paliw zastępczych stosowanych w cementowniach. Oprócz korzyści ekologicznych spalanie odpadów w piecu cementowym daje również wymierna korzyści ekonomiczne.
EN
The reasons for utilization of combustible wastes as the fuel for firing cement kilns are discussed. It is emphasized that in the case of combusting wastes in cement kilns the limits for emission cannot be the same as in the case of incinerators, considering the technological task of a cement plant, which has to produce good quality clinker. Advantages of the rotary kiln as an installation for combusting wastes are discussed and a review of substituting fuels used in cement plants is given. Apart from ecological advantages the combustion of wastes in cement kilns gives also substantial economic advantag
PL
Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się zgodnie z Dyrektywą 1999/31/WE do redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji. Do 2013 roku Polska zobowiązana jest do uzyskania 50% poziomu redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w 1995 roku. Opłaty związane ze składowaniem odpadów komunalnych na składowiskach znacznie wzrastają i tak w 2007r.- 15 zł/tonę, 2008 r. 75 zł/tonę, 2009r.- 100 zł/tonę, a w 2013r. przewiduje się, że opłaty te wynosić będą 245 zł/tonę. Jednym ze sposobów uniknięcia składowania odpadów jest poddanie ich procesom termicznego przekształcania. Wymaga to podjęcia kompleksowych i systematycznych działań w zakresie budowy zakładów przygotowania i termicznego przetwarzania odpadów oraz logistyki ich dostarczania. Sprzyja temu fakt włączenia przez Dyrektywę 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. odpadów ulegających biodegradacji do definicji odnawialnych źródeł energii (OZE). Mając na względzie rozwój tego rodzaju technologii kompleksowym badaniem własności fizykochemicznych i kinetycznych procesu spalania poddano 17-cie różnego rodzaju podstawowych odmian morfologicznych odpadów komunalnych. Wyznaczono podstawowe własności fizykochemiczne oraz określono charakterystyczne czasy, temperatury spalania i temperatury popiołu, które obrazują zachowanie się substancji palnej i substancji mineralnej odpadów podczas procesu spalania.
first rewind previous Strona / 64 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.