Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3916

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
PL
Przedstawiono problemy związane z dostawą węgla ze Śląska do Berlina. Odbiorcy przystosowani są do odbioru węgla dostarczanego drogą wodną. Warunki hydrologiczne na Odrze nie umożliwiają ciągłej dostawy transportem śródlądowym. Wymaga to organizacji transportu w systemie kombinowanym. Przedstawiono możliwości organizacji takiego transportu z podaniem szacunkowych kosztów. Koszt ogólny takiego transportu jest wysoki z uwagi na koszty transportu kolejowego.
EN
Problems involved with the transportation of coal from Silesia to Berlin were presented in the paper. The recipients have facilities adopted to inland water transportation. As navigational conditions on the Oder river do not allow for a continuous supply of coal, there is a need for a combined, inland water-rail transportation arrangement. A scheme of such transportation was presented together with the estimation of costs. These are high, owing mostly to the high cost of rail transportation.
PL
Koszty stanowią punkt wyjścia wszelkich działań. Nikt nie może realizować swoich zamierzeń bez ponoszenia kosztów. Zarówno zorganizowany podmiot, zwłaszcza gospodarczy, jak też indywidualna osoba, rozważając celowość aktywności, za podstawowe kryterium wyboru przy podejmowaniu decyzji przyjmują koszt. Koszty ponoszone są zawsze lecz jak - słusznie wskazuje prof. A. Jarugowa - istnieją różne koszty, w różnych podmiotach, mierzone dla różnych celów \ W jednostkach stosujących logistykę dla oceny efektywności procesów logistycznych decydującą rolę przypisuje się kosztom logistyki. Pojęcie to nie jest jednoznacznie identyfikowane. Przytaczane definicje różniące się zakresem i treścią dają w efekcie różne wyniki w pomiarze efektywności. Koszty logistyki są szczegółowa kategorią kosztów rejestrowanych przez rachunkowość. Dążąc do jednoznacznego precyzowania pojęcia kosztów logistyki nie należy zapominać o warunkach, które muszą być spełnione by można było mówić o samym pojęciu kosztu jako obiektywnej kategorii ekonomicznej. Celem artykułu jest identyfikacja zasadniczych determinant stanowiących punkt wyjścia dla sformułowania definicji kosztów logistyki. Celem artykułu jest zbadanie relacji pomiędzy możliwościami ewidencyjnymi dostarczanymi przez obligatoryjną rachunkowość, a przytaczanymi klasyfikacjami kosztów logistyki.
EN
Costs constitute a starting point for any activity. Nobody can realise their aims without bearing costs. Both: some organised entity, especially an economic entity, and an individual person while considering the purposefulness of the activity must accept the cost as the basic criterion for their choice when they take a decision. The costs are always incurred, but as professor A. Jarugowa points out - there are different costs, in different entities, measured for different purposes1. In entities that make use of logistics while evaluating the effectiveness of logistic processes the decisive role is ascribed to logistics costs. This notion is not explicitly identified. The presented definitions being different in the scope and content lead to different results in the measurement of effectiveness. The logistics costs constitute a detailed category of the costs registered by accountancy. In order to define precisely the notion of logistics costs, it is necessary to remember about the conditions which must be fulfilled so as to be able to speak about the notion of costs itself as an objective economic category. The purpose of this article is to examine the relation between recording potentiality provided by obligator y accounting, and quoted classification of logistics costs.
PL
Kształtowanie się zapasów w przedsiębiorstwie istotnie wpływa na jego pozycję finansową. Nadmierne zapasy angażują zbyt duże środki finansowe, prowadząc do zmniejszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Nadmierny zapas pociąga za sobą wysokie koszty magazynowania, w tym koszty utraconych korzyści, z drugiej jednak strony sytuacja taka eliminuje problem braku materiałów, surowców, półproduktów czy produktów gotowych. Niedobór zapasów natomiast zwiększa ryzyko zachwiania ciągłością produkcji lub sprzedaży. Artykuł prezentuje metody kalkulacji najkorzystniejszej wielkości jednorazowego zakupu. Minimalizacja całkowitych kosztów związanych z gromadzeniem zapasów jest najlepszym kryterium podejmowania decyzji optymalizacyjnych w tym zakresie.
EN
Company's stock influences considerably its financial standing. Superfluous stock involves too large financial resources and leads to the decrease in the liquidity. Superfluous stock causes high stocking costs, including the opportunity costs. But, on the other hand, that situation eliminates the problem connected with lack of materials, raw materials, semifinished products or final products. However, the shortage of stocks increases the risk of manufacturing or sale continuity interruption. The article presents the methods of calculating the most profitable ordering quantity. The minimization of total costs associated with the stocks is the best criterion for making optimizing decisions in that area.
PL
Artykuł poświęcony jest klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono definicje pojęcia kosztu zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i teoretycznego. Na podstawie analizy literatury krajowej i zagranicznej można stwierdzić, że pojęcie kosztów w różnych definicjach jest do siebie zbliżone. Natomiast kryteria klasyfikacji kosztów są zróżnicowane i nie są stałe. Można domniemywać, że wraz ze zwiększonymi potrzebami kadry zarządzającej pojawią się nowe kryteria klasyfikacji kosztów. Podsumowaniem artykułu jest zestawienie kryteriów podziału kosztów działalności przedsiębiorstwa i ich charakterystyka. Jednakże należy podkreślić, że nie wszystkie przekroje klasyfikacji kosztów wymienione w artykule muszą mieć jednoczesne zastosowanie w praktyce działalności przedsiębiorstwa. Należy wybierać te kryteria w zależności od potrzeb informacyjnych kadry zarządzającej przedsiębiorstwami.
6
Content available remote Procesowe podejście do kalkulacji kosztów w spółkach komunalnych i urzędach
80%
PL
W obecnych warunkach gospodarczych istotną kwestią jest optymalizacja kosztów działalności organizacji zarówno przedsiębiorstwa, jak również urzędów (jednostki samorządowej oraz centralnych). Procesowe podejście do zarządzania organizacją, w tym jej finansami, możliwe jest wówczas, gdy dysponuje się pełną dokumentacją realizowanych działań, zobrazowaną np. mapami procesów. Wówczas możliwe jest, za pomocą odpowiednich funkcji podsystemu finansowego, przypisanie kosztów do poszczególnych działań oraz elementów, które je realizują.
EN
In current economic conditions a very important issue is to optimize the activity costs, both in companies, as well as in offices (municipal, self-governmental and on the central level). Process-based approach to the organization management, including financial management, is possible only, when have a thorough documentation of the realized activities, visualized for example by process maps. It is possible then, by means of financial functions to ascribe costs to particular actions and elements of the structure which realize them.
PL
Artykuł prezentuje przesłanki zmiany podejścia do realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Omówione zostało tutaj podejście do szacowania kosztów świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności tryb i zasady prowadzenia rachunku kosztów działań. Zaprezentowano również etapy i warunki implementacji rachunku kosztów działań.
EN
The article discuses principle of changing procedures in analyzing costs realization public tasks by self-government units. There are presented procedures and rules of Activity Based Costing. The author describes rules this conception. In the end of the article, there are presented opinion of the author about possibilities of implementation this conception in self-governmental units.
9
Content available remote Ryzyko w procesach restrukturyzacji
80%
PL
Przedmiotem artykułu jest ryzyko w procesie restrukturyzacji. Autor koncentruje się na konsekwencjach tych zjawisk. Badania oparto na analizie literatury, wywiadach oraz analizie przypadków (action research). W pierwszej części przedstawiono uwarunkowania restrukturyzacji. W następnych częściach autor analizuje ryzyko poszczególnych strategii restrukturyzacji.
PL
W artykule poruszono problematykę związaną z wpływem badania sprawozdań finansowych w kreowaniu wiarygodnego obrazu jednostki gospodarczej po przeprowadzonych czynnościach rewizji finansowej. Celem artykułu jest zaprezentowanie analizy dokumentacji rewizyjnej z obszaru rachunku zysków i strat przeprowadzonej za lata obrotowe 2012-2014, podczas której dokonano porównania informacji zawartych w pierwotnym sprawozdaniu finansowym z informacjami z wersji ostatecznej sprawozdania finansowego, na podstawie którego biegły rewident wydawał opinię wraz z raportem. W wyniku badań wysnuto m.in. wniosek, że rewizja finansowa wpływa na poprawę wiarygodności sprawozdań finansowych i stanowi nieodłączny element zabezpieczenia funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku. Zastosowane w artykule metody badawcze to: analiza porównawcza dokumentacji rewizyjnej z obszaru przychodów i kosztów, analiza desk research, a także krytyczny przegląd literatury polskojęzycznej.
11
Content available Optimal cost for specific electrical machines
80%
EN
The work deals with the possibility of assessment of optimal costs for specific product. In this paper it is described the area of costs, their segmentation and assessment. From the aspect of product's price calculation it is very important to set price level of particular costs. The price level must be acceptable from the aspect the whole company's economics (returns).
12
Content available remote Posadzki na gruntach słabonośnych – cz. II
80%
PL
Podane w pierwszej części artykułu sposoby wzmacniania podłoży pod posadzkę zakładały wykonanie znacznego zakresu robót, wymagającego specjalistycznego sprzętu i stosunkowo drogich materiałów, np. geosyntetyków. W przypadku mniejszych obiektów halowych rzędu 1-3 tys. m2 poszukuje się zmniejszenia kosztów inwestycji również w sposobie przystosowania podłoża gruntowego do posadowienia hali, jak i posadzki.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące inżynierii kosztów. Zaprezentowano metodykę wyboru i omówiono metody kalkulacji kosztów ze względu na określanie opłacalności demontowanych elementów samochodowych. Scharakteryzowano problemy wyznaczania kosztów własnych odzyskiwanych elementów.
EN
In article one introduced problems of relating engineering of costs. One presented methods of choice and one talk overed methods of calculation of costs from regard on qualifying profitability's disassembled of car elements. One characterized problems of marking of own costs recovered of elements.
15
80%
PL
Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie problemów badawczych związanych z podejmowaniem przez szpitale działań outsourcingowych. Wartością dodaną tej publikacji jest wyeksponowanie badań, które wykazują związek tych działań z obniżką kosztów, i wskazanie na nowe trendy badawcze w tym zakresie. Okazuje się, że badania takie nie są incydentalne i stanowią istotny obszar problematyki. Zagadnienia outsourcingu stosowanego w szpitalach są ważnym i aktualnym problemem stale podejmowanym przez badaczy. Problemy badawcze w tym zakresie analizowane w Polsce i na świecie są podobne. Dotyczą m.in. identyfikacji działań outsourcingowych, określenia wad i zalet stosowania outsourcingu, ale przede wszystkim akcentowana jest potrzeba analizy jego opłacalności, czego w literaturze są liczne dowody.
16
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie oraz ocena rozwiązań księgowych i podatkowych w zakresie kosztów promocji. Część z tych kosztów, szczególnie koszty reklamy czy sponsoringu, w sensie ekonomicznym stanowią inwestycję. W krótkim okresie promocja prawdopodobnie przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży, a w długim okresie kreuje wartość marki. Obecnie obowiązujące przepisy zabraniają aktywowania kosztów promocji, nakazując ich ujmowanie w wyniku finansowym. Artykuł porządkuje terminologię dotyczącą promocji, co ukierunkowuje dyskusję dotyczącą ujęcia kosztów promocji w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym. W końcowej części artykułu przedstawiono podatkowe konsekwencje kosztów promocji, skupiając się na kosztach reprezentacji.
XX
Celem artykułu było przeanalizowanie kosztów, jakie poniosły 63 przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego, które zdecydowały się na implementację i certyfikację ekoinnowacji organizacyjnych. Badaniom poddano 80 przedstawicieli najwyższego kierownictwa tzw. pełnomocników ds. systemu. Badane podmioty cechowały się zróżnicowaniem zarówno pod względem profilu działalności, formy organizacyjno-prawnej, jak i wielkości. Analizowany typ ekoinnowacji został zaimplementowany na bazie wymagań międzynarodowego standardu ISO 14001. Spośród pełnomocników 68,25% stwierdziło, że w podmiotach przez nich reprezentowanych nie wypracowano metodyki liczenia kosztów i korzyści wewnętrznych związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem ekoinnowacji organizacyjnej w postacie systemu zarządzania środowiskowego. Do najbardziej kapitałochłonnych faz implementacji ekoinnowacji organizacyjnej zaliczono: certyfikację oraz fazę wdrożeniową. Ustalono, iż rzeczywiste koszty certyfikacji ekoinnowacji organizacyjnej zależały od wielu czynników.
first rewind previous Strona / 196 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.