Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marketing partyzancki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
100%
XX
Marketing partyzancki stanowi niestandardowe narzędzie komunikacji marketingowej, które wykorzystuje rozmaite techniki oparte na odpowiednio dobranym haśle przewodnim i nazwie. Partyzanckie kampanie promocyjne cechuje wiele korzyści (m.in. funkcjonalność, trafne dotarcie do grupy docelowej, niski budzet). Stosowanie technik marketingu partyzanckiego niesie za sobą także pewne niebezpieczeństwa (prawne, etyczne, społeczne). (abstrakt oryginalny)
EN
The guerrilla marketing is unconventional instrument in marketing communication. The guerrilla marketing uses various techniques based on watchword and special name. Guerilla promotion campaigns characterize many advantages, for example: functionality, proper reach of the target group and low budget. Using of methods of guerrilla marketing brings also law, social and ethical disadvantages.(original abstract)
2
Content available remote Współczesne formy komunikacji w marketingu - Guerilla Marketing
100%
XX
Każdego dnia jesteśmy narażeni na reklamę, ale czasami w ogromie różnych komunikatów i informacji możemy jej nie zauważyć, czasami z kolei nie zdajemy sobie sprawy, że to, co widzimy, jest reklamą. W tym artykule postaram się pokazać, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w komunikacji między klientem a firmą. Szczególną wagę przywiązuje się do kwestii marketingu partyzanckiego. W artykule spróbuję również określić inne formy nowoczesnego marketingu, a także pokazać kilka przykładów wykorzystania marketingu partyzanckiego.(abstrakt oryginalny)
EN
Every day we are exposed to advertising but sometimes the sheer volume of different messages and information not notice, sometimes, in turn, we do not realize that what we see is advertising. In this article I try to show what changes have occurred in recent years in communication between the client and the company. Particular attention is paid to the issue of guerrilla marketing. The article also specify other forms of modern marketing as well as show some examples of the use of guerrilla marketing.(original abstract)
XX
Branża marketingowa ewoluuje wraz z rozwojem nowoczesnych technologii. Tempo zmian wymusza na reklamodawcach nowe podejście do komunikacji marketingowej. Głównym problemem staje się zoptymalizowanie kampanii pod kątem podniesienia skuteczności dotarcia do grupy docelowej, zwiększenia wiarygodności i zwrócenie uwagi. Głównym kryterium jest z jednej strony możliwość obniżenia kosztów i dzięki temu poprawa efektywności, z drugiej zaś - wyróżnienie się spośród reklam codziennie atakujących odbiorców i tym samym zwiększenie zapamiętywalności komunikatu. Odpowiednią reakcją na to zjawisko może być wykorzystywanie w komunikacji nowatorskich, niestandardowych instrumentów marketingowych. Uznać można, iż zaprezentowane w publikacji techniki marketingowej komunikacji odwołujące się do emocji, wpisują się w nowoczesny model prowadzenia działań marketingowych. Wymierne znaczenie w wirtualnej przestrzeni mają bowiem szybkość i sprawność działania oraz kreatywność i umiejętność szybkiego reagowania. (abstrakt oryginalny)
EN
The marketing industry evolves together with the development of the modern technologies. The pace of changes forces the advertisers to find a new approach to the topic of marketing communications. Optimization of the advertisement campaign regarding effectively reaching the target group, increasing the creditability and attracting attention is becoming the most important issue. The main criteria is from one side a possibility to reduce costs and consequently enhance effectiveness, from the other side however it is important to stand out from the other advertisements attacking the customer every day and consequently making the advertisement unforgettable. The proper reaction to this phenomenon might be implementing new, modern, unusual or custom marketing communications tools. It might be said, that the marketing communications techniques showcased in this publication that are appealing to emotions, are completely in line with the modern model of leading the marketing activities. It should be noted that speed and efficiency, creativity and the ability to react quickly have quantifiable meaning in virtual space. (original abstract)
Bank
|
2001
|
nr nr 2
24-26
XX
Omówiono wykorzystanie marketingu partyzanckiego w działalności instytucji finansowych. Marketing partyzancki zdefiniowano jako sposób osiągania założonych celów firmy, takich jak zyski i zadowolenie klientów, za pomocą niekonwencjonalnych, oryginalnych metod działania przy możliwie małych nakładach finansowych. Przedstawiono 12 zasad określających tego rodzaju filozofię działania oraz przykłady jego praktycznego zastosowania w bankach amerykańskich.
XX
Małe przedsiębiorstwa zmuszone są działać na „terenach zajętych przez wroga", czyli zdominowanych przez duże i znane firmy, które mogą sobie pozwolić na kosztowne działania marketingowe. Polem walk jest nasycony rynek, na którym bój toczą wszystkie firmy z branży. W takiej sytuacji receptą może się okazać marketing partyzancki. Cechuje go nieszablonowe podejście do promocji dóbr i usług. Od wysokiego budżetu ważniejsza jest tu kreatywność i pomysłowość. Głównym celem marketingu partyzanckiego jest wyróżnienie się na tle konkurencji i zdobycie dzięki temu jak największej grupy potencjalnych klientów. (fragment tekstu)
XX
Klasyczne działania marketingowe zaczynają przegrywać z tzw. metodą tylnych drzwi, która poprzez niekonwencjonalne podejścia do tematu pozwala zwrócić uwagę odbiorców na daną markę. Przedstawiono narzędzia internetowe marketingu partyzanckiego.
7
Content available remote Wybrane aspekty nowoczesnych form promocji
84%
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych nowoczesnych form promocji, takich jak marketing szeptany oraz marketing partyzancki, będących niestandardowymi, kreatywnymi rozwiązaniami, mającymi w sposób skuteczny przykuć uwagę odbiorcy. (abstrakt oryginalny)
EN
Goal of this study is to show selected, modern forms of promotion, such as word mouth marketing and guerilla marketing, being out-of-line, creative solutions, riveting attention of an audience in effective way. (original abstract)
8
Content available remote Ambient marketing jako innowacyjna forma komunikacji z klientem
67%
XX
W ciągu ostatnich lat marketing, podobnie jak inne dziedziny nauki, znacząco się rozwinął. Nowe techniki, wciąż rozwijające się style komponowania marketingu mix oraz stale przeprowadzane badania, stały się przyczyną powstawania innowacyjnych nurtów marketingowych, które umożliwiają firmom coraz skuteczniejsze docieranie ze swoimi produktami do grup docelowych i sprawianie, że ich przekaz jest odbierany w sposób zamierzony i skuteczny. Przedsiębiorcy, poszukując nowych rewolucyjnych sposobów dotarcia do odbiorców, coraz częściej w wypracowywaniu przewagi konkurencyjnej posługują się ambient marketingiem. Na podstawie wyników badań pierwotnych stwierdzono, że niekonwencjonalne, oryginalne formy oddziaływań na klienta mogą przynieść pozytywne rezultaty w utrwalaniu pozycji marki na konkurencyjnym rynku.(abstrakt oryginalny)
EN
Marketing, like other sciences, has developed significantly in recent years. New techniques, continuously evolving styles of mix marketing composition and ongoing research have given rise to the creation of innovative marketing trends. They enable companies to reach more and more effectively the target groups with their products and they make that their message is received in a deliberate and effective way. Entrepreneurs, looking for new and revolutionary ways to reach customers, more and more often use the ambient marketing in the elaboration of competitive advantage. On the basis of primary researches' results, it was found that unconventional and original forms of customer interaction can produce positive results in reinforcing the brand's position in a competitive market. (original abstract)
XX
Od kilku lat w Polsce, a co najmniej od kilkunastu na Zachodzie, coraz częściej bardziej świadomie i bardziej systematycznie wykorzystywane są niestandardowe formy komunikacji marketingowej, tj. marketing wirusowy (ang. viral marketing), marketing partyzancki (ang. guerrilla marketing) i marketing szeptany (ang. word-of-mouth). Związane jest to z następującymi zjawiskami rynkowymi: zmieniające się przyzwyczajenia konsumentów (coraz rzadsze spędzanie wolnego czasu samotnie przed telewizorem, zwłaszcza przez młodsze grupy konsumentów); spadek zaufania do tradycyjnego przekazu reklamowego; coraz powszechniejszy tzw. zapping (przełączanie kanałów telewizyjnych lub radiowych w trakcie trwania bloku reklamowego); wzrastająca liczba kanałów telewizyjnych, rozgłośni radiowych i czasopism utrudnia reklamodawcom dotarcie do odpowiednio dużej grupy odbiorców. Wszystkie te czynniki powodują, że tradycyjne formy reklamy postrzegane są jako mniej skuteczne (biorąc pod uwagę zwłaszcza koszty dotarcia). Producenci, którym zależy na udanym wprowadzeniu danego produktu na rynek, odwołują się zatem do działań niestandardowych i trzeba przyznać, że efekt takich przedsięwzięć bywa niesamowity. (fragment tekstu)
EN
The last 10 to 15 years have seen increasing (more conscious and systematic) growth of so-called non-traditional marketing methods such as publicity stunts, buzz, viral marketing, guerrilla marketing and ambient marketing. Practitioners believe that using these methods can help compensate for a perceived reduction in the cost-effectiveness of traditional media advertising. However, there has been little academic research on these non-traditional methods. The questions the author poses in this thesis include among others: How do successful non-traditional methods work? What mechanisms are involved? In which types of context (type/maturity/size of brand and category) are which methods most effective? The author is less concerned with the extent to which non-traditional marketing communication methods are really as new as they claim (e.g. publicity stunts are clearly not new) than with systematically exploring how they work. The integrated model consists of four submodels: company, media (journalists), consumer network individual consumer. Traditional advertising research focuses on the first and, especially, the last of these, i.e. actions by the company leading to attitudinal and behavioural changes among individual (although perhaps heterogeneous) consumers. The article focuses on the two intermediate submodels, media (journalists) and interpersonal consumer networks. The media model incorporates terminology and notions from the journalism discipline such as news values, news agendas, news factors. Although these terms apply mainly to political and foreign affairs, the author aims at translating them into the business realm. In the consumer network model a special emphasis is put on users such as intermediaries (why people talk, why they listen, who they listen to, who they ask for advice) using existing (but under-researched) terms as: Market Mavens, Connectors and Salesmen. (original abstract)
XX
Komunikacja marketingowa jest niezwykle ważnym obszarem wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Współczesne przedsiębiorstwa mają do dyspozycji coraz bogatszy zbiór nowych rozwiązań technologicznych, które mogą wykorzystywać w komunikacji z klientami i pozostałymi grupami interesariuszy. Obserwacje i wyniki badań pokazują, że firmy dość chętnie podejmują ryzyko implementacji tych rozwiązań, upatrując w nich duży potencjał w tworzeniu wartości dla klientów oraz istotny czynnik kształtowania swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Trudno byłoby sobie wyobrazić dzisiaj realizacje skutecznych działań w obszarze komunikacji marketingowej bez technologii cyfrowych. W rozdziale przedstawiono zastosowania technologii cyfrowych w niekonwencjonalnych formach oddziaływania na konsumentów, takich jak marketing partyzancki (guerilla marketing) i marketing ambientowy (ambient marketing). Po przedstawieniu specyfiki marketingu partyzanckiego i marketingu ambientowego scharakteryzowano techniki wizualne umożliwiające realizację efektu zaskoczenia adresata przekazu i wzbudzania w nim pozytywnych emocji. Możliwości zastosowania komunikacji cyfrowej w strategii komunikacji marketingowej zilustrowano na wybranych przykładach. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.