Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtrate
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg Chile simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
EN
The present study examines the impacts of dry mass content in pig liquid manure on its treatment with a filtration method. Samples of liquid manure with variable dry mass content were subjected to treatment using phosphoric acid, sulfuric acid, lime milk and superphosphate, as well as to thermal treatment, while in the last phase of pressure filtration. Increased dilution of the manure resulted in a reduced raw materials consumption ratio and improved filtration process efficiency, which ranged from 408 to 3765 kg/m2/h. The highest filtration efficiency was achieved using manure containing 3% dry mass, while the lowest efficiency was observed in manure at 10% dry mass. The increase in liquid manure dilution also reduced chemical oxygen demand in the filtrate, which ranged from 15 062 to 3656 mg/l. An appropriate manure dilution level, under the constant parameters of the treatment process, reduced phosphorus content in the filtrate to < 10 mg/kg while simultaneously enriching the post-filtration sediment with this precious fertilizing component.
EN
Studies of the filtrate of a typical Chervonohrad municipal solid waste (MSW) landfill (Lviv region, Ukraine) were conducted and the optimum operating parameters of stages of aerobic biochemical treatment and reagent treatment of typical filtrate of Chervonohrad MSW landfill by two-stage technology were obtained. Experimental results on the conditions of implementation and efficiency of aerobic biochemical purification of filtrates, as well as reagent purification of filtrates by the modified Fenton method were obtained.
PL
W artykule omówiono możliwość skutecznego zatłaczania filtratów odpadów wiertniczych do horyzontów chłonnych, w aspekcie zagospodarowania odpadów wiertniczych. Przedstawiono wyniki badań kompatybilności tłoczonych płynów z solankami złożowymi oraz skałą zbiornikową górotworu.
EN
Possibilities of drilling mud waste filtrate injection to separate formation of gas well as a waste management aspects was presented in this paper. Compatibility of pumped fluid with formation brines and rocks was tested during laboratory research.
PL
Dokonano oceny filtratów oraz wytypowanych osadów, tworzących się w warunkach przemysłowych w instalacji do fizykochemicznego podczyszczania ścieków z produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Ścieki pochodziły głównie z linii przygotowania i napełniania płyt pastą ołowiową, a także z linii ładowania gotowych akumulatorów oraz przygotowania elektrolitu. Filtraty i osady otrzymano poprzez odwodnienia w komorowej prasie ciśnieniowej szlamów powstających podczas neutralizacji i jedno- lub wielostopniowego strącania chemicznego prowadzonego w reaktorze przepływowym specjalnej konstrukcji. Dla wytypowanych „niebezwodnych” prób odwodnionych osadów przeprowodzono procedurę ługowalności TCLP (toxicological characteristic leaching procedure) oznaczając stężenia ołowiu, a także przeprowadzono analizę składu frakcyjnego wg procedury Tessiera. Stwierdzono, że odwodnione ciśnieniowo osady charakteryzowały się specyficzną podatnością na ługowalność Pb w zależności od zastosowanego układu do wiązania tego metalu w trudno rozpuszczalne formy. Przeprowadzone analizy filtratów oraz uzyskane wyniki z procedury wykonanej zgodnie z kryteriami TCLP wykazały pewne różnice a same badane osady sklasyfikowano w zależności od poziomów stężeń ługowalnych form Pb.
EN
Filtrates and sludges from an industrial plant for treatment of wastewaters from prodn. of Pb-acid batteries were obtained by chem. treatment with a com. Praestol 2500 and TMT 15 agents as well as with aq. solns. of NaOH, Na2CO3 and lime to remove Pb in a form of hardly soluble coordination compds. The Pb concn. was decreased from 3.08–6.17 mg/L down to 0.17–0.63 mg/L as a result of the 3-stage pretreatment.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oczyszczania filtratu z gnojowicy świńskiej przy użyciu dostępnych w handlu koagulantów na bazie chlorku poliglinu, glinianu sodu oraz siarczanu(VI) żelaza(III). Filtrat użyty w eksperymencie otrzymano w wyniku obróbki fizykochemicznej gnojowicy, a następnie jej rozdziału metodą filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że koagulanty zawierające glin są skuteczniejsze od koagulanta zawierającego żelazo w usuwaniu mętności badanego filtratu, gdyż zastosowane w dawce 0,125% obj. powodowały obniżenie mętności o ok. 97%. Pod względem zmniejszenia parametru ChZT (o ok. 67,5%) oraz barwy (o ok. 89%) najskuteczniejszym spośród testowanych reagentów okazał się koagulant na bazie siarczanu(VI) żelaza(III) odpowiednio w dawce 0,25% obj. i 0,275% obj.
EN
Polyaluminium chloride, Al₂(SO₄)₃ and Fe₂(SO₄)₃ coagulants were added (up to 0.8% by vol.) to pig slurry filtrate to coagulate suspended org. mater, remove turbidity and color as well as decrease the chem. O₂ demand. The Al-contg. coagulants were more efficient than the Fe-contg. one. Use of lowest dose of Al-based coagulants (0.125% by vol.) resulted in a decrease in turbidity by 97%, decrease in chem. O₂ demand by 67.5% and decrease in color intensity by about 89%.
PL
Przedstawiono wyniki badań możliwości zastosowania płynnego siarczanu glinu oraz koagulantów modyfikowanych do oczyszczania filtratu z przetworzonej gnojowicy świńskiej. Filtrat poddany oczyszczaniu został otrzymany w wyniku fizykochemicznej i termicznej obróbki gnojowicy, a następnie jej rozdziału na frakcje z wykorzystaniem filtracji ciśnieniowej. Stwierdzono, że najskuteczniejszym koagulantem pod względem zmniejszenia ChZT oczyszczanego filtratu okazał się siarczan glinu w roztworze (o 24,0%), a barwy preparat FERCAT (o 89,4%). Wykazano także, że koagulant modyfikowany ALCAT efektywnie obniżył mętność filtratu. Stopień zmniejszenia mętności wynosił powyżej 97,4% niezależnie od zastosowanej dawki.
EN
Three com. coagulants based on Al₂(SO₄)₃, poly(aluminium chloride) and Fe₂(SO₄)₃ were used for purifn. of a pretreated pig slurry to decrease its COD, color and turbidity. The most efficient in decreasing the color (by 89.4%) and turbidity (by more than 97.4%) was the poly(aluminium chloride). The decrease in COD was insufficient (below 24%).
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości produktów otrzymanych w wyniku przetwarzania odpadu pofermentacyjnego pochodzącego z bio- gazowni rolniczej. Odpad pofermentacyjny prze- twarzano wg opracowanej metody umożliwiającej skuteczne rozdzielenie zawiesiny na frakcję stałą i ciekłą. Frakcja ciekła wykazywała żółte zabarwienie, mętność w zakresie 123-162 NTU, wartość chemicznego zapotrzebowania tlenu wynosiła ok. 2000 mg/dm³, a zawartość azotu Kjeldahla ok. 900 mg/dm³. W składzie fazowym osadu stwierdzono głównie obecność hydroksyapatytu. Zawartość fosforu i potasu w osadzie wynosiła odpowiednio ok. 8 i 0,6%.
EN
Biomass digestate was treated with aq. solns. of H₃PO₄ and H₂SO₄ as well as aq. slurry of Ca(OH)₂. The superphosphate was also added. The resulting product was sepd. into a liq. fraction and a solid by pressure filtration. The liq. fraction showed yellow color, turbidity in range of 123-162 NTU, and COD 2000 mg/L. The N content was approx. 900 mg/L. The solid phase contained hydroxyapatite (8% of P and 0.6% of K).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.