Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Experience
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Perception of doping-related risks by junior and senior athletes
100%
EN
Study aim: To assess the degree of acceptance of risk by experienced and inexperienced athletes. Material and methods: Two male teams participated in the study: juniors (football; n = 9) aged 16 - 18 years and seniors (volleyball; n = 13) aged 20 - 32 years. The subjects were requested to assess the doping-related risk of losing every of 6 values: health, medals, ranking position, physical attractiveness, psycho-emotional balance, bonuses and respect of personages, in three modes: importance of losing given value (scale 1 - 6), general likelihood of a doping-related loss of given value (scale 0 - 100) and the doping-related risk of losing given value the subject would be ready to take (scale 0 - 100).Results: Seniors and juniors rated the importance of individual values and the doping-related general likelihood of losing them alike. As compared with senior athletes, the junior ones significantly underrated the risk of losing health and respect and overrated that of possible bonus.Conclusions: The emotional, cognitive and social maturation of young athletes throughout a decade have an impact on perceiving doping-related risks and the associated decisions.
2
Content available remote The Notion of Conceptualized Experience in John Mcdowell's Mind and World
88%
EN
In this paper I would like to asses critically McDowell's argument to the effect that all experience is conceptualized and explain the role that this thesis plays within his general philosophical project. It has been argued that McDowell's conception of experience leads to idealism. I will demonstrate why this charge could be made and whether it is a charge which McDowell can adequately respond to. The paper will clarify McDowell's conception of conceptualized experience, and evaluate its efficacy for his philosophical aim. In order to accomplish these goals, the paper will contain the following two components: (1) a reconstruction of McDowell's position, and (2) its critical analysis. To reconstruct the position of McDowell, I will try (i) to establish his motives (i.e. avoiding the collapse into the Myth of the Given or coherentism), and (ii) the sources of inspiration for his thought and its and context (the Kantian categories of receptivity and spontaneity; the thought of D. Davidson, W. Sellars, G. Evans and Ch. Peacocke); (iii) and to explain his arguments (i.e. the general idea of the unboundedness of the conceptual, and the arguments against existence of non-conceptual content) and his defence against the charge of idealism. In order to critically analyse his position, I will try to evaluate it in terms of whether his defence against the objections to his proposal, in particular the charge of idealism, is successful.
3
Content available remote Against Ineffability
75%
Forum Philosophicum
|
2010
|
tom 15
|
nr 2
381-400
EN
It is a commonplace assumption that there are realities and types of experience words are just not able to handle. I find the recourse to ineffability to be an evasive tactic and argue that there is inherently nothing beyond words and that this fact has ethical implications. I offer three theoretical considerations in support of my claim. The first two deal with the infinite nature of language itself, as understood first in Chomsky and then Derrida. The third deals with the linguistically structured nature of human experience. Expanding on Heidegger, I then draw some ethical implications from language’s inexhaustibility.
EN
Stating that experience is the testing ground for scientific theories is undoubtedly a sort of truism. In the case of the investigation of human perception, however, it is worth pinpointing and understanding exactly what kind of experience science must avail itself of. Cherishing and taking into account the lessons learned from Goethe’s Farben-lehre, Ewald Hering inaugurates a type of phenomenology which believed in the fertili-ty of the connection between the phenomenological description and the empirical inves-tigation. The direction indicated by Hering will be embraced by important authors of non-Husserlian phenomenology in the first three decades of the twentieth century: Carl Stumpf, Karl Bühler, the Gestaltpsychologie of Max Wertheimer, Wolfgang Köhler and Kurt Koffka, to name a few. This paper intends to show the interest and topicality of this approach.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych (FGI i IDI) na temat postrzegania działań z zakresu marketingu doświadczeń przez polskich konsumentów oraz występowania elementów modułów doświadczeń w ulubionych sklepach. Artykuł składa się z dwóch części: pierwsza z nich zawiera przegląd literatury przedmiotu, natomiast w drugiej części zostały przedstawione wyniki badania własnego, które prowadzą do wniosku, że pomimo atrakcyjności doświadczalnych sytuacji zakupowych, polscy konsumenci na co dzień przejawiają raczej podejście utylitarne.
EN
The paper presents the results of a qualitative study (FGI and IDI) on the perception of experiential marketing activities by Polish consumers and the presence of experiential modules in their favorite shopping places. The paper consists of two parts: the first provides a review of current literature, while in the second part the results of the study are presented and discussed. It allows the conclusion that despite the perceived attractiveness of experiential shopping situations, Polish consumer manifest a rather utilitarian approach to shopping.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję religii przeżywanej, która odpowiada współczesnym formom przeżywania sacrum. Ponowoczesność kładzie nacisk na doświadczenie religijne, często indywidualne, poza instytucjonalizacją kościołów. Koncepcja religii przeżywanej wychodzi naprzeciw nowym formom sacrum podkreślając m.in. znaczenie ucieleśnienia, dyskursu, materialności i form czuciowych w doświadczeniach religijnych. Koncepcja religii przeżywanej koncentruje się na człowieku praktykującym religię, jednak pomija kwestie transcendencji, prawdy i skutków nadprzyrodzonych.
EN
The article presents the concept of a lived religion, which corresponds to modern forms of experiencing the sacred. Postmodernity emphasizes religious experience, often individual, apart from institutionalization of churches. The concept of a lived religion complies with new forms of the sacred stressing, among others, the meaning of embodiment, discourse, materiality and sensational forms in religious experiences. The concept of a lived religion focuses on a person practicing religion, however, ignoring the issues of transcendence, truth and supernatural effects.
PL
Wirtualna rzeczywistość (WR) i rozszerzona rzeczywistość (RR) to przykłady nowych technologii, które silnie kształtują działania podmiotów rynku. Celem niniejszego artykułu jest ocena oddziaływania WR i RR na zachowania konsumentów. Opracowanie ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Przeprowadzono w nim kwerendę literatury, głównie anglojęzycznej, poświęconej znaczeniu wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości w zachowaniach współczesnych klientów i możliwości ich wykorzystywania przez podmioty strony podażowej. Punktem wyjścia była identyfikacja obu kategorii. Następnie w nawiązaniu do teorii zachowań konsumentów wskazano potencjalne przesłanki ich zainteresowania powyższymi technologiami. Finalnie przytoczono przykłady konkretnych zastosowań WR i RR na rynku.
EN
Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) are new technologies, which strongly influence entities performance on the market. In the paper the focus is on consumer behaviour. The aim of the article is an assessment of the role of VR and AR in consumer behaviour mediation. The article has theoretical character. The review of literature, mainly in English, was provided. The examples of VR and AR application were presented.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę naszkicowania możliwych kierun-ków badań nad książką i biblioteką w utworach literackich, których daty powstania dzieli znaczna rozpiętość czasowa, nawiązują jednak do wspólnych ram topogra-ficznych. Są to ramy rzeczywistości drohobyckiej, prezentowane w opowiadaniach i powieściach Iwana Franki, Antoniego Stanisława Muellera, Brunona Schulza, An-drzeja Chciuka, Henryka Grynberga i Erwina Schenkelbacha. Analizowane utwory cechuje rozbudowany profil auto/bio/geo/graficzny odzwierciedlający historyczne, artystyczne oraz kulturowe doświadczenia homo localis. Motywy książki, biblioteki i lektury pokazane zostały w perspektywie transformacji indywidualnej pamięci autobiograficznej w pamięć kulturową o odpowiednich dominantach semiotycznych, aksjologicznych i antropologicznych.
EN
This article is an attempt to outline the possible directions of research on the book and the library in literary works whose dates of creation are divided by a considerable timespan, but which refer to the common topographical framework. In the context of this article these are the frames of Drohobych reality, as presented in the stories and novels of I. Franko, A. S. Mueller, B. Schulz, A. Chciuk, H. Grynberg and E. Schenkelbach. The analyzed literary works are texts with an extensive auto/bio/geo/graphical profile, reflecting various historical, artistic and cultural experiences of homo localis. The book, library and reading motifs have been depicted in the perspective of the transformation from individual autobiographical memory into the cultural memory with the appropriate semiotic, axiological and anthropological dominants.
EN
Between phantasy and reality. Some comments to Dichterleben written by Heinz Piontek The novel by Heinz Piontek Dichterleben is not an autobiographical novel. Nonetheless the article tries to find correlations between statements stated by the novels character Reichsfelder and the opinions of Piontek, written by himself in his essays and interviews. The article also highlights the tendency Pioteks to “reproduce” the belonging to literary prose or lyric texts, motives and “linguistic pictures” in Dichterleben and to process them. Above that the article shows how close the phantasy and reality are connected together. It is also an attempt to show which component of the novel is most important.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.