Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 341

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Service enterprise
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Do przedsiębiorstw oferujących usługi zagospodarowujące czas wolny na-leży zaliczyć m.in. te, świadczące usługi w zakresie kultury (np. kina, teatry, muzea, biblioteki), gastronomiczne (puby, restauracje, kawiarnie itp.), tury-styczne (biura podróży, hotele itp.), oferujące usługi związane z aktywną rekreacją (m.in. ośrodki sportowe, kluby fitness, siłownie, pływalnie). Przedsiębiorstwa te świadczą usługi bardzo odmienne, trudno porównywalne, ale mimo to powiązane ze sobą przez cel działania, którym jest zaspokojenie potrzeb konsumentów, ujawnionych w czasie wolnym. Funkcjonują one w określonych warunkach (wewnętrznych i zewnętrznych), podlegających nieustannym zmianom. Warunki wewnętrzne tworzone są przez zasoby ludzkie, rzeczowe i finansowe. Na zasoby te składają się zarówno środki materialne (kapitał, nieruchomości, wyposażenie techniczne itp.), jak i niematerialne (kadra, jej kwalifikacje i motywacja do pracy, reputacja przedsiębiorstwa, osiągnięcia itp.). Przedsiębiorstwa mogą te zasoby kształtować w pożądanym kierunku, zaś one składają się na ich mocne i słabe strony.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of the field research conducted under the author's research project no. N N112 257239 financed by the National Science Centre - "The leisure-time services market in Poland towards 2025". The paper presents the results of field research carried out using the in-depth interview technique. The interviews were conducted with 50 managers from leisure-time service providers. The study discusses the profiles of these enterprises, the range of services that they offer. It focuses on the strengths and weaknesses of the enterprises as well as on the growth opportunities that they encounter in their environment and the threats that constitute barriers for their development.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba rozpoznania stosunków podmiotów gospodarujących w usługach do powstających i realnie występujących możliwości uaktywnienia oraz określenia warunków i okoliczności aktywności rynkowej podmiotów gospodarujących wraz z ustaleniem czynników ograniczających i perspektyw rozwoju działalności usługowej.
EN
The goal of this article is attempt to reconnoitre relations services entity to stimulate opportunity of market activity conditions of these entities.(MP)
XX
Dynamiczny rozwój sektora usług jest tendencją, która utrwaliła się w nowoczesnych gospodarkach na całym świecie. Na podstawie doświadczeń wielu krajów można zauważyć, że wraz z rozwojem gospodarczym, społecznym, podwyższaniem się poziomu życia ludności trwale wzrasta zapotrzebowanie na usługi, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. W warunkach silnej konkurencji i swobody gospodarczej, przedsiębiorstwo usługowe, aby sprawnie realizować cele, musi skoncentrować się na rozwoju procesu zarządzania i sposobie organizowania działalności. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania ludźmi, z uwzględnieniem specyfiki usługi i wynikających z tego konsekwencji. Wśród wielu rodzajów usług - skoncentrowano się na tych, które wymagają intensywnego kontaktu pomiędzy klientem i dostawcą usługi. Ten rodzaj usług stawia bowiem szczególne wymagania przed przedsiębiorstwem usługowym w zakresie kształtowania dobrej kadry. (fragment tekstu)
EN
Specific features of the process of service providing is a challenging task for service companies managers. Customer - service provider relationship and the need of service customization requires specific skills and competencies of services company employees. Effective customer satisfaction necessitate to focus attention on the following management areas: motivation, organization and job design and empowerment. (author's abstract)
XX
W pracy dokonano przeglądu ocen i opinii dotyczących organizacji usługowych funkcjonujących w określonych warunkach społecznych. Szczególnie podkreślono role finansowe, marketingowe, społeczne i informacyjne organizacji oraz źródła interdyscyplinarnej wiedzy. Przedstawiono również rolę narzędzi rachunkowych stosowanych podczas oceny efektów prowadzenia działalności gospodarczej.
5
Content available remote Segmentacja rynku jako determinanta strategii przedsiębiorstw usługowych
80%
XX
Kryzys gospodarczy w Polsce osłabił nieco sytuację mikrofirm, co skłania do poszukiwania skutecznych strategii marketingowych. W opracowaniu przedstawiono przygotowaną na podstawie własnych badań bezpośrednich segmentację konsumentów na rynku usług, której wykorzystanie powinno zwiększyć szansę powodzenia firm realizujących zaproponowane w oparciu o tę segmentację strategie marketingowe. (fragment tekstu)
EN
The economic crisis has deteriorated the situation of the service microcompanies. This arouses necessity of searching new successful marketing strategies for these organizations. The paper presents the results of service market segmentation prepared on the basis of primary research conducted by the author. The segmentation has allowed to distinguish 6 consumers segments, including: Life users, Modest, Provident, Resourceful, Independent and Natty. Use of the segmentation increases the chances of the success of the companies realizing the marketing strategies suggested in the paper. (original abstract)
XX
W opracowaniu przedstawiono funkcjonowanie przedsiębiorstw sportowych w formie organizacji dynamicznej, mocno "zanurzonej w lokalnym środowisku". Proponowany model dynamicznej firmy sportowej został zweryfikowany empirycznie dla obiektu MOSiR Wrocław - spółka z o.o. Przeprowadzone badania unaoczniły fakt, że nowoczesne przedsiębiorstwa sportowe muszą być:
  • dynamiczne,
  • pulsujące (płynnie, elastycznie reagujące na impulsy silnosygnałowe ze strony otoczenia),
  • zanurzone w lokalnym środowisku politycznym, samorządowym, społecznym, gospodarczym itd.,
  • drgające (oznacza to, że oprócz kryteriów ekonomicznych należy antycypacyjnie wychwytywać sygnały co do przyszłych preferencji, oczekiwań i pożądań podmiotów zaangażowanych w środowisku lokalnym - kibiców, mieszkańców osiedli, polityków. (fragment tekstu)

7
80%
XX
Celem prezentowanych w artykule badań jest przedstawienie podstaw teoretycznych proponowanego modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Badania opierają się na przyjętej hipotezie badawczej (HB): HB: W przedsiębiorstwach usługowych realizowane są procesy logistyczne, co implikuje możliwość opracowania modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych w aspekcie teoretycznym. Weryfikacji tej hipotezy dokonano w wyniku realizacji następującego celu badawczego (CB): CB: Opracowanie teoretycznego modelu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Osiągnięcie celu badawczego umożliwiły odpowiedzi na następujące pytania (problemy) badawcze (PB): PB1: Co to jest dojrzałość logistyczna? PB2: W jaki sposób określić poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego? PB3: Co charakteryzuje poszczególne poziomy dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego? W badaniach przyjęto następujące założenia (ZB) dotyczące przedsiębiorstwa usługowego: ZB1: Przedsiębiorstwo usługowe definiuje się jako usługodawcę - organizację, firmę lub osobę fizyczną, która oferuje usługi innym w zamian za zapłatę. ZB2: Usługa definiowana jest jako transakcja, w której towary niemające postaci fizycznej są przekazywane od sprzedającego do kupującego. (fragment tekstu)
EN
Objective: The paper presents theoretical background of Logistics Maturity Model for service enterprises. Methodology: There were determined: phases of the industry logistics, business activity areas of a service company according to SCOR model, logistics tools used by service companies, which were adopted from manufacturing companies, logistics maturity levels for the service sector were defined. Conclusions: According to conducted theoretical research and own observations, it was stated, that the level of logistics maturity in the service company depends on tools used in the areas of: planning, procurement, storage, inventory management, distribution and reverse logistics. The level of logistics maturity in the service sector may be referred to particular phases of the industrial logistics evolution. Research limitations (implications): The roots of the model lie in interpretation made by authors of the paper in the field of: logistics development and SCM since the 1950s and observations regarding the logistics tools used in the services sector. Practical impact: The Logistics Maturity Model for a service company will be used for scientific research carried out on Polish service industry, in order to examine the level of logistics maturity in the service sector. Originality: Logistics Maturity Model based on three dimensions of the assessment including: SCOR model, phases of the industry logistics and logistics tools, has become an original approach in the field of logistics maturity research. Moreover, the added-value of the model is that, it is dedicated for service industry, which is in research niche. (original abstract)
XX
Warsztaty naprawcze są ważnym elementem rynku usług motoryzacyjnych. Ich rola na rynku rośnie wraz ze wzrostem liczby samochodów. Miernikiem odzwierciedlającym przyrost samochodów osobowych jest wskaźnik motoryzacji (określający liczbę samochodów na 1000 mieszkańców). W Polsce w 2008 roku wyniósł on 422 wobec 323 w 2005 roku i 294 w 2003 roku1 . Wyniki sprzedaży poszczególnych rodzajów środków transportu pokazują, że najczęściej jest kupowany samochód osobowy. Uwzględniając cenę nowego pojazdu, jest on drugą co do wartości "inwestycją" gospodarstwa domowego. Pod względem sprzedaży nowych samochodów osobowych w Europie w czołówce są rynki Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. W Polsce roczna sprzedaż nowych samochodów wynosi 300 tys. sztuk, a więc mniej więcej tyle, ile miesięczna sprzedaż w Niemczech. Głównym źródłem zasilającym rynek motoryzacyjny w Polsce nadal są samochody używane.(abstrakt autora)
EN
Repair shops are important component of the automotive services market. Their role on the market grows together with the growth of number of cars. The most often bought means of transport is a car which improve the mobility of people. Considering the price of the new vehicle determines second as for the value "investment" of household. On the example of the AutoCenter BMW plant repair it is possible to notice that basic factors of the competitiveness are well selected staff (still raising one's classifications), cooperation with the customer, establishing the cooperation with national and foreign partners (in this case with ASO in Schwedt), good location of the plant providing with optimal transport accessibility - from Germany region as well as for inhabitants of the Westpomeranian Province and diversification of services and suppliers.(author's abstract)
XX
Ranking przedsiębiorstw usługowych w Polsce w 1997 r. według przychodów z całokształtu działalności.
XX
Opracowanie podejmuje próbę opisania zagadnienia pracy w systemie jakości. Autor przedstawia zarys zależności występującej między jakością a wydajnością, aby przystąpić do zdefiniowania pojęcia jakości w realiach pracy stoczniowej oraz czynników jakościotwórczych usług. Opisane kolejno zostają dwa wzorce jakości (jeden dla konsumenta, drugi dla usługodawcy) oraz sposób ich wykorzystania. Wnioski zamykające artykuł zawierają opis nadzoru i kontroli usług stoczniowych oraz zalecenia wprowadzone w Gdańskiej Stoczni Remontowej służące polepszeniu jakości.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad sektorem usługowym w Polsce w kontekście dojrzałości logistycznej. Celem badawczym artykułu było wykazanie poziomu dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych. Obiektem badań było 2000 polskich przedsiębiorstw usługowych należących do różnych sekcji usług według PKD, o różnej wielkości zależnej od poziomu zatrudnienia. Przedmiotem badań były narzędzia logistyczne wykorzystywane przez badane przedsiębiorstwa w obszarach aktywności logistycznej takich jak: zarządzanie magazynem, zarządzanie transportem, zarządzanie zapasami i zaopatrzeniem, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz narzędzia IT. Do określenia poziomu dojrzałości wykorzystano opracowany model LMM4SI (Logistic Matrurity Model for Service Industry), który opiera się na założeniu, że poziom dojrzałości logistycznej przedsiębiorstwa usługowego zależy od narzędzi instrumentarium logistycznego, które są w nim stosowane.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the results of research on the logistics maturity of the Polish service industry. The research goal of the article is to demonstrate the logistics maturity level of service enterprises. In the research, 2 000 Polish service enterprises were included, which represent various service sections according to the Polish code list of classification of business activities (hereafter: PKD). The companies under study were differentiated according to the company's size, depending on the employment level. The subject of the research was the logistics tools used by the surveyed enterprises in areas of logistics activity such as warehouse management, transport management, supply chain management, supply and inventory management, and IT tools. To determine the logistics maturity level, the Logistic Maturity Model for Service Industry (hereafter: LMM4SI) was used, based on the assumption that the logistics maturity level of a service enterprise depends on the logistics engineering tools that were used.(original abstract)
XX
Artykuł omawia podstawowe cele działalności firm usługowych, możliwości rozwojowe, konkurencje na rynkach branżowych oraz stosunek usługodawców do członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
XX
Wymieniono 500 największych przedsiębiorstw sektora usług wg przychodu ogółem w 1995 r.
XX
Lista 500 największych przedsiębiorstw usługowych różnych form własności wg wielkości przychodów z całokształtu działalności w 1996 r.
XX
W artykule zaprezentowano analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora usług w podziale na klasy uzależnione od poziomu zaangażowania wiedzy. Analiza oparta jest na wynikach badania zrealizowanego na przedsiębiorstwach sektora usług w województwie łódzkim. Badane podmioty gospodarcze zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza to przedsiębiorstwa realizujące usługi oparte na wiedzy - KIS (knowledge - intensive services), druga grupa to firmy świadczące usługi mniej wiedzochłonne - LKIS (less knowledge - intensive services). Przeprowadzona analiza i ocena działalności innowacyjnej wskazuje na istotne znaczenie innowacji dla rozwoju przedsiębiorstw, a w szczególności dla firm reprezentujących usługi oparte na wiedzy. Ponadto przedsiębiorstwa te znacznie częściej wdrażają innowacje produktowe i procesowe oraz, dodatkowo, podejmują próby prowadzenia własnej działalności B+R, co sprzyja innowacjom we wspomnianych obszarac(abstrakt autora)
EN
The article presents an analysis of innovative activity in the service sector enterprises by the level of knowledge intensity. The analysis is based on the results of research conducted on the service sector enterprises in the Lodz region. Tested entities were divided into two groups. The first is the companies performing knowledge - intensive services (KIS), the second group includes companies providing less knowledge-intensive services (LKIS). The analysis and evaluation of innovative activity confirms the importance of innovation for the development of these enterprises, in particular for the companies representing the knowledge-intensive services. In addition, these companies are much more willing to implement product and process innovations, and more often, conduct their own R&D activity which promotes innovation in these areas.(author's abstract)
XX
Problematyka uwarunkowań współpracy uczelni i przedsiębiorstw budzi coraz większe zainteresowanie. Wynika to z faktu, że z jednej strony istnieją duże oczekiwania związane z efektami kooperacji, np. w formie wzrostu innowacyjności, a z drugiej strony, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw usługowych, zakres współpracy jest nadal niewielki. Do istotnych czynników mających wpływ na nawiązanie współpracy należy bliskość przestrzenna. Dzięki osobistym kontaktom i efektywnej komunikacji opartej na zaufaniu mały dystans przestrzenny ułatwia transfer złożonej i nieskodyfikowanej wiedzy akademickiej. Celem artykułu jest identyfikacja roli bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy uczelni i przedsiębiorstw. Osiągnięcie tego celu wymagało przeprowadzenia badania empirycznego na próbie 383 losowo wybranych przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki wskazują, że związek między bliskością przestrzenną a skalą i intensywnością współpracy jest niejednoznaczny. Z uczelniami współpracują najczęściej przedsiębiorstwa zlokalizowane najbliżej i najdalej w stosunku do ośrodków akademickich. Bliskość przestrzenna sprzyja natomiast intensyfikacji współpracy. Praca poszerza rozumienie bliskości przestrzennej jako determinanty współpracy, dzięki uwzględnieniu w analizie nie tylko bezpośredniego wpływu dystansu na podejmowanie i intensywność współpracy, ale także przez identyfikację przestrzennego zróżnicowania sposobów, motywów i efektów zaangażowania się przedsiębiorców we współpracę z uczelniami.(abstrakt oryginalny)
EN
The problem of factors determining university-industry cooperation is becoming more and more popular. This is due to the fact that, on the one hand, there are high expectations related to the effects of cooperation, e.g. in the form of increased innovation and because, especially in service enterprises, the scope of cooperation is still limited. Spatial proximity is perceived as an important factor in establishing and maintaining cooperation. Due to personal contacts and effective communication based on trust, short spatial distance facilitates the transfer of complex and non-codified academic knowledge. The article aims to identify the role of spatial proximity as a determinant of university-industry cooperation. To achieve this goal, an empirical survey on a sample of 383 randomly selected enterprises was conducted. The results indicate that the relation between spatial proximity and the scale and intensity of cooperation is ambiguous. Enterprises located the closest and the furthest from academic centers cooperate with universities the most frequently. Spatial proximity is also conducive to the intensification of cooperation. The paper broadens the understanding of spatial proximity as the determinant of cooperation, by including in the analysis not only the direct influence of distance on cooperation but also by identifying spatial differentiation of channels, motives, and effects of entrepreneurs' involvement in cooperation with universities.(original abstract)
XX
Wiedza jest ważnym aspektem działalności przedsiębiorstw usługowych opierających swoje działanie na realizacji zadań wymagających zastosowania nowych zaawansowanych rozwiązań, dostosowanych do ciągle zmieniających się okoliczności. Wewnętrzne uwarunkowania implementacji koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie podzielone zostały na siedem grup zgodnie z modelem 7-s firmy McKinsey. Według tego samego klucza dokonano analizy przykładowego przedsiębiorstwa usługowego wraz z próbą wyróżnienia czynników warunkujących sukces implementacji i rozwoju koncepcji zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
Companies providing some services belong to the group of companies extremely sensitive to knowledge. Internal factors of knowledge management implementation in the company have been divided into seven groups according to the McKinsey 7S Framework. According to the same method of the 7S model, the analysis of the sample group member with an attempt to highlight knowledge management success factors of implementation and development has been carried out. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja podmiotowych zróżnicowań wybranych aspektów strategii marketingowej polskich firm usługowych w 1999 roku.
EN
The goal of this article is identification of subjective diversity of selected aspects of marketing strategies in Polish services companies in 1999. (M.P.)
XX
W artykule przeprowadzono analizę rozwoju małych firm (zatrudniających do pięciu pracowników) o charakterze usługowym w gminach byłego województwa szczecińskiego w latach 1992-1998. Wybór firm oparto na klasyfikacji EKD - z każdej sekcji wybrano firmy o profilu usługowym.
EN
Performed analysis showed positive trends in the domain of development of the service sector in former Szczecin Province. Number of small service firms increased fast and steadily. It caused improvement of the situation in the domain of saturation of the market by small service firms. It influences the service-takers' comfort in the field of offered services. (original abstract)
XX
Udział i liczba przedsiębiorstw usługowych w gospodarce rynkowej znacznie wzrasta. W warunkach rosnącej konkurencji na rynku zarówno krajowym, jak i międzynarodowym przed przedsiębiorstwami pojawia się wyzwanie szybkiego i efektywnego wdrażania wiedzy do praktyki gospodarczej. Menedżerowie poszukują zatem takich rozwiązań w obszarze zarządzania, które pozwolą na szybkie podejmowanie właściwych decyzji. Jednym z narzędzi wspomagających kadrę zarządzającą jest dobrze opracowany i wdrożony rachunek kosztów. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie na możliwości wykorzystania wybranych metod kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwach usługowych. Na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego z branży samochodowej przedstawiony zostanie sposób kalkulacji kosztów usług związanych z naprawą samochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the participation and number of service companies in market economy is significantly raising. They exist in much expressive competition condition, so they have to manage in a way to be as economical effective as possible. It is possible by having access to reliable and thorough data. Charge note is the one that supplies this kind of information to managers. It refers to performing of the entity, so taking advantage of charge note by managerial staff could be a miscellaneous prospective. The main purpose of the article was the appraising possibility of taking advantage of chosen cost calculation methods in service companies.(original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.