Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2634

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 132 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  City
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 132 next fast forward last
XX
Praga (cz. Praha) to w opinii wielu miasto niezwykłe, magiczne i klimatyczne, o niesamowitym genius loci. To nie tylko legendarna czeska stolica, piękna "Złota Praga" pełna urokliwych zaułków i imponujących zabytków, które powstały w ciągu dziesięciu wieków jej "trwania i narastania". Współczesna Praga to prężny środkowoeuropejski ośrodek polityczny, administracyjny, ekonomiczno-biznesowy (przemysłowy, handlowy i usługowy) oraz naukowy i akademicki, jak również kulturalny i turystyczny o znaczeniu międzynarodowym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie fenomenu Pragi jako "magicznego miasta" o zachowanej tysiącletniej tkance miejskiej; będzie w nim mowa o "narastanie miasta" oraz jego dynamizmie cywilizacyjnym XIX i pierwszej połowy XX w., mających niejednokrotnie swe praprzyczyny w niezwykłej historii czeskiej metropolii, a także w jego otwartości na przybyszów.(abstrakt oryginalny)
EN
Prague (Praha) is widely regarded as an amazing, magical city with lots of ambience and of extraordinary genius loci. It is not only the legendary Czech capital city or gorgeous "Golden Prague" abounding in charming lanes and impressive sights which come from ten centuries of continuance and accretion. Modern Prague is indeed a major Central European political, administrative, business and economic (industrial, commercial or service) centre with cultural and tourist attractions of international importance. This paper seeks to explore the remarkable phenomenon of Prague as a magical city with its preserved thousand-year-old urban fabric; addressing the issue of the accretion of the city and its civilizational dynamism and growth of the 19th and the first half of the 20th century frequently triggered by the stormy yet marvellous history of the Czech metropolis and its openness to newcomers.(original abstract)
EN
The paper addresses the issue of the origins of the town of Poznań founded in mid-13th century under German law. The birth of the charter town on the left bank of the Warta river is illustrated first and foremost by sources: documents from the mid-13th century, particularly a location charter of 1253, and narrative sources, e.g. The Wielkopolska Chronicle and yearly records written in Wielkopolska. The town was the work of Przemysł I, the duke of Wielkopolska, who sorted out property issues on the left bank of the Warta, made grants and granted privileges, erected his new castle next to the new town, and together with his brother Bolesław issued a location charter in 1253. The duke's action resulted in the rise of one of the most important urban centers in medieval Poland.
3
Content available remote Przestrzenie utracone, niewygodne, niedostrzegane piękno
100%
XX
Otaczające nas krajobrazy ulegają ciągłym zmianom, w wyniku naturalnych procesów (dnia i nocy, pejzaż zimowy i letni, krajobraz po burzy) lub ludzkiej działalności (miast i wsi czy krajobraz poprzemysłowy, pofabryczny, pokopalniany). W ciągłym procesie przemian zaczynamy otaczać się coraz częściej przestrzeniami opisywanymi jako niczyje, niewarte i straszne. Takie przestrzenie interpretowane często jako utracone, to obszary o podrzędnej jakości, niejasnym modelu użytkowania, miejsca chaosu i degradacji tradycyjnych wartości przestrzeni. Pojawiają się wszędzie tam, gdzie podział własności jest mało czytelny lub pomiędzy przestrzeniami pewnych kontroli. Przestrzenie zawsze do kogoś przynależą, są własnością prywatna lub wspólną. Rozważania dotyczą miejsc interpretowanych nie jako statyczny obszar, a element ciągłego i postępującego procesu transformacji, ulegającego niekończącym się dynamicznym zmianom. Wynikiem jest trwała relacja i zależności przestrzeni z człowiekiem odbiorcą. Miejsca ulegają ewolucji, która uwzględnia zmienne potrzeby, ograniczenia i możliwości użytkowników. W treści rozważań mowa jest o miejscach scalanych, dzielonych, inspirujących i chimerycznych. Przytaczane są także przykłady miejsc utraconych i oswojonych przez człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The surrounding landscapes are constantly changing as a result of natural processes (day and night, winter and summer landscape, stormy landscape) or human activities (cities and rural areas, post-industrial, post-industrial, post-industrial landscapes). In the constant process of transformation we begin to encircle more and more spaces, described as nobody, worthless and terrible. Such spaces often interpreted are as lost or areas of subordinate quality, obscure model of use as chaos place and degradation of traditional values of space. They appear everywhere where the division of property is not easily readable or between spaces of certain controls. Between private and shared property. Like a common person and nobody, neglected. Owner appears in theory in papers but not here. He does not care. Lost spaces are unnoticed. In many cases uncomfortable in others underestimated. The space abandoned by man or created for its needed, aesthetic reception or individual sensations. On the other hand the space that affects man on his attitude, thinking and acting. Since they accompany us every day, becoming an element of reality, we should interpret them, bring natural meaning to rediscover the purpose of their existence. Topics and causes of the origin or process of transformation of such places - lost places is a lot. The essence remains their value they present which is worth to keeping during the design activities. Their authenticity and peculiarity. The diversity and potential and manner of shaping such places, their complexity and the phenomenon hidden in their atmosphere have been the subject of the following considerations. Considerations over an interpreted place are not as static but as an element of the continuous and progressive process of transformation. Subject to endless dynamic changes, permanent relations and dependence on the recipient. Sites evolving evolution which account changing needs, constraints and capabilities of users. Places which are merged, shared, inspirational and chimeric. Places lost and tamed by man. b(original abstract)
XX
Miasta zmieniają się, bo nieustannie ewoluują potrzeby i zachowania żyjących w nich ludzi. Aby utrzymać ich atrakcyjność jako jednostek osadniczych oraz miejsc realizacji przedsięwzięć gospodarczych, trzeba stale dbać o aktualizowanie zamierzeń rozwojowych. Dopasowywanie działań do coraz to nowych wymagań różnych grup użytkowników miasta staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla jego władz. Nadążanie za zmianami to nie tylko odpowiedź na potrzeby mieszkańców czy reakcja na żądania grup społecznych szczególnie mocno domagających się oferty publicznej, ale konieczność. Uwzględnianie skutków pojawiających się oddziaływań jest bowiem warunkiem utrzymania wyznaczonego kierunku rozwoju miejskiego. Jego trwałość, będąca przede wszystkim konsekwencją skutecznego wdrażania dobrej strategii, powinna być celem liderów rozwoju miasta, a korygowanie kursu zastrzeżone do wyjątkowych sytuacji. Stabilność oferty jest bardzo cenną wartością lokalną i jako szczególna korzyść zewnętrzna może być ważną zaletą miasta. Głównym celem artykułu jest prezentacja wybranych pojęć, zjawisk i procesów, które mogą mieć wpływ na formułowanie strategii rozwoju miast przemysłowych.(fragment tekstu)
EN
Post-1990, urbanisation in Poland took on new forms and features not very clearly on display in urban space before that time. Alongside a dynamic process of suburbanisation encompassing ever-greater areas around large cities, there has also been a phenomenon attesting to the occurrence of similar trends of the expansion of built-up areas with urban functions into areas around small and medium-sized urban centres. Taking shape are new wedges of urban construction pushing their way into suburban and rural areas. These are arising along access roads leading between the smaller cities and the large regional centres. It is not only services and industry that are located along these (as was shown in the classical model after Hoyt), since there are also estates of single-family or multi-family housing. The aim of the work described here has thus been to analyse the processes referred to as they are exemplified by the Polish towns or cities of Płock, Siedlce and Puławy. The comparative method deployed in this work is to lead to a proposal for a model of the development of Poland's urban centres of medium size.
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce miast, w których pojawiają się kontrowersje wokół przestrzeni pamięci, powstających jako efekt rozmaitych procesów historycznych. Różne grupy mieszkańców i użytkowników wytwarzają społeczne przestrzenie znaczące, wypracowują najbardziej odpowiednie sposoby wykorzystywania miejsc i wydarzeń historycznych do budowania wizji miasta i swojej w nim obecności. Niektóre obszary miasta mogą mieć trudną przeszłość, w których przeplata się ze sobą dziedzictwo chciane i niechciane. "Pamięć", także ta, zawarta w przestrzeni miejskiej, może być traktowana jako swoiste narzędzie do określania siebie w relacji do innych, a także do tworzenia poczucia sensu własnych działań, wyborów, których się dokonuje, kryteriów ocen. Posługując się różnymi przykładami miast o trudnej historii, w artykule przedstawiono tezę o kontrowersyjnym charakterze tworzonych przez różne zbiorowości przestrzeni pamięci. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the controversies around memory spaces that arise as an effect of historical processes. Different groups of city dwellers and users create their own important spaces and build their vision of the city. By doing so they use urban space and history to most effectively mark their presence in them. Some parts of city may have a difficult history where a wanted and an unwanted heritage coexist. Memory in urban space can be perceived as a tool that helps to define oneself in relation to others. This memory can also be used to create the meaning of one's own actions, choices and evaluation criteria. The author presents different examples of cities with a difficult history to discuss the thesis on the controversial character of memory spaces created by different groups. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono sposoby definiowania Krakowa przez jego mieszkańców. Został on oparty na wynikach badań jakościowych, które opracowano z zastosowaniem analizy pola semantycznego. Dzięki temu możliwe stało się odtworzenie tego, w jaki sposób mieszkańcy określają Kraków, z czym się im kojarzy, czemu jest przeciwstawiany, jakie działania można podjąć wobec Krakowa i jakie działania podejmuje Kraków. Wnioski wynikające z analizy wskazują, że Kraków rozumiany jest w kategoriach miasta / miejsca. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents ways the inhabitants of Cracow define the city they live in. It is based on the results of qualitative research, elaborated using semantic field analysis of the term "Cracow", which enabled us to show how people define Cracow, how they describe it, what they associate it with, what it is thought to stand against, what Cracow does and what can be done to Cracow. (original abstract)
EN
The main task of revitalization is to bring out areas degraded from the crisis state as a result of actions undertaken by municipalities under three aspects: social, economic and spatial. In order to better conduct revitalization activities, a system of monitoring revitalization processes should be introduced. It will enable tracking the progress of revitalization activities, incurred cash outlays as well as effects caused by the implementation of tasks.(original abstract)
XX
Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych podlega ocenie wojewody w zakresie zgodności z przepisami prawnymi. Na terenie województwa mazowieckiego uchwały z zakresu planowania przestrzennego stanowią zdecydowaną większość wśród ogółu uchwał, dla których nadzór wojewody znalazł podstawy do stwierdzenia nieważności podczas oceny legalności. Przedmiotem artykułu jest analiza rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność uchwał w sprawie studium, wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w latach 2011 - 2021. Głównym celem badań była identyfikacja istotnych naruszeń, które wykazał nadzór wojewody w przedmiotowych rozstrzygnięciach. Ponadto artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek między wprowadzonymi zmianami w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a liczbą wydanych rozstrzygnięć nadzorczych przez organ nadzoru. W związku z powyższym jednym z ważnych etapów badań była analiza zmian, jakie zaszły w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie procedury sporządzania studium. Na potrzeby artykułu ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pobrano opublikowane rozstrzygnięcia nadzorcze. Następnie, na podstawie ich treści, uzupełniono bazę danych i przeprowadzono analizy ilościowe i jakościowe. W ramach badań jakościowych podjęto się klasyfikacji naruszeń wskazanych przez organ nadzoru na pięć kategorii. Z przeprowadzonych badań wynika, że trzy najczęściej identyfikowane naruszenia, skutkujące stwierdzeniem nieważności uchwał, dotyczą: bilansowania terenów, określania parametrów zabudowy oraz ujednoliconej formy dokumentu w przypadku zmiany studium.
EN
The resolution on the study of land use conditions and directions, together with the annexes and the documentation of planning activities, is subject to the evaluation of the provincial governor as regards its compliance with the legal regulations. On the territory of the Mazowieckie Voivodeship, spatial planning resolutions constitute a vast majority of all resolutions for which the voivode's supervision, when assessing their legality, found grounds for declaring them invalid. The subject of the paper was an analysis of the supervising authority's rulings stating the invalidity of the resolutions on the study issued by the Governor of Mazowieckie in the years 2011-2021. The main objective of the research was to identify significant violations that the supervising authority had found in the rulings in question. Moreover, the paper attempts to answer the question of whether there is a link between the changes made to the Spatial Planning and Land Development Act and the number of supervisory decisions issued by the supervisory authority. Therefore, one of the major stages of the research was to analyse the changes that have been made to the Spatial Planning and Land Development Act concerning the procedure for developing the study. For the purpose of the paper, published supervisory rulings were downloaded from the website of the Mazowieckie Voivodship Office. Then, based on their content, the database was supplemented and quantitative and qualitative analyses were conducted. As part of the qualitative research, violations identified by the supervisory authority were classified into five categories. The research shows that the three most frequently identified violations resulting in resolutions being declared invalid relate to the balancing of land, the determination of development parameters and the unified form of the document in the case of amendments to the study.(original abstract)
XX
BYPAD (Bicycle Policy Audit) jest wszechstronnym badaniem jakości polityki rowerowej miasta. Ukazuje on mocne i słabe strony polityki rowerowej oraz jasno wskazuje działania prowadzące do ich poprawy. Współpraca urzędników, działaczy społecznych i specjalistów zaprocentowała 28 stycznia 2016 roku raportem podsumowującym audyt polityki rowerowej BYPAD w Poznaniu. Audyt BAYPAD określił, miejsce polityki rowerowej Poznania na etapie przechodzenia z I poziomu (działania o charakterze przypadkowym oraz chaotycznym) do poziomu П (realizacja zadań w sposób planowy oraz skoordynowany). W artykule przedstawiono pod względem teoretycznym oraz praktycznym narzędzia oceny polityki rowerowej w mieście - BYPAD. (abstrakt oryginalny)
EN
BYPAD (Bicycle Policy Audit) is a comprehensive study of the quality of the cycling policy of the city. It shows the strengths and weaknesses of the cycling policy and clearly indicates the actions leading to their improvement. Cooperation officials, social activists and specialists resulted in 28 January 2016, the report summarizing the bike policy audit BYPAD in Poznań. Auditing BAYPAD in Poznań has determined the place of cycling policy at the stage of transition from level I (activities of a random and chaotic) to level II (execution of tasks in a planned and coordinated). The aim of the study is to present in terms of theoretical and practical assessment tools cycling policy in the city - BYPAD. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zatem próba przedstawienia czynników opisujących atrakcyjność miasta. Za obiekt zainteresowania wybrano Łódź, drugie co do wielkości miasto (i aglomeracja) w Polsce. Łódź znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i poszukuje rozwiązań dla zajęcia miejsca na ścieżce szybkiego rozwoju społecznego i gospodarczego. Miasto musi stać się atrakcyjne, aby skutecznie konkurować z innymi dużymi miastami w Polsce. (fragment tekstu)
XX
Duże miasta regionu odgrywają istotną rolę w jego rozwoju społeczno-ekonomicznym. Są one zazwyczaj ośrodkami życia gospodarczego, społecznego, a także naukowego i kulturalnego. W prezentowanej pracy badano podobieństwa i różnice między miastami województwa śląskiego o liczbie ludności większej niż 100 000 pod względem rozwoju społeczno-ekonomicznego. Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą dużych miast województwa śląskiego, najbardziej podobne do siebie były miasta: Bielsko-Biała i Częstochowa; drugą grupę stanowiły: Zabrze, Chorzów i Sosnowiec. Zdecydowanym brakiem podobieństwa do innych miast cechowały się: Dąbrowa Górnicza, Rybnik oraz stolica województwa - Katowice.(fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to identify similarities among the cities defined as 100 000+ inhabitants, situated in the Silesia Region. Similarities and differences are identified on the basis of the socio-economic situation of the surveyed cities. Similar group of cities separated by using Czekanowski's diagrams and distance matrix (based on Euclidean measure) between the cities analyzed, using MaCzek software. Research was based on the data from two years: 2002 and 2009. The analysis revealed few clusters: Bielsko-Biała and Częstochowa are the most similar cities in the Silesia Region, the second similar group is: Zabrze, Chorzów and Sosnowiec. The results of the analysis revealad also three cities, not similar to other in the group: Dąbrowa Górnicza, Rybnik and Katowice.(original abstract)
XX
Reforma mieszkalnictwa w Polsce po 1990 r. objęła m.in.: wycofanie się państwa z finansowania i budowy mieszkań, skomunalizowanie mieszkań Skarbu Państwa oraz stworzenie nowych form finansowania tego sektora. Biorąc pod uwagę zmiany w strukturze inwestorskiej nowego budownictwa mieszkaniowego, będące rezultatem polityki mieszkaniowej państwa, oraz rolę samorządów lokalnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ludności, za cel artykułu przyjęto analizę zmian zachodzących współcześnie w zasobach mieszkaniowych Łodzi, a zwłaszcza w jej obszarze śródmiejskim, który można określić jako szczególnie istotny z powodu złego stanu technicznego znajdującej się tam tkanki mieszkaniowej. Pod uwagę wzięto nowe budownictwo realizowane przez różnych inwestorów, jak również miejską politykę mieszkaniową i efekty jej realizacji w obszarze śródmiejskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Housing policy reform in Poland after 1990 included: withdrawal of the State from financing and construction of new housing units, communalization of flats belonging to the State and the creation of new forms of the housing construction financing. Taking into account the changes in the investor's types of new housing units as a result of the state's housing policy, and the role of local governments in meeting the housing needs of the population, the purpose of the paper was to analyze contemporary changes in the housing stock of Łódź, especially in the inner-city, which is particularly important because of the poor condition of its residential tissue. Attention has been paid to the new housing construction carried out by various investors, as well as to urban housing policy and the effects of its implementation in the inner-city.(original abstract)
XX
Na przykładzie miast Dolnego Śląska scharakteryzowano funkcjonowanie miast uzdrowiskowych. Zwrócono uwagę na liczebność, saldo migracji oraz zatrudnienie i bezrobocie w tego typu miastach.
EN
In the paper a problem of crisis of town-creative functions of little towns is presented on the example of spa towns in Lower Silesia. Socio-economic transformation in Poland after 1989 year caused a decreasing role of industrial function, which was dominant in the people's democracy period. A fall of employment in industry and building trade is an example of it. A lack of distinct symptoms of employment's improvement in other sectors of economy, e.g. in sevices, represents a sign of regression of town-creative functions. A problem of relative balance restoring between dominating function and other town-creative functions, which condition a harmonious development of the town system is also considered in the light of town function theory. (original abstract)
XX
Na tle przemian Warszawy po 1989 r. autorka analizuje pojęcie chaosu, odtwarzając to, co Hegel nazywa "pracą pojęcia", a zarazem wpisując to pojęcie w teoretyczne ramy odniesienia. Tekst proponuje swoistą typologię miejskiego chaosu, wskazując na konteksty, w jakich to określenie było używane w debacie publicznej dotyczącej miasta przez ostatnich dwadzieścia lat. W ramach tak wydzielonych obszarów autorka stara się ustalić, jakie zjawiska i zależności władzy skrywały się za tym, co nazywano "chaosem". Stawia tezę, że z empirycznego punktu widzenia miejski chaos nigdy nie jest czystą przygodnością. Jest raczej konglomeratem wielu mniejszych porządków, pomiędzy którymi panują nieprzejrzyste i niestabilne zależności władzy, sprawiające wrażenie arbitralności. Analogicznie do heglowskiej "chytrości rozumu", autorka proponuje poję-cie "chytrości chaosu". Kluczem do jego zrozumienia jest różnica pomiędzy słowem "chaos", tak jak jest ono używane w debacie publicznej, a samym chaosem jako sytuacją strukturalną, opartą na zależnościach siły pomiędzy wieloma mniejszymi porządkami. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the "chaotic" transformation of Warsaw after 1989, and aims to analyze what Hegel calls "the work of the concept" of (urban) "chaos", and to embed it in a theoretical framework. The author proposes a typology of urban chaos. The text analyzes the use of the term "chaos" in Poland and singles out particular contexts in Warsaw's public discourse during the years of post-socialist transformation. Within these contexts, the author reconstructs the distinct social phenomena and power relations hidden beneath the superficial impression of chaos. Empirically, urban chaos is never mere randomness but rather a conglomerate of multiple pockets of order regulated by non-transparent power relations that only appear to be arbitrary. Using Hegelian language, one can argue that chaos is cunning. The key to understanding this cunning is the difference between "chaos" as a term used in public discourse and chaos as a structural condition of power relations between distinct pockets of order. (original abstract)
XX
Poznanie wartości dobra jest istotne z punktu widzenia poznania potrzeb społeczeństwa. Pieniądz stanowić może główny instrument w kontekście określenia tego, czego życzy sobie społeczeństwo [Maciejczak, Grzelak, 2013]. Dodatkowo przez poznanie wartości możliwe staje się określenie, jak istotne jest wykorzystanie zasobów gospodarczych do zaspokojenia potrzeb społecznych. Przez wiele lat wartość przestrzeni publicznych czy zasobów naturalnych nie była przedstawiana w porównywalnych wartościach ekonomicznych, z tego powodu w wielu przypadkach nie były one brane pod uwagę w procesach decyzyjnych. Główny problem wynikał z faktu, że dobra te nie stanowią przedmiotu obrotu na rynku, a z tego powodu nie można było określić ich ceny. Sytuacja z biegiem lat zmieniała się, gdy dobra o charakterze wspólnym zaczęły być brane pod uwagę w procesie tworzenia polityki rozwoju, a tym samym zrodziła się potrzeba określenia wartości tych dóbr w formie pieniężnej. Jak wskazuje A. Żylicz [2007], jeszcze kilkadziesiąt lat temu ekonomia nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie dotyczące wyceny dóbr nierynkowych. Dopiero pod koniec XIX w. rozwinęły się metody pozwalające skonfrontować tę sferę gospodarczą z pieniędzmi. (fragment tekstu)
XX
Spoglądając na znane definicje parku naukowo-technologicznego, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników decydujących o jakości jego środowiska. Otóż Pierre Laffite, inicjator i tworca Sophia - Antipolis, pisze że "Zetknięcie w jednym miejscu przedsiębiorstw produkcji o wysokiej technologii, centrów badań, uniwersytetów oraz organizmów finansujących ułatwiających kontakty osobowe pomiędzy tymi środowiskami. Efektem jest współdziałanie rożnych grup interesów, które może pobudzić powstawanie nowych idei, innowacji technologicznych, a w końcu tworzenie i rozwój nowych przedsiębiorstw" (DATAR 1988). Powstaje pytanie: jakie środowisko sprzyja i ułatwia opisywane przez Laffite'a "zetknięcie"? Gdzie występuje duże zagęszczenie rożnorakich przedsiębiorstw, centrów badań i szkół wyższych? Często ma to miejsce w atrakcyjnym i dobrze funkcjonującym środowisku miejskim. To miasto od wielu wieków grupuje takie instytucje i pozwala się im rozwijać i współpracować. (fragment tekstu)
EN
The paper deals with the issue of relations between science and technology parks (STP), and urban environment. The author refers to well-known definitions of STPs and the generations of STPs described in the literature, while discussing these relations. Three examples of existing STPs were selected to be case studies in this paper, i.e. the Nydalen district in Oslo, Adlershof in Berlin and the project Barcelona 22@. The author describes an increasing role of "immeasurable" location factors determined by an attractive image of urban environment. Symbiosis between a STP and a city is also important for a modern park reckoned as a third generation STP. A particular park has a greater chance for a commercial success when it is located in a well-functioning and attractive city. The author also refers to an opposite situation. Cities, which are searching for methods to improve their market position and their image, should consider a great role of a STP. A scientific-technological complex may help to transform the environment of each city. (fragment of text)
EN
The notion of narratives can be regarded as a significant tool to map the complex means by which social relations are organized, made meaningful, and maintained (Somers, 1994). On the borders of Europe, social relations are often constructed across national dividing lines. Especially now, given the social consequences of COVID-19, which include re-bordering processes in Europe, the question of borders and bordering is in the spotlight. Against this backdrop, this article elaborates on the concept of narratives, which may be crucial for understanding the complex processes of deconstructing and reconstructing state borders and social boundaries. By focusing on three types of narratives-individual, public, and spatial-we apply the narrative approach to exploring divided cities and propose an analytical model that could contribute to an understanding of the processes occurring in border cities and could thus broaden the field of studies on borders and space. (original abstract)
19
Content available remote Cities in European and Polish Strategic Documents
80%
XX
Miasta od wielu lat odgrywają coraz istotniejszą rolę w rozwoju Unii Europejskiej, a tematyka rozwoju obszarów miejskich poruszana jest praktycznie we wszystkich dokumentach strategicznych. Wyznaczane są w nich cele rozwojowe obszarów miejskich, prezentowane wizje miast przyszłości oraz wskazywane problemy, na które obszary miejskie powinny zwrócić szczególną uwagę. Celem artykułu jest podsumowanie informacji dotyczących rozwoju obszarów miejskich zawartych w europejskich i polskich dokumentach strategicznych oraz stworzenie, w oparciu o przedstawiane w nich informacje, wizji europejskiego oraz polskiego miasta przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
Cities and urban areas have played greater and greater role in EU development process, and urban dimension is present in almost all European and Polish strategic documents. They establish development goals that cities should achieve and indicate problems they should focus on. The aim of the article is to summarize information relating to cities in European and Polish strategic documents over the last years and to create a vision of European and Polish city of the future.(original abstract)
20
Content available remote Long-Term Concept for a City in Changing Conditions of the Modern Economy
80%
XX
Miasta realizują ścieżkę dostosowań do zmiennej gospodarki światowej, co nie destabilizuje ich gospodarki, lecz rozszerza możliwości rozwoju. Zmiany w koncepcji miasta dotyczą wszystkich sfer jego funkcjonowania: wewnętrznej struktury, źródeł utrzymania, modelu rozwoju, konkurencyjności oraz kontaktów z otoczeniem. Wybór koncepcji rozwoju nie jest prosty i zależy od wielu uwarunkowań, jednak część priorytetów i założeń budowy jest wspólna wszystkim podejściom. Miasta w długim okresie mają dążyć do: sprawnego i wielopoziomowego zarządzania, realizacji koncepcji smart city, zwartości, otwartości, reagowania na potrzeby oraz zapewnienia wysokiej jakości życia wszystkim grupom użytkowników. W warunkach dużej zmienności współczesnej gospodarki określenie długookresowej koncepcji miasta powinno się wiązać z zachowaniem elastyczności oraz działaniem procesowym, a nie punktowym reagowaniem na zaistniałą sytuację.(abstrakt oryginalny)
EN
Cities implement the path of adjustments to the changing global economy which does not destabilize their economy, but expands opportunities for development. Changes in the concept of a city concern all zones of its functioning: internal structure, sources of income, development model, competitiveness and contact with the environment. Selecting the concept for development is not easy and it depends on numerous conditions. However, some priorities and development assumptions are common to all approaches. Cities in a long-term perspective are supposed to aim at: efficient and multilevel management, smart city, compactness, openness, responsiveness to the needs and ensuring high quality of life to all groups of users. Under conditions of significant changeability of the modern economy the determination of a long-term concept for a city should be related to the maintenance of flexibility and process operations, and not only a point response to a given situation.(original abstract)
first rewind previous Strona / 132 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.