Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 335

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  absolwenci
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
Przedstawiono rolę i osiągnięcia absolwentów Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej, pracujących w przeszłości i obecnie w Z.G. 'RUDNA' oraz związanych z tą kopalnią w inny sposób.
EN
The role and achievements of alumni of the Mining Engineering Faculty of the Wroclaw University of Technology employed in the Copper Mine 'RUDNA' are discussed.
2
Content available remote Krajowe Ramy Kwalifikacji – dydaktyczna moda czy niezbędna konieczność?
80%
PL
W obecnym systemie formalno-prawnym instytucja prowadząca kształcenie określa kwalifikacje absolwentów poprzez poświadczenie listy zajęć dydaktycznych, w jakich uczestniczył uczeń lub student i jakie zdał egzaminy. Zatem w systemie takim określenie kwalifikacji absolwenta sprowadza się do wydania kawałka papieru (dyplomu) z odpowiednimi pieczęciami i podpisami, na którym podano tytuł zawodowy lub stopień naukowy absolwenta. Następnie absolwenci rozpoczynają poszukiwanie pracy i przekonują (posiadanym dyplomem) potencjalnych pracodawców o swoich konkretnych kwalifikacjach (a więc o swojej wiedzy i nabytych umiejętnościach). Ale przecież oczywiste jest, że absolwent, który ukończył szkołę lub uczelnię w miejscowości A, może mieć inne kwalifikacje (a więc inną wiedzę i inne umiejętności) niż absolwent, który ukończył taką samą szkołę lub uczelnię w miejscowości B. Zatem jak skutecznie (i sprawiedliwie) porównać kwalifikacje tych absolwentów? W kontekście takich dyskusji istotnego znaczenia nabiera zrozumienie pojęcia kwalifikacji. Jerzy Unolt w książce „Ekonomiczne problemy rynku pracy” (Wydawnictwo Śląsk, 1999) definiuje kwalifikacje zawodowe jako „zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje”. Innymi słowy kwalifikacje to zestaw efektów uczenia się (kompetencji), który po ich ocenieniu i porównaniu z wymaganiami (dla danej kwalifikacji) został formalnie potwierdzony przez uprawnioną do tego instytucję [7].
Turyzm
|
2017
|
tom 27
|
nr 1
71-81
PL
Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.
PL
The article presents the results of the assessment of professional preparation of the graduates of the colleges and schools educating tourism industry staff by employers of the related sector. The following questions have been analyzed: job applicants’ criteria, employment preferences related to the education sector and type of completed college/school, assessment of the professional skills of the graduates of colleges and schools educating tourism industry staff, expectations and needs of tourism labor market.
PL
Badania losów zawodowych absolwentów stanowią cenne źródło informacji, które umożliwiają weryfikację i ocenę procesu studiowania i oferty dydaktycznej w odniesieniu do wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Ponadto mogą one stanowić wartościowe narzędzie przy modyfikowaniu, doskonaleniu i dostosowaniu treści kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Zasadniczym celem artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań rozwoju zawodowego absolwentów oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak odnajdują się oni na współczesnym rynku pracy. Artykuł powstał na podstawie źródeł literaturowych, dostępnych danych statystycznych dotyczących województwa dolnośląskiego oraz badań losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadzonych z okazji 70-lecia uczelni. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety zamieszczonego on-line na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w okresie od marca do maja 2017 roku.
PL
W roku 2007 dokonała się istotna zmiana w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Wprowadzony został podział na trzy stopnie studiów, a wraz z nim nowy próg edukacyjny – przejście pomiędzy studiami pierwszego i drugiego stopnia – i związana z tym konieczność podejmowania przez studentów kolejnej decyzji w odniesieniu do dalszej ścieżki edukacyjnej. Do tej pory niewiele było badań poświęconych nowopowstałemu progowi edukacyjnemu. Celem artykułu jest rzucenie światła na ten problem poprzez analizę danych administracyjnych pochodzących z Ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych dotyczących wyborów edukacyjnych całej populacji absolwentów kończących studia w roku 2014. Wyniki analizy pokazują, że ponad dwie trzecie absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuuje edukację, przy czym większość robi to w ramach tej samej dziedziny oraz w tej samej instytucji. Badanie ujawniło znaczne różnice pomiędzy absolwentami poszczególnych dyscyplin. Absolwenci studiów ekonomicznych okazali się najbardziej skłonni do pozostania w tej samej dyscyplinie wybierając studia drugiego stopnia.
PL
Celem badań była ocena nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w zakresie kompetencji, stosunku do ucznia i efektów edukacyjnych oraz weryfikacja hipotezy, że na ocenę nauczyciela wpływa płeć, zainteresowania oraz sprawność fizyczna uczniów. Badania przeprowadzono w 2017 roku wśród studentów dwóch śląskich uczelni. Objęto nimi 739 osób (402 kobiety i 337 mężczyzn), które dokonały oceny swoich nauczycieli wychowania fizycznego w szkole średniej. Zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem zweryfikowanego metodologicznie kwestionariusza. Wyniki porównano w grupach według płci, kierunku studiów oraz samooceny sprawności fizycznej ankietowanych. Do analizy danych zastosowano metody opisu i wnioskowania statystycznego. Stwierdzono, że studenci kierunku wychowanie fizyczne wyżej oceniają nauczyciela, niż studenci innych kierunków studiów, we wszystkich badanych aspektach, niezależnie od płci. Istnieje związek między sprawnością fizyczną a oceną kompetencji nauczyciela i jego stosunku do ucznia u studentów, natomiast nie występuje u studentek.
EN
The aim of the study was to assess the high school physical education teachers in terms of competence, attitude towards their students and educational effects, and to verify the hypothesis that the assessment of a teacher is influenced by the gender, interests and physical fitness of his or her students. The research was carried out in 2017 among students of two Silesian universities. The study group included 739 respondents (402 female and 337 male students) who evaluated their high school physical education teachers. The method of a diagnostic survey was used with methodologically verified questionnaire as a tool. The grades were granted according to the Likert Scale and compared in gender and field of study groups as well as in regard of the self-assessment of the physical fitness of the respondents. The statistical inference and descriptive methods were used for data analysis. Research has shown that students of physical education and sports rated their teachers higher than students of other fields of study in all studied aspects, regardless of their gender. There is a connection between physical fitness and competence assessment of a teacher and his or her attitude towards pupils among the male students, but there is no such connection among the female students.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.