Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Projektowanie i organizacja przestrzeni publicznych to zbiór doświadczeń i obserwacji, proces poparty wiedzą z rożnych dziedzin nauki oraz sztuki. Barwa, na która jesteśmy ogromnie wyczuleni stanów, jeden z nieodzownych elementów składowych naszego otoczenia. Zrozumienie sposobu działania kolorów, ich wzajemnych zależności pozwala na posługiwanie się nim w sposób świadomy i znalezienie przepisu na opracowywanie projektów kolorystycznych w tkance miejskiej Wyzbycie się schematów życia codziennego, skojarzeń, chwilowe odseparowanie barwy od formy umożliwia świeże spojrzenie na otoczenie. Stwarza okazję do dostrzeżenia wszelkich niuansów zakłócających odbiór danej przestrzeni, działających na podświadomość. Kadr, który jest zakresem widzenia to nic innego jak obiekt zainteresowania wielu artystów malarzy. Zgłębiali oni tematykę barwy, której "uchwycenie" stawało się często ich obsesją. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na tę twórczość jest ona bowiem doskonałym źródłem wiedzy o kształtowaniu współczesnych przestrzeni publicznych spełniających zadanie animowania aktywności ich użytkowników i obserwatorów.
EN
Designing and planning public spaces is a result of many experiences and observations. This process is supported by wide knowledge from different fields of science and art. The colouring, to which people arc extremely sensitive, is one of the integral components of their environment. Understanding the effect of colours upon people, colours interrelationship, can allow people to use it consciously and to work out colour development projects in the urban tissue. Putting aside everyday schemes, routine, associations, temporary separation of colour and form, will allow a fresh look at our surroundings. This will let people sec all the nuances and shades that arc distorting reception of space, and that are acting on their subconscious mind. For testing the capability of the colour town planning and its basic principles of composition, it is necessary to learn from the analysis of colour and to try understanding the complex structure of colour, which is dealt with care particularly in painting. The senses of colour, form, their relationship is characteristics of the work of Matisse. Just as, observation of the oscillatory patterns, as in the novels of Eduardo Mendoza. can stroll person through the steamy streets of the city.
PL
Jak wynika z badań TNS OBOP1, dla ponad jednej piątej Polaków ulubionym kolorem jest niebieski. Prawie tyle samo najbardziej lubi otaczać się zielonym. Żyjmy więc w zgodzie z własną estetyką i zafundujmy sobie okna, które będą odpowiadać naszym gustom.
4
Content available remote Kolor w miejskiej przestrzeni publicznej
80%
PL
W artykule autorka zwraca uwagę na istotną rolę barwy w kreowaniu wizerunku miejskich przestrzeni publicznych, prezentując różne możliwości kształtowania środowiska kolorystycznego na przykładach współczesnych realizacji projektowych.
EN
In the paper author adverts on essential role of color in the creation of the visual image of urban public spaces, presenting diverse possibilities of shaping the city "colorscape" in the selected contemporary designs.
5
Content available remote Jak wybrać farbę elewacyjną
80%
PL
W artykule opisano różnice między rodzajami farb elewacyjnych. Omówiono zasady prawidłowego malowania elewacji.
EN
The article discusses differences between the available types of facade paint. It discusses the rules of correct facade painting.
PL
Poza kwestią doboru właściwego stylu i formy obiektu małej architektury w danej lokalizacji prze.strzennej, istotnym elementem staje się także jej kolor, tonowi on właściwość, którą najłatwiej i stosunkowo najmniejszym kosztem można zmienić w celu poprawy lub zmiany odbioru wizualnego danego obiektu.
EN
Jerzy Grabowski (1933–2004) is one of the most important representatives of geometric abstraction in European graphic art. His work based on mathematical structures had its roots in the European avant-garde and the Bauhaus theory of colour. Grabowski's graphics can be found in the collections of many Polish museums and galleries. These graphics were accompanied by hundreds of less known, fascinating sketches and notes, which are the key to a deeper understanding of the artist.
PL
W niemieckiej stolicy i jej okolicach znajduje się wiele starej substancji budowlanej. Szerokie pole do działania stwarzają zabytkowe okna kościelne, a także atrakcyjne okna klatek schodowych w typowych, staroberlińskich domach mieszczańskich. Dotyczy to również nowych budowli, w których szkło odgrywa znaczącą rolę.
9
Content available remote Co to jest "kolor"? Od Noego przez Goethego do Einsteina
80%
PL
W eseju przedstawiono wielowiekową historię poszukiwań wytłumaczenia jak powstaje i czym jest tęcza i kolor. Pokazano również, że prowadziło to do pytania czym jest światło. Odpowiedzi udzielali najwybitniejsi z wybitnych filozofowie, fizycy i artyści rangi Johanna Wolfganga Goethego i Eugene Delacroix.[2]
EN
The essay presents the centuries-long history of research aimed to explain how a rainbow and colours are created, These efforts led to formulate interesting questions about the nature of light. The answers were found among thoughts of the most eminent and distinguished philosophers, physicists and artists as are Johann Wolfgang von Goethe and Eugene Delacroix.
12
Content available remote Funkcjonowanie barw [w architekturze]
70%
13
Content available remote Rozdrobnienie pigmentów a barwa szkliw ceramicznych.
60%
PL
Wrażenie barwy wywołuje bodziec wzrokowy, który jest efektem różnorodnych procesów fizycznych: pochłaniania, rozpraszania lub interferencji światła - najczęściej białego - oświetlającego obserwowany przedmiot. Jakość obserwowanej barwy przedmiotu zależy więc od ilościowego udziału tych procesów. Barwienie szkliw ceramicznych polega zasadniczo na dyspersji cząstek pigmentu ceramicznego w stopionym szkliwie, toteż od właściwości rozproszonych cząstek zależą uzyskane efekty kolorystyczne wyrobów. Przez właściwości cząstek należy rozumieć wielkość, kształt, pokrój ziaren, rozkład ziarnowy. Czynniki te zależą między innymi od warunków mielenia spieku pigmentu.
EN
The perception of colour is created by visual stimulus which is effect of various physical processes: absorption, scattering and interference of light (most often white light) illuminating observed object. The quality of observed colour depends on interaction of these processes. Colouring of ceramic glazes bases mainly on dispersion of particles of ceramic pigment in melted glaze. Hence obtained colouristic effects depend on properties of dispersed particles. These properties are size and shape of particles, and particle size distribution. These factors depend on conditions of milling of ceramic pigment.
14
Content available remote Invisible buildings or a painter's perspective on colour in architecture
60%
EN
My day-to-day observations made me reflect on whether the role of colour in architecture today is properly understood and whether it has not been pushed into the background. In this paper, I intend to show that painting classes in architectural schools aim at filling a certain gap. Using multiple examples and selected tasks, I hope to demonstrate the inseparability of the colour from the form, the influence of an appropriately selected colour on the architectural shape and the importance of combining colours depending on the form, space and light, as well as the way such combinations effect the perception of the shape and colour itself. This last variable inevitably makes us realise the significance of the so-called local colour. To conclude, the understanding of space, form, colour and light begins with practising the skills of "seeing".
PL
Przemyślenia oparte na obserwacji skłoniły mnie do postawienia pytania, czy rola barwy w architekturze jest obecnie dostatecznie rozumiana i czy nie została zepchnięta na daleki plan. W artykule pokazuję, że zajęcia malarskie w szkołach architektonicznych mają na celu wypełnienie luki. Na podstawie przykładów oraz wybranych zadań, staram się pokazać nierozłączność barwy z formą, wpływ odpowiednio dobranej barwy na bryłę. Ważkość zestawiania kolorów w zależności od takich czynników jak forma, przestrzeń oraz światło i to, jaki jest jego wpływ na odbieranie kształtów oraz samej barwy. Ostatni z wymienionych czynników zmusza do zauważenia zjawiska koloru lokalnego. Punktem wyjścia do zrozumienia przestrzeni, formy, barwy i światła jest ćwiczenie umiejętności "patrzenia".
EN
The aim of this article is an attempt to analyze the function of color involving the shaping of personal and collective identity. Psychologists believe that colors emphasize human personality. Colors allow to express emotions and promote shared values. Symbols of color unite people, facilitate communication, strengthen social bonds and motivate to action. The author assumes that we live in a culture of images and color is one of the tools and methods of cognition of the social reality.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba analizy jednej z funkcji koloru, jaką jest konstruowanie tożsamości osobistej oraz tożsamości zbiorowej. Psychologowie dowodzą, że kolor podkreśla osobowość człowieka, pozwala na wyrażanie swoich emocji, upowszechnianie uznawanych wartości. Symbolika koloru jednoczy ludzi, ułatwia komunikację, wzmacnia więzi społeczne, stanowi czynnik motywujący do działania. Autor zakłada, że żyjemy w kulturze obrazu, a kolor jako jego element staje się jednym z narzędzi i sposobów poznania życia społecznego.
PL
W artykule przedstawiono wpływ ogrzewania na zmiany barwy soku z buraka ćwikłowego z zastosowaniem metody powierzchni odpowiedzi. Badano wpływ trzech zmiennych niezależnych: pH, temperatury i czasu ogrzewania na zmienne zależne: parametry barwy w systemie L*a*b* oraz zawartość barwników betalainowych. Największą stabilność barwy i betacyjanów stwierdzano w próbach o pH 4,5. Na badane odpowiedzi największy wpływ miał czas i temperatura ogrzewania, zaś wpływ pH był niewielki. W wyniku ogrzewania zmniejszała się zawartość betacyjanów, stosunek zawartości barwników czerwonych do żółtych, parametr a* i C*, zaś wzrastały wartości parametrów L*, b* i h*. Równania płaszczyzn odpowiedzi pozwalają na przewidywanie zmian barwy w ogrzewanym soku buraczanym.
EN
The influence of heating on the changes of red beet juice colour using the response surface method was presented. The influence of three independent variables: pH, temperature and duration of heating on responses (dependent variables): colour parameters in the CIE L*a*b* system and betalains contents was examined. The highest stability of colour and betacyanines was determined in pH 4,5. The time and temperature of heating had the strongest effect on responses, the effect of pH was relatively small. During heating time a decline of red pigments contents, red to yellow pigment ratio, a* and C* values and an increase of L*, b*, h* values were observed. The equations of the response surfaces allow for predicting the changes of colour of heated red beet juice.
17
Content available remote Playing with colours in senior architecture – removing barriers
60%
EN
The following research has been designed to present solutions for buildings which were created for senior citizens. The purpose of this paper is to select methods that, by using colour, would greatly improve the quality of life for the elderly. Social psychology emphasizes the close relationship between humans and the environment they live in. A safe and friendly space adapted to the specific needs of its users has an important impact on their quality of life. It also can be stated that there is a close connection and dependence between the quality of the living environment and the quality of life of senior citizens. Colour constitutes a vital component of the living environment design in senior architecture. It is not only evidence of a building’s aesthetic value, but becomes an essential spatial mark.
PL
Celem przedstawionych badań jest ukazanie rozwiązań budynków przeznaczonych dla osób w wieku senioralnym. Ważnym elementem pracy jest wyłonienie przesłanek, umożliwiających poprawę jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie koloru. Psychologia społeczna zauważa ścisły związek między człowiekiem a środowiskiem życia. Bezpieczna, przyjazna, przystosowana do potrzeb użytkowników przestrzeń wpływa korzystnie na jakość życia. Można zatem uznać, że istnieje ścisła zależność między jakością środowiska zamieszkania a jakością życia osób starszych. Ważnym elementem w projektowaniu środowiska zamieszkania dla osób w wieku senioralnym jest kolor, który nie tylko świadczy o estetyce obiektu ale jest również jest charakterystycznym znakiem w przestrzeni.
EN
Colour was a very important problem in the whole work of Stanisław Ignacy Witkiewicz. Not only a whole chapter of his basic theoretical work Nowe formy w malarstwie (New Forms in Painting, published 1919) was devoted to that but the artist also examined his theory in practice executing many paintings presenting his ideas (e.g. Self-portrait, 1913, Portrait of Feliks Lewiński, 1917, Portrait of Maria Witkiewiczowa, 1918 and many others). A base for that was a harmony of complementary colours: green and red, blue and orange, violet and yellow. Many theorists before Witkacy were interested in that: Wolfgang Goethe, Philip Otto Runge, Wassili Kandinsky. The artist didn’t mention them in his deliberations but a psychologist, Hermann Ebinghaus (Grundzüge der Psychologie, 1897) and other artists only: Paul Gauguin and Pablo Picasso. Witkacy even copied one of Gauguin’s paintings, Te Arii Vahine and described it in his writings as the best example of Pure Form. Witkacy enthusiastically described Picasso’s paintings in his first novel 622 upadki Bunga (622 Downfalls of Bungo, written ca. 1910, first published 1972) and mentioned many times in his theoretical works. The artist appreciated also Georges Seurat’s paintings and his thoughts on colours. Witkacy himself created a detailed systempresenting the best colour schemes and described many compositions corresponding to that. In 1938 the artist wrote an article O istocie malarstwa (On the Essence of Painting), which was an opposition to his earlier thoughts. In the end of his life the artist decided that the most important was imagination instead of theoretical rules.
PL
Żakiewicz Anna, Przestrzeń barwna Czystej Formy. Kolor w teorii i praktyce twórczej Stanisława Ignacego Witkiewicza [The Colourful Space of Pure Form. The Problem of Colour in Theory and Practice in the Work of Stanisław Ignacy Witkiewicz]. „Przestrzenie Teorii” 14. Poznań 2010, Adam Mickiewicz University Press, pp. 123-134. ISBN 978-83-232-2210-1. ISSN 1644-6763. Colour was a very important problem in the whole work of Stanisław Ignacy Witkiewicz. Not only a whole chapter of his basic theoretical work Nowe formy w malarstwie (New Forms in Painting, published 1919) was devoted to that but the artist also examined his theory in practice executing many paintings presenting his ideas (e.g. Self-portrait, 1913, Portrait of Feliks Lewiński, 1917, Portrait of Maria Witkiewiczowa, 1918 and many others). A base for that was a harmony of complementary colours: green and red, blue and orange, violet and yellow. Many theorists before Witkacy were interested in that: Wolfgang Goethe, Philip Otto Runge, Wassili Kandinsky. The artist didn’t mention them in his deliberations but a psychologist, Hermann Ebinghaus (Grundzüge der Psychologie, 1897) and other artists only: Paul Gauguin and Pablo Picasso. Witkacy even copied one of Gauguin’s paintings, Te Arii Vahine and described it in his writings as the best example of Pure Form. Witkacy enthusiastically described Picasso’s paintings in his first novel 622 upadki Bunga (622 Downfalls of Bungo, written ca. 1910, first published 1972) and mentioned many times in his theoretical works. The artist appreciated also Georges Seurat’s paintings and his thoughts on colours. Witkacy himself created a detailed system presenting the best colour schemes and described many compositions corresponding to that. In 1938 the artist wrote an article O istocie malarstwa (On the Essence of Painting), which was an opposition to his earlier thoughts. In the end of his life the artist decided that the most important was imagination instead of theoretical rules.
PL
Każdy z projektantów zieleni zawsze zastanawia się nad najpiękniejszym zestawieniem roślin nie tylko pod względem ich barwy, ale także z uwagi na kształt poszczególnych elementów, np. kwiatów, liści, oraz relacji ze składnikami architektury.
PL
Stworzenie wizji, koncepcji oświetlenia jest skomplikowanym procesem i nie ogranicza się tylko do wyboru lamp. Wręcz błędem jest koncentrowanie się na oprawach, zamiast na oświetlanych płaszczyznach we wnętrzu. Najważniejsza staje się inscenizacja obszarów jasnych i ciemnych, czyli decyzja, gdzie pada światło. Drugorzędnym zagadnieniem jest źródło, które je wytwarza. Oświetlanie zatem można nazwać sztuką budowania nastroju we wnętrzu. W artykule ukazano wpływ zróżnicowanego oświetlenia na odczucia obserwatora. Wywołanie odpowiedniej scenerii zależy od umiejętnego połączenia oświetlenia ogólnego, miejscowego i akcentującego, a także od trafnego dopasowania światła, cienia i koloru.
EN
Conjuring up visions and conceptualizing lighting designs is a complicated process and does not only mean choosing proper lights. It is a mistake to focus exclusively on the lamps and fixtures instead of concentrating on the surfaces of the interiors being lit. Arrangement of the light and dark spaces, that is the decision where to direct the light, becomes the most crucial, while the source of light itself is of secondary importance. Lighting is then an art of creating ambience in an interior. The paper discusses the influence various lighting designs have on the observer. Generating the intended atmosphere depends on both harmonious employment of overall and spot lighting, as well as choosing the right light and color.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.