Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Administrative bodies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Rada Polityki Pieniężnej, jest zupełnie nowym organem w aparacie państwa, nieznanym na gruncie przepisów prawnych regulujących ustrój społeczno-polityczny i gospodarczy przed 1989 r. Obecnie pozycja prawna Rady określona została przepisami Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.3 zawartymi w Rozdziale X "Finanse publiczne" oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (dalej uNBP)4. Regulacja konstytucyjna w odniesieniu do Rady Polityki Pieniężnej nie jest jednak zbyt obszerna. Określa jedynie podstawowe elementy konstrukcyjne tej instytucji prawnej. Ogranicza się do zakwalifikowania Rady jako organu Narodowego Banku Polskiego (art. 227 ust. 2 Konstytucji), określenia składu Rady, długości kadencji jej członków, podmiotów powołujących Radę (art. 227 ust. 5 Konstytucji), zakresu działania i zadań (art. 227 ust. 6 Konstytucji) oraz delegacji do uregulowania w drodze ustawy zwykłej organizacji i zasad działania Narodowego Banku Polskiego oraz szczegółowych zasad powoływania i odwoływania jego organów (art. 227 ust. 7 Konstytucji). Wykonanie tej delegacji nastąpiło w uNBP. W myśl przepisów Konstytucji oraz uNBP Rada jest bez wątpienia organem Narodowego Banku Polskiego5. Zestawienie powołanych przepisów daje podstawę do postawienia pytania, czy Rada jest jedynie organem wewnętrznym specjalnego podmiotu prawa publicznego, jakim jest NBP6, czy też jest ponadto "samoistnym" organem państwa. Celem opracowania będzie przeto próba rozstrzygnięcia ustrojowego statusu tego organu. Wymaga to analizy składu Rady i trybu jej powoływania, zakresu zadań oraz prawnych form ich realizacji. (fragment tekstu)
EN
The subject of the elaboration are problems of the system connected with activity in the Polish legal order of the Monetary Policy Council (RPP), existence of which and activity are recognised by the Authors as an essential element of a democratic legal state. Exposing expertise of its members, tenure of office, independence and a particular status of the Council Chairman and its members as well as relations with other segments of power in the state, especially with the Narodowy Bank Polski and forms of its operation persuade that RPP has a particular character in creating the system of the Polish state. Activities of this organ have an essential influence on economy, which in turn leads quite often to conflicts with the Cabinet. The Authors negatively perceive efforts to change of the system form of RPP striking its independence of activity. (original abstract)
XX
Tematem jest projekt ustawy koalicji o zmianie organizacji i funkcjonowania organów administracji centralnej oraz jednostek im podporządkowanych, przygotowany pod hasłem "tańszego państwa". Emocje budzi likwidacja UNFE i PUNU, które ma zastąpić jedna instytucja nadzorcza (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych). Przedstawiono zarzuty w tej sprawie postawione przez opozycje oraz argumenty obrony.
XX
W artykule podjęto problem reformy systemu ochrony danych osobowych w kontekście zmian, nowych zadań i wyzwań stojących przed europejskimi organami ochrony danych, w szczególności Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Grupą roboczą art. 29 czy też krajowymi organami nadzorczymi. Przedłożone w ostatnich latach przez Komisję Europejską projekty aktów ogólnych odnoszących się do omawianych zagadnień, jak i szczególnych, regulujących funkcjonowanie agencji UE zajmujących się walką z przestępczością, wyraźnie pokazują, że zaproponowane zmiany mają służyć zwiększeniu roli tych organów zarówno w wymiarze unijnym, jak i krajowym, poprzez zapewnienie skuteczniejszego egzekwowania nowych przepisów. Temu też służyć ma planowane zacieśnienie współpracy między organami krajowymi i koordynacja ich działań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the problem of the reform of the system of the protection of personal data in the context of changes, new tasks and challenges faced by the European data protection authorities, in particular the European Data Protection Supervisor, Article 29 Working Group or the national supervisory authorities. The proposals of regulations and directives submitted in recent years by the European Commission related to data protection in general, as well as the specific rules governing the functioning of the EU agencies involved in the fight against crime clearly show that the proposed changes are intended to increase the role of these bodies at both the E. U. and the national level by ensuring a more effective implementation of the new rules. The planned strengthening of the relationship between the national authorities as well as the coordination of their activities also aims to meet this objective. (original abstract)
XX
Bezczynność lub milczenie organu administracji publicznej oznacza niewywiązanie się z obowiązku działania. Bierność organu prowadzi do naruszenia szeroko rozumianego interesu społecznego, na który składa się interes związku publicznoprawnego, który organ reprezentuje. Jednak podstawową konsekwencją takiego stanu jest naruszenie interesu strony postępowania. W artykule przedstawiono w jakich przypadkach można składać skargi na bezczynność organu administracji publicznej oraz jak później przeprowadzane jest to postępowanie.
XX
Celem pracy jest analiza instytucji fikcji doręczenia na gruncie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej. Istotą doręczenia w trybie art. 44 k.p.a. i 150 o.p. jest przechowywanie pisma przez okres 14 dni w placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego lub złożenie go na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ (zgodnie z o.p. doręczającym może być również pracownik organu podatkowego). Adresat jest dwukrotnie zawiadamiany o tym fakcie poprzez postawienie informacji w skrzynce oddawczej, a gdy jest to niemożliwe na drzwiach jego mieszkania, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym wykonuje on swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na jego posesję. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór korespondencji, datą doręczenia jest dzień, w którym upłynął czternastodniowy termin do jej odbioru, liczony zgodnie z treścią art. 57 § 1 k.p.a. Szereg wątpliwości pojawia się jednak w sytuacji, gdy pismem doręczonym w tym trybie jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania, którego celem jest nawiązanie ze stroną kontaktu, a co się z tym wiąże zapewnienie jej czynnego udziału w postępowaniu. Zauważyć należy, że doręczenie w trybie awizo jest jedynie fikcją prawną i roli tej nie spełnia. Ponadto w przypadku zwrotu zawiadomienia o wszczęciu postępowania z adnotacją " nie podjęto w terminie " organ nie ma pewności czy nieobecność ta ma charakter czasowy i osoba rzeczywiście zamieszkuje pod wskazanym adresem czy też ma do czynienia z osobą nieobecną i należy na podstawie art. 34 k.p.a. czy 138 o.p. zwrócić się do sądu o ustalenie dla niej przedstawiciela. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyse legal fiction of service of correspondence in accordance with Code of Administrative Proceedings and Tax Law Act. The essence of serving pursuant to Article 44 of Code of Administrative Proceedings and Article 150 of Tax Law Act is storing the correspondence for 14 days at a post office, in case of service conducted by a postal operator, or storing it for 14 days in the commune or town council's office - in case of service conducted by an employee of the commune or town council or other authorized person or organ (in accordance with Tax Law Act the person conducting the service may also be an employee of Tax Office). The addressee is notified twice about the service by means of a written notification left at his/her letter box or when it is not possible, in the door of his/her place of residence, office or other premises where the addressee performs his/her professional activity or in a noticeable spot at the entrance of his/her property. If the addressee does not report for receipt of the correspondence, the date of service of the correspondence will be the day when the 14 day storing period expires (it is calculated in accordance with Article 57 & 1 of Code of Administrative Proceedings). However, many doubts arise when the correspondence served under this regulation contains a notification about initiation of proceedings and the purpose of sending this correspondence is to establish contact with the Party in order to secure his/her right to active participation in the proceedings. It should be noted here that the way of serving correspondence described above is a mere legal fiction and does not fulfill its intended function. Moreover, in case of return of the correspondence with the note "not collected by deadline ", the administrative organ cannot be sure whether the absence of the addressee is only temporary or the Party does not reside under this address any more or the Party is absent, in which case, in accordance with Article 34 of Code of Administrative Proceedings or Article 138 of Tax Law Act, there is a need to apply to court for establishment of a Proxy for the absent Party. (original abstract)
XX
Omówiono wyrok NSA w sprawie skargi na odmowę ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę zamierzenia inwestycyjnego, pod które wcześniej sprzedano inwestorowi teren.
XX
Glosa dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania składek. W ocenie Sądu decyzja ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Sąd zauważył bowiem, że organ wcześniej poinformował płatnika składek o przyznaniu zwolnienia. Uznał zatem, że skoro procedura rozpatrywania wniosku została wyczerpana, to wydanie zaskarżonej decyzji nie jest dopuszczalne. W glosie autor podziela ocenę Sądu. Analizuje przesłankę rażącego naruszenia prawa. Wskazuje na gwarancje trwałości rozstrzygnięć wydawanych w indywidualnych sprawach administracyjnych. Wskazuje również sposoby weryfikacji tych rozstrzygnięć.(abstrakt oryginalny)
EN
The gloss concerns the judgment of the Provincial Administrative Court in Olsztyn, in which the court annulled the decision refusing to exempt from the obligation to pay contributions. In the court's opinion, this decision was issued in flagrant violation of the law. The court noted that the authority had previously informed the payer of the contributions about the granting of the exemption. It therefore considered that, since the procedure for examining the application had been exhausted, it was not permissible to adopt the contested decision. In the gloss, the author shares the court's assessment and analyses the premise of a flagrant violation of the law. The author also points to the guarantees of the permanence of decisions issued in individual administrative cases and indicates ways of verifying the decisions of a public administration body.(original abstract)
XX
Artykuł nawiązuje do problematyki ingerencji przepisów prawa karnego materialnego w prowadzone postępowania administracyjne. Kodeks karny znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy wcześniejsze popełnienie przestępstwa będzie oddziaływać na załatwienie sprawy administracyjnej, jak też w przypadkach, gdy dopiero w toku postępowania dojdzie do złamania norm prawnokarnych. Autor wskazuje konkretne przepisy kodeksu karnego, najczęściej znajdujące zastosowanie w takich sytuacjach; do po- pełnienia przestępstwa dochodzi na etapie gromadzenia dowodów służących wydaniu rozstrzygnięcia i przybiera to postać fałszowania dokumentów oraz składania fałszywych zeznań. Autor poświęca także uwagę decyzji administracyjnej, z wydaniem której może wiązać się popełnienie przestępstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the issue of interference of the provisions of substantive criminal law in administrative procedures. The Penal Code applies to situations where a prior criminal offence affects the settlement of an administrative matter, as well as cases where the criminal law standards are breached as late as during the proceedings. The author refers to specific provisions of the Penal Code, which are most frequently applicable in such situations; an offence is committed at the stage of gathering evidence used to issue a decision and assumes the form of falsification of documents and giving false testimony. The author also devotes his attention to an administrative decision, which may be issued in connection with an offence. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule są problemy związane z możliwością weryfikacji konstytucyjności aktów powszechnie obowiązującego prawa, stanowionego przez terenowe organy administracji publicznej. W opracowaniu omówiono konstytucyjnie określony zakres działania Trybunału Konstytucyjnego jako organu sprawującego w Polsce władzę sądowniczą, stojącego na straży konstytucyjności obowiązującego na terenie kraju prawa. Ponadto wskazano na podmiotowy oraz przedmiotowy zakres prawotwórczej działalności organów administracji publicznej oraz poruszono problem weryfikacji przez sądy administracyjne legalności aktów stanowiących efekt legislacji administracyjnej. W opracowaniu dokonano również porównawczej wykładni przepisów Konstytucji RP, regulujących zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego oraz ustanawiających instytucję skargi konstytucyjnej. Artykuł obejmuje również rozważania na temat dopuszczalności wniesienia przez jednostkę skargi konstytucyjnej na powszechnie obowiązujący akt prawa, wydany przez terenowy organ administracji publicznej. Rozważania w tym obszarze zostały wzbogacone prezentacją przeciwstawnych stanowisk przedstawicieli doktryny prawa administracyjnego, dotyczących omawianego problemu. W artykule powołane zostało również postanowienie Trybunału Konstytucyjnego, które wyraża stanowisko tego organu dotyczące możliwości wniesienia przez jednostkę (w ramach kontroli konkretnej) skargi konstytucyjnej na akt prawa miejscowego, na którego podstawie sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o wolnościach lub prawach obywatela albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji RP. Ponadto w artykule omówiono konstytucyjnie oraz ustawowo określone warunki formalne, którym podlega skarga konstytucyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of considerations of this article are the problems associated with the ability to verify the constitutionality of acts of universally binding law, constituted by the local organs of public administration. In the paper it was discussed the constitutionally defined scope of the Constitutional Court as a body exercising judicial power in Poland and standing guard over the constitutionality of the existing law in the country. The personal and material scope of a law-making activities of public bodies was emphasized as well as the problem of verification by the administrative courts the legality of the acts constituting the effect of administrative legislation. In the article it was also made a comparative interpretation of the provisions of the Constitution governing the jurisdiction of the Constitutional Court and establishing the institution of a constitutional complaint. The paper also includes reflections on the admissibility of actions brought by the constitutional complaint generally binding legal act issued by a local public authority. The considerations in this area have been enhanced by the presentation of opposing positions of representatives of the doctrine of administrative law concerning that problem. In the article the Constitutional Court decisionhas also been established, which expresses the position of the body on the possibility of an entity (within the actual control) constitutional complaint about the local law under which a court or public authority has finally decided about freedoms or rights of the citizen, or about their obligations specified in the Constitution. In addition, the article discusses the constitutionally and statutorily defined formal conditions governing the constitutional complaint. Considerations which are the subject of this article end with a summary and conclusions. (original abstract)
XX
Artykuł wymienia i omawia środki służące dyscyplinowaniu organów administracji: 1. środki dyscyplinujące sensu stricto, 2. środki represyjne.
XX
CEL NAUKOWY: Artykuł stawia sobie za cel dogłębną analizę motywów przekształcenia Biura Ochrony Rządu w Służbę Ochrony Państwa. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Autor, analizując teksty źródłowe oraz wykorzystując metodę sondażu diagnostycznego, prezentuje główne przyczyny zmiany formacji strzegących bezpieczeństwa najważniejszych osób w Polsce. PROCES WYWODU: Autor po chronologicznym omówieniu historii ochrony najważniejszych osób w państwie skupia się na wskazaniu głównych przyczyn likwidacji Biura Ochrony Rządu. Dokonuje analizy porównawczej z nowo powołaną do życia Służbą Ochrony Państwa oraz wyznacza pożądane kierunki jej rozwoju. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Podając w wątpliwość wskazane w tekstach źródłowych przyczyny likwidacji Biura Ochrony Rządu, autor zwrócił uwagę na konkretne rozwiązania mogące skutecznie zahamować proces destrukcji tej instytucji. Przeprowadzona analiza porównawcza pozwoliła realnie wykazać różnice w działalności obydwu formacji. Dzięki wykorzystaniu metody sondażu diagnostycznego, przeprowadzonego wyłącznie na funkcjonariuszach Biura Ochrony Rządu oraz Służby Ochrony Państwa, uzyskano jednoznaczne wnioski co do całości procesu przeistoczenia. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzenie dogłębnej analizy tekstów źródłowych pozwoliło na jednoznaczne potwierdzenie tezy, iż reforma w zakresie ochrony najważniejszych osób w Polsce była nieunikniona i potrzebna. Jej forma, generująca niebotyczne koszty związane z zamknięciem Biura Ochrony Rządu i powołaniem w jej miejsce Służby Ochrony Państwa, wydaje się jednak bezzasadna, biorąc pod uwagę możliwość przeprowadzenia gruntownej reorganizacji działania i struktur BOR. (abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to provide a thorough analysis of the motives behind replacing Government Protection Bureau with State Protection Service. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Through the analysis of the source texts and the usage of diagnostic survey method, the author presents the main reasons of the changes in formations responsible for the safety of the most important persons in the State. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author presents the history of the most important persons in the State security system following the chronological order. The focus is on the main reasons of the Government Protection Bureau liquidation. The comparative analysis of the Government Protection Bureau and State Protection Service is provided, the author also pointed the desirable course of future development. RESEARCH RESULTS: The author casts doubt on the reasons of the Government Protection Bureau liquidation, which were given in the source texts. The attention is directed to a specific solutions to stop the destruction process. The conducted comparative analysis led to the identification of the number of differences between both formations. Due to the diagnostic survey method that was conducted exclusively on Government Protection Bureau and State Protection Service officers, clear conclusions on the transition process were obtained. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The carried out thorough analysis of the source texts confirmed the thesis that the security formation reform was inevitable and justifiable. Nevertheless, taking into consideration the possibility of the reorganization of the activities and structures of Government Protection Bureau, the new formation that due to the Government Protection Bureau closure, generates exorbitant costs seems to be illegitimate. (original abstract)
XX
Powinnością organu administracji jest działanie zgodnie z zakresem określonych przepisami prawa kompetencji. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z Konstytucji RP. Został on wyrażony expres-sis verbis również w kodeksie postępowania administracyjnego. Dlatego też organ administracji, prowadząc postępowanie w indywidualnej sprawie, ma obowiązek przestrzegania swoich kompetencji z urzędu. Wiąże się z tym obowiązek tzw. wstępnego badania podania wpływającego do organu. Jeżeli w tym czasie stwierdzi on swoją niewłaściwość do prowadzenia postępowania, ma obowiązek przekazania sprawy organowi właściwemu. Organ, któremu sprawa została przekazana, również ma obowiązek badania, czy jest właściwy do załatwienia tej sprawy. W sytuacji, gdy uzna, że nie jest właściwy, może dojść do powstania negatywnego sporu o właściwość między organami. W literaturze przedmiotu pojawił się pogląd, zgodnie z którym postanowienie o przekazaniu według właściwości wyklucza powstanie sporu o właściwość, a organ otrzymujący podanie jest związany treścią postanowienia, tak jak dzieje się to przy przekazaniu wniosku pomiędzy organami administracji i sądami. (abstrakt oryginalny)
EN
The administrative authority is obliged to act in accordance with the scope of its jurisdiction, as specified by the provisions of the law. This obligation arises directly from the constitution of the Republic of Poland. It was also expressed expressis verbis in the Administrative Procedures Code. Therefore, when handling an individual case, the administrative authority is obliged to adhere to its jurisdiction ex officio. This is related to the obligation to conduct a so-called preliminary analysis of the petition received by the authority. If, at this time, it establishes that it does not have the jurisdiction to handle the proceedings, it is obliged to transfer the case to the competent authority. The authority to which the case is passed is also obliged to analyse whether it has the jurisdiction for settling the case. If it finds that it does not have the jurisdiction, a negative dispute on jurisdiction could arise between the authorities. The view has appeared in the literature on the subject that a transfer decision according to jurisdiction excludes the possibility of a dispute on jurisdiction arising, while the authority receiving the petition is bound by the content of the decision, as is the case in the transfer of a petition between administrative authorities and courts. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono pojęcie "administracji publicznej" oraz omówiono formy, jakie mogą przybrać jej działania. Zaprezentowano istotę prawnych form działania administracji publicznej oraz ich typologię. Na koniec opisano ustrój inspekcji weterynaryjnej oraz prawne formy działania sprawowane przez jej organy.
EN
Public administration has to use definite instruments to execute its tasks. These instruments take different forms, creating a legislative forms catalogue of administration activity. They result from rules and legislation law, on the basis of which public administration activities are systematized in doctrine and jurisdiction. These are typical, external manifestations of the organs functioning. The legislative activity catalogue of public administration, as well as belonging to it veterinary administration, are not uniform. These forms complement one another or compete with each other, creating the full system of legislation. Most often legislation forms are divided into administrative acts, normative acts, factual acts, and agreements. Veterinary Inspection may use various legislative forms of activity, which are supposed to guarantee its efficient and effective execution of the duties superimposed by the law It is Veterinary Inspection who decides about the forms which would enable its best activity. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena oznaczania strony albo stron w rozdzielniku decyzji administracyjnych w świetle, z jednej strony, orzecznictwa sądów administracyjnych, z drugiej zaś pod kątem poglądów wyrażonych w piśmiennictwie. Przeprowadzona analiza będzie miała charakter czysto procesowy i będzie skupiać się na elemencie obligatoryjnym decyzji, jakim jest właściwe oznaczenie strony postępowania administracyjnego w świetle art. 107 Kodeksu postępowania administracyjnego. (fragment tekstu)
EN
The goal of this article is the evaluation of description of parties or party to an administrative decision in a distribution list in the light of the jurisprudence of administrative courts and views expressed in the legal scholarship. The analysis are purely procedural and focused on the obligatory element of a decision, being the appropriate description of parties to administrative proceedings, as required by Article 107 of the Code of Administrative Procedure. So defined subject matter has been analysed in the past, however the discussion in the legal writings was not extensive even though the topic deserves more attention due to its practical relevance. The significance of the problem has been proved recently by the rulings of the Regional Administrative Court in Warsaw delivered in reply to complaints challenging the decisions of the Supreme Sanitary Inspector concerning the quasidrugs ("dopalacze"). These rulings were critically discussed even in the popular press. (original abstract)
15
Content available remote Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego
60%
XX
Istnieją wątpliwości co do zakresu, w jakim struktury nadzorcze mogą gwarantować utrzymanie stabilności finansowej lub wysokiego stopnia skuteczności ekonomicznej dla rynków finansowych danego kraju. Występują wszakże pewne związki łączące charakterystykę tego typu organów - z punktu widzenia jakości kultury zarządzania i stopnia niezależności - z wiarygodnością i stabilnością rynków finansowych, ale nie z samą strukturą organizacyjną. W artykule dokonano analizy założeń dotyczących charakteru prawnego Komisji Nadzoru Finansowego oraz omówiono przedmiotowe i podmiotowe ujęcie organu administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
This article classifies Polish Financial Supervision Authority (PFSA) as a government administration office, which is in keeping with one of the major goals set by the Polish legislator. Apart from the historical background and the trends within the European Union, this classification is further rationalized, e.g. by PFSA being under functional and organizational supervision and control of the Council of Ministers, by the methods PFSA uses to manage staffing, by its position in relation to executive administration agencies, as well as by its supervisory tasks that directly correspond to government administration. The article also describes how PFSA activities are governed by the Administrative Procedure Code Act. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania dotyczące odpowiedzi na pytanie: na ile organ administracji publicznej może być jednostką działającą w oparciu o zasady konkurencji, elastyczności i kreatywności?
EN
The article constitutes an effort to answer the question how much an agency of public administration can be an entity acting on grounds of the principles of a new public management, i.e. among others a rule of competence, elasticity or creativeness. In the text there were characterised basic assumptions of a concept of the new public management, which the main goal is alteration of management of the public sector following the example and on basis of methods of a private sector. Nature of functioning of the public administration agency was also analysed, whose actions are appointed and determined by the legal provisions and which has a duty of adequate performance of statutorily imposed public tasks. Taking the above into consideration, one should state that independence and competitiveness of an administrative agency is not anticipated in the model of the legal state, which causes that one cannot perform incorporation, as it is quite often postulated, of the principles of the new public management into the public administration system while maintaining the current state of affairs. (original abstract)
17
Content available remote Współpraca niezależnych organów administracji publicznej
60%
XX
W artykule do rocznicowego, jubileuszowego tomu "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego" postanowiłem zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które można określić mianem braku ducha współpracy między organami administracji, dla tego celu lepsze wydało mi się odejście od formuły klasycznego artykułu naukowego na rzecz formuły felietonu naukowego.(fragment tekstu)
EN
There is not much cooperation among administrative bodies in Poland. Following the pattern established by American independent regulatory agencies, Poland created a number of regulatory organs and equipped them with a large amount of independence in relation to other administrative bodies. They are no longer obliged to act according to instructions, there is also a special competition-like system of appointing and removal of head officers of such agencies. From the activity of independent regulatory agencies it may be deduced that they act as fully independent entities. This assumption may by drawn from examples such as the reaction towards some actions taken by the Council of Ministers as in the case of the restrictions imposed on the activity of pension funds, introduced by the central government and criticised by some other administrative bodies, even those closely linked to the Council of Ministers (the Government Centre for Legislation). Independence of several regulatory organs is also required by the EU. Frequently, decisions made by regulatory organs have a strong impact on the entire economy of the country. For example, the recommendation of the Commission of Financial Supervision concerning granting loans by banks for the purchase of new apartments - a project aimed at reducing the risk in the banking sector, turned out to have had a substantial impact on the entire construction sector of the national economy, and reduced the demand for new apartments altogether. Independence of the regulator does not mean that the rest of public administration, and the Council of Ministers being a coordinator of the activities of the entire public administration in particular, should be disregarded. Especially, great impact actions should be coordinated. Different forms of bilateral cooperation should also be developed.(original abstract)
XX
Rozporządzenia (WE) nr 1082/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) stanowi nowy instrument współpracy transgranicznej w Unii Europejskiej. Celem EUWT jest ułatwienie i poprawa współpracy transgranicznej, międzyregionalnej i transnarodowej w Europie. W artykule przedstawiono genezę tego ugrupowania oraz omówiono współpracę terytorialną jako szczególny rodzaj zadania publicznego; kto może być członkiem EUWT i jaka jest odpowiedzialność za zobowiązania ugrupowania.
EN
Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the European grouping of territorial cooperation (EGTC) provides a new instrument for cross-border cooperation in the European Union-EGTC, which has legal character. The objective of the EGTC is to reduce the significant difficulties encountered by Member States and, in particular, by regional and local authorities in implementing and managing territorial cooperation. The objective of an EGTC shall be to facilitate and promote cross-border, transnational and/or interregional cooperation between its members, with the exclusive aim of strengthening economic and social cohesion. An association may have as its members Member States, regional authorities, local authorities or bodies governed by public law according to the second subparagraph of Article 1(9) of Directive 2004/18/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts. Associations consisting of bodies belonging to one or more of these categories may also be members, so an EGTC can be homogeneous or non-homogeneous. An EGTC shall be made up of members located on the territory of at least two Member States. An EGTC shall act in accordance with the tasks given to it, which shall be limited to the facilitation and promotion of territorial cooperation to strengthen economic and social cohesion and be determined by its members on the basis that they all fall within the competence of every member under its national law. The tasks all fall within the competence of every member under its national legal means, which in the case of the grouping of non-homogeneous can act only the task common for all members of grouping, and in addition the tasks entrusted by the public authorities to other than EGTC members. (original abstract)
XX
Artykuł został w całości poświęcony problematyce związanej z doręczeniem pism w postępowaniu administracyjnym na adres do doręczeń elektronicznych. Przepisy procedury administracyjnej w kontekście wyboru przez organ sposobu doręczenia zostały w istotny sposób zmienione. Doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych jest obecnie podstawowym sposobem doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym. Pozostałe sposoby doręczenia mają jedynie charakter uzupełniający. Konieczne wobec tego było omówienie zagadnień dotyczących utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych, doręczenia pism na ten adres, a także sposobu potwierdzenia dokonania tej czynności.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted entirely to the issues related to the delivery of documents in administrative proceedings to an address for electronic delivery. The provisions of administrative procedure in the context of choice of the method of delivery have been significantly amended. Delivery to an address for electronic delivery is now the primary method of serving letters in administrative proceedings. Other methods of delivery are only supplementary. It was therefore necessary to discuss the issues concerning the creation of an address for electronic delivery, the delivery of letters to this address, as well as how to confirm this action.(original abstract)
EN
Paper presents the analytical observation of articles dedicated to using the methodology of complicated multi-elements organizational systems for the estimation of effectiveness of territorial production structures. It made a conclusion about isomorphism of territorial system of formation of multi-elements territory dispersed predication structure of holding type. The boards of introduce methodologies and indicators to measure effectiveness in such business spheres as development of indicators of the effective administration of the territorial system of education. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.