Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The method of routing domains' organization that ensures reduction of the number of transmitted routing information in the national component of tactical communication network and provides acceptable convergence time of routing algorithm was depicted in this article. Particularly, procedures of dividing the system into routing domains, principles of selection of nodes for routing domains and procedure of selection of routing domains' leaders were presented. The article contains description of simulation tests and presents the results of experiments that confirmed the effectiveness of the solution proposed by authors. The proposed method could be used in the process of tactical communication networks planning.
PL
W artykule omówiono metodę organizacji domen rutingowych zapewniającą ograniczenie ilości informacji służbowych przekazywanych w narodowym komponencie taktycznej sieci łączności oraz akceptowalny czas zbieżności algorytmu marszrutyzacji. Skupiono się na przedstawieniu procedur podziału systemu na domeny rutingowe, reguły doboru węzłów do poszczególnych domen oraz procedury wyboru lidera domeny rutingowej. Artykuł zawiera także opis badania symulacyjnego oraz prezentuje wyniki eksperymentów, które w pełni potwierdziły skuteczność rozwiązania zaproponowanego przez autorów. Opracowana metoda może być z powodzeniem wykorzystywana w procesie planowania taktycznych sieci łączności.
PL
Zaprezentowano wyniki analiz dotyczących rozwoju oraz aktualnego stanu mechanizmów rutingu wykorzystywanych w wąsko- oraz szerokopasmowych taktycznych sieciach łączności, a także ocenę standardowych algorytmów wyboru trasy z punktu widzenia skuteczności ich wykorzystania w systemach taktycznych.
EN
The analysis results of evolution and present state of routing mechanisms implemented in the tactical communication nelworks arę presented. There was also presented the assessment of standard routing algorithms according to effectiveness of their application in the tactical systems.
PL
Scharakteryzowano zintegrowany węzeł łączności TURKUS (ZWŁ TURKUS) opracowany przez Wojskowy Instytut Łączności (WIŁ) w ramach projektu celowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedstawiona została geneza projektu, jego zasadnicze założenia oraz główny efekt realizacji - prototyp węzła łączności ZWŁ TURKUS. Omówiono parametry ZWŁ TURKUS, możliwości funkcjonalne, główne elementy składowe oraz realizowane usługi. Przedstawiono wyniki badań poligonowych przeprowadzonych podczas warsztatów ASTER 2010.
EN
In the article there was characterized Integrated Communication Node TURKUS (ICN TURKUS) designed by Military Communication Institute (MCI) in the intentional project founded by Ministry of Science and Higher Education. There were presented genesis of project, fundamental assumptions and main result of project - the prototype of communication node ICN TURKUS. In the article there were discussed ICN parameters, functional capabilities, main components and offered services. At the end of article there were presented results of practical tests carried out during demonstration ASTER 2010 and summary.
EN
Experiments with recognition of the dominating musical instrument in sound mixes are interesting from the point of view of music information retrieval, but this task can be very difficult if the mixed sounds are of the same pitch. In this paper, we analyse experiments on recognition of the dominating instrument in mixes of same-pitch sounds of definite pitch. Sound from one octave (no. 4 in MIDI notation) have been chosen, and instruments of various types, including percussive instruments were investigated. Support vector machines were used in our experiments, and statistical analysis of the results was also carefully performed. After discussing the outcomes of these experiments and analyses, we conclude our paper with suggestions regarding directions of possible future research on this subject.
PL
Scharakteryzowano problemy współpracy technik ISDN i ATM. Wskazano na potrzebę zapewnienia efektywnej współpracy tych technik w szerokopasmowym systemie łączności wojsk lądowych SZ RP. Dokonano analizy standardów ITU-T oraz ATM Forum opisujących powyższą współpracę. Przedstawiono również opis trzech dostępnych komercyjnych rozwiązań technicznych tego problemu, które zostały praktycznie przetestowane w laboratorium WIŁ.
PL
Matematyczne metody optymalizacyjne służą jako narzędzie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji w działalności transportowej. Graf jest powszechnie stosowany do prezentacji problemów logistycznych. Znanym zagadnieniem w literaturze przedmiotu jest wyznaczanie najkrótszej ścieżki w grafie nie-skierowanym o nieujemnych wagach na krawędziach pomiędzy dwoma węzłami tej sieci. Odmianą tego zagadnienia jest problem znalezienia najkrótszych ścieżek pomiędzy wszystkimi parami węzłów grafu. Działanie takie w zakresie zagadnień transportowych ma na celu utworzenie pełnej macierzy odległości między wszystkimi węzłami grafu (wyznaczenie najkrótszych odległości między wszystkimi punktami na-dania i odbioru towaru). Współczesne techniki informatyczne pozwalają na przechowywanie w pamięci komputera pełnych danych zawierających informację obejmującą odległość między dwoma dowolnymi węzłami sieci i ciąg węzłów opisujących tą najkrótszą ścieżkę. W oparciu o taką istniejącą bazę można dokonywać optymalizacji procesów transportowych. Celem pracy jest wskazanie algorytmu, który na bazie wag przypisanych krawędziom grafu nieskierowanego (interpretowanymi jako odległości między dwoma węzłami) wyznacza macierz najkrótszych odległości między wszystkimi węzłami grafu oraz dodatkowo wyznacza ścieżki najkrótszych połączeń. Proces ten prowadzi m.in. do zastąpienia macierzy rzadkiej przez macierzą pełną. Równocześnie proces modelowania stanowi przejście pomiędzy zagadnieniami z zakresu teorii grafów a teorii przestrzeni metrycznych. Tak utworzona macierz pełna może stanowić podstawę do tworzenia bazy pełnych cykli Hamiltona lub innych zagadnień systemów transportowych. Wstępna analiza zaproponowanego tu algorytmu etapowego wskazuje, że jest on porównywalny ze znanymi algorytmami, a w niektórych przypadkach działa nawet szybciej. Kolejnym krokiem w następnej pracy będą czynności odwrotne do opisanych powyżej. Połączenie obu procedur pozwala na kontrolę procesu tworzenia minimal-nego grafu rozpinającego wszystkie najkrótsze ścieżki, ewentualnie tworzenie drzewa rozpinającego ścieżki, w których najkrótsze połączenia różnią się od najkrótszych dróg z zadaną z góry dokładnością. Wskazano możliwość wykorzystania wyników w optymalizacji transportu w przemyśle mleczarskim.
EN
A well-known issue in the professional literature is how to determine the shortest path in an undirected graph with non-negative weighted edges between two network nodes. A variation of this issue is to find the shortest paths between all the node pairs of a graph. Modern techniques allow one to store in the computer memory complete data containing information about the distance between any two network nodes and a sequence of nodes describing the shortest path. On the basis of such existing databases optimisation of transportation processes can be undertaken. This study aims at showing an algorithm that basing on the weights of an undirected graph edges (interpreted as the distance in some node pairs) determines the shortest distance matrix between all the nodes of the graph and additionally determines paths of shortest connections. This process leads to the replacement of a sparse matrix by a full matrix. The simultaneous modelling process forms transition between issues of the graph theory and the theory of metric spaces. The full matrix formed this way may lend itself to create the base of complete Hamilton cycles or other issues in transportation systems. An initial analysis of the stage-form algorithm proposed here indicates that it is comparable with known algorithms, and in some cases it works even faster. The next step in the subsequent study will consist in operations being reversed in comparison to the ones described above. Combining both procedures will allow for controlling the process of creating a minimal graph spanning all the shortest paths, and possibly creating a graph spanning paths, whose shortest connections differ from the shortest paths with pre-determined accuracy. The possibility of using the results for optimisation of transport in the dairy industry was shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.