Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne związane z występowaniem rezystancji w układach elektrycznych. Podano również wyniki badań laboratoryjnych pokazujących wpływ momentu dokręcenia śruby w zaciskach śrubowych i główkowych na wartość rezystancji połączenia.
EN
The article presents theoretical fundamentals related to the occurrence of contact resistance in electrical systems. The results of laboratory tests showing the effect of screw tightening torque in screw terminals or screw terminal block on the value of contact resistance are also given.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria, według których należy dobierać transformatory do układów elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem straty ich mocy.
EN
The article presents the basic criteria according to which transformers should be selected for power systems, with particular emphasis on their power losses.
PL
W artykule przedstawiono wymagania stawiane stratom mocy występującym w transformatorach elektroenergetycznych. Przedstawiono wartości strat obciążeniowych i jałowych występujących w najczęściej stosowanych transformatorach olejowych oraz suchych żywicznych.
EN
The article presents the requirements for power losses in power transformers. The values of load and no-load losses in the most commonly used oil and dry resin transformers are presented.
PL
W artykule opisano zjawiska cieplne zachodzące w przewodach elektrycznych pod wpływem przepływającego przez nie prądu zwarciowego. Przedstawiono również wyniki badań laboratoryjnych obrazujących wpływ zwarcia występującego w jednym z przewodów tworzących układ wielowarstwowy na przewody sąsiednie.
EN
The article describes thermal phenomena occurring in the electric wires under flowing through that short circuit current. The authors present results of laboratory tests illustrating the influence of short circuits on the operation of cables arranged in layers.
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięci.
EN
The article presents the results of a computer simulation of low voltage power network operation. An analysis of the influence of photovoltaic installations on voltage values in the low voltage electric power network has been presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pracą układów kompensacyjnych, przy występowaniu obciążenia asymetrycznego, powodującego zarówno różnice w wartościach prądu obciążenia, jak i różnice w charakterze obciążenia poszczególnych faz – indukcyjne lub pojemnościowe.
EN
The article presents issues related to the operation of compensation systems in the presence of an asymmetrical load, causing both differences in the load current values and differences in the nature of the load of individual phases – inductive or capacitive.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia wraz z przykładowymi rozwiązaniami budowy poszczególnych pól rozdzielczych.
EN
The article presents the equipment of medium voltage switchgear with examples of construction solutions for individual distribution fields.
PL
Przedstawiono wyniki symulacyjnych badań instalacji przemysłowej przy zastosowaniu różnych sposobów kompensacji mocy biernej oraz wpływ wybranego sposobu kompensacji mocy biernej na koszty energii elektrycznej.
EN
The article presents the results of simulation of industrial installation work with using various methods of reactive power compensation and the influence of selected method of reactive power compensation on electricity costs.
PL
Artykuł przedstawia sposoby rozwiązania problemu nadmiernego wzrostu napięcia w sieci elektroenergetycznej powodowanego dużym zagęszczeniem instalacji fotowoltaicznych. Przedstawiono także wyniki analizy przypadku regulacji napięcia w sieci przez zmianę produkcji mocy biernej w falowniku PV.
EN
The paper presents the methods of solving the problem of voltage increase in the power grid caused by a high density of PV installations. The results of a case study of voltage regulation in the grid by changing the reactive power production in a PV inverter are also presented.
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.
PL
W artykule przedstawiono podstawy teoretyczne wyznaczania strat mocy oraz obciążalności transformatorów energetycznych przy obciążeniu prądem odkształconym od przebiegu sinusoidalnego. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych wykonanych w dwóch rzeczywistych obiektach: zakładzie drukarskim oraz budynku biurowym.
EN
This paper presents the theoretical basis for the calculation of power losses and load capacity of power transformers with non-sinusoidal load. The results of measurements carried out in two real objects: a printing plant and an office building are also presented.
PL
W artykule przedstawiono zalety budowania rolniczych elektrowni biogazowych oraz problematykę związaną z przyłączaniem ich do sieci dystrybucyjnej.
EN
The article presents the advantages of building agricultural biogas plants as well as problems related to connecting them to the distribution network.
PL
Dla potrzeb takiej identyfikacji osób przebywających w pomieszczeniach budynu, opracowany został algorytm profilowania i identyfikacji osobowej z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych – neuronową identyfikacją organicznego profilu osobowego (NIOPO – ang. Neural identification of an organic personal profile NIOPP). Identyfikacja neuronowa, wykorzystuje pomiary koncentracji gazów, których proporcje oraz skład są cechą indywidualną dla każdego człowieka.
EN
For the purpose of such identification of people staying in the building's premises, a profiling and personal identification algorithm was developed with the use of artificial neural networks - neural identification of the organic personal profile (NIOPP). Neural identification, uses measurements of gas concentrations whose proportions and composition are an individual feature for every human being.
PL
W artykule przedstawione zostały wyniki badań wpływu elektrowni wiatrowej na parametry jakościowe energii elektrycznej występujące w punkcie jej przyłączenia. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany przebiegów mocy i napięć wynikające z operacji łączeniowych w analizowanej jednostce wytwórczej, w tym podczas awaryjnego jej wyłączenia.
EN
The paper shows results of research on the impact of wind farm work on the parameters electrical quality at the point where wind farm is connected with power grid. Particular attention was paid to changes in power and voltage waveforms that are the result of switching operations in the analyzed generating unit, including during emergency its shut-down.
PL
Przedstawiono analizę parametrów jakościowych energii elektrycznej w wybranym zakładzie przemysłowym oraz zaproponowano środki zaradcze.
EN
This paper presents an analysis of the power quality parameters in selected industrial plant and the proposed remedies
EN
Water scarcity is a phenomenon that is occurring more and more frequently in larger areas of Europe. As a result of drought, there are significant drops in yields. As demand for food continues to rise, it is becoming necessary to bring about a substantial increase in crop production. The best solution to water scarcity appears to be irrigation for crops that are particularly sensitive to drought. Today, many technical solutions are used to supply and distribute water to crops. The optimal solution is drip irrigation, which makes it possible to deliver water directly to the plant root system to save melting freshwater resources. In the article special attention was paid to methods of supplying electricity to power irrigation pumps. The analysis was made for areas with a significant distance between the agricultural land and the urbanised area (which has water and electricity). The authors have selected the parameters of an off-grid photovoltaic mini-hydropower plant with energy storage (with a power of 1.36 kW). An analysis was made of the profitability of such an investment and a comparison with other types of power supply. Based on the performed calculations, a prototype power supply system equipped with photovoltaic panels was made to show the real performance of the proposed system. The tests carried out showed that the irrigation pump will be powered most of the time with a voltage whose parameters will be very close to the nominal ones.
EN
Agricultural biogas plants are not only a place for processing waste resulting from animal husbandry, but also for generating electricity and heat as well as organic fertiliser. In a four-year experiment, pellets were used as organic fertiliser in the establishment of an experiment with fast-growing oxytrees. The study aimed to investigate the growth and stem thickness increment, overwintering in the first and subsequent years of cultivation under the conditions of north-eastern Poland. The dried digestate and the pellets made from it were characterised by a high content of macroelements (N – 1,95%, P2O5 – 1,1%, K2O – 1,3%). The applied pellet from an agricultural biogas plant under oxytree seedlings due to its slow decomposition had a good effect on the growth of oxytrees in the second and third years. The average growth of oxytrees in the second year was 209.7 cm, and in the third year, 246.8 cm. The growth of oxytrees fertilised with pellets made from the digestate of an agricultural biogas plant was 13% higher than that of trees growing on the control strip.
EN
The state of soils was presented in the aspect of environmental protection when using acidified slurry was used as fertilizer to protect ammonia from escaping into the atmosphere. The use of concentrated sulfuric acid to lower the pH of the slurry and thus retain nitrogen in the soil and then use it by crops gives a double benefit, reduces nitrogen losses, and reduces the cost of mineral fertilizers that should be purchased. Injecting raw slurry below the surface of the soil has some benefits in the form of reducing ammonia emissions, but it does not affect the use of fertilizers with the addition of sulfur, which is ensured in the case of acidification of the slurry. Additional benefit is to obtain environment protection. Leaching of elements from grassland and corn crop soil treated with raw cattle slurry and acidified cattle slurry (m3 ha-1) was presented. The K content was highest in the leachate collected after the application of the last batch of acidified slurry. Yield tests were conducted on similar soils as presented in the tables for grass, using six 500 m2 plots with corn, cultivar ES Cirrus, with acidified slurry and one test plot with non-acidified slurry. Analysis of variance and significant difference among the treatment means were separated using Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) at a probability level of 0.05. Based on statistical analysis, it was demonstrated that crop yields of corn grain increased when fertilized with acidified slurry, at an average of 4 t·ha-1. During field tests corn crop yield varied from 14 t·ha-1 to 18 t·ha-1 when non-acidified and acidified slurry were used. The yield on the grassland was approx. 30 t·ha-1. The soil sorption complex, in combination with its buffer properties and acidification, did not affected the pH value. This makes the acidification process safe for plants and for the soil environment.
PL
W pracy przedstawiono badania na temat stanu gleby w aspekcie jej ochrony przy stosowaniu zakwaszonej gnojowicy jako nawozu chroniącego przed ulatnianiem się amoniaku do atmosfery. Zastosowanie stężonego kwasu siarkowego w celu obniżenia pH gnojowicy i zatrzymania w ten sposób azotu w glebie, a następnie wykorzystania go przez rośliny uprawne daje podwójną korzyść, zmniejsza straty azotu i obniża koszty zakupu nawozów mineralnych. Wtłaczanie gnojowicy surowej pod powierzchnię gleby przynosi pewne korzyści w postaci ograniczenia emisji amoniaku, ale nie wpływa na ograniczenie stosowania nawozów z dodatkiem siarki, co jest zapewnione w przypadku zakwaszania gnojowicy. Dodatkową korzyścią jest aspekt ochrony środowiska. W badaniach przedstawiono wymywanie pierwiastków z gleby na użytkach zielonych i uprawy kukurydzy przy stosowaniu niezakwaszonej gnojowicy bydlęcej oraz zakwaszonej gnojowicy bydlęcej (m3 ·ha-1). Zawartość K była największa w próbie po zastosowaniu ostatniej partii zakwaszonej gnojowicy. Doświadczenie z kukurydzą przeprowadzono na podobnych glebach jak w przypadku doświadczenia z trawami, na sześciu poletkach o powierzchni 500 m2 z odmianą ES Cirrus z zakwaszoną gnojowicą i poletkiem testowym z niezakwaszoną gnojowicą. Analizę wariancji i istotne różnice między średnimi zabiegów wykonano przy użyciu testu wielozakresowego Duncana (DMRT) na poziomie prawdopodobieństwa 0,05. Na podstawie analizy statystycznej wykazano, że plon ziarna kukurydzy wzrósł przy nawożeniu zakwaszoną gnojowicą średnio o 4 t·ha-1. Podczas badań polowych plon ziarna kukurydzy wahał się od 14 t·ha-1 do 18 t·ha-1, przy nawożeniu gnojowicą niezakwaszoną i zakwaszoną. Plon na użytkach zielonych wyniósł ok. 30 t·ha-1. Kompleks sorpcyjny gleby, w połączeniu z jego właściwościami buforowymi i zakwaszeniem, nie wpłynął na wartość pH. Dzięki temu proces zakwaszania jest bezpieczny dla roślin i środowiska glebowego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.