Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  disperse dyes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Barwienie włókien poliestrowych
100%
PL
Włókna poliestrowe zajmują pierwsze miejsce wśród wszystkich wytwarzanych surowców włókienniczych. Jedyną grupą barwników stosowaną do barwienia hydrofobowych włókien poliestrowych są barwniki dyspersyjne. Barwniki dyspersyjne zawierają głównie azowe i antrachinonowe układy chromoforowe. Barwienie włókien poliestrowych przeprowadza się za pomocą następujących metod: ciścieniową, Thermosol, druku transferowego, barwienie z przenośnikiem, barwienie w nadkrytycznym ditlenku węgla oraz z użyciem specjalnych metod. W artykule zostały omówione wady i zalety każdej z tych metod. Wspomniano również o toksylogicznych i ekologicznych aspektach stosowania barwników zawiesinowych.
EN
The polyester fibers occupy the first place among the all producing fibers. The only group of dyes applies for dyeing polyester fibers are disperse dyes. A large variety of disperse dyes are available for coloring PES fibres. The disperse dyes contain in the main azo or anthaquinone chromophores. Dyeing processes for polyester fibres lead using methods: dyeing under hight-temperature conditions, Thermosol method,dyeing with using carriers, transfer printing technique, dyeing from supercritical carbon dioxide and using special methods of dyeing. In this paper, fauts and virtues of these methods have been discussed. It was mention about toxilogical and ecological aspests of using disperse dyes.
2
88%
EN
The influence of using formic, oxalic, citric, tartaric, hydrochloric, nitric, sulphuric and phosphoric acid for dyebath pH adjustment was investigated upon the dyeing of polyester fabric with CI Disperse Yellow 60. The positions of colour in CIELab coordinates of the samples dyed with the addition of tested acids were assessed and compared to those dyed with the addition of acetic acid. It was found that the differences in dyeabilities obtained with the addition of citric, oxalic, hydrochloric, nitric and sulphuric acid are entirely acceptable according to both M&S 83A and CMC (2:1) standards in comparison to the dyeability obtained with the addition of acetic acid.
3
Content available remote Fluorescent naphthalimide dyes for polyester fibres
63%
EN
Several fluorescent and mostly newly-prepared dyes, derivatives of 4-aminonaphthalimide, were synthesized. The structures of the dyes prepared were confirmed by 1H NMR analysis, and their properties were characterized by thin layer chromatography (TLC) and measurement of the melting points. Fluorescence emission spectra in various solvents were measured, and the quantum & relative fluorescence yield values were determined. All the dyes prepared were used in the coloration of polyester fabrics. The fastness properties of the resultant dyeings were determined, and their chromaticity coordinates and luminance coefficient β values were measured.
PL
Szereg fluorescencyjnych barwników pochodnych 4-aminonaftalimidu zostało zsyntezowanych w dużej mierze po raz pierwszy. Strukturę otrzymanych barwników określono poprzez analizę1H NMR a ich właściwości zostały scharakteryzowane za pomocą chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz poprzez pomiar temperatury topnienia. Pomierzono emisyjne spektra fluorescencji w różnych rozpuszczalnikach a następnie określono wartość względną i bezwzględną fluorescencji. Wszystkie otrzymane barwniki zostały użyte do barwienia wyrobów poliestrowych. Określono trwałość wybarwionych produktów oraz pomierzono ich współrzędne chromatyczne i współczynnik luminancji β.
4
Content available remote Fluorescent Dyes Destined for Dyeing High - Visibility Polyester Textile Products
63%
EN
We present an investigation and analysis results of fluorescent disperse dyes used for dying polyester fibres and fabrics to high-visibility colours. The paper describes the results of dye identification tests, the chemical structure of selected dyes, and the results of spectrophotometric colour measurements for yellow fluorescent dyes and their matching with the requirements of the EN 471:1994 standard. The results of the colour tests are presented in the colorimetric system of the three-chromaticity x, y, and Y coordinates, and in the CIE Lab colour differentiation system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań analiz barwników zawiesinowych fluorescencyjnych, stosowanych do barwienia włókien poliestrowych na kolory o tzw. intensywnej widzialności. Zaprezentowano rezultaty badań identyfikacji, ich struktury chemiczne oraz dla żółtych barwników fluorescencyjnych wyniki spektrofotometrycznych badań barwy na zgodność z wymaganiami normy EN 471.1994. Wyniki badań barwy podano w układzie kolorymetrycznym trójchromatycznym Y, z, y oraz w układzie koloiymetrycznym ClELab.
EN
A series of new thiazolidin-5-one disperse dyes was synthesized from the reactions of 2-substituted 3-phenylthiazolidinones with various aryldiazonium chlorides. The synthesized dyes were characterized by UV-visible absorption, IR, NMR and MS spectroscopy. The dyes gave orange to reddish-violet shades with very good depth on polyester fibers. The dyed fabrics show moderate to good fastness to light and very good to excellent fastness to washing and perspiration. Also, the assessment of color coordinates was discussed.
6
Content available remote Surface modification of cotton fabrics for sublimation printing
51%
EN
The use of sublimation thermal transfer printing onto cotton is not widely practiced because of the lack of disperse dyes affinity for cellulose fibres. The studies were performed onto polymer application on cotton fibres in order to achieve the ability to absorption of sublimating dyes and thus the possibility of making printouts onto cotton. The following parameters were evaluated: whiteness degree after impregnation, the relative strength of colours of the obtained printouts, test washing fastness, and dry and wet rubbing fastness.
EN
The aim of the research was to analyse the influence of the initial heat treatment of polyacrylonitrile fibres on their sorption properties in relation to selected basic and disperse dyes, in order to select the dyeing variants most beneficial from the point of view of increasing the sorption capacity of commonly used dyes and improving the dyeing process. Research was carried out on a fibre produced on an industrial scale, using dyes of basic application importance, which differ in the diffusion properties of the molecules and the mechanism of binding with the fibre material. Thermal treatment of the fibre was carried out in various media (air, water, steam), with various variants of the temperature and its duration, i.e. under the conditions commonly used in fibre preprocessing processes and their "improvement". During the research, several different measurement methods were used to assess changes in the molecular and supramolecular structure of the fibre material: the infrared absorption spectroscopy method, the critical fibre dissolution measurement method, the densitometric method, and the interferential polarisation microscopy method. Fibre sorption changes resulting from the modification of the structure of the fibre under the influence of thermal treatment were analysed from the point of view of improving the efficiency of dye use and shortening the dyeing time based on commonly accepted values of the sorption index Cb and kinetic sorption index: t0.5 for basic dyes and t0.7 for disperse dyes.
PL
Celem badań było określenie wpływu wstępnej obróbki cieplnej badanych włókien poliakrylonitrylowych na ich właściwości sorpcyjne w stosunku do wybranych barwników zasadowych i zawiesinowych. Badania prowadzono na włóknach produkowanych w skali przemysłowej, używając barwników o dużym znaczeniu aplikacyjnych, różniących się właściwościami dyfuzyjnymi cząsteczek oraz mechanizmem wiązania z tworzywem włókna. Obróbkę termiczną prowadzono w różnych mediach (powietrze, woda, para wodna), w różnych wariantach temperatury i czasu jej trwania. W badaniach zastosowano metody pomiarowe, pozwalające oceniać zmiany parametrów budowy cząsteczkowej i nadcząsteczkowej tworzywa włókien: metodę spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni, metodę pomiaru krytycznego czasu rozpuszczania włókien, metodę densytometryczną oraz metodę mikroskopii interferencyjno-polaryzacyjnej. Zmiany zdolności sorpcyjnej włókien analizowano z punktu widzenia poprawy efektywności wykorzystania barwników i skrócenia czasu barwienia w oparciu o wartości wskaźnika sorpcji Cb oraz kinetycznych wskaźników sorpcji: t0,5 dla barwnika zasadowego i t0,7 dla barwników zawiesinowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.