Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 82

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioaerozol
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów poziomu stężenia aerozolu ogólnego oraz bioaerozolu w powietrzu zewnętrznym oraz u wylotu kratek nawiewowych w czterdziestu autach osobowych. Opisano procedurę wykonywania pomiarów oraz przedstawiono opracowanie zgromadzonych wyników pod kątem oceny mikrobiologicznej czystości układów klimatyzacyjnych w badanych autach. Określono wpływ daty ostatniego serwisu układu klimatyzacji oraz aktualnie wykonany zbieg na poziom stężenia bioaerozolu.
EN
The results of measurements of the level of concentration of the airborne particles together with bioaerosol fraction in the air coming form ventilation system in forty selected cars are presented. The methods of taking the air samples and the way of conducting measurements arc described together with the analysis of received data. The degree of microbiological contamination was evaluated. The influence of the date of the air conditioning system cleaning together with a just performed cleaning on the bioaerosol concentrations was presented.
2
Content available Grzyby alergenne w bioaerozolu
100%
PL
Zanieczyszczenia mykologiczne nadal pozostają najmniej poznanym komponentem bioaerozolu. Scharakteryzowano źródła zanieczyszczeń mykologicznych w bioaerozolu obszarów otwartych i pomieszczeń wewnątrzdomowych, specyfikę ich składu gatunkowego i czynniki warunkujące występowanie. Opisano także rodzaje najczęściej występujących w bioaerozolu grzybów alergennych: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium oraz grzyby drożdżoidalne: Saccharomyces i Candida. Przedstawiono lokalizację i biochemiczną aktywność alergenów grzybowych, z uwzględnieniem alergicznego odziaływania mykotoksyn i lotnych związków organicznych. Scharakteryzowano źródła i symptomy mykoalergii wziewnej i pokarmowej.
EN
Mycological pollution is presently the least known component of bioaerosol. Sources, species composition and factors determining occurrence of the mycological pollution of outdoor and indoor environments are described, as well as genera of the most common allergenic fungi of the bioaerosol: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium and yeast genera: Saccharomyces and Candida. Location and a biochemical activity of fungal allergens are presented, including the allergenic activity of mycotoxins and of volatile organic compounds. Sources and symptoms of inhaled and ingested mycoallergies are also characterized.
3
100%
PL
Jakość powietrza wewnętrznego jest głównym determinantem zdrowia i dobrego samopoczucia przebywających w nim osób. Na jakość powietrza w pomieszczeniach wpływają zanieczyszczenia chemiczne, pyłowe i biologiczne oraz parametry mikroklimatu Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych pomieszczeń mogą być pracownicy, elementy konstrukcyjne i wyposażenie budynków, instalacje wentylacyjne (klimatyzacyjne) oraz powietrze zewnętrzne. W środowisku wnętrz, czynniki biologiczne (np. bakterie, grzyby, endotoksyny, glukany lub mikotoksyny), będąc transportowane drogą powietrzną mogą powodować wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych u narażonych osób.
EN
Indoor air quality is a major determinant of people's health and well-being. Air quality in buildings depends on numerous biological, chemical and dust contaminants as well as microclimate parameters. People, construction materials, ventilation (air-conditioning) systems and outdoor air are major sources of microbial contamination indoors. In an indoor environment, biological agents (e.g., bacteria, fungi, endotoxins, glucans or mycotoxins) transported via air can cause numerous adverse health outcomes m exposed individuals.
PL
W pracy opisano źródła zanieczyszczenia biologicznego powietrza w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Drobnoustroje mogą przenikać do powietrza najczęściej z przetwarzanego surowca i maszyn używanych na liniach produkcyjnych, systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz od pracowników. Scharakteryzowano skład bioaerozolu i sposób jego rozprzestrzeniania się w zakładzie przetwórczym oraz potencjalne ryzyko skażenia powierzchni produkcyjnych i wytwarzanych produktów przez zawarte w nim drobnoustroje. W powietrzu, oprócz mikroorganizmów saprofitycznych niezagrażających bezpośrednio zdrowiu człowieka, ale wpływających na psucie się żywności, mogą występować bakterie chorobotwórcze, takie jak: pałeczki Salmonella spp., Escherichia coli, Listeria monocytogenes oraz gronkowce. W pracy zwrócono uwagę na zagrożenia wynikające z mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza hal technologicznych, a także na narażenie zdrowia pracowników na czynniki biologiczne w środowisku pracy.
EN
Bioaerosol forms microbes, their toxins and fragments of microorganisms suspended as small droplets or solid particles. The group particularly exposed are workers of sewage treatment plants and local residents. Literature reports stress the role of the fecal bacteria from the Enterobacteriaceae family and yeasts, which create a real risk of air pollution near the waste water treatment plants Emission of pathogenic microbes prevails in the neighbourhood of of sedimentation tanks, sludge drying beds. Research shows that the extent of bioaerosol influence reaches the distance of 3 km away from any waster water treatment plant.. The most frequent symptoms reported by workers from waste water treatment plants and local residents are respiratory disorders. There are also gastrointestinal and skin problems and general disorders, that can be explained by exposure to endotoxins in bioaerosol.
PL
Aerozol biologiczny tworzą drobnoustroje, ich toksyny oraz fragmenty mikroorganizmów zawieszone w postaci drobnych kropel lub cząstek stałych. Szczególnie eksponowani na jego działanie są pracownicy oczyszczalni ścieków oraz okoliczni mieszkańcy. Doniesienia literaturowe zwracają uwagę na rolę bakterii kałowych z rodziny Enterobacteriaceae oraz drożdży, które stwarzają rzeczywiste zagrożenie czystości sanitarnej powietrza przy oczyszczalniach. Emisja drobnoustrojów chorobotwórczych przeważa w sąsiedztwie obiektów związanych z osadami (zbiorniki gromadzenia osadu, poletka osadowe). Badania naukowe wskazują, że zasięg oddziaływania bioaerozolu sięga do 3 km poza teren oczyszczalni. Do najczęściej zgłaszanych objawów przez pracowników oczyszczalni ścieków oraz mieszkańców terenów przyległych, należą dolegliwości związane z układem oddechowym. Pojawiają się również zaburzenia gastryczne, skórne oraz objawy ogólne, których występowanie można tłumaczyć ekspozycją na endotoksyny obecne w bioaerozolu.
EN
Bacterial endotoxins are lipopolysaccharide (LPS) macromolecular complexes, located in the outer cell membrane of Gram-negative bacteria. They consist of three parts: lipid A, oligosaccharide core and antigen 0, which have assigned functions. Endotoxins are one of the basic components of bioaerosols. Although they are generally present in the environment, their main sources are workplaces, work plants emitting organic dust. The highest concentrations of endotoxins are determined in workplaces related to: agriculture, animal husbandry, textile industry, composting plants and sewage treatment plants. Endotoxins are highly biologically active and they can induce inflammatory reactions of the body. Workers at risk often report respiratory disorders, gastrointestinal problems and developing inflammation (e.g. fever, malaise).
PL
Endotoksyny bakteryjne stanowią lipopolisachardowe (LPS) kompleksy makrocząsteczkowe, znajdujące się w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych. Zbudowane są z trzech części: lipidu A, oligosacharydowego rdzenia oraz antygenu 0, z których każda pełni odpowiednie funkcje. Endotoksyny są jednym z podstawowych składników bioaerozoli. Chociaż powszechnie występują w środowisku naturalnym, to głównym ich źródłem są zakłady pracy emitujące pył organiczny. Najwyższe stężenia endotoksyn notowane są m.in. na stanowiskach pracy związanych z: rolnictwem, hodowlą zwierząt, przemysłem włókienniczym, w kompostowniach oraz oczyszczalniach ścieków. Endotoksyny charakteryzują się dużą aktywnością biologiczną i mogą inicjować reakcje zapalne organizmu. Pracownicy narażeni na ich oddziaływanie najczęściej zgłaszają dolegliwości ze strony układu oddechowego, pokarmowego oraz rozwijającego się procesu zapalnego (np. gorączka, złe samopoczucie).
EN
Biological hazards transported by air that appear in work environment place a responsibility upon an employer to protect their workers. Following the EU directives, it is recommended to introduce protective systemic measures. Yet it is still rather common in many work places that respiratory protective device is used. While designing such equipment, parametres on nonwovens are of paramount importance as it is the material which decides about the efficiency of protection. Apart from the typical, barrier functions expressed by the efficiency of filtration, these nonwovens may perform various functions that improve the safety of the equipment, for instance biocide activities or improvement in the microclimate of the respiratory zone. While designing the new materials for construction of the respiratory protective devices, it is necessary to define its functionality as a derivative of the hazard characteristic as well as the forecasted working conditions. The article presents the exemplary manner in which defining the criteria that become the guidelines in designing new respiratory protective device is approached. Knowledge concerning legal regulations connected with ensuring safe use of the equipment was included, in case of a professional exposure to bioaerosols. On this basis, the directions of improvement in the functionality of the filtering nonwovens were pointed out, using interdisciplinary knowledge and achievements in material engineering.
PL
Jednym z zagrożeń, zarówno dla pasażerów, jak i dla pracowników terminali lotniczych są szkodliwe czynniki biologiczne pochodzące z instalacji wentylacyjnych i przewożonego bagażu oraz te emitowane przez pasażerów. Wspomniane mikroorganizmy bakteryjne i grzybowe mogą wywierać niekorzystny wpływ na organizm człowieka poprzez działanie toksyczne, drażniące i alergizujące. W piśmiennictwie przedmiotu brakuje danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza i powierzchni na terenie lotnisk. Celem niniejszej pracy była ocena ilościowa i jakościowa próbek bioaerozoli i wymazów powierzchniowych pobranych na terenie wybranych krajowych portów lotniczych. Badania zostały przeprowadzone w czasie siedmiu miesięcy, w okresie od kwietnia do października na terenie 3 krajowych terminali lotniczych, z których każde obsługuje powyżej 2 mln pasażerów. Pobieranie próbek powietrza przeprowadzone zostało stacjonarnie, metodą wolumetryczną za pomocą impaktora MAS (model 100, Merck, Darmstadt, Niemcy). Próbki wymazów powierzchniowych pobierano sterylną wymazówką zwilżoną solą fizjologiczną z wykorzystaniem jednorazowego sterylnego szablonu o powierzchni 100 cm2 (MEUS S.R.L., Piove Di Sacco, Włochy). Stężenie mikroorganizmów w powietrzu wyrażano w jednostkach tworzących kolonie na 1 m3, [jtk/m3] natomiast stężenie mikroorganizmów na powierzchniach w jednostkach tworzących kolonie na 1 cm2 powierzchni [jtk/cm2]. Uzyskane dane pomiarowe opracowano statystycznie w oparciu o test Kruskala-Wallis’a oraz analizę korelacji Spearman’a z wykorzystaniem programu STATISTICA. Identyfikację mikroorganizmów przeprowadzono w oparciu o analizę makroskopową i mikroskopową cech morfologicznych kolonii, uzupełnioną w przypadku bakterii i drożdży o analizę ich cech biochemicznych z zastosowaniem testów diagnostycznych API. Najwyższe średnie stężenie bakterii w powietrzu odnotowano w hali głównej (800 jtk/m3), natomiast najwyższe średnie stężenie grzybów w hali przylotów (250 jtk/m3). Najbardziej zanieczyszczonymi powierzchniami, pod kątem obecności zarówno bakterii (169 jtk/cm2), jak i grzybów (16 jtk/cm2) były taśmy bagażowe w punkcie kontroli bezpieczeństwa. W próbkach powietrza i na powierzchniach dominującą grupą mikroorganizmów były bakterie, które stanowiły odpowiednio od 40% do 100% oraz od 88,6% do 100% całości mikrobioty. Temperatura powietrza oraz wilgotność względna powietrza nie determinowała w sposób znaczący wielkości obserwowanych stężeń bioaerozoli. Jak wskazują wyniki analizy jakościowej, w bioaerozolach i na powierzchniach na terenie terminali lotniczych mogą występować zarówno bakteryjne i grzybowe szczepy saprofityczne należące do grupy 1. zagrożenia, jak i gatunki zaliczane do grupy 2. zagrożenia (Staphylococcus aureus, Streptomyces spp.), które mogą być przyczyną różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych.
EN
One of the hazards, both for passengers and for the workers at the airport terminals, are harmful biological agents emitted from the ventilation system, transported baggage and emitted by the passengers. These bacteria and fungi can cause adversely health effects on the human body through toxic, irritating and allergenic action. The data regarding microbial characteristic of bioaerosols and surfaces at the airports are scarce. The aim of the study was a quantitative and qualitative evaluation of microbial contamination of bioaerosols and surface swabs collected at selected domestic airport terminals. The samples were collected during 7 months from April to October at 3 domestic airport terminals. Each of them serves over 2 mln passengers. Air sampling was carried out with stationary, volumetric method using the MAS impactor (model 100, Merck, Darmstadt, Germany). Samples of surface swabs were collected with a sterile swab soaked with 0,9% NaCl with a disposable sterile template of 100 cm2 area (MEUS S.R.L., Piove Di Sacco, Italy). The concentration of microorganisms in bioaerosols was expressed in colony forming units per 1 m3 [CFU/m3] and the concentration of microorganisms on surfaces in colony forming units per 1 cm2 surface [CFU/cm2]. Statistical analyses were carried out with Kruskal-Wallis and Spearman correlation test using STATISTICA. Identification of microorganisms was based on macroscopic and microscopic analysis of morphological features of colonies, supplemented, in the case of bacteria and yeasts, with biochemical analysis using API diagnostic kits. The highest concentration of bacteria was detected in the main hall (800 CFU/m3), while the highest concentration of fungi in the arrivals hall (250 CFU/m3). The most contaminated surfaces, both with bacteria (169 CFU/cm2) and fungi (16 CFU/cm2) were luggage straps at the security check area. The predominant group of microorganisms in bioaerosols as well as on surface were bacteria, which constitued 40% to 100% and 88.6% to 100% of the total microbiota, respectively. The air temperature and relative humidity of the air did not significantly determine the concentration of bioaerosols. The qualitative analysis showed the presence of bacterial and fungal saprophytic strains belonging to the 1. risk group, and species belonging to the 2. risk group (Staphylococcus aureus, Streptomyces spp.), which are responsible for numerous adverse health outcomes and diseases.
PL
Szkodliwe czynniki biologiczne (SCB) stanowią poważne, choć często bagatelizowane zanieczyszczenie środowiska pracy. Brak rutynowej kontroli jakości higienicznej środowiska pracy uwzględniającej obecność czynników biologicznych i wciąż niska świadomość istnienia tego problemu może stworzyć realne i poważne zagrożenie dla zdrowia pracowników. W artykule podano definicję SCB, omówiono powszechność występowania zagrożeń biologicznych, rolę bioaerozoli jako najpowszechniejszej formy ich transportu w środowisku, scharakteryzowano źródła SCB w środowisku pracy, przedstawiono wymogi prawne oraz metody kontroli, oceny narażenia i ryzyka. Przedstawiono też bieżące i nowe wyzwania, jakie stoją dziś przed nauką i techniką, a które mają lub będą miały wpływ na kontrolę i zapobieganie skutkom niekorzystnego oddziaływania SCB na człowieka w środowisku pracy i poza nim.
EN
Harmful biological agents (HBA) are serious, however quite frequently underestimated, contaminants of occupational settings. A lack of routine control of hygienic quality in working environment regarding the presence of biological agents together with a low awareness of contamination problems may create a real and considerable danger for workers' health. In this paper definition of HMA is given, widespread of biohazards in the environment is discussed, role of bioaerosols as the most common way if transport is described, sources of HMA in working environment are characterized and legal measures applied in control, exposure and risk assessments are presented. The problems of current and future scientific and technical challenges related to control and prevention of adverse health outcomes caused by HMA in exposed individuals in both occupational and non-occupational environments are also discussed in this paper.
PL
W artykule omówiono obowiązujące przepisy dotyczące biologicznych czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka występujące na terenach oczyszczalni ścieków, metody badań bioaerozolu, kryteria oceny jakości powietrza pod względem obecności bakterii i grzybów mikroskopowych oraz źródła powstawania bioaerozoli. Badania własne wskazują, że liczne urządzenia znajdujące się na terenach oczyszczalni ścieków są potencjalnym źródłem emisji szkodliwych mikroorganizmów. Długotrwała obecność pracowników w miejscach emisji drobnoustrojów może być niebezpieczna dla ich zdrowia.
EN
The article discusses the provisions in force concerning biological agents injurious to human health occurring in the areas of sewage treatment plant, bioaerosol test methods, criteria air quality assessment for the presence of microscopic bacteria and fungi as well as to the source of bioaerosols. Our findings indicate that a number of devices in the areas of sewage treatment plants are a potential source of microorganisms. Long-term presence of staff in the emission of microorganisms can be dangerous to their health.
PL
Przeprowadzono monitoringowe badania składu bioaerozolu bakteryjnego i mikrogrzybowego na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych "Igły" w Chojnicach. Analizy mikrobiologiczne powietrza wykonano w okresie letnim 2008 r. na czterech stanowiskach: przy piaskownikach, komorach napowietrzania, w miejscu składowania dojrzewającego kompostu i 150 m poza oczyszczalnią. Ogólna liczba bakterii wynosiła 10²-104 jtk·m-³ i tylko przy piaskownikach stwierdzono silne zanieczyszczenie powietrza. Największym emitorem bakterii wskaźnikowych P. fluorescens, pałeczek Salmonella sp. oraz paciorkowców kałowych również okazały się piaskowniki. Koncentracja grzybów pleśniowych była mała (maksymalnie 4 600 jtk·m-³) i na wszystkich stanowiskach nie przekraczała wartości, wskazujących na zanieczyszczenie powietrza. W przypadku promieniowców silne skażenie powietrza odnotowano jedynie przy pryzmach kompostowych. Gronkowce, zarówno mannitolododatnie, jak i mannitoloujemne, we wszystkich punktach przyczyniły się do średniego zanieczyszczenia powietrza. Pałeczki E. coli wykryto na dwóch stanowiskach – przy piaskownikach (92,5 jtk·m-³) i komorach napowietrzania (2,5 jtk·m-³). Na podstawie wyników uzyskanych w punkcie poza obiektem stwierdzono średnie zanieczyszczenie powietrza przez promieniowce, P. fluorescens oraz gronkowce, ponadto wykryto bakterie z rodzaju Salmonella i Enterococcus, co może świadczyć o skażeniu powietrza w najbliższym otoczeniu oczyszczalni ścieków.
EN
Monitoring of the content of bacterial and microfungal bioaerosol was carried out at the Municipal Sewage Treatment Plant "Igły" in Chojnice. Microbiological analyses of the air were carried out in the summer period 2008 at four stands: in the vicinity of sand catchers, aeration chambers, maturing compost piles and at a distance of about 150 m from the treatment plant. The total number of bacteria remained within the range of 10²-104 cfu·m-³ and heavy air pollution occurred only by sand catchers. Concentration of mould fungi reached up to 4 600 cfu·m-³, which indicated unpolluted air at all stands. Sand catchers proved to be the largest emission source of indicator bacteria P. fluorescens, Salmonella sp. and fecal streptococci. In the case of actinomycetes, a heavy air pollution was noted at compost piles. Both mannitol-positive and mannitol-negative staphylococci at all points contributed to moderate air pollution. E. coli bacilli were isolated from two stands: near sand catchers (92.5 cfu·m-³) and aeration chambers (2.5 cfu·m-³). Moderate air pollution with actinomycetes, P. fluorescens and staphylococci was found outside the sewage treatment plant. Moreover, bacteria of the genera Salmonella and Enterococcus were detected, which may evidence air pollution in the immediate vicinity of the treatment plant.
EN
One of the main biohazard for the employees working in processing of biomass for energy purposes is organic dust. The bioaerosol sampling was carried out at two power plants and three combined heat and power plants in Poland which co-combusted the agricultural and forest biomass with coal dust. The bacterial and fungal aerosol was collected stationary by a single-stage MAS-100 impactor. Fourteen different types of biomass samples used in the co-combustion process were also analyzed: conifer chips, alder chips, bark, sawdust, sunflower hull pellet, olive pellet, straw pellet, oat hull pellet, biofuel mix pellet, olive pomace, straw waste, corn pomace, dried fruit and straw with coal. The concentrations of bacterial and fungal aerosol ranged from 0.9×103 to 2.3×106 CFU/m3 and from 0.2×103 to 1.5×105 CFU/m3, respectively. The highest concentrations of bacterial and fungal aerosols were determined at workplaces related to screening, reloading and biomass transport via conveyor belts. The most prevalent in the air were fungi from Aspergillus genus and Gram-negative rods. Bacterial and fungal concentrations in biomass samples ranged from 1.8×103 CFU/g to 3.9×106 CFU/g and from 0.1×103 CFU/g to 22.7×106 CFU/g, respectively. Their highest concentrations were recorded in the samples of straw mixed with coal. This study showed that employees working at a power plant, both in the technological lines and in the laboratories, are associated with the exposure to high concentrations of potentially pathogenic microorganisms. Hence, to reduce such exposure, both hermetization of biomass processing and regular control of work environment should be applied.
PL
Celem pracy była ocena sanitarna powietrza wokół oczyszczalni ścieków. Badania bioaerozolu przeprowadzono z wykorzystaniem impaktora w wokół oczyszczalni ścieków. Próby pobierano dwukrotnie w dwóch okresach w trzech punktach pomiarowych. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła ustalić, że powietrze wokół tego obiektu było nieznacznie zanieczyszczone. Wśród identyfikowanej mikoflory stwierdzano obecność grzybów pleśniowych głównie z rodzaju: Aspergillus sp.. Pénicillium sp. Cladosporium sp., Mucor sp. i Rhizopus sp.
EN
The aim of this study was to evaluate the air around the sanitary sewage treatment plant. Bioaerosol tests were carried out in around treatment plants around the using microbial air sampler. Samples were taken twice in two periods in the three measuring points. Analysis of results allowed to determine that the air around the object was slightly polluted. Among the identified micofiora identified the presence of mold fungi mainly of the genus Aspergillus sp, Penicillium sp, Cladosporium sp., Mucor sp. and Rhizopus sp.
PL
Wśród zagrożeń zawodowych pracowników zakładów przemysłu mleczarskiego wymienić należy kontakt z czynnikami biologicznymi transportowanymi jako bioaerozol emitowany w trakcie procesu produkcji, kontakt z surowcem odzwierzęcym, jakim jest surowe mleko, czy tez z samymi zwierzętami, w przypadku małych przydomowych zakładów przetwórstwa mleka. Pracownicy zakładów przemysłu mleczarskiego w trakcie wykonywanych czynności zawodowych są narażeni na bezpośredni kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi, takimi jak bakterie, grzyby i wirusy, które mogą stać się przyczyna różnych chorób i dolegliwości zdrowotnych. W związku z tym głównymi elementami prewencji zagrożeń zawodowych w tej grupie pracowników powinna być rzetelna ocena ryzyka oraz stosowanie odpowiednich środków profilaktycznych.
EN
Occupational hazards for dairy plant workers include contact with bioaerosols emitted during the production process, contact with raw milk, or with animals in the case of small home based milk processing plants. Dairy plant workers can be exposed to biological agents, such as bacteria, fungi and viruses, which are responsible for various diseases and adverse health outcomes. Therefore, reliable risk assessment and appropriate preventive measures are key to occupational hazard prevention among this group of workers.
EN
In this work microbiological air pollution at several commune sewage treatment plants (capacity up to 15,000 PE) was investigated. The bioreactors in all plants had a covered construction. The air samples were taken indoors as well as outdoors (both on the windward and leeward side) during different seasons. The samples were collected using the collision method. The presence of indicator organisms in the samples was determined according to the Polish Standards. Identification of individual indicators was performed on solid selective-differentiating substrates. To verify the presence of bacteria from Salmonella, Shigella, coliforms and enterococci species, the colonies observed on the MacConkey substrate were then sifted onto SS and Endo substrates. At all facilities (with one exception) the average CFU for the total number of bacteria and fungi did not exceed 1000/m3, which is the limit set by the Polish Standards for a pollution-free atmospheric air. Bacteria and fungi concentrations, observed at windward and leeward sides of all plants, were relatively low (<100 CFU/m3 and <1000 CFU/m3, respectively) and comparable. A sewage collection point had only a slight impact on the bioaerosol emission. The concentration of microorganisms in the immediate vicinity of covered reactors (aeration chambers) was rather low and remained below the limits sets by the Polish Standards at three facilities. The CFU of individual indicators, measured in rooms accessible for the personnel, was comparable to the CFU in technological rooms. However some indicators, e.g. a number of Actinomycetes, were significantly higher and reached >100 CFU/m3, which means significant air pollution. Similarly, the CFU of hemolytic bacteria had nonzero values. The only place where higher concentrations of bioaerosol were found was the centrifuge room, where digested sludge was dewatered. The number of fungi stayed below the limits there, but the amount of heterotrophic and hemolytic bacteria exceeded the limits and reached the values of ~10000 CFU/m3 and 800 CFU/m3, respectively; it means that the personnel working in this area is exposed to microbiological agents.
PL
W pracy poddano obserwacji stopień zanieczyszczenia mikrobiologicznego w pomieszczeniach czterech oczyszczalni ścieków obsługujących poniżej 15000 RLM, posiadających obiekty socjalne i sterownie zintegrowane z obiektami technologicznymi. Ponieważ większość publikowanych dotąd prac skupiała się na dużych obiektach, autorzy starali się monitorować i oceniać stężenie mikroorganizmów w pomieszczeniach zamkniętych małych obiektów. Próbki powietrza z poszczególnych pomieszczeń (reaktor, stacja mechanicznego oczyszczania, stacja odwadniania osadu, pomieszczenia socjalne/sterownie) oraz na zewnątrz obiektów pobierano metodą zderzeniową na podłoża mikrobiologiczne przewidziane przez Polską Normę. Oznaczano wszystkie wymagane wskaźniki mikrobiologiczne. We wszystkich obiektach (z jednym wyjątkiem) średnia liczba jtk/m3 bakterii i grzybów nie przekraczała 1000/m3, a więc była poniżej limitu ustalonego w Polskich Normach dla czystego powietrza atmosferycznego. Stężenia bakterii i grzybów obserwowane na nawietrznych i zawietrznych stronach wszystkich oczyszczalni były stosunkowo niskie (<100 jtk/m3 i <1000 jtk/m3). Punkt odbioru ścieków miał tylko niewielki wpływ na emisję bioaerozolu. Stężenie mikroorganizmów w bezpośrednim sąsiedztwie reaktorów krytych (komór napowietrzania) było raczej niskie i pozostawało poniżej limitów określonych przez Polskie Normy. Wartość poszczególnych wskaźników, mierzona w pomieszczeniach dostępnych dla personelu, była porównywalna z jtk/m3 w pomieszczeniach technologicznych. Jednak niektóre wskaźniki, np. liczba promieniowców były podwyższone i przekraczały 100 jtk/m3, co oznacza znaczne zanieczyszczenie powietrza. Podobnie liczba jtk/m3 bakterii hemolitycznych była niezerowa. Jedynym miejscem, w którym znaleziono wyższe stężenia bioaerozolu, było pomieszczenie wirówki do odwadniania osadu. Liczba bakterii heterotroficznych i hemolitycznych osiągnęła wartości odpowiednio ~10000 jtk/m3 i 800 jtk/m3. Oznacza to, że personel pracujący w tym obszarze jest narażony na działanie czynników mikrobiologicznych. Obecność bakterii z rodzajów Salmonella, Shigella, bakterii grupy coli czy enterokoków stwierdzano tylko sporadycznie.
PL
Transport drogowy jest najbardziej powszechnym środkiem komunikacyjnym na świecie. W celu zwiększenia komfortu użytkowania, samochody wyposażane są w instalacje klimatyzacyjne. Systemy klimatyzacji samochodowej mogą być źródłem skażenia mikrobiologicznego wnętrza pojazdów. Celem niniejszego projektu była ocena poziomu mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza w samochodach osobowych. Badanie przeprowadzono w 35 losowo wybranych samochodach osobowych wyposażonych w układ klimatyzacji. Próbki bioaerozolu zostały pobrane przy użyciu 6-stopniowego impaktora Andersena. Do celu pobierania próbek aerozoli bakteryjnego i grzybowego stosowano standardowe szalki Petriego wypełnione, odpowiednio agarem tryptozowo-sojowy z 5% dodatkiem odwłóknionej krwi baraniej oraz agarem słodowy. Wszystkie mikroorganizmy wyizolowane z próbek powietrza były analizowane ilościowo i jakościowo (do poziomu rodzaju i / lub gatunku). Badanie wykazało, że powietrze w samochodach wyposażonych w instalacje klimatyzacyjne jest zanieczyszczone mikrobiologicznie. Stężenie bakterii i grzybów w próbkach powietrza pobranych we wnętrzu kabin samochodów osobowych wynosiło odpowiednio 6,2·102 jtk/m3 i 2,2·102 jtk/m3. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że liczba przejechanych kilometrów znacząco determinuje obserwowane stężenia aerozoli bakteryjnych i grzybowych, natomiast rodzaj klimatyzacji i rodzaj tapicerki nie wpływają istotnie na obserwowane stężenia bioaerozoli w badanych pojazdach. Wraz ze wzrostem liczby przejechanych kilometrów zaobserwowano zwiększenia stężenia aerozoli bakteryjnych i grzybowych w badanych pojazdach. Zastosowanie sześciostopniowego impaktora Andersena pozwoliło uzyskać dane o rozkładzie ziarnowym cząstek aerozoli w badanych samochodach osobowych. Analiza rozkładu ziarnowego bioaerozoli wykazała, że mikroorganizmy były obecne w powietrzu głównie jako pojedyncze komórki i duże agregaty. Na podstawie danych o wielkości cząstek aerozoli bakteryjnych i grzybowych oraz ich potencjalnej depozycji w układzie oddechowym człowieka, można stwierdzić, że bioaerozole obecne w badanych pojazdach, penetrując ludzki układ oddechowy, mogą osadzać się w jamie ustnej i nosowej, w tchawicy, oskrzelach i oskrzelikach płucnych. Może to być przyczyną podrażnienie nosa i gardła, reakcji astmatycznej lub reakcji w postaci alergicznego zapalenia. Analiza jakościowa mikroorganizmów izolowanych z powietrza badanych samochodów wykazała dominację ziarniaków Gram-dodatnich z rodzajów Staphylococcus, Micrococcus i Kocuria, przetrwalnikujących laseczek z rodzaju Bacillus oraz grzybów pleśniowych z rodzajów Acremonium, Alternaria, Penicillium, Aspergillus i Cladosporium.
EN
The road transport is the most common means of communication in the world. To improve the comfort, the cars are equipped with air conditioning installation. Automobile air-conditioning systems (AC) may be a source of microbiological contamination of driver’s cabs. The aim of this study was to assessment the level of microbial contamination inside passenger cars. The study was carried out in 35 randomly selected cars equipped with climate control system. The viable (culturable) bioaerosol samples was stationery taken using 6-stage Andersen impactor. Standard Petri dishes filled with blood trypticase soy agar and malt extract agar were used for bacterial and fungal sampling, respectively. All microorganisms isolated from air samples were quantitatively and qualitatively (to genus and/or species level) analyzed. The bacterial and fungal concentrations in air samples were between 6,2·102 cfu/m3 and 2,2·102 cfu/m3, respectively. Based on the results of this study, it was found that mileage significantly determined the observed concentrations of bacterial and fungal aerosols while the type of air conditioning and the type of upholstery did not significantly determine the observed concentrations of bioaerosols in the studied vehicles. As the number of miles traveled, the increased of concentration of bacterial and fungal aerosols in the tested vehicles were observed. The use of the 6-stage Andersen impactor in this study allowed for obtaining data on the particle size distribution of aerosols in the studied cars. The size distribution analysis revealed that microorganisms were present in the air mainly as single cells and large aggregates. Based on results the size and distribution of bioaerosol particles, it can be ascertain that bioaerosols present in the studied cars, penetrating the human respiratory tract, may be deposited within the oral and nasal cavities, trachea, secondary bronchi and bronchioles and, by that, may be responsible for nose and eye irritations, asthmatic reactions, and allergic inflammations. The most prevalent bacterial species in the air of car cabins were Gram-positive cocci (mainly from Staphylococcus and Micrococcus/Kocuria genera) and endospore-forming Gram-positive rods from Bacillus genus. Among the most common fungal representatives were those from Alternaria, Aspergillus, Cladosporium and Penicillium genera.
PL
Badano skuteczność preparatów zawierających składniki o działaniu biobójczym, przeznaczonych do dezynfekcji systemów klimatyzacyjnych. W celu odzwierciedlenia warunków rzeczywistych, zastosowano inokulum w postaci zanieczyszczeń pobranych z systemu klimatyzacji, które może stanowić potencjalne źródło zakażenia. Przeprowadzono przegląd istniejących na polskim rynku produktów handlowych. Wytypowano dwa preparaty rynkowe o działaniu biobójczym, dla których oznaczono podstawowe właściwości fizykochemiczne i przeprowadzono analizę ich składu. Wytypowano podstawowe surowce, sporządzono kompozycje myjące przeznaczone do dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych i przewodów wentylacyjnych. Dla wybranych receptur przeprowadzono ocenę skuteczności mikrobiologicznej.
EN
Two com. and 2 original microbicide formulations with active agents [R1R2Me2NCl, where R1 = R2 = Me(CH2)9 (I) or R1 = n-C12–C16 alkyl and R2 = PhCH2 (II)] were used for disinfection of dust and condensate samples collected in air-conditioning system. The original formulations differed from the com. ones by addn. of ethoxylated fatty alcs., alkylpolyglycosides and chelating agents. The original microbicide formulations showed satisfactory efficiency.
PL
Sewage treatment plants can pose a serious threat to the environment and human health because they deteriorate the quality of the atmospheric air. The scope of their impact depends on many factors, such as: type, quality and quantity of sewage, size of the facility, methods of operation, treatment technology and weather conditions (wind speed and direction, temperature, rainfall). In addition to volatile organic compounds, gases and odors, microorganisms are one of the most serious pollutants introduced into the atmosphere in sewage treatment plants. Therefore, the aim of the research undertaken at work was to assess the microbial contamination of atmospheric air in the sewage treatment plant in Trutem. The research was conducted from June 2017 to May 2018 in four points: raw sewage inlet, SBR re- actor, purified sewage outlet and 150 meters outside the treatment plant, at the background point. The air samples were collected using a 6 - stage Andersen's air sampler. The studies determined the number of bacteria, including α - and β - haemolytic bacteria, actinomycetes and fungi. In most analyzes, the air in the sewage treatment plant was characterized by a higher microbial content than at the control point. The greatest pollution was found at the raw sewage inlet and at the biological reactor. The tested treatment plant may therefore contribute to the deterioration of the quality of the atmospheric air.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.